Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:235 Publicerad den 10 april 2020Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)Utfärdad den 9 april 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:146, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:209. föreskrivs att 3 kap. 20 § studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.3 kap.20 §20 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om attden studerandes inkomst ska beaktas i annan utsträckning än som följer av 16–18 §§, om det finns särskilda skäl, ochden studerandes inkomst ska beaktas i annan utsträckning än som följer av 16–19 §§ vid extraordinära händelser i fredstid.Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att studiemedlen ska minskas, om den studerandes uppehälle helt eller till väsentlig del bekostas av staten eller en kommun.Denna lag träder i kraft den 13 april 2020.På regeringens vägnarMATILDA ERNKRANSEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)