Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

01999D0120-20070101.pdf

1999D0120 — SV — 01.01.2007 — 007.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 januari 1999

om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna tillåter import av djurtarmar▸M2 , magar och urinblåsor ◂

[delgivet med nr K(1999) 196]

(Text av betydelse för EES)

(1999/120/EG)

(EGT L 036, 10.2.1999, p.21)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

KOMMISSIONENS BESLUT av den 19 april 1999

  L 103

33

20.4.1999

▸M2

KOMMISSIONENS BESLUT av den 20 december 1999

  L 30

41

4.2.2000

▸M3

KOMMISSIONENS BESLUT av den 24 juni 2002

  L 166

25

25.6.2002

▸M4

KOMMISSIONENS BESLUT av den 25 november 2002

  L 322

47

27.11.2002

▸M5

KOMMISSIONENS BESLUT av den 14 juli 2005

  L 184

68

15.7.2005

▸M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1792/2006 av den 23 oktober 2006

  L 362

1

20.12.2006

Ändrad genom:

▸A1

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen

  L 236

33

23.9.2003


▾B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 januari 1999

om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna tillåter import av djurtarmar▸M2 , magar och urinblåsor ◂

[delgivet med nr K(1999) 196]

(Text av betydelse för EES)

(1999/120/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 95/408/EG av den 22 juni 1995 om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land, från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga mollusker (1), senast ändrat genom rådets beslut 98/603/EG (2), särskilt artikel 2.4 och artikel 7 i detta, och

av följande skäl:

I rådets direktiv 92/118/EEG (3), senast ändrat genom rådets direktiv 97/79/EG (4), föreskrivs att djurtarmar får importeras från samtliga tredje länder.

I rådets direktiv 77/99/EEG (5), senast ändrat genom direktiv 97/76/EG (6), fastställs villkor för produktion, utsläppande på marknaden och import av rengjorda, saltade eller torkade och/eller värmebehandlade magar, urinblåsor och tarmar.

I kommissionens beslut 94/187/EG (7), senast ändrat genom beslut 96/106/EG (8), fastställs krav beträffande djurhälsa och veterinärintyg vid import av djurtarmar från tredje land.

Kommissionen har från vissa tredje länder erhållit förteckningar över anläggningar för vilka länderna utfärdat garantier om att de uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i gemenskapens djurhälsolagstiftning. Vidare garanteras att exporten från en anläggning till gemenskapen skall upphöra om den inte längre uppfyller ovan nämnda krav.

Det har inte varit möjligt för kommissionen att kontrollera att anläggningarna i samtliga berörda tredje länder uppfyller gemenskapens krav eller att de garantier som utfärdats av de behöriga myndigheterna verkligen uppfylls.

Den tidsperiod under vilken medlemsstaterna kunde fortsätta att importera djurtarmar från de anläggningar som de själva godkänt skulle ha gått ut den 31 december 1998.

Då denna tidsperiod gick ut skulle de tredje länder som inte lämnat in några förteckningar över anläggningar, i enlighet med gemenskapens bestämmelser, inte längre tillåtas exportera djurtarmar till gemenskapen.

Provisoriska förteckningar över anläggningar för beredning av djurtarmar kan alltså upprättas för vissa länder i enlighet med det förfarande som fastställs i beslut 95/408/EG.

Vissa tredje länder har dock inte lämnat in sina förteckningar över anläggningar i tid, och utfärdandet av hälsointyg har likaså försenats på grund av tekniska problem. För att dessa förhållanden inte skall inverka negativt på handeln är det nödvändigt att fastställa en extra övergångsperiod för import av tarmar, magar och urinblåsor från dessa tredje länder. För att importperioden skall kunna förlängas måste dock den behöriga myndigheten i det tredje landet i fråga kunna intyga att tarmarna, magarna och urinblåsorna har bearbetats under godtagbara hygieniska förhållanden.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.  Medlemsstaterna skall tillåta import av djurtarmar▸M2 , magar och urinblåsor ◂ från de anläggningar som förtecknas i bilagan till detta beslut.

2.  Importen av djurtarmar▸M2 , magar och urinblåsor ◂ skall också fortsättningsvis regleras av tillämpliga delar av gemenskapens veterinärlagstiftning.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall tillåta import av tarmar, magar och urinblåsor från sådana anläggningar i tredje land som inte finns upptagna i bilagan, förutsatt att de behöriga myndigheterna i landet i fråga kan intyga att tarmarna, magarna och urinblåsorna har bearbetats under godtagbara hygieniska förhållanden. Tillståndet skall gälla till och med den 31 mars 1999.

Artikel 3

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 1999.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.


▾M6

ПРИЛОЖEНИE —ANEXO —PRÍLOHA —BILAG —ANHANG —LISA —ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ —ANNEX —ANNEXE —ALLEGATO —PIELIKUMS —PRIEDAS —MELLÉKLET —ANNESS —BILAGE —ZAŁĄCZNIK —ANEXO —ANEXA —PRÍLOHA —PRILOGA—LIITE —BILAGA

СПИСЪК НА ПРEДПРИЯТИЯ —LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS —SEZNAM ZARÍZENÍ —LISTE OVER VIRKSOMHEDER —VERZEICHNIS DER BETRIEBE —ETTEVÕTETE LOETELU —ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ —LIST OF ESTABLISHMENTS —LISTE DES ÉTABLISSEMENTS —ELENCO DEGLI STABILIMENTI —UZŅĒMUMU SARAKSTS —ĮMONIŲ SĄRASAS —LÉTESÍTMÉNYLISTA —LISTA TA' L-ISTABILIMENTI —LIJST VAN BEDRIJVEN —LISTA ZAKŁADÓW —LISTA DOS ESTABELECIMENTOS —LISTA DE UNITAȚI —ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ —SEZNAM OBRATOV —LUETTELO LAITOKSISTA —FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: стомаси, пикочни мехури и черва от животни —Producto: Estómagos, vejigas y tripas de animales —Produkt: Zaludky, mechýre a streva zvírat —Produkt: Maver, dyreblærer og dyretarme —Erzeugnis: Mägen, Blasen und Därme von Tieren —Toode: loomade maod, kusepõied ja sooled —Προϊόν: στομάχια, κύστεις και έντερα ζώων —Product: Stomachs, bladders and intestines of animals —Produit: Estomacs, vessies et boyaux d'animaux —Prodotto: Stomachi, vesciche e budella di origine animale —Produkts: dzīvnieku kuņģi, urīnpūsļi un zarnas —Produktas: skrandis, slapimo pūslė ir gyvulių zarnos —Termék: állati gyomor, hólyag és bél —Prodott: L-istonku, bżieżaq tal-urina u l-budullata ta' l-annimali —Product: Magen, blazen en darmen van dieren —Produkt: Żołądki, pęcherze i jelita zwierząt —Produto: Estômagos, bexigas e tripas de animais —Produs: stomace, vezici urinare și intestine de animale —Produkt: Zalúdky, mechúre a crevá zvierat —Proizvod: vampi in zelodci, mehurji in creva zivali —Tuote: Vatsalaukkuja, virtsarakkoja ja suolia —Varuslag: Magar, blåsor och tarmar

1

=

Национален код —Referencia nacional —Národní kód —National reference —Nationaler Code —Rahvuslik viide —Εθνικός αριθμός έγκρισης —National reference —Référence nationale —Riferimento nazionale —Nacionālā norāde —Nacionalinė nuoroda —Nemzeti referenciaszám —Referenza nazzjonali —Nationale code —Kod krajowy —Referência nacional —Referința naționala —Národný odkaz/Nacionalna referenca —Kansallinen referenssi —Nationell referens

2

=

Наименование —Nombre —Název —Navn —Name —Nimi —Όνομα εγκατάστασης —Name —Nom —Nome —Nosaukums —Pavadinimas —Név —Isem —Naam —Nazwa —Nome —Nume —Názov —Ime —Nimi —Namn

3

=

Град —Ciudad —Mesto —By —Stadt —Linn —Πόλη —Town —Ville —Città —Pilsēta —Miestas —Város —Belt —Stad —Miasto —Cidade —Oraș —Mesto —Kraj —Kaupunki —Stad

4

=

Област —Región —Oblast —Region —Region —Piirkond —Περιοχή —Region —Région —Regione —Reģions —Regionas —Régió —Reġjun —Regio —Region —Região —Județ —Kraj —Regija —Alue —Region

5

=

Специални забележки —Menciones especiales —Zvlástní poznámky —Særlige bemærkninger —Besondere Bemerkungen —Erimärkused —Ειδικές παρατηρήσεις —Special remarks —Mentions spéciales —Note particolari —Īpasas atzīmes —Specialios pastabos —Különleges megjegyzések —Rimarki speċjali —Bijzondere opmerkingen —Uwagi szczególne —Menções especiais —Mențiuni speciale —Osobitné poznámky —Posebne opombe —Erikoismainintoja —Anmärkningar

▸M6 Страна: АФГАНИСТАН — ◂ País: AFGANISTÁN —Zeme: AFGHÁNISTÁN —Land: AFGHANISTAN —Land: AFGHANISTAN —Riik: AFGANISTAN —Χώρα: ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ —Country: AFGHANISTAN —Pays: AFGHANISTAN —Paese: AFGANISTAN —Valsts: AFGANISTĀNA —Salis: AFGANISTANAS —Ország: AFGANISZTÁN —Pajjiż: AFGANISTAN —Land: AFGHANISTAN —Państwo: AFGANISTAN —País: AFGANISTÃO —▸M6 Țara: AFGANISTAN — ◂ Krajina: AFGANISTAN —Drzava: AFGANISTAN —Maa: AFGANISTAN —Land: AFGHANISTAN

1

2

3

4

5

4321

Arif Zarif Ltd

Factories: Shohada, Kabul, Shaida-I, Heart

Kabul

  

18046

Habib Waheed Ltd

Factories: Parwan-3, Kabul, Panjwa-I, Kandahar,

Kabul

  

3538

Afghon Casin Company

Factories: Shohada-I salehin, Kabul Pulli Behsood

Kabul

  

3775

Sharifyar Company

Factories: Shah Shahid, Kabul Puli Saracha, Jalalabad

Kabul

  

▾M5

País: ALBANIA — Zeme: ALBÁNIE — Land: ALBANIEN — Land: ALBANIEN — Riik: ALBAANIA — Χώρα: ΑΛΒΑΝΙΑ — Country: ALBANIA — Pays: ALBANIE — Paese: ALBANIA — Valsts: ALBĀNIJA — Salis: ALBANIA — Ország: ALBÁNIA — Pajjiż: L-ALBANIJA — Land: ALBANIË — Państwo: ALBANIA — País: ALBÂNIA — Krajina: ALBÁNSKO — Drzava: ALBANIJA — Maa: ALBANIA — Land: ALBANIEN

1

2

3

4

5

1.7.2005

Ital Casing

Korcë

Korcë

1

1. Med undantag för tarmar (från duodenum till rektum) från nötkreatur oavsett ålder, eller produkter därav, i enlighet med förordning (EG) nr 999/2001. Detta undantag gäller inte sådana produkter som härrör från djur som är födda, kontinuerligt uppfödda och slaktade i Argentina, Australien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Nya Zeeland, Panama, Paraguay och Uruguay.

▸M6 Страна: АРЖEНТИНА — ◂ País: ARGENTINA —Zeme: ARGENTINA —Land: ARGENTINA —Land: ARGENTINIEN —Riik: ARGENTIINA —Χώρα: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ —Country: ARGENTINA —Pays: ARGENTINE —Paese: ARGENTINIA —Valsts: ARGENTĪNA —Salis: ARGENTINA —Ország: ARGENTÍNA —Pajjiż: ARĠENTINA —Land: ARGENTINË —Państwo: ARGENTYNA —País: ARGENTINA —▸M6 Țara: ARGENTINA — ◂ Krajina: ARGENTÍNA —Drzava: ARGENTINA —Maa: ARGENTIINA —Land: ARGENTINA

1

2

3

4

5

19

Casema SRL

Buenos Aires

  

252

Hijos de Pedro Vincenti

Buenos Aires

  

285

Norberto Zaccaro

Buenos Aires

  

325

Campobello SACIA

Remedios 5961

Capital Federal

 

326

Ranquel SA

Buenos Aires

  

987

José Lequio e Hijos

Gobernador Gálvez

Santa Fe

 

1075

Patri SA

Buenos Aires

  

2884

Omar de Stéfano

Ensenada

Buenos Aires

 

▸M6 Страна: АВСТРАЛИЯ — ◂ País: AUSTRALIA —Zeme: AUSTRÁLIE —Land: AUSTRALIEN —Land: AUSTRALIEN —Riik: AUSTRAALIA —Χώρα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ —Country: AUSTRALIA —Pays: AUSTRALIE —Paese: AUSTRALIA —Valsts: AUSTRĀLIJA —Salis: AUSTRALIJA —Ország: AUSZTRÁLIA —Pajjiż: AWSTRALJA —Land: AUSTRALIË —Państwo: AUSTRALIA —País: AUSTRÁLIA —▸M6 Țara: AUSTRALIA — ◂ Krajina: AUSTRÁLIA —Drzava: AVSTRALIJA —Maa: AUSTRALIA —Land: AUSTRALIEN

1

2

3

4

5

139

Van Hessen Australia Pty Ltd

Corowa

NSW

 

179

Davidson Casings Pty Ltd

Ararat

VIC

 

272

AR Clark Pty Ltd

West Wyalong

NSW

 

290

Van Hessen Australia Pty Ltd

Fairfield

VIC

 

302

South West Casings Pty Ltd

Young

NSW

 

373

Superior Casings (Australia) Pty Ltd

Marrickville

NSW

 

606

Mackay Casings Pty Ltd

Wangaratta

VIC

 

730

Aspen by products Pty Ltd

East Preston

VIC

 

764

Mackay Casings Pty Ltd

Hoares Casings

Devonport

TAS

 

1027

Metro Meat International Ltd

Wooroloo

WA

 

1614

Tatiara Meat Company Pty Ltd

Bordertown

SA

 

3203

Impexcorp Pty Ltd

Coburg

VIC

 

3532

Almol (A/Asia)Casings Pty Ltd

Botany

NSW

 

▸M6 Страна: БАНГЛАДEШ — ◂ País: BANGLADESH —Zeme: BANGLADÉS —Land: BANGLADESH —Land: BANGLADESCH —Riik: BANGLADESH —Χώρα: ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ —Country: BANGLADESH —Pays: BANGLADESH —Paese: BANGLADESH —Valsts: BANGLADESA —Salis: BANGLADESAS —Ország: BANGLADES —Pajjiż: BANGLADEXX —Land: BANGLADESH —Państwo: BANGLADESZ —País: BANGLADECHE —▸M6 Țara: BANGLADESH — ◂ Krajina: BANGLADÉS —Drzava: BANGLADES —Maa: BANGLADESH —Land: BANGLADESH

1

2

3

4

5

 

Central Traders

Chittagong

  

▸M6 Страна: БАНГЛАДEШ — ◂ País: BAHRÁIN —Zeme: BAHRAJN —Land: BAHRAIN —Land: BAHRAIN —Riik: BAHREIN —Χώρα: ΜΠΑΧΡΕΪΝ —Country: / BAHRAIN —Pays: BAHREÏN —Paese: BAHRAIN —Valsts: BAHREINA —Salis: BAHREINAS —Ország: BAHREIN —Pajjiż: BAHRAIN —Land: BAHREIN —Państwo: BAHRAJN —País: BARÉM —▸M6 Țara: BAHRAIN — ◂ Krajina: BAHRAJN —Drzava: BAHRAJN —Maa: BAHRAIN —Land: BAHRAIN

1

2

3

4

5

1001 BH

Bahrain Casing Factory — Natural Casing

Al Hamala B

Manama

 

▸M6 Страна: БРАЗИЛИЯ — ◂ País: BRASIL —Zeme: BRAZÍLIE —Land: BRASILIEN —Land: BRASILIEN —Riik: BRASIILIA —Χώρα: ΒΡΑΖΙΛΙΑ —Country: BRAZIL —Pays: BRÉSIL —Paese: BRASILE —Valsts: BRAZĪLIJA —Salis: BRAZILIJA —Ország: BRAZÍLIA —Pajjiż: BRAŻIL —Land: BRASILIË —Państwo: BRAZYLIA —País: BRASIL —▸M6 Țara: BRAZILIA — ◂ Krajina: BRAZÍLIA —Drzava: BRAZILIJA —Maa: BRASILIA —Land: BRASILIEN

1

2

3

4

5

SIF 7

General Meat Food Exportação e Importação LTDA

Santana do Livramento

Rio Grande do Sul

 

SIF 11

Frigorífico Planalto LTDA

Vinhedo

São Paulo

 

SIF 42

Pontal do Araguaia Alimentos LTDA

Barro do Garças

Mato Grosso

 

SIF 49

Frigorífico Independência LTDA

Nova Andradina

Mato Grosso do Sul

 

SIF 52

Hazafer do Brasil LTDA

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

 

SIF 55

King Meat do Brasil LTDA

Apucarana

Paraná

 

SIF 93

S/A Frigorífico Gurupi

Gurupi

Tocantins

 

SIF 122

Frigorífico Santa Marina LTDA

Martinópolis

São Paulo

 

SIF 177

Frigorífico Mataboi LTDA

Araguari

Minas Gerais

 

SIF 226

BE — Comércio e Indústria, Importação e Exportação S/A

Hulha Negra

Rio Grande do Sul

 

SIF 232

Frigorífico Mercosul LTDA

Bagé

Rio Grande do Sul

 

SIF 234

Frigorífico Perini S/A

Farroupilha

Rio Grande do Sul

 

SIF 329

Frigotel — Frigorífico Três Lagoas LTDA

Três Lagoas

Mato Grosso do Sul

 

SIF 333

Frigorífico Vale do Rio Grande S/A

Fernandópolis

São Paulo

 

SIF 337

Bertin LTDA

Lins

São Paulo

 

SIF 406

Tripase Comércio Beneficiamento de Tripas LTDA

São Paulo

São Paulo

 

SIF 421

Indústria e Comércio de Carnes Minerva LTDA

Barretos

São Paulo

 

SIF 451

Indústria Frigorífica Limtor LTDA

José Bonifácio

São Paulo

 

SIF 458

Swift Armour S/A — Indústria e Comércio

Presidente Epitácio

São Paulo

 

SIF 504

Bertin LTDA

Ituiutaba

Minas Gerais

 

SIF 506

Frisa — Frigorífico Rio Doce S/A

Colatina

Espirito Santo

 

SIF 592

Matadouro Frigorífico Continental LTDA

Paranavai

Paraná

 

SIF 615

Frigorífico Kaiowa S/A

Anastácio

Mato Grosso do Sul

 

SIF 716

Sadia Frigobras — Indústria e Comércio

Toledo

Paraná

 

SIF 733

Frigorífico Miramar LTDA

Pelotas

Rio Grande do Sul

 

SIF 760

Cooperativa Regional Castilhense de Carnes e Derivados LTDA

Júlio de Castilhos

Rio Grande do Sul

 

SIF 761

Frigorífico Vacariense S/A Indústria e Comércio

Vacari

Rio Grande do Sul

 

SIF 780

Doremus do Brasil Indústria e Comércio LTDA

Guarulhos

São Paulo

 

SIF 792

Triporvac — Indústria e Comércio LTDA

São Paulo

São Paulo

 

SIF 862

Friboi Alimentos LTDA

Goiania

Goiás

 

SIF 876

Frangosul S/A — Agroavícola Industrial

Caxias do Sul

Rio Grande do Sul

 

SIF 884

Kienast & Kratschmer LTDA

Portão

Rio Grande do Sul

 

SIF 888

Matel Matadouro Industrial LTDA

Campo Grande

Mato Grosso do Sul

 

SIF 914

Indústria de Subprodutos de Origem Animal — Lopesco

Tatuí

São Paulo

 

SIF 915

Frigorífico Santo Angelo S/A — Indústria e Comércio

Santo Angelo

Rio Grande do Sul

 

SIF 950

Frigorífico Central LTDA

Maringá

Paraná

 

SIF 999

Industrial e Comercial Bageense de Subprodutos de Gado LTDA — Incobal

Bagé

Rio Grande do Sul

 

SIF 1016

Industria e Comércio Tripac de Produtos Frigoríficos LTDA

Guarulhos

São Paulo

 

SIF 1387

Matadouro Frigorífico Olhos d'Água LTDA

Ipuã

São Paulo

 

SIF 1477

Kienaste e Kratschmer LTDA

São Caetano

São Paulo

 

SIF 1651

Frigorífico Extremo Sul S/A

Capão do Leão

Rio Grande do Sul

 

SIF 1662

Swift Armour S/A — Indústria e Comércio

Campo Grande

Mato Grosso do Sul

 

SIF 1733

Frigorífico Silva LTDA

Santa Maria

Rio Grande do Sul

 

SIF 1750

Frigorífico Eldorado LTDA

Anápolis

Goiás

 

SIF 1758

Frigorífico Vangélio Mondelli LTDA

Bauru

São Paulo

 

SIF 1778

Frigorífico Navirai LTDA

Maringá

Paraná

 

SIF 1803

Pomar S/A — Indústria e Comércio

Araguari

Minas Gerais

 

SIF 1885

FRIG — Frigorífico Industrial Guarararapes LTDA

Guararapes

São Paulo

 

SIF 1925

Frigorífico São Gabriel LTDA

Rancharia

São Paulo

 

SIF 1926

Frigorífico Rio Pel S/A — Indústria de Carnes, Derivados e Conservas

Pelotas

Rio Grande do Sul

 

SIF 1968

Tripan LTDA

Araguari

Minas Gerais

 

SIF 2007

Cervieri Agroindustrial LTDA

Alegrete

Rio Grande do Sul

 

SIF 2019

Frigomarca Martins Caldas LTDA

Pedra Preta

Mato Grosso

 

SIF 2023

Bertin LTDA

Votuporanga

São Paulo

 

SIF 2051

Frisa — Frigorífico Rio Doce S/A

Nanuque

Minas Gerais

 

SIF 2058

Cooperativa Industrial de Carne de Goiás LTDA — Golascarne

Senador Canedo

Goiás

 

SIF 2088

Indústria de Subprodutos de Origem Animal — Lopesco

Carapicuíba

São Paulo

 

SIF 2156

Brazilian Beef Alimentos LTDA

Goianira

Goiás

 

SIF 2431

Frigorífico Vale do Tocantins S/A

Imperatriz

Maranhão

 

SIF 2486

Frigoro — Agropecuária Triângulo LTDA

Ibitinga

São Paulo

 

SIF 2543

Frigorífico Gejota LTDA

Promissão

São Paulo

 

SIF 2830

Frigorífico Araçatuba S/A — Araçafrigo

Araçatuba

São Paulo

 

SIF 2837

Frigorífico Vale do Sol LTDA

Cárceres

Mato Grosso

 

SIF 2863

Paranaiba Indústria de Carnes e Derivados LTDA

Paranaiba

Mato Grosso do Sul

 

SIF 2875

Detrimar Indústria e Comércio de Tripas LTDA

Cotia

São Paulo

 

SIF 2911

Frigorífico Continental LTDA

Mirassol D'Oeste

Mato Grosso

 

SIF 2979

Frigorífico Araputanga S/A

Araputanga

Mato Grosso

 

SIF 3024

Kavi Comércio de Produtos para Frigorífico LTDA

Pidamonhangaba

São Paulo

 

SIF 3031

Frigorífico Quatro Marcos LTDA

São José dos Quatro Marcos

Mato Grosso

 

SIF 3040

Frigorífico Casarin LTDA

Pelotas

Rio Grande do Sul

 

SIF 3062

Frigorífico Margen LTDA

Rio Verde

Goiás

 

SIF 3067

LAOB — Laboratório Opoterápico Brasileiro LTDA

Barueri

São Paulo

 

SIF 3095

Frigorífico Bacabal LTDA — Fribal

Bacabal

Maranhão

 

SIF 3181

Bertin LTDA

Navirai

Mato Grosso do Sul

 

SIF 3401

Tripama Comércio de Tripas LTDA

Jundiai

São Paulo

 

SIF 3643

Case — Comércio e Importação de Tripas LTDA

Campo Limpo Paulista

São Paulo

 

SIF 3877

Frigorífico Foresta LTDA

São Gabriel

Rio Grande do Sul

 

▸M6 Страна: КАНАДА — ◂ País: CANADÁ —Zeme: KANADA —Land: CANADA —Land: KANADA —Riik: KANADA —Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ —Country: CANADA —Pays: CANADA —Paese: CANADA —Valsts: KANĀDA —Salis: KANADA —Ország: KANADA —Pajjiż: KANADA —Land: CANADA —Państwo: KANADA —País: CANADÁ —▸M6 Țara: CANADA — ◂ Krajina: KANADA —Drzava: KANADA —Maa: KANADA —Land: KANADA

1

2

3

4

5

1

Maple Leaf Meats Inc./Les Viandes Maple Leaf Inc. (Burns Meats; Gainers)

Winnipeg

Manitoba

 

4

Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

Burlington

Ontario

 

14

Toronto Abattoirs Limited (Quality Meat Packers Ltd)

Toronto

Ontario

 

51

Better Beef Limited

Guelph

Ontario

 

93

Cargill Limited (Cargill Foods)

High River

Alberta

 

98

Abattoir Les Cedres Ltée

Les Cèdres

Québec

 

121

Canada New Zealand Casings (1992) Ltd/Boyaux Canada New Zealand (1992) Ltée

St-Laurent, Montréal

Québec

 

136

CWFC Canada West Food (Alberta) Corp. (Canada West Food Corporation)

Innisfail

Alberta

 

147

Société en Commandite Olymel #1/Olymel #1/Olymel #1 and Company Limited

Beauce

Québec

 

236

Montour Limitée/Montour Ltd

Montréal

Québec

 

262

M.G.I. Packers Inc. (Muller's Meats Limited)

Kitchener

Ontario

 

262A

Maple Freezers Inc. (M.G.I. Packers Inc.) (Muller Meats Inc.)

Kitchener

Ontario

 

334

Continental Casing (1976) Inc. (Les Aliments Mon Trésor Inc.)

Ste-Madeleine

Québec

 

390

F. Marie Limited

Markham

Ontario

 

394

620577 Saskatchewan Ltd (Tai Wan Pork Inc.; Tai Wan Packers Inc.)

Moose Jaw

Saskatchewan

 

402

Oversea Casing Co. Ltd

Langley

British Colombia

 

514

Canadian Natural Casings Ltd

Toronto

Ontario

 

531

Qualité Naturelle Champlain Limitée

Ville d'Anjou

Québec

 

▸M6 Страна: ШВEЙЦАРИЯ — ◂ País: SUIZA —Zeme: SVÝCARSKO —Land: SCHWEIZ —Land: SCHWEIZ —Riik: SVEITS —Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ —Country: SWITZERLAND —Pays: SUISSE —Paese: SVIZZERA —Valsts: SVEICE —Salis: SVEICARIJA —Ország: SVÁJC —Pajjiż: SVIZZERA —Land: ZWITZERLAND —Państwo: SZWAJCARIA —País: SUIÇA —▸M6 Țara: ELVEȚIA — ◂ Krajina: SVAJCIARSKO —Drzava: SVICA —Maa: SVEITSI —Land: SCHWEIZ

1

2

3

4

5

601

Widmer & Pagani AG

St. Gallen-Winkeln

  

602

Max Ramp AG

Liestal

  

603

Bruno Büchi

Schänis

  

604

Roga SA, Industrie e commercio budella, grassi e farine

Rancate

  

▸M6 Страна: ЧИЛИ — ◂ País: CHILE —Zeme: CHILE —Land: CHILE —Land: CHILE —Riik: TSIILI —Χώρα: ΧΙΛΗ —Country: CHILE —Pays: CHILI —Paese: CILE —Valsts: CĪLE —Salis: CILĖ —Ország: CHILE —Pajjiż: ĊILI' —Land: CHILI —Państwo: CHILE —País: CHILE —▸M6 Țara: CHILE — ◂ Krajina: CHILE —Drzava: CILE —Maa: CHILE —Land: CHILE

1

2

3

4

5

1

Frigorífico Simunovic SA

Punta Arenas

XII Región

 

▸M6 Страна: КИТАЙ — ◂ País: CHINA —Zeme: CÍNA —Land: KINA —Land: CHINA —Riik: HIINA —Χώρα: ΚΙΝΑ —Country: CHINA —Pays: CHINE —Paese: CINA —Valsts: ĶĪNA —Salis: KINIJA —Ország: KÍNA —Pajjiż: ĊINA —Land: CHINA —Państwo: CHINY —País: CHINA —▸M6 Țara: CHINA — ◂ Krajina: CÍNA —Drzava: KITAJSKA —Maa: KIINA —Land: KINA

1

2

3

4

5

1200/05001

Tianjin Animal By-products Imp./Exp/ Inc. Ltd Casings Processing Factory

Hexi District

Tianjin

 

1200/05002

Rapa Animal By-products (Tianjin) Co. Ltd

Tianjin

  

1200/05003

Tianjin Huali Casings Co. Ltd

Xiqing District

Tianjin

 

1200/05004

Tianjin Economic & Technological Development Area Xinye Casings Co. Ltd

Tianjin

  

1200/05005

Tianjin Hongjin Casing Co. Ltd

Jinghai County

Tianjin

 

1200/05010

Tianjin Huade Casings Co. Ltd

Hexi District

Tianjin

 

1200/05012

Tianjin Dongzheng Casing Co. Ltd

Tanggu District

Tianjin

 

1300/05014

Huamao Casing Factory of Shijiazhuang

   

1300/05030

Baoding Taihang Casing Co. Ltd

Hebei

Kangguan Shunping County

 

1300/05039

Far-eastern Casing Co. Ltd

Hebei

Gancheng Village Shunping County

 

1300/05040

Baoding Zhongyan Casing Factory

Baoding

  

1300/05043

Baoding Huali Casing Factory

Hebei

Shunping County

 

1300/05044

Hebei Qinxing Casing Factory

Hebei

Shijiazhuang

 

1300/05045

Hebei Bada Casing Co. Ltd

Hebei

Baoding

 

1300/05047

Handan Yahua Casing Co. Ltd

Hebei

Wei County

 

1500/05001

China Inner Mongolia Jining Casings Import & Export Corporation

Jining

Inner Mongolia

 

2100/05001

Jinzhou Casings Factory

Dalian

Jinzhou District

 

2100/05006

Liaoning Shan Ying Food Co. Ltd

Dalian

Jinzhou District

 

2100/05007

Dalian Jinzhou Baoquan Casings Factory

Dalian

Jinzhou

 

2100/05008

Shenyang Yida Native Produce and Animal By-products Co. Ltd

Shenyang

Liaozhong County

 

3100/05014

Shanghai Star Casing Co. Ltd

Shanghai

Minhang District

 

3100/05015

Shanghai Wanlong Casing Co. Ltd

Shanghai

Song Jiang

 

3100/05016

SAB Changfeng Foodstuffs Company Ltd

Pudong Shanghai

Yuqiao

 

3200/05004

Jintan Casing Factory

Jintan City

Jiangsu

 

3200/05012

Jiangsu Animal By-products I&E Co. Nantong Casing Factory

Nantong

Jiangsu

 

3200/05016

Rugao Wanlin Casing Food Co. Ltd

Rugao City

Jiangsu

 

3200/05019

Rugao Meat Processing Factory Casing Branch

Rugao

Jiangsu

 

3200/05020

Rugao Lidu Casing Co. Ltd

Rugao City

Jiangsu

 

3200/05028

Yangzhou Feather and Down Products General Factory Casing Branch

Yangzhou

Jiangsu

 

3200/05031

Taizhou City Suzhoug Casing Factory

Taizhou City

Jiangsu

 

3200/05056

Rugao Beijiao Casing Factory

Rugao

Jiangsu

 

3300/05005

Huzhou Global Casing Co. Ltd

Huzhou

Zhejiang

 

3300/05007

Shejiang Animal By-products I/E Corp. Casing Food Factory

Hangzhou

Zhejiang

 

3300/05012

Jiaxing Baihua Casings General Factory

Jiaxing

Zhejiang

 

3300/05014

Zhejiang Animal By-products I/E Corp. Casing Food Factory

Hangzhou

Zhejiang

 

3300/05015

Haining Xu Cua Animal By-Products Factory

Haining

Zhejiang

 

3300/05016

Hangzhou Lide Casings Co. Ltd

Yuhang

Zhejiang

 

3400/05014

Anhui Fanchang Animal By-Products Factory

Fanchang

Anhui

 

3600/05001

Nanchang Casings Factory

Nanchang

Jiangxi

 

3600/05005

Jiangxi Dohr Casing Co. Ltd

Nanchang

Jiangxi

 

3700/05001

Shandong Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Casing Company

Quingdao

  

3700/05006

Yanzhou Haolian Casing Co. Ltd

Yanzhou

Shandong

 

3700/05010

Shandong Yuncheng Shenlian Casing Co. Ltd

Yuncheng

Shandong

 

3700/05016

Qingdao Shenghua Casing Factory

Jimo

Shandong

 

3700/05022

Qingdao Zhongde Animal By-products

Jiaozhou City

Qingdao

 

3700/05038

Qingdao I.D. Casing Co. Ltd

Jiaozhou

Qingdao

 

3700/05039

Qingdao Wanbo Animal By-products Co. Ltd

Jimo Development Zone

Shandong

 

3700/05041

Laiyang Yihua Casing Co. Ltd

Laiyang

Shandong

 

4100/05002

Shangqiu Casing Factory

Shangqiu

  

4100/05005

Henan Animal By-products I&E Corp. Zhoukou Casings Factory

Zhoukou City

Henan

 

4100/05006

Shangqiu Yixiang Casings Co. Ltd

Development Zone

Shangqiu

 

4100/05007

Henan Shangda Casings Co. Ltd

Yucheng County

Henan

 

4100/05008

Henan Wanxin Casings Co. Ltd

Yucheng County

Henan

 

4100/05104

Zhongkou Kairui Casings Co. Ltd

Fugou County

Henan

 

4100/05202

Shangqiu Jinyuan Casing Co. Ltd

Minquan County

Henan

 

4200/05004

Xiangfan Native Produce & Animal By-products Foreign Trade Corporation Casings Factory

Xiangfan City

Hubei

 

4200/05006

Chenggong Casings Factory of Caidian District in Wuhan

Caidian District

Wuhan

 

4200/05012

Hubei Provincial Animal By-products I/E Corp., Food and Casing Processing Branch

Jiangan District

Wuhan

 

4300/05001

Human Native Produce and Animal By-Products I&E Corp. Changsha Casing Factory

Changsha City

Hunan

 

4300/05003

Human Ninxiang Casing Factory

Ningxiang County

Hunan

 

4300/05005

Hunan Hengyang Foreign Trade Casing Factory

Hengyang City

Hunan

 

4300/05008

Hunan Xinhua Casing Factory

Shangmei Town

Hunan

 

4300/05011

Hunan New Glory Casing Co. Ltd

Changsha City

Hunan

 

4300/05016

Hunan Cili Renguo Casing Factory

Lingyang Town

Hunan

 

4300/05023

Hunan Xinhua Xiangzhong Casing Factory

Shangmei Town

Hunan

 

5100/05005

Sichuan Animal By-Products Imp/Exp Corp. Casings Factory of Neijian

Neijiang

Sichuan

 

5100/05013

Xindu Casings Factory

Chengdu

Sichuan

 

5100/05014

Sichuan Xingda Industrial Company Chengdo Huanhua Animal Products Co. Ltd

Chengdu

Sichuan

 

5100/05021

Chengdu Xin En Casings Co. Ltd

Chongxin County

Dujiang Yan

 

5102/05001

Chongqing Tongxing Animal By-Products

Tongxing Station

Chongqing

 

5102/05002

Chongqing Foreign Trade Animal By-products Casing Plant

Danzhishi Nanan

Chongqing

 

5200/05001

Guiyang Animal By-products Plant

Guiyang

Guizhou

 

6200/05001

Gansu Foreign Trade Animal By-products General Factory

Lanzhou

Gansu

 

6500/05001

Xingjiang Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Urumqi Casing Factory

Urumqi

Xinjiang

 

6500/05011

China Germany Xinjiang Hami Chang Lian Casing Co. Ltd

Xinjiang Hami

  

6500/05012

Urumqi Dadi Casing Factory

Urumqi City

  

▸M6 Страна: КОСТА РИКА — ◂ País: COSTA RICA —Zeme: KOSTARIKA —Land: COSTA RICA —Land: COSTA RICA —Riik: COSTA RICA —Χώρα: ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ —Country: COSTA RICA —Pays: COSTA RICA —Paese: COSTA RICA —Valsts: KOSTARIKA —Salis: KOSTA RIKA —Ország: COSTA RICA —Pajjiż: KOSTA RIKA —Land: COSTA RICA —Państwo: KOSTARYKA —País: COSTA RICA —▸M6 Țara: COSTA RICA — ◂ Krajina: KOSTARIKA —Drzava: KOSTARIKA —Maa: COSTA RICA —Land: COSTA RICA

1

2

3

4

5

124-DIC-99

El Arreo S.A.

Alajuela

Alajuela

 

▸M6 Страна: EГИПEТ — ◂ País: EGIPTO —Zeme: EGYPT —Land: EGYPTEN —Land: ÄGYPTEN —Riik: EGIPTUS —Χώρα: ΑΙΓΥΠΤΟΣ —Country: EGYPT —Pays: ÉGYPTE —Paese: EGITTO —Valsts: ĒĢIPTE —Salis: EGIPTAS —Ország: EGYIPTOM —Pajjiż: EĠITTU —Land: EGYPTE —Państwo: EGIPT —País: EGIPTO —▸M6 Țara: EGIPT — ◂ Krajina: EGYPT —Drzava: EGIPT —Maa: EGYPTI —Land: EGYPTEN

1

2

3

4

5

06 01

Shehfa Casings Company ”Free Zone Ltd”

   

06 02

Shatby Casings Company ”M.Y EL Shatby”

   

06 03

Ibrahim Bazzet

establishment for casings

”Free Zone”

   

06 04

EL Amiry and Elewi corp

”Free Zone”

   

06 05

El Alamia Co. for casings

”Beshir EL Hebeety & others”

   

06 07

Sayed Hassan Abdel Rahman Import & Export Casings

   

06 08

Syria CO for casings

   

06 09

Hassan El Wattar for casings,

EL Amria Free Zone, Alexandria

   

14 01

Middle East Service Import & Export

   

14 03

Ibrahim El Shazly Trade Company Import & Export

   

▸M6 Страна: ХОНДУРАС — ◂ País: HONDURAS —Zeme: HONDURAS —Land: HONDURAS —Land: HONDURAS —Riik: HONDURAS —Χώρα: ΟΝΔΟΥΡΑ —Country: HONDURAS —Pays: HONDURAS —Paese: HONDURAS —Valsts: HONDURASA —Salis: HONDŪRAS —Ország: HONDURAS —Pajjiż: ĦONDURAS —Land: HONDURAS —Państwo: HONDURAS —País: HONDURAS —▸M6 Țara: HONDURAS — ◂ Krajina: HONDURAS —Drzava: HONDURAS —Maa: HONDURAS —Land: HONDURAS

1

2

3

4

5

SUB-01

Honimex S.A. de C.V.

Tegucigalpa

Capital

 

▸M6 Страна: ХЪРВАТИЯ — ◂ País: CROACIA —Zeme: CHORVATSKO —Land: KROATIEN —Land: KROATIEN —Riik: HORVAATIA —Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ —Country: CROATIA —Pays: CROATIE —Paese: CROAZIA —Valsts: HORVĀTIJA —Salis: KROATIJA —Ország: HORVÁTORSZÁG —Pajjiż: KROAZJA —Land: KROATIË —Państwo: CHORWACJA —País: CROÁCIA —▸M6 Țara: CROAȚIA — ◂ Krajina: CHORVÁTSKO —Drzava: HRVASKA —Maa: KROATIA —Land: KROATIEN

1

2

3

4

5

4

Croma

Varazdin

  

68

Kotex Domaća I Vanjska Trgovina

Split u Sibeniku

  

195

Derma-Crevara

Varazdin

  

423

Crijevara

Petrijanec

  

547

S.T.D.

Kucan Marof (Varazdin)

  

▸M6 Страна: ИНДИЯ — ◂ País: INDIA —Zeme: INDIE —Land: INDIEN —Land: INDIEN —Riik: INDIA —Χώρα: ΙΝΔΙΑ —Country: INDIA —Pays: INDE —Paese: INDIA —Valsts: INDIJA —Salis: INDIJA —Ország: INDIA —Pajjiż: INDJA —Land: INDIA —Państwo: INDIE —País: ÌNDIA —▸M6 Țara: INDIA — ◂ Krajina: INDIA —Drzava: INDIJA —Maa: INTIA —Land: INDIEN

1

2

3

4

5

01/98

M/s. Abdul Majeed Qureshi

Rampur (U.P.)

  

02/98

Al-Ahmed Exports

Delhi

  

03/98

Al-Naved Exports

Delhi

  

04/98

Sultan Trading Co.

Delhi

  

05/98

Royal Casing Co.

Delhi

  

06/98

Ideal Trading Co.

Bombay

  

07/98

Sakarwal Exports India

New Delhi

  

08/98

Mohammed Yunus & Brothers

New Delhi

  

09/98

M.F. Exports

Delhi

  

10/98

Natural Casings Enterprises

Delhi

  

11/98

International Casing Co.

Delhi

  

12/98

Orient Casing Co.

Bombay

  

13/98

United Guts Exports

Bombay

  

14/98

Shiv Exports

Moradabad

  

15/98

H. Mohd Yamoca

Moradabad

  

16/98

M/s. Zahid Enterprises, Aminuddin

Bombay

  

▸M6 Страна: ИРАН — ◂ País: IRÁN —Zeme: ÍRÁN —Land: IRAN —Land: IRAN —Riik: IRAAN —Χώρα: ΙΡΑΝ —Country: IRAN —Pays: IRAN —Paese: IRAN —Valsts: IRĀNA —Salis: IRANAS —Ország: IRÁN —Pajjiż: IRAN —Land: IRAN —Państwo: IRAN —País: IRÃO —▸M6 Țara: IRAN — ◂ Krajina: IRÁN —Drzava: IRAN —Maa: IRAN —Land: IRAN

1

2

3

4

5

146

Rahim Zadeh & Son

Tehran

  

157

Roudeh Naz Co.

Tehran

  

164

H. Heydari

Tehran

  

165

G. Akbari

Tehran

  

166

A. Darabi

Tehran

  

167

Varae Sima Co.

Tehran

  

169

M. Sheibani

Tehran

  

181

TAK Roudeh Co.

Tehran

  

187

H. Vazir Zadeh Nobari

Tehran

  

188

B. Nobari Tabrizi

Tehran

  

189

M. Bargolian Rad

Tehran

  

190

Karam

Tehran

  

191

M. Jaberian

Tehran

  

196

A. Ghyafeh Akbarpour

Tehran

  

197

Valamanesh & Sons

Tehran

  

202

Pars Iran Co.

Tehran

  

203

Casing Co.

Tehran

  

206

V. Hamrang

Tehran

  

209

Roudeh-E-Nemooney Co.

Tehran

  

210

H. Moradi

Tehran

  

15

M. Betarafaan

Tehran

  

217

K. Javad Pour

Tehran

  

218

N. Fathi

Tehran

  

219

R. Younes Pour

Tehran

  

220

H. Moammer

Tehran

  

222

D. Ghorban Alipour

Tehran

  

223

M. Farabi

Tehran

  

225

R. Betarafaan

Tehran

  

226

A. Alirnashrab

Tehran

  

227

Maghami Kia

Tehran

  

229

M.H. Ahmadi P.

Tehran

  

230

Hang Roudeh Gousfand Co.

Tehran

  

231

Sheep Star Co.

Tehran

  

232

Dee Poust Co.

Tehran

  

233

E. Behroozi

Tehran

  

236

S. Ekrami

Tehran

  

237

S. Nikjoo

Tehran

  

241

Y. Nobakht

Tehran

  

251

Azar Hang Co.

Zanijan

  

267

Iran Amin Co.

Zanijan

  

280

Sarvestan Co.

Khorasan

  

▸M6 Страна: ЯПОНИЯ — ◂ País: JAPÓN —Zeme: JAPONSKO —Land: JAPAN —Land: JAPAN —Riik: JAAPAN —Χώρα: ΙΑΠΩΝΙΑ —Country: JAPAN —Pays: JAPON —Paese: GIAPPONE —Valsts: JAPĀNA —Salis: JAPONIJA —Ország: JAPÁN —Pajjiż: ĠAPPUN —Land: JAPAN —Państwo: JAPONIA —País: JAPÃO —▸M6 Țara: JAPONIA — ◂ Krajina: JAPONSKO —Drzava: JAPONSKA —Maa: JAPANI —Land: JAPAN

1

2

3

4

5

2855001

New Asia Trading Co. Ltd, Kawanishi Plant

Kawanishi

Hyogo

 

2865001

Matsunaga Corporation Kansai Office Factory

Ako-Shi

Kyogo

 

▸M6 Страна: КУВEЙТ — ◂ País: KUWAIT —Zeme: KUVAJT —Land: KUWAIT —Land: KUWAIT —Riik: KUVEIT —Χώρα: ΚΟΥΒΕΪΤ —Country: KUWAIT —Pays: KOWEÏT —Paese: KUWAIT —Valsts: KUVEITA —Salis: KUVEITAS —Ország: KUVAIT —Pajjiż: KUWAJT —Land: KOEWEIT —Państwo: KUWEJT —País: KUWAIT —▸M6 Țara: KUWEIT — ◂ Krajina: KUVAJT —Drzava: KUVAJT —Maa: KUWAIT —Land: KUWAIT

1

2

3

4

5

 

Al Taj Foods Group Co.

Safat

  
 

Kuwait Slaughter House Co.

Sabahiya

  
 

Livestock Transport & Trading Co.

Safat

  
 

National Slaughterhouses Co.

   

▸M6 Страна: ЛИВАН — ◂ País: LÍBANO —Zeme: LIBANON —Land: LIBANON —Land: LIBANON —Riik: LIIBANON —Χώρα: ΛΙΒΑΝΟΣ —Country: LEBANON —Pays: LIBAN —Paese: LIBANO —Valsts: LIBĀNA —Salis: LIBANAS —Ország: LIBANON —Pajjiż: LIBANU —Land: LIBANON —Państwo: LIBAN —País: LÍBANO —▸M6 Țara: LIBAN — ◂ Krajina: LIBANON —Drzava: LIBANON —Maa: LIBANON —Land: LIBANON

1

2

3

4

5

001.1

Casings Trading Co.

   

001.2

Lebanese Sheep Casings Est.

   

001.3

INT'L Agency Co. SARL

   

001.4

The Eastern Casings Est.

   

001.5

Deutsche Lebanese Darm Firma

   

005.1

Beirut International Casing Co.

   

006.1

Al-Wattar Hussein Est.

   

006.2

Najjar M. Fares Est.

   

006.3

El-Wattar M. Walid Est.

   

007.1

East Casings Co.

   

▸M6 Страна: МАРОКО — ◂ País: MARRUECOS —Zeme: MAROKO —Land: MAROKKO —Land: MAROKKO —Riik: MAROKO —Χώρα: ΜΑΡΟΚΟ —Country: MAROCCO —Pays: MAROC —Paese: MAROCCO —Valsts: MAROKA —Salis: MAROKAS —Ország: MAROKKÓ —Pajjiż: MAROKK —Land: MAROKKO —Państwo: MAROKO —País: MARROCOS —▸M6 Țara: MAROC — ◂ Krajina: MAROKO —Drzava: MAROKO —Maa: MAROKKO —Land: MAROCKO

1

2

3

4

5

B-08-1/94

Boyauderie Chamiti et Fils

Ain Borja

Casablanca

 

B-08-2/94

BIMA

La Villette

Casablanca

 

B-08-3/94

Boyauderie Boufa SA

Casablanca

  

B-08-4/94

Établissements Bazi et Fils

Casablanca

  

B-10-1/97

Boyauderie El Jadida

El Jadida

  

B-10-2/97

Boyauderie Zahid et fils

El Jadida

  

B-14-1/94

Boyauderie Lachkar Abdellah

Fès

  

B-14-2/94

Boyauderie Lachkar Driss

Fès

  

B-14-3/94

Boyauderie Drimano

Fès

  

B-18-1/96

Boyauderie Boujidi Alami Mohammed

Kenitra

  

B-23-1/94

Boyauderie Koutoubia

Marrakech

  

B-23-2/98

Boyauderie N'Guyer Abderrazzak

Marrakech

  

B-25-1/97

Boyauderie Nina

Nador

  

B-29-1/94

Établissement Tahar Ben Mohamed et Salah Ben Mohamed

Rabat

  

B-31-1/94

Boyauderie Atlantique

Settat

  

B-31-2/97

Boyauderie

Stettat

  

B-31-3/95

Boyauderie Chaouia

Stettat

  

B-31-4/97

Société Bacha-Darm SARL

Settat

  

B-23-1/94

Boyauderie de l'Atlas

Tanger

  

B-34-2/95

Boyauderie Alboughaz

Tanger

  

▸M6 Страна: МОНГОЛИЯ — ◂ País: MONGOLIA —Zeme: MONGOLSKO —Land: MONGOLIET —Land: MONGOLEI —Riik: MONGOOLIA —Χώρα: ΜΟΓΓΟΛΙΑ —Country: MONGOLIA —Pays: MONGOLIE —Paese: MONGOLIA —Valsts: MONGOLIJA —Salis: MONGOLIJA —Ország: MONGÓLIA —Pajjiż: MONGOLJA —Land: MONGOLIË —Państwo: MONGOLIA —País: MONGÓLIA —▸M6 Țara: MONGOLIA — ◂ Krajina: MONGOLSKO —Drzava: MONGOLIJA —Maa: MONGOLIA —Land: MONGOLIET

1

2

3

4

5

1

Bathkaan-uul

Ulaanbaatar

  

2

Food production company

Ulaanbaatar

  

3

Margad-Ind

Ulaanbaatar

  

4

Shand trade

Ulaanbaatar

  

5

Mon ul-ex

Ulaanbaatar

  

6

Khatan suih

Ulaanbaatar

  

7

Kholboo tsagaan

Ulaanbaatar

  

8

Abraga bar

Hovd aimag

  

9

Sotol khaan

Dundgovi aimag

  

10

Minjit gol

Ulaanbaatar

  

11

Engineering consulting, EECC

Ulaanbaatar

  

12

Baga onts

Ulaanbaatar

  

13

OSSO

Ulaanbaatar

  

14

Saikhan-impex

Ulaanbaatar

  

15

C&E sons trade

Ulaanbaatar

  

16

Taikh-Chikher

Ulaanbaatar

  

17

Makh impex

Ulaanbaatar

  

18

Meat processing company

Dorno-govi aimag

  

19

Food complex

Ulaanbaatar

  

20

Interdram

Ulaanbaatar

  

21

Enkhiin bulag

Ulaanbaatar

  

22

Tolgoit

Ulaanbaatar

  

23

Khan-burgedee

Bayan-ulguu aimag

  

24

Shalgiin

Bayan-ulguu aimag

  

25

Khaisar

Bayan-ulguu aimag

  

26

Bayan turuu

Bayan khongor aimag

  

27

Khulman

Bayan khongor aimag

  

28

Sereglee

Savkhan aimag

  

29

Bayalag

Savkhan aimag

  

30

Chandmani

Khuvsgul aimag

  

31

Mandal badral

Ulaanbaatar

  

32

Ashigt khad

Ulaanbaatar

  

33

Shiree chuluut

Ulaanbaatar

  

34

Buyant eej

Ulaanbaatar

  

35

SiLja

Ulaanbaatar

  

▸M6 Страна: МEКСИКО — ◂ País: MÉXICO —Zeme: MEXIKO —Land: MEXICO —Land: MEXIKO —Riik MEHHIKO —Χώρα: ΜΕΞΙΚΟ —Country: MEXICO —Pays:MEXIQUE —Paese: MESSICO —Valsts: MEKSIKA —Salis: MEKSIKA —Ország: MEXIKÓ —Pajjiż: MESSIKU —Land: MEXICO —Państwo: MEKSYK —País: MÉXICO —▸M6 Țara: MEXIC — ◂ Krajina: MEXIKO —Drzava: MEHIKA —Maa: MEKSIKO —Land: MEXIKO

1

2

3

4

5

46

DEWIED International

S.A. de CV

Piedras

Negras

Coahuila

 

▸M6 Страна: НИКАРАГУА — ◂ País: NICARAGUA —Zeme: NIKARAGUA —Land: NICARAGUA —Land: NICARAGUA —Riik: NICARAGUA —Χώρα: ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ —Country: NICARAGUA —Pays: NICARAGUA —Paese: NICARAGUA —Valsts: NIKARAGVA —Salis: NIKARAGVA —Ország: NICARAGUA —Pajjiż: NIKARAGWA —Land: NICARAGUA —Państwo: NIKARAGUA —País: Nicarágua —▸M6 Țara: NICARAGUA — ◂ Krajina: NIKARAGUA —Drzava: NIKARAGVA —Maa: NICARAGUA —Land: NICARAGUA

1

2

3

4

5

10

DIPROCASA

Rivas

Rivas

 

▸M6 Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ — ◂ País: NUEVA ZELANDA —Zeme: NOVÝ ZÉLAND —Land: NEW ZEALAND —Land: NEUSEELAND —Riik: UUS-MEREMAA —Χώρα: ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ —Country: NEW ZEALAND —Pays: NOUVELLE-ZÉLANDE —Paese: NUOVA ZELANDA —Valsts: JAUNZĒLANDE —Salis: NAUJOJI ZELANDIJA —Ország: ÚJ-ZÉLAND —Pajjiż: NEW ZEALAND —Land: NIEUW-ZEELAND —Państwo: NOWA ZELANDIA —País: NOVA ZELÂNDIA —▸M6 Țara: NOUA ZEELANDA — ◂ Krajina: NOVÝ ZÉLAND —Drzava: NOVA ZELANDIJA —Maa: UUSI-SEELANTI —Land: NYA ZEELAND

1

2

3

4

5

AB2

Primerange Meats Ltd

Waikiwi

Invercargill

 

AB57

Malvern Abattoir Limited

Burnham

Christchurch

 

ME15

The Canterbury Frozen Meat Company Limited

Belfast

Christchurch

 

ME17

Alliance Group Limited

Timaru

Timaru

 

ME23

AFFCO New Zealand Limited

Horotiu

Horotiu

 

ME26

Primary Producers Cooperative Society Ltd

Finegand

Balclutha

 

ME34

Canterbury Frozen Meat Company Limited — Pareora

Pareora

Pareora

 

ME37

Canterbury Frozen Meat Company Ltd

Belfast

Christchurch

 

ME54

The Canterbury Frozen Meat Company Limited

Belfast

Belfast

 

ME60

Richmond Oringi Ltd

Oringi

Dannevirke

 

ME64

PPCS Marlborough

Blenheim

Marlborough

 

ME78

Canterbury Meat Packers Ltd

Ashburton

Ashburton

 

ME113

PPCS Silverstream Meats Ltd

Silverstream

Mosgiel

 

PH88

Auckland Casings Company Limited

Te Papapa

Auckland

 

PH149

Waikiwi Casings Company Limited

Waikiwi

Invercargill

 

PH213

Rapa Casings Ltd

Wiri

Auckland

 

PH261

Levin Casing Co. Ltd

Levin

Horowhenua

 

PH401

PPCS Islington

Islington

Christchurch

 

PH478

Hygrade Casing Company Ltd

Whakatu

Whakatu

 

▾M4

País: OMÁN —Land: OMAN —Land: OMAN —Χώρα: ΟΜΑΝ —Country: OMAN —Pays: OMAN —Paese: OMAN —Land: OMAN —País: OMÃ —Maa: OMAN —Land: OMAN

1

2

3

4

5

OM-83-NCP

National Casing Processing Co. LLC

Buraimi

 (1)

(1)   Med undantag för tarmar, från tolvfingertarmen till rektum, från nötkreatur i alla åldrar, eller produkter som framställts därav, i enlighet med förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001. Detta gäller inte produkter från djur som är födda, kontinuerligt uppfödda och slaktade i Argentina, Australien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Nya Zeeland, Nicaragua, Panama, Paraguay och Uruguay.

▸M6 Страна: ПАНАМА — ◂ País: PANAMÁ —Zeme: PANAMA —Land: PANAMA —Land: PANAMA —Riik: PANAMA —Χώρα: ΠΑΝΑΜΑΣ —Country: PANAMA —Pays: PANAMA —Paese: PANAMA —Valsts: PANAMA —Salis: PANAMA —Ország: PANAMA —Pajjiż: PANAMA —Land: PANAMA —Państwo: PANAMA —País: PANAMÁ —▸M6 Țara: PANAMA — ◂ Krajina: PANAMA —Drzava: PANAMA —Maa: PANAMA —Land: PANAMA

1

2

3

4

5

148

AGRO INDUSTRIAS DE SANTIAGO

Aguadulce

Coclé

 

▸M6 Страна: ПEРУ — ◂ País: PERÚ —Zeme: PERU —Land: PERU —Land: PERU —Riik: PERUU —Χώρα: ΠΕΡΟΥ —Country: PERU —Pays: PÉROU —Paese: PERÙ —Valsts: PERU —Salis: PERU —Ország: PERU —Pajjiż: PERU —Land: PERU —Państwo: PERU —País: PERU —▸M6 Țara: PERU — ◂ Krajina: PERU —Drzava: PERU —Maa: PERU —Land: PERU

1

2

3

4

5

TCP 236. 1/98/PE

Cirugía Peruana SA

   

▸M6 Страна: ПАКИСТАН — ◂ País: PAKISTÁN —Zeme: PÁKISTÁN —Land: PAKISTAN —Land: PAKISTAN —Riik: PAKISTAN —Χώρα: ΠΑΚΙΣΤΑΝ —Country: PAKISTAN —Pays: PAKISTAN —Paese: PAKISTAN —Valsts: PAKISTĀNA —Salis: PAKISTANAS —Ország: PAKISZTÁN —Pajjiż: PAKISTAN —Land: PAKISTAN —Państwo: PAKISTAN —País: PAQUISTÃO —▸M6 Țara: PAKISTAN — ◂ Krajina: PAKISTAN —Drzava: PAKISTAN —Maa: PAKISTAN —Land: PAKISTAN

1

2

3

4

5

01-MINFAL-RA

M/s. Rafique & Ahsan

Karachi

  

02-MINFAL-MSMH

M/s. M. Saeed M. Hussain

Karachi

  

03-MINFAL-MIMS

M/s. M. Ishaque M. Sharif and Co.

Karachi

  

04-MINFAL-SE

M/s. Shaheen Enterprises

Karachi

  

05-MINFAL-BI

M/s. Bhutta International

Multan

  

06-MINFAL-SHE

M/s. Shahid Enterprises

Multan

  

07-MINFAL-CT

M/s. Co. Co. Trader (Pvt) Ltd

Lahore

  

08-MINFAL-ITC

M/s. Intestines Trading Company (Pvt) Ltd

Lahore

  

09-MINFAL-UCC

M/s. United Casing Corporation

Lahore

  

010-MINFAL-WF

M/s. Western Fabrics (Pvt) Ltd

Lahore

  

▾A1

▸M6 Страна: ПАРАГВАЙ — ◂ País: PARAGUAY —Zeme: PARAGUAY —Land: PARAGUAY —Land: PARAGUAY —Riik: PARAGUAY —Χώρα: ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ —Country: PARAGUAY —Pays: PARAGUAY —Paese: PARAGUAY —Valsts: PARAGVAJA —Salis: PARAGVAJUS —Ország: PARAGUAY —Pajjiż: PARAGWAJ —Land: PARAGUAY —Państwo: PARAGWAJ —País: PARAGUAI —▸M6 Țara: PARAGUAY — ◂ Krajina: PARAGUAJ —Drzava: PARAGVAJ —Maa: PARAGUAY —Land: PARAGUAY

1

2

3

4

5

05

Expacar S.A.

Asunción

Capital

 

08

Frigobeef

Asunción

Capital

 

13

I.P.F.S.A.

Asunción

Capital

 

18

Guaraní S.A.

Asunción

Capital

 

142

INCADER S.R.L.

Asunción

Capital

 

143

TRIPAR S.A.

Villeta

Dep. Central

 

▾M6 —————

▸M6 Страна: СИРИЯ — ◂ País: SIRIA —Zeme: SÝRIE —Land: SYRIEN —Land: SYRIEN —Riik: SÜÜRIA —Χώρα: ΣΥΡΙΑ —Country: SYRIA —Pays: SYRIE —Paese: SIRIA —Valsts: SĪRIJA —Salis: SIRIJA —Ország: SZÍRIA —Pajjiż: SIRJA —Land: SYRI —Państwo: SYRIA —País: SÍRIA —▸M6 Țara: SIRIA — ◂ Krajina: SÝRIA —Drzava: SIRIJA —Maa: SYYRIA —Land: SYRIEN

1

2

3

4

5

68

Mohamed Ali Tfenkji

   

69

Mohamad Mamoun Tfonkji

   

71

Badryeh Dayeh

   

72

Mohamad Smir Buzat

   

181

Mohamad Tarek Shanan

   

182

Yosef Jazarah

   

183

Abdul Hamid Muaaz

   

3844

Abdul Hamid Rahmani

   

3845

Mohamad Basam & Omar Tfenkji

   

3846

Shanun & Shawi

   

3847

Abdul Jalil Rahmani

   

3848

Mohamad Walid Watar

   

3849

Faysel Karazch

   

3850

Mohamad Darazani

   

3851

Mohamad Gayath Naunss

   

▸M6 Страна: ТУРКМEНИСТАН — ◂ País: TURKMENISTÁN —Zeme: TURKMENISTÁN —Land: TURKMENISTAN —Land: TURKMENISTAN —Riik: TÜRKMENISTAN —Χώρα: ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ —Country: TURKMENISTAN —Pays: TURKMÉNISTAN —Paese: TURKMENISTAN —Valsts: TURKMĒNIJA —Salis: TURKMĖNISTANAS —Ország: TÜRKMENISZTÁN —Pajjiż: TURKMENISTAN —Land: TURKMENISTAN —Państwo: TURKMENISTAN —País: TURQUEMENISTÃO —▸M6 Țara: TURKMENISTAN — ◂ Krajina: TURKMÉNSKO —Drzava: TURKMENISTAN —Maa: TURKMENISTAN —Land: TURKMENISTAN

1

2

3

4

5

1

Individual enterprise ”Paykhas”

Maryjskij

Bazarskij district

 

2

Non-profit trade and production association

Mary town

  

3

Football club ”Nissa”

Ashkhabat town

  

▸M6 Страна: ТУНИС — ◂ País: TÚNEZ —Zeme: TUNISKO —Land: TUNESIEN —Land: TUNESIEN —Riik: TUNEESIA —Χώρα: ΤΥΝΗΣΙΑ —Country: TUNISIA —Pays: TUNISIE —Paese: TUNISIA —Valsts: TUNISIJA —Salis: TUNISAS —Ország: TUNÉZIA —Pajjiż: TUNEŻIJA —Land: TUNESIË —Państwo: TUNEZJA —País: TUNÍSIA —▸M6 Țara: TUNISIA — ◂ Krajina: TUNISKO —Drzava: TUNIZIJA —Maa: TUNISIA —Land: TUNISIEN

1

2

3

4

5

 

Société Fieti-Tunisie

Tunis

Tunis

 

▸M6 Страна: ТУРЦИЯ — ◂ País: TURQUÍA —Zeme: TURECKO —Land: TYRKIET —Land: TÜRKEI —Riik: TÜRGI —Χώρα: ΤΟΥΡΚΙΑ —Country: TURKEY —Pays: TURQUIE —Paese: TURCHIA —Valsts: TURCIJA —Salis: TURKIJA —Ország: TÖRÖKORSZÁG —Pajjiż: TURKIJA —Land: TURKIJE —Państwo: TURCJA —País: TURQUIA —▸M6 Țara: TURCIA — ◂ Krajina: TURECKO —Drzava: TURCIJA —Maa: TURKKI —Land: TURKIET

1

2

3

4

5

01-B-01

Barsak Darm Dericilik San. ve Tic. Ith Ihr Ltd Sti

Adana

  

01-B-02

Adana Casing Ltd Sti

Adana

  

01-B-03

Ahmet Ticaret

Adana

  

01-B-04

Evren Bagirsak Sanayi ve Ticaret Limited Sirketl

Seyhan

Adana

 

01-B-05

Karaman Gida Sanayi Ürünleri Tic. Ltd Sti.

Adana

  

01-B-06

Impekscorp AS

Adana

  

06-B-01

Orhan Boz Tibbi Malzeme ve Sanayi AS

Sincan

Ankara

 

16-B-01

Aytac Dis Ticaret Yatirim Sanayii AS

Cerkes

Cankiri

 

27-B-01

Nistas Istanbullu Tarim Urunleri Ihracatithalat San. ve Tic. AS

Gaziantep

  

27-B-02

Mehmet Alakus

Gaziantep

  

34-B-01

Rapak San. Urünieri Dis Ticaret Ltd Sti.

Halkali

Istanbul

 

34-B-02

Lider Bagirsak Tic. Ltd Sti.

Gunesli

Istanbul

 

34-B-03

Katre Bagirsak Tic. Ltd Sti.

Beyazit

Istanbul

 

34-B-04

Istanbul Bagirsak San. ve Tic. Ltd Sti.

Alibeykoy

Istanbul

 

34-B-05

Tansel Gida San. ve Tic

Istanbul

  

34-B-06

Karaman Casings

Zeytinburnu

Istanbul

 

34-B-07

Suleymanogullari Bagirsak Sanayi Tic Ltd Sti. 4

Istanbul

  

34-B-08

Ansel Bagirsak TIC. Ltd

Kuçükkoy

Istanbul

 

34-B-09

Hilal KathOt ve Gida San. Tic. Ltd Sti.

Gaziosmanpasa

Istanbul

 

34-B-10

Sasarci Bagirsak Alim Satim Tic. Ltd Sti.

Kuçükkoy

Istanbul

 

34-B-11

Ozkays Bagirsak Tic. Ltd Sti.

Istanbul

  

34-B-12

Akgündüz Gida Ürünleri San. ve Tic. Ltd St.

   

34-B-13

Standard Bagursak San. Tic. Ltd Sti.

Istanbul

  

35-B-01

Katsan Katkut San. ve Tic. AS

Ginarli

Izmir

 

35-B-02

Ozkardesier Bagirsak Urunleri Imalat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Pinarbasi

Izmir

 

▸M6 Страна: УКРАЙНА — ◂ País: UCRANIA —Zeme: UKRAJINA —Land: UKRAINE —Land: UKRAINE —Riik: UKRAINA —Χώρα: ΟΥΚΡΑΝΙΑ —Country: UKRAINE —Pays: UKRAINE —Paese: UCRAINA —Valsts: UKRAINA —Salis: UKRAINA —Ország: UKRAJNA —Pajjiż: UKRAJNA —Land: OEKRAÏNE —Państwo: UKRAINA —País: UCRÂNIA —▸M6 Țara: UCRAINA — ◂ Krajina: UKRAJINA —Drzava: UKRAJINA —Maa: UKRAINA —Land: UKRAINA

1

2

3

4

 

UA 13 03 01

Hinkel-Kogut

Byn Berezets, distriktet Horodok

Lviv-regionen

 

▸M6 Страна: СЪEДИНEНИ АМEРИКАНСКИ ЩАТИ — ◂ País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA —Zeme: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ —Land: AMERIKAS FORENEDE STATER —Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA —Riik: AMEERIKA ÜHENDRIIGID —Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ —Country: UNITED STATES OF AMERICA —Pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE —Paese: STATI UNITI D'AMERICA —Valsts: AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS —Salis: JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS —Ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK —Pajjiż: STATI UNITI TA' L-AMERIKA —Land: VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA —Państwo: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI —País: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA —▸M6 Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII — ◂ Krajina: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ —Drzava: ZDRUZENE DRZAVE AMERIKE —Maa: AMERIKAN YHDYSVALLAT —Land: FÖRENTA STATERNA

1

2

3

4

5

17049

Atlas Casing Company

Fairburn

GA

 

382/P8460

Atlas Casing Company

Smithfield

VA

 

3384

Casing Associates, Inc.

Bronx

NY

 

3051

Dewied International, Inc.

San Antonio

TX

 

APHIS 309

Globe Casing Company

Lodi

NJ

 

3039

International Casing Group, Inc.

Chicago

IL

 

221 a

International Casing Group, Inc.

Smithfield

VA

 

17D

Little Silver Corporation

Sioux Falls

SD

 

17449

ICG/Master Casing Company

Los Angeles

CA

 

18958

ICG Casing Company

Clinton

NC

 

320M

ICG

Milan

MO

 

3045

Natural Casing Company

Preshtigo

WI

 

APHIS 310

Prestige Enterprises

Fort Lee

NJ

 

APHIS 302

Standard Casing Company, Inc.

Jersey City

NJ

 

85B

Standard Casing Company, Inc.

Beardstown

IL

 

850

The Standard Casing Co., Inc.

Ottumwa

IA

 

18770

Wolfson Casing Corporation

Mt. Vernon

NY

 

APHIS 303

World Casing Corporation

Brooklyn

NY

 

APHIS 304

Intercontinental Casing Co.

Brooklyn

NY

 

APHIS 244

IBP, Inc.

Storm Lake

IA

 

APHIS 244W

IBP, Inc.

Waterloo

IA

 

244

I.D. Casing LLC

City of Industry

CA

 

3093

Overseas Casing Company

Seattle

WA

 

APHIS 306

Continental Casing Corporation

New York

NY

 

APHIS 307

Vista International Packaging, Inc.

Kenosha

WI

 

19095

Rapa Products (USA), Inc.

Seabrook

NH

 

3365

Green Bay Dressed Beef, Inc.

Green Bay

WI

 

APHIS 308

Denison Casing Company

Diamond Bar

CA

 

▸M6 Страна: УРУГВАЙ — ◂ País: URUGUAY —Zeme: URUGUAY —Land: URUGUAY —Land: URUGUAY —Riik: URUGUAY —Χώρα: ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ —Country: URUGUAY —Pays: URUGUAY —Paese: URUGUAY —Valsts: URUGVAJA —Salis: URUGVAJUS —Ország: URUGUAY —Pajjiż: URUGWAJ —Land: URUGUAY —Państwo: URUGWAJ —País: URUGUAI —▸M6 Țara: URUGUAY — ◂ Krajina: URUGUAJ —Drzava: URUGVAJ —Maa: URUGUAY —Land: URUGUAY

1

2

3

4

5

2

Establecimientos Colonia SA

   

3

Frigorífico Matadero Carrasco SA

   

6

Sarel SA (equinos)

   

7

Productores Unidos Cooperativa Agraria Ltda

   

8

Frigorífico Canelones MASA

   

12

Frigorífico Tacuarembó SA

   

14

Frigocerro SA, Frigorífico Durazno

   

52

Sue Carlos Schneck SA

   

55

Elbio Pérez Rodriquey SA

   

104

Frigorífico Las Moras, Chiadel SA

   

303

Frigorífico Clay SA (equinos)

   

344

Frigorífico San Jacinto SA, Nires SA

   

379

Frigorífico Las Piedras SA

   

439

Frigorífico Matadero Pando, Ontilcor SA

   

677

Frigorífico Industrial Pando, IPSA

   

701

Frigorífico Montes, Presil SA

   

790

Walter Di Agosto

   

793

Gutex SA (Henil)

   

▸M6 Страна: УЗБEКИСТАН — ◂ País: UZBEKISTÁN —Zeme: UZBEKISTÁN —Land: USBEKISTAN —Land: USBEKISTAN —Riik: USBEKISTAN —Χώρα: ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ —Country: UZBEKISTAN/Pays: OUZBÉKISTAN —Paese: UZBEKISTAN —Valsts: UZBEKIJA —Salis: UZBEKISTANAS —Ország: ÜZBEGISZTÁN —Pajjiż: UŻBEKISTAN —Land: OEZBEKISTAN —Państwo: UZBEKISTAN —País: UZBEQUISTÃO —▸M6 Țara: UZBEKISTAN — ◂ Krajina: UZBEKISTAN —Drzava: UZBEKISTAN —Maa: UZBEKISTAN —Land: UZBEKISTAN

1

2

3

4

5

1

Arian Khafiz Ltd

Shura-Bazar

Tashkent

 

▸M6 Страна: ФEДEРАТИВНА РEПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ — ◂ País: REPÚBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA —Zeme: SVAZOVÁ REPUBLIKA JUGOSLÁVIE —Land: JUGOSLAVIEN —Land: JUGOSLAWISCHE REPUBLIK —Riik: JUGOSLAAVIA —Χώρα: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ —Country: FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA —Pays: YOUGOSLAVIE —Paese: REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA —Valsts: DIENVIDSLĀVIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA —Salis: JUGOSLAVIJA —Ország: JUGOSZLÁV SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG —Pajjiż: JUGOSLAVJA —Land: JOEGOSLAVIË —Państwo: JUGOSŁAWIA —País: REPÚBLICA FEDERATIVA DA JUGOSLÁVIA —▸M6 Țara: REPUBLICA FEDERALA IUGOSLAVIA — ◂ Krajina: FEDERATÍVNA REPUBLIKA JUHOSLÁVIA —Drzava: ZVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA —Maa: JUGOSLAVIA —Land: JUGOSLAVIEN

1

2

3

4

5

102

DP ”Koteksprodukt” RJ ”Crevara”

Novi Sad

Novi Sad

 

106

Alimenta

Novi Sad

Novi Sad

 

131

DD ”Mesokombinat” RJ ”Crevara”

Leskovac

Nis

 

197

DP ”Koteksprodukt” RJ ”Kolagen”

Novi Sad

Novi Sad

 

▾M1

País: SUDÁFRICA —Land: SYDAFRIKA —Land: SÜDAFRIKA —Χώρα: ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ —Country: SOUTH AFRICA —Pays: AFRIQUE DU SUD —Paese: SUDAFRICA —Land: ZUID-AFRIKA —País: ÁFRICA DO SUL —Maa: ETELÄ-AFRIKKA —Land: SYDAFRIKA

1

2

3

4

5

ZA 42

Exim International (Pty) Ltd

Maitland

Western Cape

 

(1) EGT L 243, 11.10.1995, s. 17.

(2) EGT L 289, 28.10.1998, s. 36.

(3) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(4) EGT L 24, 30.1.1998, s. 31.

(5) EGT L 26, 31.1.1977, s. 85.

(6) EGT L 10, 16.1.1998, s. 25.

(7) EGT L 89, 6.4.1994, s. 18.

(8) EGT L 24, 31.1.1996, s. 34.