Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:780 Utkom från trycket den 22 oktober 2013Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 10 oktober 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:152, bet. 2013/14:UbU3, rskr. 2013/14:11. föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1999:1395) dels att 3 kap. 15, 16 och 23 §§ samt rubriken närmast före 3 kap. 23 § ska ha följande lydelse, dels att det närmast före 3 kap. 15 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.3 kap.Merkostnadslån15 §15 §Utöver de studiemedelsbelopp som följer av 11 och 14 §§ får studielån lämnas i form av merkostnadslån.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om merkostnadslån.16 §16 §Studiemedel med fullt belopp enligt 11 § får lämnas bara om den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår inte är högre än ett visst belopp (fribeloppet).Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om inkomstprövning för tilläggslån och merkostnadslån enligt 14 och 15 §§.Studiemedel för utlandsstudier23 §23 § Senaste lydelse 2005:613. Studiemedel får lämnas för studier utanför Sverige (utlandsstudier) om den studerande under de senaste fem åren har varit bosatt i Sverige i en sammanhängande period om minst två år.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelarföreskrifter om undantag från bosättningskravet i första stycket, ochytterligare föreskrifter om studiemedel vid utlandsstudier.Bestämmelser om studiemedel under sjukdom och ledighet finns i 24 §.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.På regeringens vägnarMARIA ARNHOLMCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)