Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:581

Utkom från trycket den 28 juni 2017
Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd;
utfärdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316.

10 §

Studiestartsstöd får lämnas till studerande som inte är svenska medborgare, om de uppfyller de villkor för att beviljas studiemedel som anges i 3 kap. 4 § andra-fjärde styckena eller 4 a § studiestödslagen (1999:1395) eller föreskrifter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:581

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)