Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1262/84 av den 10 april 1984 om ingående av den internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 126 , 12/05/1984 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 11 s. 0114

Spansk specialutgåva: Område 02 Volym 10 s. 0228

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 11 s. 0114

Portugisisk specialutgåva: Område 02 Volym 10 s. 0228RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1262/84 av den 10 april 1984 om ingående av den internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens rekommendation,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Den internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor som antogs i Genève den 21 oktober 1982 inför bestämmelser som är avsedda att underlätta den internationella rörligheten för varor, att bidra till den gradvisa avvecklingen av handelshinder och att främja utvecklingen av världshandeln och på så sätt uppnå mål som stämmer överens med Europeiska ekonomiska gemenskapens handelspolitik.

Konventionen gör det möjligt för gemenskapen bland annat att å ena sidan tillämpa sin egen lagstiftning vid kontroller som utförs vid dess egna inre gränser och att å andra sidan beträffande frågor som ryms inom ramen för dess befogenheter för egen räkning utöva de rättigheter och uppfylla de skyldigheter som nämnda konvention medför för de medlemsstater som är fördragsslutande parter till den.

Den internationella konventionen om harmonisering av gränskontroll av varor bör därför godkännas på gemenskapens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor godkänns härmed på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar.

Gemenskapen skall tillämpa konventionen vid kontroller som utförs vid dess egna yttre gränser enligt artikel 15 i konventionen.

Konventionstexten bifogas denna förordning.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att på gemenskapens vägnar deponera ratifikationsinstrumentet enligt artikel 16.3 a i konventionen(3).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 april 1984.

På rådets vägnar

C. CHEYSSON

Ordförande

(1) EGT nr C 46, 20.2.1984, s. 113.

(2) EGT nr C 35, 9.2.1984, s. 3.

(3) Dagen för konventionens ikraftträdande kommer av rådets generalsekretariat att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.