Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:281 Utkom från trycket den 25 april 2017Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 13 april 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208. föreskrivs att 3 kap. 25 § och 4 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.3 kap.25 §25 § Senaste lydelse 2016:702. Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnasstudiehjälp enligt 2 kap.,aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt socialförsäkringsbalken,statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten förkortare studier om funktionshinder,kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder, ochstudier inom särskild utbildning för vuxna,statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska,ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, ellerutbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserveller yrkesofficer.Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om den studerande är eller har varit anställd som doktorand.Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken utländsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från första stycket.4 kap.13 §13 §Årsbeloppet får sättas nedom låntagaren tar emot studiehjälp eller studiemedel,om låntagaren fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer, ellerom det i något annat fall finns synnerliga skäl.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.På regeringens vägnarANNA EKSTRÖMAngela Öst(Utbildningsdepartementet)