Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:194 Utkom från trycket den 15 april 2014Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 3 april 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:83, bet. 2013/14:SfU9, rskr. 2013/14:191. föreskrivs att 1 kap. 6 § studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.1 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2013:608. Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag, jämställas med svenska medborgare vid studier i Sverige, om de harställning som varaktigt bosatt i Sverige,ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat men har uppehållstillstånd i Sverige, ellerett EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.På regeringens vägnarMARIA ARNHOLMCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)