Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1999

Publicerad den 11 december 2018
Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

1)

Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44.

dels att 12 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå,

dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

2) I denna lag avses med

2)

Senaste lydelse 2008:192.

  • forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå,

  • forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskningen utförs,

  • forskningsperson: en levande människa som forskningen avser, och

  • behandling av personuppgifter: sådan behandling som anges i artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

3) Denna lag ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av

3)

Senaste lydelse 2008:192.

  1. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter), eller

  2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1999

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)