Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:69

Utkom från trycket den 20 februari 2018
Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);
utfärdad den 8 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 1 kap. 7 § studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal, i den ursprungliga lydelsen.

7 §

3) Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om familjeförmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiehjälp i form av studiebidrag och extra tillägg enligt denna lag, jämställas med svenska medborgare, om de är

3)

Senaste lydelse 2013:608.

  1. gästforskare som avses i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare med uppehållstillstånd i Sverige för forskning,

  2. familjemedlemmar till en gästforskare som avses i 1 och har uppehållstillstånd i Sverige,

  3. familjemedlemmar till en utländsk medborgare som har ett EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) och själva har uppehållstillstånd och ska studera i Sverige,

  4. innehavare av ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse enligt 6 b kap. 1 eller 2 § utlänningslagen, om tillståndstiden överstiger nio månader, eller

  5. familjemedlemmar till en utländsk medborgare som avses i 4 och har uppehållstillstånd i Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:69

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)