Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1580

Utkom från trycket den 30 december 2014
Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);
utfärdad den 22 december 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:1, utg.omr. 15, bet. 2014/15:UbU2, rskr. 2014/15:91.

11 §

2) Studiemedel får lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör

2)

Senaste lydelse 2010:2018.

  1. 5,59 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,

  2. 4,19 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och

  3. 2,80 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.

Första stycket gäller bara om något annat inte följer av 14, 15, 16, 17, 18 eller 20 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1580

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Lagen tillämpas i fråga om studiemedel som lämnas för tid från och med den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC
Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)