Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1237Publicerad den 18 december 2020Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)Utfärdad den 17 december 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:1, utg.omr. 15, bet. 2020/21:UbU2, rskr. 2020/21:147. föreskrivs att 3 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.3 kap.3 kap.14 §14 §Senaste lydelse 2013:1119. Utöver det studiemedelsbelopp som följer av 11 § får studielån lämnas i form av tilläggslån till vissa studerande från och med det kalenderår då den studerande fyller 25 år. Vid studier på heltid får tilläggslån lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör 1,98 procent av prisbasbeloppet. Sådana lån får dock lämnas under högst 120 veckor.Vid studier på deltid får tilläggslån lämnas under högst det antal veckor som svarar mot 120 veckor vid heltidsstudier med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör1,49 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och0,99 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter omde förutsättningar som i övrigt ska gälla för tilläggslån, ochatt tilläggslån vid extraordinära händelser i fredstid får lämnas med högre belopp än vad som anges i första och andra styckena.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarMATILDA ERNKRANSEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)