Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:44

Publicerad den 26 januari 2022
Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Utfärdad den 20 januari 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 31 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:64, bet. 2021/22:UbU11, rskr. 2021/22:129.

2) Överklagandenämnden för etikprövning ska pröva överklaganden av

2)

Senaste lydelse 2021:1228.

  • sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 36 §, och

  • sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 7 § lagen (2021:603) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordningar om medicintekniska produkter.

Nämnden ska även pröva ärenden som Etikprövningsmyndigheten har lämnat över enligt 29 § och utöva tillsyn enligt 34 och 35 §§. Nämnden har också till uppgift att pröva vissa frågor i samband med inrättande av biobanker enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:44

Denna lag träder i kraft den 26 maj 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)