Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Högskolelag (1992:1434)

Högskolelagen

Utkom från trycket den 29 december 1992
Utfärdad den 17 december 1992.

Inledande bestämmelser

I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap.

Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor, om inte något annat anges särskilt.

SFS 2012:910

Staten ska som huvudman anordna högskolor för

 1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och

 2. forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta.

Vad som i fortsättningen sägs om forskning avser även konstnärlig forskning, om inte något annat anges särskilt.

SFS 2021:317

Verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

I högskolornas verksamhet ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas.

I lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed och om att en särskild nämnd ska pröva frågor om oredlighet i forskning.

SFS 2019:505

Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen.

De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna.

SFS 2013:119

Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna.

Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

SFS 2000:260

Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

I högskolornas verksamhet ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.

Den samlade internationella verksamheten vid varje högskola ska dels stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning, dels bidra nationellt och globalt till sådan hållbar utveckling som avses i första stycket.

Högskolorna ska också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Högskolorna ska i sin verksamhet främja ett livslångt lärande.

SFS 2021:317

[Upphävd g. Lag (2010:701).]

SFS 2010:701

I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.

För forskningen ska som allmänna principer gälla att

 1. forskningsproblem får fritt väljas,

 2. forskningsmetoder får fritt utvecklas, och

 3. forskningsresultat får fritt publiceras.

SFS 2021:317

Utbildningen skall ges på

 • grundnivå,

 • avancerad nivå, och

 • forskarnivå.

SFS 2006:173

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,

 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och

 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,

 • följa kunskapsutvecklingen, och

 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

SFS 2009:1037

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,

 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och

 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

SFS 2006:173

Utbildning på forskarnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på forskarnivå skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå och på avancerad nivå, utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

SFS 2006:173

[Upphävd g. Lag (2012:910).]

SFS 2012:910

Examina skall avläggas på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka examina som får avläggas och på vilken nivå de skall avläggas.

SFS 2006:173

Examina på forskarnivå får utfärdas vid universiteten.

Ett universitet får dock inte utfärda examina på forskarnivå

 1. om det för sådana examina krävs tillstånd för att utfärda en examen och universitetet saknar tillstånd, eller

 2. i de fall ett beslut enligt 14 § andra stycket, om att en viss examen inte får utfärdas, gäller för universitetet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att det krävs tillstånd för universitet att utfärda examina på forskarnivå. Om sådana föreskrifter har meddelats, beslutar den myndighet som regeringen bestämmer om tillstånd.

SFS 2012:490

[Upphävd g. Lag (2009:764).]

SFS 2009:764

Den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om tillstånd att utfärda examina

 1. på forskarnivå för högskolor, som inte är universitet, och

 2. på grundnivå och avancerad nivå för universitet och högskolor.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka examina som får utfärdas vid Sveriges lantbruksuniversitet och vid Försvarshögskolan.

SFS 2012:490

Ett tillstånd att utfärda examina får lämnas bara om

 1. utbildningen uppfyller de krav som i detta kapitel ställs på utbildningen och de särskilda krav som finns i förordning, och

 2. det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examina får utfärdas.

SFS 2009:764

Om kraven i 13 § 1 inte är uppfyllda för en viss examen som ett universitet eller en högskola har tillstånd att utfärda eller som ett universitet får utfärda enligt 11 § första stycket, ska den myndighet som regeringen bestämmer uppmana universitetet eller högskolan att inom viss tid avhjälpa bristerna.

Finns bristerna helt eller till väsentlig del kvar sedan tiden för uppmaningen har gått ut, får den myndighet som regeringen bestämmer besluta att universitetet eller högskolan inte längre får utfärda en sådan examen som bristerna avser.

Även om ett beslut enligt andra stycket om att en viss examen inte längre får utfärdas har fattats, får universitetet eller högskolan utfärda examen för de studenter som har påbörjat sin utbildning vid det universitetet eller den högskolan före beslutet. Detta gäller dock bara om utbildningen omfattar ett program, en kurs eller en del av en utbildning på forskarnivå som kan leda fram till en sådan examen som beslutet avser.

SFS 2012:490

Den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att ett beslut enligt 14 § andra stycket inte längre ska gälla i fråga om examina som ett universitet före beslutet haft rätt att utfärda enligt 11 § första stycket.

Ett beslut enligt första stycket får fattas bara om kraven på utbildningen som anges i 13 § 1 är uppfyllda.

SFS 2012:490

Frågor som avses i 14 § andra stycket ska avgöras av regeringen, om de avser Sveriges lantbruksuniversitet eller Försvarshögskolan. Regeringen får då också ta hänsyn till om det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examina får utfärdas vid Lantbruksuniversitetet eller Försvarshögskolan.

SFS 2009:764

En högskola som anges i bilagan till denna lag får utfärda en gemensam examen tillsammans med

 1. en annan högskola,

 2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller

 3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.

Med gemensam examen avses examina som får utfärdas av de lärosäten som tillsammans har anordnat en utbildning som kan leda till dessa examina. Utbildningen ska ha anordnats inom ett utbildningssamarbete mellan sådana lärosäten som avses i första stycket.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om gemensamma examina.

SFS 2009:695

En högskola som avses i 17 § får inom ramen för ett utbildningssamarbete som anges i andra stycket samma paragraf besluta att överlåta förvaltningsuppgifter i fråga om antagning till och tillgodoräknande av utbildning till

 1. en annan högskola,

 2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller

 3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.

De förvaltningsuppgifter som överlåts får bara innebära att

 1. en studerande som har antagits till en del av utbildningen av ett annat lärosäte, som anordnar den delen av utbildningen, ska anses vara student som är antagen av högskolan när han eller hon bedriver studier där, och

 2. en del av utbildningen som en studerande har gått igenom med godkänt resultat vid ett annat lärosäte ska tillgodoräknas honom eller henne för utbildning vid högskolan utan särskild prövning.

SFS 2009:695

De statliga högskolornas organisation

Riksdagen beslutar vilka statliga högskolor som skall finnas.

Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

För ledningen av verksamheten närmast under styrelsen skall varje högskola ha en rektor.

Regeringen utser ordföranden i en högskolas styrelse. Rektor ska ingå i styrelsen. Lärare och studenter vid högskolan har rätt att utse ledamöter i styrelsen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om antalet sådana ledamöter och om hur de ska utses. Regeringen utser övriga ledamöter i styrelsen.

Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

SFS 2016:744

En högskola beslutar om sin interna organisation utöver styrelse och rektor, om inte något annat är föreskrivet. När högskolan beslutar om sin organisation ska 6 och 7 §§ gälla.

SFS 2010:701

[[Ny beteckning – 5 § – och lydelse enl. Lag (2009:764).]]

SFS 2009:764

Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, om besluten kräver en bedömning av

 1. uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, eller

 2. organisation av eller kvalitet i forskningen.

Om den bedömning som avses i första stycket ska göras av en grupp av personer, ska majoriteten av personerna i gruppen ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Styrelsen får dock besluta att en sådan majoritet inte behövs om det finns särskilda skäl.

SFS 2013:119

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om antalet sådana representanter och om hur de ska utses.

<kgp:refblock>

Förutv. 7 § nu 9 §.

</kgp:refblock>

SFS 2016:744

I föreskrifter om hur studenterna utser ledamöter i styrelsen eller representanter enligt 7 §, får regeringen överlämna åt enskilda individer eller åt sammanslutningar att utse ledamöterna eller representanterna.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 5 kap 2 §.

</kgp:refblock>

SFS 2016:744

Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om sammansättningen av styrelse vid Sveriges lantbruksuniversitet och vid Försvarshögskolan samt om en nämnd för forskning och utbildning vid Försvarshögskolan.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 7 §.

</kgp:refblock>

SFS 2010:701

Professorer och andra lärare

I en lärares arbetsuppgifter får det ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan.

SFS 2013:119

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

Anställning som professor är den främsta anställningen som lärare.

Regeringen meddelar föreskrifter om de behörighetskrav och bedömningsgrunder som ska gälla vid anställning av professorer och lektorer.

SFS 2010:701

En professor ska anställas tills vidare utan tidsbegränsning, om inte någonting annat följer av andra stycket.

En professor får anställas för en bestämd tid, om det är fråga om

 1. konstnärlig verksamhet,

 2. adjungering till en högskola av någon som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet (adjungerad professor), eller

 3. anställning som gästlärare av en person som uppfyller behörighetskraven för professor (gästprofessor).

SFS 2010:701

[har upphävts genom lag (1997:1330).]

SFS 1997:1330

[Upphävd g. Lag (2010:701).]

SFS 2010:701

Om inte någonting annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen, bestämmer varje högskola själv vilka kategorier av lärare utöver professor och lektor som skall anställas där, samt om de behörighetskrav och bedömningsgrunder som skall gälla vid anställning av sådana lärare.

SFS 1997:797

En lärare vid en högskola får vid sidan av sin anställning som lärare ha anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom anställningens ämnesområde, om läraren därigenom inte skadar allmänhetens förtroende för högskolan. En sådan bisyssla skall hållas klart åtskild från lärarens arbete inom ramen för anställningen.

I fråga om bisysslor i övrigt finns bestämmelser i lagen (1994:260) om offentlig anställning.

SFS 1997:797

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en anställning som lärare vid en högskola skall vara förenad med en anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med en annan anställning än som läkare vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. En förenad anställning får innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Den ordning som gäller för anställning av lärare skall gälla också för den anställning som skall vara förenad med läraranställningen.

Innan någon anställs som lärare, skall sjukvårdshuvudmannen ges tillfälle att yttra sig i ärendet, om anställningen skall vara förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet.

SFS 1997:797

Studenterna

Så långt det kan ske med hänsyn till kvalitetskravet i 1 kap. 4 § första stycket skall högskolorna som studenter ta emot de sökande som uppfyller behörighetskraven för studierna.

Om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, avgör den högskola som anordnar en utbildning vilka behörighetsvillkor som ska gälla för att bli antagen till utbildningen.

SFS 2012:910

Kan inte alla behöriga sökande till en utbildning tas emot, skall urval göras bland de sökande. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om urval.

SFS 1996:555

Utbildningen ska vara avgiftsfri för studenter som är medborgare i

 1. en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

 2. Schweiz.

En avgift som betalas för att en student ska delta i utbildning på grundnivå eller avancerad nivå inom ramen för ett avtal om utbildningssamarbete mellan en högskola och ett utländskt lärosäte omfattas inte av första stycket, om avgiften

 1. inte tillfaller högskolan, och

 2. inte avser den del av utbildningen som anordnas av högskolan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om avgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för studenter som inte är medborgare i de stater som anges i första stycket.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § upphävd g. Lag 2009:766.

SFS 2014:1579

Regeringen meddelar föreskrifter om att en högskola inte får ta emot en sökande som är studieavgiftsskyldig men inte har betalat studieavgift.

SFS 2010:298

Regeringen meddelar föreskrifter om avstängning av studieavgiftsskyldiga studenter som har påbörjat utbildningen men inte betalar avgiften.

SFS 2010:298

Regeringen får meddela föreskrifter om tillfällig avstängning av studenter.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en student tills vidare skall avskiljas från utbildningen i fall då studenten

 1. lider av psykisk störning,

 2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller

 3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något sådant förhållande som avses i första stycket 1–3, bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

En för högskolan gemensam nämnd skall pröva frågor om avskiljande. Nämndens ordförande skall vara jurist och ha erfarenhet som domare.

Nämndens beslut i avskiljandefrågor får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av studenten och högskolan.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ett beslut om avskiljande skall, om den som har avskilts begär det, omprövas efter två år.

SFS 1996:555

En högskola ska på ansökan besluta att en sammanslutning av studenter vid högskolan får ställning som studentkår för en viss tid, om sammanslutningen uppfyller de krav som ställs i 9–14 §§.

SFS 2009:766

En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan.

SFS 2009:766

Verksamhetsområdet för en studentkår får inte täcka mer än en högskola och ska sammanfalla med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan.

SFS 2009:766

En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom kårens verksamhetsområde.

SFS 2009:766

Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap i en sådan sammanslutning som avses i 8 §.

Den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid val till studentkårens högsta beslutande organ.

SFS 2009:766

För en sammanslutning som avses i 8 § ska det finnas stadgar och en styrelse. Stadgarna ska ha antagits av sammanslutningens medlemmar.

I stadgarna ska följande anges:

 1. sammanslutningens ändamål och verksamhetsområde,

 2. vilket som är det högsta beslutande organet och hur det utses,

 3. hur beslut av det högsta beslutande organet och av styrelsen fattas och ges till känna,

 4. hur inträde i och utträde ur sammanslutningen sker,

 5. hur ansvarsfrihet för styrelsen beviljas,

 6. hur stadgarna ändras, och

 7. hur sammanslutningen upplöses.

SFS 2009:766

En studentkår ska föra ett register över sina medlemmar.

Studentkåren ska årligen till högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter som är medlemmar.

På begäran av högskolan ska studentkåren tillhandahålla högskolan sitt medlemsregister.

SFS 2009:766

Ställning som nation har en sådan nation vid Uppsala universitet eller Lunds universitet

 1. som studenter var skyldiga att tillhöra enligt de föreskrifter som gällde omedelbart före den 1 juli 2010 och som då bedrev studiesocial verksamhet,

 2. som har som huvudsakligt syfte att genom studiesocial verksamhet stödja de studenter som tillhör nationen och främja deras studier, och

 3. som bistår studenter med studiesocial verksamhet.

SFS 2009:766

Särskilda föreskrifter

För prövning av överklaganden av vissa beslut på högskoleväsendets område svarar en särskild överklagande nämnd.

Nämndens beslut med anledning av ett överklagande dit får inte överklagas.

[[Ny beteckning – 2 kap. 8 § – och lydelse g. Lag (2010:701).]]

SFS 2010:701

[har upphävts genom lag (1996:298).]

SFS 1996:298

[Upphävd g. Lag (2012:910).]

SFS 2012:910

[Upphävd g. Lag (2012:910).]

SFS 2012:910

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter angående högskolan.

[Upphävd g. Lag (2010:701).]

SFS 2010:701

Bilaga

I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en gemensam examen.

Uppsala universitet

Lunds universitet

Göteborgs universitet

Stockholms universitet

Umeå universitet

Linköpings universitet

Karolinska institutet (universitet)

Kungl. Tekniska högskolan (universitet)

Luleå tekniska universitet

Karlstads universitet

Linnéuniversitetet

Örebro universitet

Mittuniversitetet

Malmö universitet

Mälardalens universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Blekinge tekniska högskola

Försvarshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskolan i Borås

Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan Kristianstad

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Konstfack

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Stockholms konstnärliga högskola

Södertörns högskola

SFS 2021:1282

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1434

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993, då högskolelagen (1977:218) skall upphöra att gälla.

SFS 1994:267

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:817

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995.

2. De föreskrifter om vid vilka högskolor, med undantag av Sveriges lantbruksuniversitet, en viss examen får avläggas som regeringen har meddelat före ikraftträdandet och som träder i kraft senast d. 1 juli 1995 ska fortsätta att gälla till dess den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om något annat.

SFS 1996:298

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996. Ersättning enligt den upphävda föreskriften i 5 kap. 3 § skall inte betalas såvitt avser tiden efter d. 31 dec. 1995. Den nya lydelsen av 5 kap. 4 § andra stycket tillämpas på ersättning avseende tiden efter d. 31 dec. 1995.

SFS 1996:555

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996. Den äldre lydelsen av 4 kap. 7 § gäller för beslut som har meddelats av nämnden före ikraftträdandet.

SFS 1996:1392

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:797

Denna lag träder i kraft i fråga om 2 kap. 4 § d. 1 jan. 1998 och i övrigt d. 1 jan. 1999.

2. Ett ärende om rätt att utfärda examina inom forskarutbildning, som Högskoleverket inte har avgjort vid utgången av december 1998, skall handläggas som en ansökan om beslut av Högskoleverket enligt den nya bestämmelsen i 2 kap. 5 §.

3. Har handläggningen av ett ärende om anställning av en person som lektor påbörjats men inte avslutats före d. 1 jan. 1999, skall de äldre bestämmelserna om behörighetskrav och bedömningsgrunder i 3 kap. 5 § tillämpas.

SFS 1997:1330

Äldre bestämmelser skall dock tillämpas i fråga om den som före d. 1 jan. 1999 har fått en tjänst som professor utan tidsbegränsnig.

SFS 1998:1832

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1999.

SFS 2000:260

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:830

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2000:1370

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:1263

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2001:1288

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2002.

SFS 2003:312

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:1121

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2005:1208

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2006.

SFS 2006:173

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007 utom i fråga om 1 kap. 12 §, 2 kap. 5, 5 a och 7 §§ samt 4 kap. 2 § som träder i kraft d. 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna i 1 kap. 7–9 a och 10 a–11 a §§ skall tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2007 eller examina som utfärdas därefter.

3. Regeringen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning utbildning får fullföljas och examen tas ut enligt äldre bestämmelser.

4. De beslut om tillstånd att utfärda examina som regeringen eller någon annan myndighet har fattat med stöd av äldre bestämmelser gäller fortfarande.

SFS 2007:141

Denna lag träder i kraft d. 25 april 2007.

SFS 2007:475

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2007:511

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2007:512

(Utkom d. 18 juni 2007.)

SFS 2008:575

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:45

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2009:695

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010 och tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.

SFS 2009:764

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

2. Regeringen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning andra högskolor än universitet får utfärda examina på forskarnivå enligt äldre bestämmelser.

SFS 2009:766

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2009:1037

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 2009:1534

(Utkom d. 30 dec. 2009.)

SFS 2010:298

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:385

Denna lag träder i kraft d. 31 dec. 2010.

SFS 2010:701

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:2002

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2012:490

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2012:910

Denna lag träder i kraft i fråga om bilagan d. 1 juli 2013 och i övrigt d. 1 febr. 2013.

SFS 2013:119

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2013.

SFS 2013:1117

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:1579

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2015.

SFS 2016:744

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2016.

SFS 2017:279

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2019:505

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2021:317

Denna lag träder i kraft 1 juli 2021.

SFS 2021:1282

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2022.