Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:489

Utkom från trycket den 29 juni 2012
Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina;
utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1) förskrivs att 7 § lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278.

2) Ett tillstånd att utfärda examina får återkallas, om de krav som uppställs i 2 § inte är uppfyllda. Detsamma gäller om sådana villkor som har ställts upp med stöd av 4 § inte iakttas eller om utbildningsanordnaren i väsentlig utsträckning åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 §.

2)

Senaste lydelse 2006:174.

Beslut om återkallelse av tillstånd fattas av regeringen efter framställning av den myndighet som regeringen bestämmer. Innan en sådan framställning görs ska utbildningsanordnaren ha getts tillfälle till rättelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:489

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)