Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:611

Publicerad den 22 juni 2021
Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

1)

Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377.

dels att 24 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 b och 25 b §§, av följande lydelse.

Lagen ska inte tillämpas på kliniska prövningar av humanläkemedel. Bestämmelser om etisk granskning av sådana prövningar finns i lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel.

2) Etikprövningsmyndigheten ska också lämna

2)

Senaste lydelse 2021:610.

  • sådana yttranden som anges i 3 § lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel, och

  • sådana yttranden som anges i 4 § lagen (2021:603) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om medicintekniska produkter och fatta sådana beslut som anges i 5 § samma lag.

Vid de avdelningar som utför etisk granskning enligt lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel ska minst en av de ledamöter som företräder allmänna intressen representera en eller flera patientorganisationer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:611

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)