Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:1119 Utkom från trycket den 20 december 2013Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 12 december 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:1, utg.omr. 15, bet. 2013/14:UbU2, rskr. 2013/14:105. föreskrivs att 3 kap. 3, 9, 14 och 17 §§ studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.3 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2005:613. Studiemedel får lämnas längst till och med det kalenderår då den studerande fyller 56 år. Regeringen meddelar föreskrifter om att studiemedel i form av studiebidrag får lämnas även för tid därefter.9 §9 § Senaste lydelse 2006:1456. Trots vad som anges i 8 § är rätten till studiemedel i form av studielån begränsad till sammanlagt högst det antal veckor som anges nedan från och med det kalenderår då den studerande fyller 47 år.Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studielån ska räknas in i det sammanlagda antalet veckor. Detta gäller dock inte studielån som har lämnats för studier på grundskolenivå. När det gäller studielån som har lämnats för studier i någon annan sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket ska hälften av antalet veckor räknas in.En studerande som genom återbetalning eller avskrivning inte längre har studielån får beviljas nya studielån trots vad som anges i andra stycket. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om förutsättningarna för att bevilja nya lån enligt detta stycke.Om den studerande inte har fått studielån under en sammanhängande period ska rätten till fortsatta studielån bedömas med beaktande av den studerandes ålder vid den nya studiemedelsperiodens början. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vad som ska anses vara en sammanhängande period.
Ålder som uppnås under kalenderåret
Antal veckor
47 år 
220 
48 år 
200 
49 år 
180 
50 år 
160 
51 år 
140 
52 år 
120 
53 år 
100 
54 år 
80 
55 år 
60 
56 år 
40 
14 §14 §Utöver det studiemedelsbelopp som följer av 11 § får studielån lämnas i form av tilläggslån till vissa studerande från och med det kalenderår då den studerande fyller 25 år. Vid studier på heltid får tilläggslån lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör 1,98 procent av prisbasbeloppet. Sådana lån får dock lämnas under högst 120 veckor.Vid studier på deltid får tilläggslån lämnas under högst det antal veckor som svarar mot 120 veckor vid heltidsstudier med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör1,49 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och0,99 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om de förutsättningar som i övrigt ska gälla för tilläggslån.17 §17 § Senaste lydelse 2009:1535. Vid studier om 20 veckor under ett kalenderhalvår ska fribeloppet svara mot193,71 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,242,14 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och290,57 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.I andra fall än som avses i första stycket, ska fribeloppets andel av prisbasbeloppet ökas eller minskas för varje vecka som studietiden är kortare eller längre än 20 veckor med9,69 procentenheter vid studier på heltid,7,26 procentenheter vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och4,84 procentenheter vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 i fråga om 3 kap. 14 och 17 §§ och i övrigt den 1 juli 2014.2. Bestämmelsen i 3 kap. 14 § andra stycket i sin nya lydelse ska tillämpas för tilläggslån som avser tid från och med den 1 juli 2014.3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för studiemedel som avser tid före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMARIA ARNHOLMCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)