Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1351

Publicerad den 2 juli 2018
Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina2)

1)

Prop. 2017/18:218, bet. 2017/18:UbU28, rskr. 2017/18:431.

2)

Senaste lydelse av

5 § 2000:1371

6 § 2000:1371.

dels att nuvarande 5 och 6 §§ ska betecknas 6 och 5 §§,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 10–14 §§, och närmast före 10 § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det ska införas en ny rubrik närmast före 1 § som ska lyda ”Tillstånd att utfärda examina”, en ny rubrik närmast före den nya 6 § som ska lyda ”Uppföljning och utvärdering”, en ny rubrik närmast före 7 § som ska lyda ”Återkallelse av tillstånd” och en ny rubrik närmast före 8 § som ska lyda ”Utfärdande av examina utan tillstånd”.

Behandling av personuppgifter

Bestämmelserna i 13 och 14 §§ tillämpas vid behandling av personuppgifter i verksamhet hos en enskild utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina och som bedrivs med stöd av denna lag, bestämmelser för utbildningen som finns i annan författning eller beslut som meddelats med stöd av någon av dessa författningar.

Bestämmelserna i 13 och 14 §§ kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Termer och uttryck i 13 och 14 §§ har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning.

Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, här benämnd dataskyddslagen, och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning behandlas av en enskild utbildningsanordnare

  1. om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet, eller

  2. i annat fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Vid behandling som sker med stöd av första stycket är det förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter.

För vissa enskilda utbildningsanordnare som jämställs med myndigheter finns det bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter och om sökbegränsningar i 3 kap. 3 § dataskyddslagen.

Personuppgifter som rör fällande domar i brottmål får behandlas av en enskild utbildningsanordnare om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet om att avskilja en student från utbildning.

För enskilda utbildningsanordnare som är skyldiga att följa föreskrifter om arkiv finns det även bestämmelser om behandling av personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning i 3 kap. 8 § dataskyddslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1351

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)