Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:45

Publicerad den 26 januari 2022
Lag om ändring i lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Utfärdad den 20 januari 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

1)

Prop. 2021/22:64, bet. 2021/22:UbU11, rskr. 2021/22:129.

dels att ikraftträdandebestämmelsen i stället för lydelsen enligt lagen (2021:611) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2021:611) om ändring i den lagen ska införas en ny punkt, 2, av följande lydelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:45
  1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

  2. Regeringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)