Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:199 Publicerad den 4 april 2020Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)Utfärdad den 3 april 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:132, bet. 2019/20 FiU51, rskr. 2019/20:199. föreskrivs att 2 kap. 10 § och 3 kap. 24 § studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.2 kap.10 §10 § Senaste lydelse 2012:160. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att studiehjälp får lämnas för tid då den studerande är sjuk.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen också meddela föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighetför tillfällig vård av barn,för närståendevård,i samband med att ett barn under 18 år har avlidit, ellervid extraordinära händelser i fredstid.3 kap.24 §24 § Senaste lydelse 2012:160. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att studiemedel får lämnas för tid då den studerande är sjuk.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen också meddela föreskrifter om studerandes rätt till studiemedel vid ledighetför tillfällig vård av barn,för närståendevård,i samband med att ett barn under 18 år har avlidit, ellervid extraordinära händelser i fredstid.Denna lag träder i kraft den 7 april 2020.På regeringens vägnarMATILDA ERNKRANSEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)