Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:702 Utkom från trycket den 17 juni 2016Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 9 juni 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267. föreskrivs att 3 kap. 25 § studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.3 kap.25 §25 § Senaste lydelse 2010:1280. Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnasstudiehjälp enligt 2 kap.,aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,utbildningsbidrag för doktorander,sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt socialförsäkringsbalken,statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten förkortare studier om funktionshinder,kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder, ochstudier inom särskild utbildning för vuxna,statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska,ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, ellerutbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har haft utbildningsbidrag för doktorander.Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken utländsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från första stycket.Denna lag träder i kraft den 15 juli 2016.På regeringens vägnarAIDA HADZIALICEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)