Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:69 Utkom från trycket den 20 februari 2018Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 8 februari 2018.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal, i den ursprungliga lydelsen. att 1 kap. 7 § studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.1 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2013:608. Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om familjeförmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiehjälp i form av studiebidrag och extra tillägg enligt denna lag, jämställas med svenska medborgare, om de ärgästforskare som avses i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare med uppehållstillstånd i Sverige för forskning,familjemedlemmar till en gästforskare som avses i 1 och har uppehållstillstånd i Sverige,familjemedlemmar till en utländsk medborgare som har ett EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) och själva har uppehållstillstånd och ska studera i Sverige,innehavare av ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse enligt 6 b kap. 1 eller 2 § utlänningslagen, om tillståndstiden överstiger nio månader, ellerfamiljemedlemmar till en utländsk medborgare som avses i 4 och har uppehållstillstånd i Sverige.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.På regeringens vägnarGUSTAV FRIDOLINEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)