Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:451

Publicerad den 6 juni 2020
Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 25 § studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300.

25 §

2) Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas

2)

Senaste lydelse 2017:589.

 1. studiehjälp enligt 2 kap.,

 2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

 3. sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt socialförsäkringsbalken,

 4. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten för

  • kortare studier om funktionsnedsättning,

  • kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning, och

  • studier inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning,

 5. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska,

 6. utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, eller

 7. studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om den studerande är eller har varit anställd som doktorand.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken utländsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:451

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten för studier inom särskild utbildning för vuxna och som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)