Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Publicerad den 2 juli 2019
Utfärdad den 27 juni 2019

Innehåll

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed.

Lagen innehåller också bestämmelser om förfarandet vid prövning av frågor om oredlighet i forskning.

Definitioner

2 §

I denna lag avses med

forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskning utförs, och

oredlighet i forskning: en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Lagens tillämpningsområde

3 §

Denna lag tillämpas på forskning som utförs av

  1. universitet och högskolor som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434),

  2. andra statliga myndigheter,

  3. staten i form av aktiebolag, om bolagets verksamhet är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

  4. staten i form av stiftelse, om stiftelsens verksamhet är reglerad i lag eller någon annan författning eller om stiftelsen är bildad av eller tillsammans med staten eller förvaltas av en statlig myndighet,

  5. kommuner och regioner,

  6. aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, och

  7. enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpningsområde för forskningshuvudmän som bedriver forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Regeringen får också besluta om sådana undantag i enskilda fall.

SFS 2019:1150

Ansvar för god forskningssed

Forskarens ansvar

4 §

Forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning.

Forskningshuvudmannens ansvar

5 §

Forskningshuvudmannen har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.

6 §

Om det kan misstänkas att oredlighet i forskning har förekommit i en forskningshuvudmans verksamhet, ska forskningshuvudmannen överlämna handlingarna i ärendet för prövning av den nämnd som avses i 7 §.

Prövning av oredlighet i forskning

Prövning av ärenden

7 §

Frågor om oredlighet i forskning prövas av en särskild nämnd.

Sådana ärenden inleds genom att

  1. en forskningshuvudman överlämnar handlingarna i ett ärende enligt 6 §,

  2. en anmälan om oredlighet i forskning inkommer till nämnden, eller

  3. nämnden tar upp en fråga om oredlighet i forskning som den har fått kännedom om på något annat sätt.

Preskription

8 §

Prövning av oredlighet i forskning enligt denna lag får inte grundas på omständigheter som är äldre än tio år när ärendet inleds.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte om det finns särskilda skäl för en prövning.

Beslut

9 §

Nämndens prövning enligt 7 § första stycket ska redovisas i ett beslut.

10 §

Nämnden får besluta att avvisa en sådan anmälan om oredlighet i forskning som avses i 7 § 2 om den är uppenbart obefogad.

Nämnden får besluta att skriva av ett ärende om en anmälan har återkallats.

11 §

Om nämnden bedömer att ett ärende inte rör oredlighet i forskning men kan gälla andra avvikelser från god forskningssed, ska nämnden underrätta den berörda forskningshuvudmannen och samtidigt lämna över handlingarna i ärendet dit.

Forskningshuvudmannens samverkans- och uppgiftsskyldighet

12 §

Forskningshuvudmannen ska lämna de upplysningar och handlingar om forskningen som nämnden begär och ge nämnden tillgång till datorer och annan utrustning som har använts vid forskningen.

Nämnden får besluta de förelägganden som behövs för att en forskningshuvudman ska fullgöra sina skyldigheter enligt första stycket.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Forskningshuvudmannens återrapporteringsskyldighet

13 §

Om nämnden har fattat ett beslut om att det har förekommit oredlighet i forskning, eller det framgår av ett beslut av nämnden att det har förekommit en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering utan att uppsåt eller grov oaktsamhet har kunnat konstateras, ska forskningshuvudmannen inom sex månader efter att beslutet har vunnit laga kraft rapportera till nämnden vilka åtgärder huvudmannen har vidtagit eller avser att vidta med anledning av beslutet.

Underrättelser till intressenter

14 §

Om nämnden har fattat ett beslut om att det har förekommit oredlighet i forskning, eller det framgår av ett beslut av nämnden att det har förekommit en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering utan att uppsåt eller grov oaktsamhet har kunnat konstateras, ska forskningshuvudmannen snarast efter att beslutet har fattats informera berörda forskningsfinansiärer, myndigheter, vetenskapliga tidskrifter och andra berörda om beslutet. Forskningshuvudmannen ska även upplysa om att beslutet kan komma att överklagas.

Behandling av personuppgifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-1149

15 §

Bestämmelserna i 16–20 §§ kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 15 § nu 21 §.

SFS 2019:1149

16 §

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, här benämnd dataskyddslagen, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag.

SFS 2019:1149

17 §

Artikel 13.3 i EU:s dataskyddsförordning om informationsskyldighet för den personuppgiftsansvarige gäller inte när en forskningshuvudman som avses i 3 § första stycket behandlar personuppgifter för att fullgöra uppgifter enligt denna lag.

SFS 2019:1149

18 §

Bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra stycket dataskyddslagen om sökförbud i fråga om känsliga personuppgifter gäller inte när nämnden eller en forskningshuvudman som avses i 3 § första stycket 1, 2 och 5 behandlar personuppgifter för att fullgöra uppgifter enligt denna lag.

SFS 2019:1149

19 §

Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning behandlas av de forskningshuvudmän som avses i 3 § första stycket 3, 4, 6 och 7 om behandlingen är nödvändig för att fullgöra uppgifter enligt denna lag.

För sådana forskningshuvudmän som avses i 3 § första stycket 3, 4, 6 och 7 och i vars verksamhet bestämmelserna om allmänna handlingar och sekretess i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, finns det även bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter i dataskyddslagen.

SFS 2019:1149

20 §

Personuppgifter som behandlas av nämnden enbart för att fullgöra uppgifter enligt denna lag får användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade endast om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen.

SFS 2019:1149

Överklagande

Rubriken har denna placering enl. SFS2019-1149

21 §

Beslut enligt 9 § och 12 § andra stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 15 §.

SFS 2019:1149

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:504

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

2. Den nämnd som avses i 7 § ska efter ikraftträdandet överta handläggningen av ärenden om oredlighet i forskning som har inletts hos en forskningshuvudman. Forskningshuvudmannen ska överlämna handlingarna i dessa ärenden till nämnden.

SFS 2019:1149

(Publicerad den 3 december 2019.)

SFS 2019:1150

(Publicerad d. 3 dec. 2019.)