Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1325 Utkom från trycket den 2 januari 2018Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 21 december 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:1 utg.omr. 15, bet. 2017/18:UbU2, rskr. 2017/18:122. föreskrivs att 2 kap. 7 § och 3 kap. 11–13 §§ studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.2 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2006:955. Studiebidrag lämnas med 1 250 kronor i månaden.Inackorderingstillägg lämnas med lägst 1 190 och högst 2 350 kronor i månaden.Extra tillägg lämnas med 855, 570 eller 285 kronor i månaden.3 kap.11 §11 § Senaste lydelse 2014:1580. Studiemedel får lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör5,74 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,4,31 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och2,87 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.Första stycket gäller bara om något annat inte följer av 14, 15, 16, 17, 18 eller 20 §.12 §12 § Senaste lydelse 2009:1535. Om inte något annat följer av 13 § får studiebidrag lämnas med ett belopp som för varje vecka som den studerande har rätt till studiemedel utgör1,74 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,1,31 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och0,86 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.13 §13 § Senaste lydelse 2010:2018. Till studerande i sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket får studiebidrag lämnas med ett högre belopp per vecka, nämligen med3,85 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,2,89 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och1,92 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.Det högre bidragsbeloppet får lämnas från och med det kalenderår då den studerande fyller 25 år. En studerande som tidigare har fått det högre bidragsbeloppet för en viss utbildning och som fortsätter denna utbildning har förtur till det högre beloppet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om de förutsättningar som i övrigt ska gälla för att en studerande ska ha rätt till det högre bidragsbeloppet.Regeringen meddelar föreskrifter om att det högre bidragsbeloppet får lämnas även för studier i sådan utbildning som avses i 2 § första stycket, om det finns särskilda skäl. Regeringen meddelar också föreskrifter om att det högre bidragsbeloppet får lämnas även till studerande som är yngre än 25 år och som har särskilt behov av ett sådant stöd.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.2. Bestämmelserna i 3 kap. 11–13 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om studiemedel som lämnas för tid från och med den 1 juli 2018.3. Bestämmelserna i 2 kap. 7 § i den nya lydelsen tillämpas dock i fråga om studiebidrag som lämnas för tid från och med den 1 mars 2018.På regeringens vägnarANNA EKSTRÖMEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)