Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:528 Utkom från trycket den 24 juni 2013Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 13 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:133, bet. 2012/13:UbU19, rskr. 2012/13:272. föreskrivs att 3 kap. 7 § studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.3 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2010:441. I andra fall än som anges i 6 § ska det göras en prövning av den studerandes tidigare studieresultat. Studiemedel får lämnas till en studerande som har bedrivit sina tidigare studier i normal takt.Studiemedel får lämnas även om den studerande inte har bedrivit sina tidigare studier i normal takt, om detfinns särskilda skäl för det, ellerär fråga om äldre studieresultat.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vad som ska anses vara studier i normal takt och äldre studieresultat.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. Bestämmelsen i sin nya lydelse ska tillämpas i fråga om studiemedel som lämnas för tid från och med den 1 juli 2013.På regeringens vägnarMARIA ARNHOLMCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)