Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31993D0098.pdf

31993D0098

93/98/EEG: Rådets beslut av den 1 februari 1993 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall (Baselkonventionen)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 039 , 16/02/1993 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 20 s. 0202

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 20 s. 0202RÅDETS BESLUT av den 1 februari 1993 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall (Baselkonventionen) (93/98/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

I enlighet med rådets beslut av den 28 oktober 1988 deltog kommissionen på gemenskapens vägnar i samråd med medlemsstaternas företrädare i förhandlingarna vid möten med den särskilda arbetsgrupp under Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) som bildats för att utarbeta en världsomfattande konvention om kontroll av gränsöverskridande transporter av riskavfall.

Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall antogs efter dessa förhandlingar den 22 mars 1989 och skrevs sedan under av gemenskapen då rådet genom sitt beslut av den 21 mars 1989 gett gemenskapen befogenhet att göra detta.

Konventionen syftar till att främja miljöskyddet på avfallsområdet genom en skärpt kontroll av gränsöverskridande transporter av riskavfall och annat avfall och genom hantering av avfallet på ett miljömässigt godtagbart sätt. Den innehåller därför regler om kontrollförfaranden för införsel, utförsel och transitering.

Genom att anta förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen () har rådet fastställt regler för att begränsa och kontrollera sådana transporter. Avsikten med dessa regler är bl.a. att åstadkomma att gällande gemenskapssystem för övervakning och kontroll av avfallstransporter uppfyller kraven i Baselkonventionen och den fjärde AVS/EEG-konventionen.

Enligt artiklarna 22 och 23 i Baselkonventionen, får denna ratificeras, godtas eller godkännas och biträdas av stater samt bekräftas formellt eller godkännas av organisationer för politisk eller ekonomisk integration.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall, antagen i Basel den 22 mars 1989, godkänns härmed på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar.

Texten till konventionen är bifogad detta beslut.

Artikel 2

1. Enligt artikel 22 i konventionen () skall rådets ordförande på gemenskapens vägnar hos Förenta nationernas generalsekreterare deponera ett instrument avseende godkännande.

2. Ordföranden skall samtidigt deponera den behörighetsförklaring som bifogas detta beslut i enlighet med artikel 22.3 i denna konvention.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 1993.

På rådets vägnar

N. HELVEG PETERSEN

Ordförande

()

() EGT nr C 72, 18.3.1991, s. 67.

() EGT nr C 31, 6.2.1991, s. 27.

() EGT nr L 30, 6.2.1993, s. 1.

() Tidpunkten för konventionens ikraftträdande för gemenskapen skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning av rådets generalsekretariat.