Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:48

Publicerad den 26 januari 2022
Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Utfärdad den 20 januari 2022

Regeringen föreskriver att lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska träda i kraft.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:48
  1. Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2022.

  2. Äldre föreskrifter ska dock fortsätta att gälla fram till och med den 31 januari 2025 för ansökningar om tillstånd till en klinisk läkemedelsprövning som har lämnats in före ikraftträdandet.

  3. Äldre föreskrifter gäller för en klinisk läkemedelsprövning fram till och med den 31 januari 2025 i det fall ansökan om tillstånd till den kliniska läkemedelsprövningen har lämnats in efter ikraftträdandet men före den 31 januari 2023, och om sponsorn har begärt att ansökan ska handläggas enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)