Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:608 Utkom från trycket den 2 juli 2013Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 19 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:148, bet. 2012/13:SfU13, rskr. 2012/13:275. föreskrivsJfr rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17, Celex 32009L0050). i fråga om studiestödslagen (1999:1395) dels att 1 kap. 4–7 §§, 2 kap. 4 § och 3 kap. 4 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 8 och 9 §§, av följande lydelse.1 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2010:441. Utländska medborgare ska, när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag, jämställas med svenska medborgare om de på grund av anställning eller etablering som egenföretagare här i landet kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från EU-rätten,avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), elleravtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.Första stycket gäller även familjemedlemmar som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) till sådana utländska medborgare.5 §5 § Senaste lydelse 2010:441. Utländska medborgare med permanent uppehållsrätt i Sverige som kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag, jämställas med svenska medborgare.6 §6 § Senaste lydelse 2010:441. Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag, jämställas med svenska medborgare vid studier i Sverige, om de har ställning som varaktigt bosatta i Sverige,ställning som varaktigt bosatta i en annan EU-stat men har uppehållstillstånd i Sverige, ellerett EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).7 §7 § Senaste lydelse 2010:441. Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om familjeförmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiehjälp i form av studiebidrag och extra tillägg enligt denna lag, jämställas med svenska medborgare, om de är gästforskare som avses i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare med uppehållstillstånd i Sverige för forskning,familjemedlemmar till en gästforskare som avses i 1 och har uppehållstillstånd i Sverige, ellerfamiljemedlemmar till en utländsk medborgare som har ett EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) och själva har uppehållstillstånd och ska studera i Sverige.8 §8 §I 2 kap. 4 § andra-fjärde styckena och 3 kap. 4 § andra-fjärde styckena finns ytterligare bestämmelser om rätt till studiestöd för utländska medborgare.9 §9 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter i anslutning till 4–7 §§.2 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2010:441. Studiehjälp får lämnas till studerande som är svenska medborgare.Studiehjälp får också lämnas till studerande som inte är svenska medborgare, om de studerande är bosatta i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, ochhar bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå utbildning här.Kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 gäller inte för personer som har fått en varaktig anknytning till Sverige och som är utländska medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 § utlänningslagen (2005:716),schweiziska medborgare med uppehållstillstånd, ellerfamiljemedlemmar till schweiziska medborgare som avses i 2 och själva har uppehållstillstånd.Studiehjälp får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 inte är uppfyllt, om det finns särskilda skäl för det.I 1 kap. 4–7 §§ finns bestämmelser om att vissa utländska medborgare ska jämställas med svenska medborgare.3 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2010:441. Studiemedel får lämnas till studerande som är svenska medborgare.Studiemedel får också lämnas till studerande som inte är svenska medborgare, om de studerande är bosatta i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, ochhar bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå utbildning här.Kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 gäller inte för personer som har fått en varaktig anknytning till Sverige och som är utländska medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 § utlänningslagen (2005:716),schweiziska medborgare med uppehållstillstånd, ellerfamiljemedlemmar till schweiziska medborgare som avses i 2 och själva har uppehållstillstånd.Studiemedel får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 inte är uppfyllt, om det finns särskilda skäl för det.I 1 kap. 4–6 §§ finns bestämmelser om att vissa utländska medborgare ska jämställas med svenska medborgare.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.På regeringens vägnarMARIA ARNHOLMCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)