Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:160

Utkom från trycket den 12 april 2012
Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);
utfärdad den 29 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 10 § och 3 kap. 24 § studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:42, bet. 2011/12:UbU11, rskr. 2011/12:168.

10 §

Regeringen meddelar föreskrifter om att studiehjälp får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar också föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighet

  1. för tillfällig vård av barn,

  2. för närståendevård, eller

  3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

24 §

Regeringen meddelar föreskrifter om att studiemedel får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar också föreskrifter om studerandes rätt till studiemedel vid ledighet

  1. för tillfällig vård av barn,

  2. för närståendevård, eller

  3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:160

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)