Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31989R3906.pdf

31989R3906

Rådets förordning (EEG) nr 3906/89 av den 18 december 1989 om ekonomiskt stöd till Ungern och PolenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 375 , 23/12/1989 s. 0011 - 0012

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 15 s. 0172

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 15 s. 0172RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3906/89 av den 18 december 1989 om ekonomiskt stöd till Ungern och Polen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(), och

med beaktande av följande:

Gemenskapen och dess medlemsstater har beslutat att göra en samordnad insats tillsammans med vissa tredjeländer för att genomföra åtgärder i avsikt att stödja den ekonomiska och sociala reformprocess som pågår i Ungern och Polen.

Gemenskapen har slutit avtal om handel samt kommersiellt och ekonomiskt samarbete med Ungern och Polen.

Gemenskapen måste ha vissa resurser till sitt förfogande för att kunna genomföra dessa åtgärder.

De områden inom vilka åtgärder skall vidtagas måste bestämmas.

Det är nödvändigt att uppskatta storleken av de ekonomiska resurser som gemenskapen behöver för att genomföra dessa åtgärder år 1990.

Åtgärderna kommer att bidra till att uppnå gemenskapens mål, och fördraget ger inga andra befogenheter än de som avses i artikel 235 för de ifrågavarande åtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapen skall genomföra ekonomiska stödåtgärder, riktade till Ungern och Polen, i överensstämmelse med de kriterier som anges i denna förordning.

Artikel 2

Storleken på den gemenskapsresurs som är nödvändig för att genomföra de åtgärder som anges i denna förordning uppgår till 300 miljoner ecu för den period som löper ut den 31 december 1990.

Artikel 3

1. Stödet skall främst användas till att stödja reformprocessen i Polen och Ungern, särskilt genom finansiering, helt eller delvis, av projekt som syftar till ekonomisk omstrukturering.

Sådana projekt eller samarbetsåtgärder bör i första hand rikta sig till jordbruk, industri, investeringar, energi, utbildning, miljöskydd, handel och tjänster. De bör särskilt rikta sig till den privata sektorn i Ungern och Polen.

2. Hänsyn skall tas bland annat till de preferenser och önskemål som uttalas av de ifrågavarande mottagarländerna när det gäller val av åtgärder som skall finansieras enligt denna förordning.

Artikel 4

Gemenskapens stöd skall ges antingen separat eller genom samfinansiering med medlemsstaterna, Europeiska investeringsbanken, tredjeländer, multilaterala organ eller mottagarländerna själva.

Artikel 5

Gemenskapens stöd skall i allmänhet ges i form av bidrag. Därigenom kan det skapas medel som kan användas för finansiering av samarbetsprojekt eller samarbetsåtgärder.

Artikel 6

1. Stödet får täcka kostnader för import och lokala kostnader som behövs för genomförande av projekten och programmen.

Skatter, tullar och avgifter samt köp av fast egendom skall vara undantaget från gemenskapsfinansieringen.

2. Underhålls- och driftskostnader får täckas för utbildningsoch forskningsprogram och för andra projekt. För de sistnämnda får emellertid sådana kostnader täckas enbart i begynnelsefasen, och de skall vara avtagande.

3. Vid samfinansiering skall emellertid hänsyn i varje särskilt fall tas till de förfaranden som tillämpas av övriga finansiärer.

Artikel 7

1. Vid bistånd som överstiger 50 000 ecu och för vilket gemenskapen är den enda källan för yttre stöd, skall anbudsinfordringar och kontrakt vara öppna på lika villkor för alla fysiska och juridiska personer inom medlemsstaterna, Polen och Ungern.

2. Stycke 1 skall även gälla samfinansiering.

3. Vid samfinansiering kan emellertid tredje lands deltagande i anbudsinfordringar och kontrakt bemyndigas av kommissionen, men endast från fall till fall, efter granskning av varje sådant fall.

Artikel 8

Kommissionen skall administrera stödet med beaktande av det förfarande som föreskrivs i artikel 9. De allmänna riktlinjerna för stödet och för sektorbaserade program skall antas i överensstämmelse med förfarandet.

Artikel 9

1. En kommitté för stöd till ekonomisk omstrukturering i Polen och Ungern upprättas härmed vid kommissionen, bestående av företrädare för medlemsstaterna med kommissionens företrädare som ordförande. En observatör från Europeiska investeringsbanken skall delta i kommitténs arbete med hänsyn till frågor som rör banken.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall avges med den majoritet som föreskrivs i artikel 148.2 i fördraget när det gäller beslut som rådet skall fatta på kommissionens förslag. Medlemsstaternas företrädares röster inom kommittén skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall fatta beslut som skall träda i kraft omedelbart. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid utan dröjsmål underrätta rådet. I så fall skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under sex veckor.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i stycket.

Artikel 10

Från 1990 skall kommissionen varje år avfatta en rapport om genomförandet av samarbetsåtgärderna. Rapporten skall sändas till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 1989.

På rådets vägnar

R. DUMAS

Ordförande

() Yttrandet avgivet den 14 december 1989.