Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:320

Utkom från trycket den 5 juni 2015
Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor;
utfärdad den 28 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 a § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200.

2) Vid etikprövning av klinisk undersökning på människor av ett läkemedels egenskaper (klinisk läkemedelsprövning) ska, utöver vad som följer av denna lag, 7 kap. 6 och 7 §§ läkemedelslagen (2015:315) tillämpas.

2)

Senaste lydelse 2004:198.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:320

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON
Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)