Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

94/942/GUSP: Rådets beslut av den 19 december 1994 om den gemensamma åtgärd för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden som antagits av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 367 , 31/12/1994 s. 0008 - 0163

Finsk specialutgåva Område 2 Volym 15 s. 0090

Svensk specialutgåva Område 2 Volym 15 s. 0090RÅDETS BESLUT av den 19 december 1994 om den gemensamma åtgärd för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden som antagits av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen (94/942/GUSP)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel J 3 i detta, och

med beaktande av Europeiska rådets allmänna riktlinjer av den 26 och 27 juni 1992.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed antas en gemensam åtgärd, som syftar till att skydda medlemsstaternas grundläggande säkerhetsintressen och som uppfyller deras internationella åtaganden, för kontroll av export från gemenskapen av produkter som kan användas både för civila och militära ändamål, nedan kallade "varor med dubbla användningsområden".

Detta beslut och rådets förordning (EG) nr 3881/94 av den 19 december 1994 om upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden(1) utgör ett integrerat system som inbegriper rådet, kommissionen och medlemsstaterna, i enlighet med deras egna befogenheter.

Artikel 2

Förteckningen över varor med dubbla användningsområden återfinns i bilaga I. Denna förteckning gäller för artiklarna 3.1, 19.1 a och 19.2 i förordning (EG) nr 3381/94.

Artikel 3

Den förteckning över destinationer för vilken artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 3381/94 gäller återfinns i bilaga II.

Artikel 4

De riktlinjer som skall beaktas vad gäller artikel 8 i förordning (EG) nr 3381/94 återfinns i bilaga III.

Artikel 5

Den varuförteckning för vilken artikel 19.1 b i förordning (EG) nr 3381/94 gäller återfinns i bilaga IV.

Artikel 6

Den förteckning över varor och medlemsstater för vilken artikel 20.1 i förordning (EG) nr 3381/94 gäller återfinns i bilaga V.

Artikel 7

Detta beslut skall offentliggöras samma dag som förordning (EG) nr 3381/94 i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Varje efterföljande ändring av detta beslut skall också offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 8

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs.

Det skall tillämpas från och med den 1 mars 1995.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1994.

På rådets vägnar

K. KINKEL

Ordförande

(1) EGT nr L 367, 31.12.1994, s. 1.

BILAGA I

Den förteckning som avses i artikel 2 i beslutet och i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 3381/94 (Gemensam förteckning över varor med dubbla användningsområden som omfattas av kontroll vid export från Europeiska gemenskapen)

FÖRTECKNING ÖVER VAROR MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Denna förteckning är det tekniska genomförandet av internationella avtal om kontroll av varor med dubbla användningsområden, inbegripet gemenskapens strategiska kontroll, MTCR(Missile Technology, Control Regime), NSG (Nuclear Suppliers' Group) och Australiengruppen. Ingen hänsyn har tagits till enheter som någon medlemsstat önskar ta upp i undantagsförteckningen. Hänsyn har inte heller tagits till nationella kontroller (bestämmelser som inte rör de nämnda ordningarna) som får bibehållas av en medlemsstat.

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR TILL BILAGA I

1. Vad gäller varor som är speciellt konstruerade eller modifierade för militär användning, hänvisas till de relevanta förteckningar rörande kontroll av varor för sådan användning som förs av de enskilda medlemsstaterna. I denna bilaga hänvisas till dessa förteckningar med följande ordalydelse: "SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR FÖR MILITÄR ANVÄNDNING".

2. Kontrollåtgärder enligt denna bilaga skall även omfatta export av icke-kontrollerade varor (inbegripet hela anläggningar) som innehåller en eller flera kontrollerade delar (komponenter), om den kontrollerade delen (komponenten) är huvudbeståndsdel och lätt kan tas bort eller användas för andra ändamål.

Obs. Vid bedömning av om en del (komponent) skall betraktas som huvudbeståndsdel skall hänsyn tas till kvantitet, värde, strategiska betydelse samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma om en del (komponent) är huvudbeståndsdel.

3. Kontrollen av teknologiöverföring enligt denna bilaga är begränsad till reell överföring.

4. Varor som omfattas av denna bilaga omfattas i såväl nytt som begagnat skick.

Anmärkningar rörande nukleär teknologi (NTN) (Läses i samband med avsnitt E i kategori 0)

Överföring av "teknologi" som är direkt förknippad med varor som finns upptagna i kategori 0 skall bedömas enligt samma säkerhetsnivåer som gäller för själva varorna.

"Teknologi" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor som omfattas av kontroll förblir under kontroll, även om den skall tillämpas på varor som inte omfattas av kontroll.

Godkännande av export av varor medger även export av ett minimum av "teknologier" som erfordras för installation, drift, underhåll och reparation av varorna.

Kontrollen av överföring av teknologier gäller inte om teknologin finns "allmänt tillgänglig" eller är att betrakta som "grundläggande forskning".

Allmän teknologianmärkning (GTN) (Läses i samband med avsnitt E i kategori 1 9)

Överföring av "teknologi" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor som finns upptagna i kategori 1 9, kontrolleras i enlighet med bestämmelserna i dessa kategorier.

"Teknologi" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor som omfattas av kontroll förblir under kontroll även om den skall tillämpas på varor som inte omfattas av kontroll.

Godkännande av export av varor medger även export av ett minimum av "teknologier" som erfordras för installation, drift, underhåll och reparation av varorna.

Obs. Denna anmärkning medger inte export av reparationsteknologi som omfattas av avsnitt 8E002 a.

Kontrollen av överföring av teknologier gäller inte om teknologin finns "allmänt tillgänglig" eller är att betrakta som "grundläggande forskning".

Allmän anmärkning beträffande programvara (GSN) (Denna anmärkning har företräde framför bestämmelserna i avsnitt D i kategori 0 9.)

Programvara som beskrivs i kategori 0 9 i denna förteckning omfattas inte i följande fall:

a.) Programvaran är allmänt tillgänglig för allmänheten genom att

1. den säljs från lager via en detaljhandlares försäljningsställe utan restriktioner

a.) över disk,

b.) via postorderförsäljning, eller

c.) via telefonförsäljning, och

2. den är konstruerad så att användaren själv kan installera programvaran utan väsentlig medverkan av försäljaren.

b.) Programvaran är "allmänt tillgänglig".

Definitioner av termer som används i denna bilaga

Siffrorna i marginalen hänvisar till de nummer som termerna har i den engelska utgåvan. Efter varje term finns en hänvisning inom parentes till de kategorier där termen förekommer.

1. "2-D-vektor-hastighet" (4) Antalet vektorer som skapas per sekund och som har 10 bildelements (pixels) flerlinjevektorer. Provningen skall ske dynamiskt, med valfritt orienterade vektorer, med antingen heltals- eller flyttalsangivna X-Y-koordinater. Den variant som ger högsta hastigheten skall väljas.

2. "3-D-vektor-hastighet" (4) Antalet vektorer som skapas per sekund och som har 10 bildelements (pixels) flerlinjevektorer. Provningen skall ske dynamiskt, med valfritt orienterade vektorer, med antingen heltals- eller flyttalsangivna X-Y-Z-koordinater. Den variant som ger högsta hastigheten skall väljas.

3. "Noggrannhet" (2) Med noggrannhet menas vanligen vid bristande precision den maximala positiva eller negativa avvikelsen från en accepterad standard eller ett sant värde.

4. "Aktiva flygstyrsystem" (7) System som med hjälp av signaler från flera sensorer skall förhindra oönskade rörelser hos "flygplan" eller missiler och som automatiskt skall beordra korrigering om sådana rörelser uppstår.

5. "Aktiva bildelement (pixel)" (6 och 8) De minsta (enskilda) element i ett halvledarsystem som har en fotoelektrisk överföringsfunktion när de utsätts för ljus (elektromagnetisk) strålning.

6. "Adaptiv styrning" (2) Ett styrsystem som justerar styrningen efter impulser från avkänningsorgan. Detta skall ske under pågående bearbetning. Ref. ISO 2806-1980.

7. "Flygplan" (7 och 9) Luftburna farkoster med fasta, svängande eller roterande vingar (helikoptrar), tippande rotorer eller tippande vingar.

Obs. Se även "Civila flygplan".

8. "Vinkelavvikelse från en position" (2) Den maximala differensen mellan den aktuella positionen och den ursprungliga positionen som ett arbetsstycke har, efter det att det förflyttats från den ursprungliga positionen och sedan återförts. Ref. VDI/VDE 2617 Draft: 'Rotary tables on co-ordinate measuring machines`.

9. "Asynkron överföring" (5) Ett överföringssätt där informationen är samlad i celler. Överföringen är asynkron i den bemärkelsen att upprepningen av en cell beror på den erforderliga eller momentana överföringshastigheten. Ref. CCITT-rekommendation L.113.

10. "Automatisk målsökning" (6) En processteknik som automatiskt bestämmer och visar värdet av den mest troliga extrapolerade banan i realtid för ett mål.

11. "Bandbredd svarande mot en talkanal" (5) Att datakommunikationsutrustning kan arbeta inom en talkanals bandbredd. Denna definieras av CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee) som 3 100 Hz. Se CCITT-rekommendation G.151.

12. "Typisk grindfördröjningstid" (3) Den tidsfördröjning som uppstår i en grind som har typisk uppbyggnad för den valda "familjen" av monolitiska integrerade kretsar. Tidsfördröjningen kan specificeras för en "familj" antingen som tidsfördröjningen för en typisk grind eller som typisk fördröjningstid per grind.

Obs. Typisk grindfördröjningstid får inte förväxlas med fördröjningstiden mellan in- och utgång hos en komplex monolitisk integrerad krets.

13. "Grundforskning" (GTN, NTN) Experimentellt eller teoretiskt arbete som utförs huvudsakligen för att vinna ny kunskap om grundläggande principer för fenomen eller observerbara fakta och som inte primärt är riktat mot ett konkret praktiskt mål.

14. "Interferenslängd" (6) Det avstånd som två från början likfasiga signaler, men med 90 polarisationsvinkel åtskilda vågfält, måste gå för att fasskillnaden skall bli 2 radianer.

15. "Grundstabilitet" (7) Den signal som en accelerometer avger när den inte utsätts för någon acceleration.

16. "Camming" (axiellt kast) (2) Huvudspindelns axiella kast under ett varv. Kastet skall mätas i ett plan vinkelrätt mot spindelns fästdorn, i en punkt nära fästdornets periferi. Ref. ISO 230/1 1986 § 5.63.

17. "CEP" (circle of equal probability) (7) Ett uttryck för noggrannhet som definieras som radien av den cirkel med målet som centrum, på ett specificerat avstånd, i vilken 50 % av lasterna hamnar.

18. "Kemiska lasrar" (6) "Lasrar" i vilka de exciterade nivåerna får sin energi från kemiska reaktioner.

19. "Cirkulationsstyrd, antivridmomentstyrd eller cirkulationsstyrd riktningskontroll" (7) Avser system som använder luft som blåses över en aerodynamisk yta för att öka eller styra de krafter som genereras av den aerodynamiska ytan.

20. "Civila flygplan" (7 och 9) "Flygplan" som finns upptagna i de civila luftfartsmyndigheternas förteckningar över flygplan som godkänts för flygning på kommersiella nationella eller internationella rutter eller för laglig civil, privat eller affärsmässig verksamhet.

Obs. Se även "Flygplan".

21. "Blandad" (1) Avser en blandning av termoplastiska fibrer och förstärkningsfibrer som gjorts i avsikt att åstadkomma en fiberförstärkt "matris"-blandning i en total fiberblandning.

22. "Finfördelning" (1) En process där ett material sönderdelas till partiklar genom krossning eller malning.

23. "Signalering på en gemensam kanal" (Common channel signalling) (5) En signaleringsmetod där det i en enda kanal mellan växlarna överförs adresserade meddelanden med signaleringsinformation som avser en mångfald kretsar eller anrop samt annan information som används för att styra nätverket.

24. "Anslutningskort för kommunikationskanal" (5) Det fysiska anslutningskort som styr flödet av synkrona eller asynkrona digitala signaler. Kortet är sammansatt av komponenter som kan integreras i en dator eller telekommunikationsutrustning för att ge kommunikationsanslutning.

25. "Komposit" (1, 6, 8 och 9) En "matris" och en eller flera tillsatsstrukturer som består av partiklar, tunna trådar, fibrer eller någon kombination av dessa.

26. "Sammansatt teoretisk prestanda" (CTP = Composite theoretical performance) (4) Ett mått på en dators beräkningskapacitet uttryckt i miljoner teoretiska operationer per sekund (Mtops), som fastställs genom en sammanställning av de "beräknande elementen".

Obs. Se vidare bilaga till kategori 4.

27. "Tipp- och vridbart arbetsbord" (Compound rotary table) (2) Arbetsbord som kan tippas och vridas runt två icke parallella axlar som kan styras samtidigt och som därmed medger kurvlinjestyrning.

28. "Beräknande element" (Computing element [CE]) (4) Den minsta beräknande enhet som kan ge ett aritmetiskt eller logiskt resultat.

29. "Kurvlinjestyrning" (2) Två eller flera numeriskt styrda axlar som styrs enligt instruktioner som fastlägger nästa önskade position samt vilka matningshastigheter som skall användas för att nå denna position. Matningshastigheterna skall kunna varieras i förhållande till varandra så att den önskade kurvlinjen uppnås. Ref. ISO/DIS 2806-1980.

30. "Kritisk temperatur" (ibland kallad övergångstemperatur) (1, 3 och 6)

För ett supraledande material den temperatur då materialet upphör att ha resistans.

31. "Kryptografi" (5) Verksamhet som innefattar principer, hjälpmedel och metoder för att transformera data för att dölja informationsinnehållet, förhindra oupptäckt förändring och obehörig användning. "Kryptografi" är begränsad till transformering av informationsinnehållet genom användning av en eller flera hemliga parametrar (t. ex. kryptovariabler) eller tillhörande kryptonycklar.

Obs. Med "hemlig parameter" avses en konstant eller nyckel som endast delges den som skall ha behörighet att avläsa informationen.

32. "Datagram" (4 och 5) En självständig, oberoende datamängd som innehåller tillräcklig information för att kunna styras från den sändande till den mottagande terminalen utan att det krävs föregående kommunikation mellan den sändande eller den mottagande terminalen och det mellanliggande nätverket.

33. "Digital signalhastighet" (5) Hastighet som den definieras i Internationella Teleunionens rekommendation 53-36. För icke binär modulation måste hänsyn tas till att baud och bit/s inte är samma sak. Bitar för kodning, kontroll och synkronisering skall inbegripas.

Obs. 1. När den digitala signalhastigheten bestäms skall service- och administrationskanaler uteslutas.

2. Det är den maximala hastigheten i en riktning som anges, dvs. antingen den maximala sändnings- eller den maximala mottagningshastigheten.

34. "Deformerbar spegel" (även kallad anpassningsbar optisk spegel) (6) Spegel som har

a.) en enda kontinuerlig optiskt reflekterande yta som dynamiskt kan deformeras genom att individuella vrid- eller tryckkrafter appliceras för att kompensera för distortioner i den optiska vågform som infaller mot spegeln, eller

b.) flera optiskt reflekterande element vars inbördes läge kan förändras individuellt och dynamiskt med hjälp av vrid- eller tryckkrafter för att kompensera distortioner i den optiska vågform som infaller mot spegeln.

35. "Utarmat uran" (0)Uran med ett innehåll av isotop 235 som understiger de värden som uppträder i naturen.

36. "Utveckling" (GTN, NTN, alla) Berör alla faser före serieproduktion, t. ex. konstruktion, konstruktionsforskning, konstruktionsanalys, konstruktionskoncept, sammansättning och provning av prototyper, pilottillverkningsplaner, konstruktionsregler, överföring från konstruktion till tillverkningsdata, fastställande av design och integrering samt layout.

37. "Diffusionsbondning" (1, 2 och 9) En molekylär förening av två metaller i ett stycke på sådant sätt att den gemensamma styrkan blir den samma som hos det svagaste materialet.

38. "Digital dator" (4 och 5) En utrustning som i form av en eller flera diskreta variabler kan

a.) ta emot data,

b.) lagra data eller instruktioner i fasta eller föränderliga (skrivbara) minnesenheter,

c.) bearbeta data med hjälp av lagrade instruktionssekvenser som kan förändras, och

d.) avge data.

Obs. Förändring av en lagrad instruktionssekvens omfattar utbyte av en fast minnesenhet, men inte en fysisk förändring av tråddragning eller interna kopplingar.

39. "Digital överföringshastighet" (5) Den totala bithastighet med vilken information direkt kan överföras i någon typ av medium.

Obs. Se även "Total digital överföringshastighet".

40. "Direktverkande hydraulisk pressning" (2) En formförändringsprocess som använder vätskefyllda flexibla blåsor i direkt kontakt med arbetsstycket.

41. "Driftvärde" (7) Den med tiden varierande avvikelsen från korrekt värde. Värdet består av ett slumpmässigt värde och ett systematiskt värde. Driftvärdet anges som vinkelavvikelse per tidsenhet i ett rymdfast koordinatsystem.

42. "Dynamic adaptive routing" (5) Ett system som automatiskt omdirigerar trafik efter avkänning och utvärdering av nätets kondition.

Obs. Detta innefattar inte trafikdirigering enligt i förväg fastlagda rutiner.

43. "Dynamiska signalanalysatorer" (3) Signalanalysatorer som använder digital samplings- och transformationsteknik för att ge ett Fourierspektrum av en given vågform, inklusive amplitud- och fasinformation.

Obs. Se även "Signalanalysatorer".

44. "Effektiv vikt" (0) För speciella klyvbara material eller andra klyvbara materiel är den effektiva vikten följande:

a.) För plutoniumisotoper och uran-233, isotopvikten i gram.

b.) För uran som anrikats 1 % eller mer vad avser isotop U-235, grundämnets vikt i gram multiplicerat med kvadraten på dess anrikning uttryckt som ett decimalviktsbråk.

c.) För uran anrikat under 1 % vad avser isotop U-235, grundämnets vikt i gram multiplicerat med 0,0001.

d.) För americium-242m, curium-245 och -247 samt californium-249 och -251, isotopvikten i gram multiplicerad med 10.

45. "Elektroniska sammansättningar" (Electronic assembly) (3 och 4) Ett antal elektroniska komponenter (t. ex. "kretselement", "diskreta komponenter", integrerade kretsar etc.) som kopplats samman för att utföra en eller flera specificerade funktioner. Normalt kan enheten bytas ut som enhet och i allmänhet kan den även tas isär.

Obs. 1. Med "kretselement" avses en ensam, aktiv eller passiv funktionell del av en elektrisk krets såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en kondensator osv.

2. Med "diskret komponent" avses ett separat kapslat kretselement med egna anslutningar.

46. "Fasstyrda antennsystem med elektronisk styrning" (6) Antenner som kan skapa en stråle (lob) med hjälp av fasstyrning, t. ex. kan strålningsriktningen styras av komplexa magnetiseringskoefficienter för de strålande elementen. Strålens riktning kan förändras i såväl asimut som höjd, eller bådadera, för såväl mottagna som sända elektriska signaler.

47. "Manipulatorer" (2) Inbegriper griparmar, "aktiva verktygsenheter" och andra verktyg som kan fästas i en manipulators fästdon i slutet på en robots manipulatorarm.

Obs. Med "aktiv verktygsenhet" avses en enhet som tillför rörelsekraft, processenergi eller avkänning av ett arbetsstycke.

48. "Ekvivalent täthet" (6) Massan (vikten) hos en optisk enhet dividerad med den optiska yta den kan projicera på ett optiskt plan.

49. "Expertsystem" (4) System som ger resultat genom att tillämpa regler på data som lagrats oberoende av "programmet" och som kan

a.) automatiskt förändra en källkod som användaren matar in,

b.) lämna kunskap relaterad till en problemklass som formulerats i kvasinaturligt språk,

c.) samla kunskap som krävs för dess utveckling (symbolisk träning).

50. "Familj" (3) En grupp mikrokretsar för mikrodatorer eller mikroprocessorer med

a.) samma arkitektur,

b.) samma grundinstruktioner, och

c.) samma grunduppbyggnad (t. ex. endast NMOS (n-channel metal-oxide semiconductor) eller endast CMOS (Complementary Metal Oxide Silicon)).

51. "Snabbvalspaket" (4 och 5) En funktion som är tillämplig på virtuella förbindelser och som medger att terminalutrustningen utvidgar möjligheten att överföra data enligt anrop och att hantera paket i en omfattning som överstiger den normala kapaciteten vid virtuella förbindelser.

Obs. Med "paket" avses en grupp binära siffror som omfattar data och styrsignaler och som kopplas upp som en enhet. Data, styrsignaler och eventuella felmeddelanden ordnas i ett angivet format.

52. "Feltolerans" (4) Ett datorsystems förmåga att efter ett hårdvaru-eller mjukvarufel utan mänskligt ingripande fortsätta att arbeta på en given servicenivå som innefattar kontinuerlig verksamhet, dataintegritet och återupptagning av arbetet inom en given tid.

53. "Fibrer eller fiberliknande material" (0, 2 och 8) omfattar följande:

a.) Kontinuerliga monofilamentgarner.

b.) Kontinuerliga garner och förgarner.

c.) Tejp, duk, mattor och band.

d.) Skurna fibrer, stapelfibrer och sammanhängande fiberfiltar.

e.) Tunna trådar (whiskers), antingen mono- eller polykristalliniska i alla längder.

f.) Aromatisk polyamidmassa.

54. "Integrerade kretsar av filmtyp" (3)En grupp av "retselement" med metalliska förbindelser som skapats genom utfällning av tunn- eller tjockfilm på ett isolerande "substrat".

Obs. Med "kretselement" avses en ensam aktiv eller passiv funktionell del av en elektrisk krets såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en kondensator osv.

55. "Fast" (5) Med fast menas att kodnings- eller kompressionsalgoritmen inte kan ta emot externa parametrar (t. ex. krypto-eller nyckelvariabler). Vidare får algoritmen inte kunna ändras av användaren.

56. "Flexibla tillverkningssystem" (2) Begreppen FMU (Flexible Manufacturing Unit), FMS (Flexible Manufacturing System) och FMC (Flexible Manufacturing Cell) avser en enhet som omfattar en kombination av minst

a.) en "digital dator" med eget "huvudminne" och tillhörande utrustning, samt

b.) två eller flera av följande:

1. En verktygsmaskin specificerad i avsnitt 2B001 c.

2. En dimensionsmätmaskin specificerad i kategori 2, eller någon annan digital mätmaskin specificerad i kategori 2.

3. En "robot" som specificeras i kategori 2 eller 8.

4. Digitalt styrd utrustning som specificeras i avsnitt 1B003, 2B003 eller 9B001.

5. Datorstyrd utrustning som specificeras i avsnitt 3B001 a.

6. Digitalt styrd utrustning som specificeras i avsnitt 1B001.

7. Digitalt styrd elektronisk utrustning som specificeras i avsnitt 3A002 c.

57. "Fluoridfibrer" (6) Fibrer som tillverkats av blandningar där fluorider ingår.

58. "Hoppfrekvensteknik" (5) En teknik där en enkel kommunikationskanals sändningsfrekvens kan förändras i diskreta steg.

59. "Byta frekvens" (3 och 5) Tiden för att byta frekvens är den maximala tid (dvs. fördröjning) det tar för en signal när den skiftas från en frekvens till en annan, att nå

a.) en frekvens som ligger inom 100 Hz från den nya frekvensen, eller

b.) en utgångseffekt som ligger inom 1 dB från den nya nivån.

60. "Frekvenssyntesutrustning" (3) Frekvensgivare eller signalgeneratorer, oavsett vilken teknik som används, som kan avge flera samtidiga eller alternativa utgångsfrekvenser från en eller flera utgångar, som styrs av, härleds från eller kontrolleras av ett mindre antal standard- eller masterfrekvenser.

61. "Gasfinfördelning" (1) En process som reducerar en ström av smält metallegering till droppar med en diameter på högst 500 ìm med hjälp av en gasström under högt tryck.

62. "Gateway" (även kallad brygga) (5) En funktion som utförs av en kombination av utrustning och "programvara" som omvandlar ett systems konventioner för återge, behandla eller överföra information till ett annat systems motsvarande men annorlunda konventioner.

63. "Generisk programvara" (5) En instruktionsuppsättning för "datorstyrda växlar" som är gemensam för alla växlar som använder samma slags kopplingssystem.

Obs. Databasdelen anses inte ingå i den generiska programvaran.

64. "Geografiskt åtskilda" (6) Stationer anses vara geografiskt åtskilda när det är mer än 1 500 m mellan dem i alla riktningar. Mobila stationer anses alltid vara geografiskt åtskilda.

65. "Total latent avbrottstid" (4) Den tid det tar för ett datorsystem att upptäcka ett avbrott på grund av någon händelse, hantera det och flytta pågående arbete till en minnesresistent plats så länge avbrottet varar.

66. "Styrsystem" (7) Ett styrsystem samordnar mätningen och beräkningen av en farkosts position och hastighet med beräkning och överföring av data till farkostens flygkontrollsystem för att korrigera farkostens bana.

67. "Varm isostatisk förtätning" (2) En process där man trycksätter ett gjutgods vid temperaturer som överskrider 375 K (102 C) i ett slutet hålrum med hjälp av olika medier (gas, vätska, massiva partiklar osv.) för att skapa lika tryck i alla riktningar för att reducera eller eliminera antalet håligheter i gjutgodset.

68. "Hybriddator" (4) En utrustning som kan

a.) ta emot data,

b.) bearbeta data som finns i såväl analog som digital form, och

c.) avge data.

69. "Integrerade hybridkretsar" (3) Varje kombination av integrerade kretsar, eller integrerade kretsar med "kretselement" eller "diskreta komponenter" som kopplats samman för att utföra en eller flera specifika funktioner och som har alla nedanstående egenskaper:

Den innehåller åtminstone en okapslad enhet.

Den är sammankopplad med en metod som är typisk för integrerade kretsar.

Den är utbytbar som en enhet.

Den kan normalt inte tas isär.

Obs. 1. Med "kretselement" avses en ensam aktiv eller passiv funktionell del av en elektrisk krets såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en kondensator osv.

2. Med "diskret komponent" avses ett separat kapslat kretselement med egna anslutningar.

70. "Bildbehandling" (4) Bearbetning av externt upphämtade informationsbärande bilder med hjälp av algoritmer såsom tidskompression, filtrering, extraktion, urval, korrelation, byte eller transformering av områden (t. ex. "Fast Fourier transform" eller "Walsh transform"). Detta innefattar inte algoritmer som endast innehåller linjära ändringar eller rotationsändringar av en enkel bild såsom utdrag, registrering eller falsk färgsättning.

71. "Allmänt tillgänglig" En "teknologi" eller "programvara" är allmänt tillgänglig om den tillhandahållits utan restriktioner för dess vidare spridning. Upphovsrätt innebär ingen begränsning av "allmänt tillgänglig".

72. "Informationssäkerhet" (5) Med informationssäkerhet avses i detta avsnitt alla åtgärder för att hålla information tillgänglig, konfidentiell och oförvanskad, dock inte åtgärder för att förhindra felaktig funktion. Däremot ingår kryptografi, kryptoanalys, skydd mot röjande strålning och datorsäkerhet.

Obs. Med "kryptoanalys" avses analys av kryptografiska system eller dess in- och utdata för att erhålla konfidentiella variabler eller känsliga data, inklusive klartext.

73. "Effektbandbredd" (3 och 5) Den bandbredd inom vilken utgångseffekten förblir konstant, utan justering, inom 3 dB; ibland även benämnd 3 dB-gränser.

74. "Instrumenterad räckvidd" (6) Det specificerade entydiga avbildningsområdet för en radar.

75. "Isolering" (9) Avsedd att anbringas på komponenterna till en raketmotor, t. ex. huset, munstyckesinlopp, tillslutningar. Omfattar härdade eller halvhärdade gummiduksblock som innehåller ett isolerande eller eldfast material. Isoleringen kan också ingå som ett dämpningselement.

76. "Integrated Services Digital Network" (ISDN) (5) Ett enhetligt system där alla former av information, såsom tal, text, data, stillbilder, film osv., förs från en utgång på växeln över en linje till och från abonnenten.

77. "Sammankopplade radarstationer" (6) Två eller flera radarstationer är sammankopplade när de ömsesidigt kan utbyta data i realtid.

78. "Inre foder" (9) Ett foder lämpat för limförbindelsen mellan det fasta bränslet och huset eller isoleringsinsatsen. Fodret är vanligen en vätskepolybaserad dispersion av svårsmält eller isolerande material, t. ex. kolfylld HTPB (hydroliserad polybutadien) eller annan polymer med härdare, avsedd att sprutas eller utgjutas över insidan på huset (höljet).

79. "Induktionsmagnetometrar" (6) Instrumentetet har en givare som känner av en enkel magnetfältsgradient och med hjälp av tillhörande elektronik mäter den magnetiska fältgradienten.

Obs. Se även "Magnetisk gradiometer".

80. "Isostatiska pressar" (2) En utrustning, i vilken ett medium (gasformigt, flytande eller fast) inneslutet i en kammare kan trycksättas. Tryckmediet utövar ett likformigt (isostatiskt) tryck på ett arbetsstycke som befinner sig i detsamma.

81. "Laser" (0, 2, 3, 5, 6 och 9) En sammansättning av komponenter som producerar ett i såväl tiden som rummet koherent ljus som är förstärkt med hjälp av stimulerad strålningsemission.

Obs. Se även "Kemisk laser"

"Q-switchade lasrar"

"Super-High-Power-Laser, SHPL"

"Transferlasrar"

82. "Linjäritet" (2) Mäts normalt som olinjäritet. Den aktuella egenskapens maximala positiva eller negativa avvikelse (medelvärdet av den översta och den understa avläsningen på skalan) från en rät linje som placerats så att den utjämnar och minimerar den maximala avvikelsen.

83. "Lokalt nätverk" (4) Ett datakommunikationssystem

a.) som gör det möjligt för ett valfritt antal oberoende "datorenheter" att direkt kommunicera med varandra, och

b.) som är begränsat till ett geografiskt område av mindre storlek (t. ex. en kontorsbyggnad, en fabrik, ett skolområde, ett varuhus).

Obs. Med "datorenhet" avses en utrustning som kan sända eller ta emot sekvenser av digital information.

84. "Magnetisk gradiometer" (6) Ett instrument som konstruerats för att upptäcka variationen i rummet av ett magnetfält som härstammar från magnetkällor utanför instrumentet.

Obs. Se även "Induktionsmagnetometrar".

85. "Magnetometer" (6) Ett instrument som konstruerats för att upptäcka ett magnetfält från källor utanför instrumentet. Instrumentet består av ett enkelt magnetfältavkännande element samt elektronikutrustning som gör att utsignalen från det avkännande elementet blir läsbar.

86. "Huvudminne" (4) En dators primärminne för lagring av data och instruktioner, dit den centrala processorn har snabb åtkomst. Det består av en digital dators interna minne och varje form av hierarkisk utbyggnad av detta, såsom "Cash"-minne eller utbyggt minne med icke sekvensiell åtkomst.

87. "Matris" (1, 6, 8 och 9) En i stort sett kontinuerlig fas som fyller utrymmet mellan partiklar, kristalliska trådar och fibrer.

88. "Maximal överföringshastighet" (Maximum bit transfer rate, MBTR) (4) Med maximal överföringshastighet avses

a.) för utrustning med halvledarminnen det antal databitar som per sekund kan överföras mellan utrustningen och dess anslutningskort (styrkort eller [controllerkort]),

b.) för en hårddisk den interna dataöverföringshastigheten definierad som

B × R × T (bitar per sekund), där

>Plats för tabell>

89. "Mätosäkerhet" (2) Den karakteristiska parameter som anger inom vilket område runt utgångsvärdet som det korrekta värdet av den mätta variabeln ligger med en konfidensnivå på 95 %. Den innefattar de okorrigerade systemavvikelserna, den okorrigerade dödgången och den slumpmässiga avvikelsen. Ref. VDI/VDE 2617.

90. "Mekanisk legering" (1) En legeringsprocess som är resultatet av mekanisk sammanfogning, sönderdelning och ny sammanfogning av grundämnen och metallpulver. Icke metalliska partiklar kan tillföras processen genom att lämpligt pulver tillsätts.

91. "Media access unit"(kommunikationsutrustning för att ansluta en terminal till ett nätverk) (5) En utrustning som innehåller ett eller flera kommunikationsgränssnitt ("anslutningskort för åtkomst till nätverk", "styrkort för kommunikationskanaler", modem eller datorbussar) för att ansluta en terminal till ett nätverk.

92. "Smältutdragning" (1) En process som mycket snabbt avkyler en smält metall till en bandliknande legeringsprodukt genom att ett kylt roterande block förs ner i den smälta metallegeringen.

Obs. Med "snabb avkylning" avses avkylning som överstiger 1 000 K/s.

93. "Smältspinning" (1) En process som mycket snabbt avkyler en ström av smält metall till en fling-, band-eller stavliknande produkt genom att metallströmmen får rinna ut över ett kylt roterande block.

Obs. Med "snabb avkylning" avses avkylning som överstiger 1 000 K/s.

94. "Mikrodators mikrokrets" (3) En "monolitisk integrerad krets" eller en "multikrets" som innehåller en aritmetisk logisk enhet (ALU) som kan utföra allmänna instruktioner från ett internt minne med ledning av data som finns i internminnet.

Obs. Internminnet kan utvidgas med ett externt minne.

95. "Mikroprocessors mikrokrets" En "monolitisk integrerad krets" eller en "multikrets" som innehåller en aritmetisk logisk enhet (ALU) som kan utföra allmänna instruktioner från ett externt minne.

Obs. 1. En "mikroprocessors mikrokrets" innehåller normalt inget integrerat minnesutrymme som är tillgängligt för användaren. Mikrokretsens minnesutrymme kan dock användas för att utföra logiska operationer.

2. Här inbegrips även kretssatser som är avsedda att arbeta tillsammans för att utföra samma funktion som en "mikroprocessors mikrokrets".

96. "Mikroprogram" En sekvens av elementära instruktioner som finns i ett särskilt minne. Exekveringen av mikroprogrammet startas genom att dess referensinstruktion förs över till ett instruktionsregister.

97. "Missil" (1 7 och 9) Kompletta raketsystem och obemannade luftfarkoster som kan transportera en nyttolast på minst 500 kg över ett avstånd på minst 300 km.

98. "Monolitiska integrerade kretsar" (3) En kombination av aktiva eller passiva "kretselement"

a.) som har formats med hjälp av diffusionsprocess, implantationsprocess eller utfällningsprocess i eller på ett enda stycke halvledande material, ett s. k. chip,

b.) som kan betraktas som odelbart sammankopplade, och

c.) som fungerar som en krets.

Obs. Med "kretselement" avses en ensam aktiv eller passiv funktionell del av en elektrisk krets, såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en kondensator osv.

99. "Konturstyrutrustning" (2) En "elektronisk sammansättning" speciellt konstruerad för att göra det möjligt för ett datorsystem att samtidigt styra flera axlar i en verktygsmaskin för att uppnå "kurvlinjestyrning".

100. "Multikrets" (3) Två eller fler "monolitiska integrerade kretsar" som bondats till ett gemensamt "substrat".

101. "Multi-data-stream processing" (4) Ett mikroprogram eller en utrustning vars arkitektur medger samtidig bearbetning av två eller flera datasekvenser som styrs av en eller flera instruktionssekvenser med hjälp av t. ex.

a.) SIMD-arkitektur (Single Instruction Multiple Data), t. ex. vektor- eller arrayprocessorer,

b.) MSID-arkitektur (Multiple Single Instruction Multiple Data),

c.) MIMD-arkitektur (Multiple Instruction Multiple Data), inbegripet sådana som är tätt, nära eller löst kopplade, eller

d.) strukturerade arrayer av bearbetningselement, inbegripet systoliska kedjor.

102. "Säkerhet i flera nivåer" (5) En systemklass som innehåller information av olika känslighetsgrad och som medger tillträde för användare med olika behörighetsnivåer och olika informationsbehov samtidigt som obehörig åtkomst förhindras.

Obs. Med "säkerhet i flera nivåer" avses skydd mot obehörig åtkomst och har inget att göra med en dators driftsäkerhet.

103. "Multispektrala bildsensorer" (6) Sensorer som samtidigt eller seriellt kan ta emot bilddata från två eller flera spektralband. Sensorer som kan taga emot information från mer än 20 spektralband kallas ibland för hyperspektrala bildsensorer.

104. "Naturligt uran" (0) Uran som innehåller samma isotopblandning som förekommer i naturen.

105. "Anslutningskort för åtkomst till nätverk" (4 och 5) Ett fysiskt gränssnitt till ett distribuerat kopplingsnät. Det använder ett gemensamt medium som genomgående arbetar med samma "digitala överföringshastighet" och använder någon form av medling (t. ex. stafett [token] eller bärvågsavkänning [carrier sense]) vid överföringen. Oberoende av andra kan det känna av ett datapaket eller datagrupp som är adresserat till det. Det är en sammansättning som kan integreras i en dator eller telekommunikationsutrustning för att ge åtkomst till nätet.

106. "Neurala datorer" (4) En datorenhet som konstruerats eller modifierats för att efterlikna nervsystemets beteende, dvs. ett datorsystem som kännetecknas av att hårdvaran är utformad för att kunna styra vikten av och antalet anslutningar till en mångfald beräknande enheter på grundval av tidigare utförda operationer.

107. "Brusnivå" (6) En elektrisk signal angiven i termer av spektral effekttäthet. Brusnivån definieras som S2pp = 8N0(f2 f1), där Spp är topp-till-toppvärdet av signalen (t. ex. i nanotesla), N0 är den spektrala effekttätheten (t. ex. (nanotesla)2/Hz), och (f2 f1) är den aktuella bandbredden.

108. "Kärnreaktor" (0) Omfattar enheter i reaktortanken eller i direkt anslutning till denna, utrustning som styr effektnivån i reaktorhärden, komponenter som normalt innehåller, kommer i direkt kontakt med eller styr reaktorhärdens primära kylmedel.

109. "Numerisk styrning" (2) Den automatiska styrning av en process som utförs av en enhet som använder sig av numeriska data som vanligtvis förs in i processen under arbetets gång. Ref. ISO 2382.

110. "Autonomt arbetande" (8) Autonom funktion innebär att farkosten utan hjälp från underhållsfartyg eller bas på ytan, vid stranden eller på sjöbotten kan framföras helt under vatten, utan snorkel, med alla system arbetande och vid en minsta hastighet vid vilken farkosten i undervattensläge kan styra djupet dynamiskt genom att endast använda sina djuproder. Fartyget skall vidare ha framdrivningssystem för undervattens- eller ytläge.

111. "Optisk förstärkning" (5) En teknik som vid optisk kommunikation förstärker en optisk signal som alstrats i en annan källa utan omvandling till elektriska signaler, t. ex. genom att använda halvledande optiska förstärkare eller ljusstrålande förstärkare av optiska fibrer.

112. "Optiska datorer" (4) Datorer som konstruerats eller modifierats för att använda ljus för att representera data och vars beräknande logiska element är baserade på direkt kopplade optiska enheter.

113. "Optiska fiberhalvfabrikat" (5 och 6) Stänger, stavar och liknande av glas, plast eller annat material som speciellt tagits fram för tillverkning av optiska fibrer. Halvfabrikatens egenskaper bestämmer de färdiga optiska fibrernas huvudparametrar.

114. "Optiska integrerade kretsar" (3) "Monolitiska integrerade kretsar" eller "integrerade hybridkretsar" som innehåller en eller flera delar som konstruerats för att fungera som fotosensorer eller fotoemittrar eller för att utföra en eller flera optiska eller elektrooptiska funktioner.

115. "Optisk koppling" (5) Omkoppling eller styrning av signaler genom en växel i optisk form utan att de optiska signalerna omvandlas till elektriska signaler.

116. "Andra klyvbara material" (0) "Tidigare separerade" americum-242m, curium-245 och -247, californium-249 och -251, andra isotoper av plutonium än plutonium-238 och -239 samt alla material som innehåller de som nämnts tidigare.

117. "Total strömtäthet" (3) Det totala antalet amperevarv i en spole (dvs. summan av antalet varv multiplicerat med den maximala ström som går genom varje varv), dividerat med spolens tvärsektion (inbegripet de supraledande trådarna, den metallmatris som håller de supraledande trådarna, kapslingsmaterial, alla kylkanaler osv.).

118. "Delprogram" (2) En ordnad uppsättning instruktioner i ett språk och i ett format som krävs för att utföra en operation under automatisk styrning. Programmet kan vara skrivet i maskinspråk på ingångsmedier eller förberett som indata för bearbetning till maskinspråk i en dator. Ref. ISO 2806-1980.

119. "Toppeffekt" (6) Energin i en puls, mätt i joule, dividerad med pulslängden i sekunder.

120. "Personligt 'smart card`" (5) Innehåller en mikrokrets, i överensstämmelse med ISO/IEC 781, som programmerats av utfärdaren och som inte kan ändras av användaren.

121. "Uteffektanpassning" (7) Ett system där man genom att styra effekten alltid kan använda minsta möjliga signal för att från en luftfarkost bestämma höjdläget.

122. "Tidigare separerade" (0) Användning av varje form av process vars avsikt är att öka koncentrationen av en kontrollerad isotop.

123. "Huvudbeståndsdel" (Principal element) (4) En beståndsdel i ett system är en huvudbeståndsdel när dess ersättningsvärde överstiger 35 % av hela systemets värde. Beståndsdelens värde är det pris som den som tillverkat eller satt samman systemet betalat för beståndsdelen. Det totala värdet är det normala internationella priset vid försäljning till en fristående part på tillverkningsplatsen eller på den plats där försändelsen sätts samman.

124. "Privata automatiska växlar" (PABX) (5) En typ av automatiska telefonväxlar som kan anslutas till allmänna nät och användas för intern kommunikation och som är avsedda för affärsföretag, industrier, myndigheter och andra organisationer.

125. "Produktion" Alla produktionsled såsom konstruktion, produktionsutveckling, tillverkning, integrering, montering, kontroll, provning och kvalitetssäkring.

126. "Produktionsutrustning" (9) Verktygsuppsättningar, mallar, jiggar, dornformar, gängskärningsverktyg, fixturer, uppriktningsanordningar, testutrustningar, andra mekanismer och därtill hörande komponenter. Begränsningen är att de skall vara speciellt konstruerade eller modifierade för "utveckling" eller för en eller flera led i "produktionen".

127. "Produktionshjälpmedel" (9) Utrustning, och särskild konstruerad programvara härför, som är integrerad i installationer för "utveckling" eller för en eller flera led i "produktionen".

128. "Program" (2, 4 och 5) Sekvenser av instruktioner för att genomföra en process i en form som kan utföras i elektroniska datorer eller som kan omvandlas till en sådan form.

129. "Pulskompression" (6) Kodning och signalbehandling av en radarpuls. En lång puls avkortas till en kort men fördelen med den långa pulsens energi bibehålls.

130. "Varaktighet hos pulsen" (6) En "laser"-puls varaktighet mätt vid den tid som pulsen ligger över halva intensiteten ('Full Width Half Intensy`).

131. "Q-switchad laser" (6) En laser där energin lagras i laserns inneboende omvandlingar eller i en optisk resonator och sedan sänds ut i en puls.

132. "Hoppfrekvensteknik" (6) En teknik där en radarsändares bärfrekvens slumpmässigt ändras mellan pulser eller grupper av pulser med ett värde lika med eller större än pulsens bandbredd.

133. "Spridning av frekvensspektrat" (6) En modulationsteknik där energin som härstammar från en signal med relativt smal bandbredd sprids ut över ett slumpmässigt större frekvensband genom slumpmässig eller pseudo-slumpmässig kodning.

134. "Räckvidd" (8) Halva den distans en undervattensfarkost kan tillryggalägga.

135. "Realtidsbandbredd" (3) Realtidsbandbredden för en "dynamisk signalanalysator" är det bredaste frekvensområde som analysatorn kan visa på displayen eller som massminnet kan ta emot utan att något avbrott uppstår i analysen av inkommande data. För analysatorer med mer än en kanal skall den kanal användas vid beräkningen som ger den bredaste realtidsbandbredden.

136. "Realtidsbearbetning" (2 och 4) Bearbetning av data i en elektronisk dator som svar på en extern händelse allteftersom händelserna inträffar.

137. "Erfordras"(allmänt 1 9) I samband med "teknologi" eller "programvara" innebär "erfordras" endast den del av "teknologin" eller "programvaran" som är särskilt ansvarig för uppnåendet eller överskridandet av de utförandenivåer, egenskaper eller funktioner som omfattas av kontrollen. Sådan "erforderlig" "teknologi" eller "programvara" kan vara gemensam för olika produkter.

138. "Upplösning" (2) Den minsta storhet ett mätinstrument kan registrera; i digitala instrument avses den minsta signifikanta biten. Ref. ANSI B-89.1.12.

139. "Robot" (2 och 8) En robot är en självstyrande maskin som kan arbeta i kontinuerliga banor eller i punkt-till-punkt-rörelse. Den kan använda sensorer och har alla nedan angivna egenskaper:

a.) Den har flera funktioner.

b.) Den kan förflytta material, delar, verktyg o. d. till ett fastställt läge i ett tredimensionellt rum.

c.) Den innehåller tre eller flera öppna eller slutna servoslingor. Dessa slingor kan innehålla stegmotorer.

d.) Roboten skall kunna programmeras av användaren antingen genom lär/utför-metoden eller genom datorprogram eller logiska styrsystem.

Obs. Följande utrustningar anses inte vara robotar:

1. Mekaniska manipulatorer som endast kan styras manuellt eller genom fjärrstyrning.

2. Fasta sekvensmanipulatorer som är maskiner som rör sig enligt ett fast mekaniskt program. Programmet är mekaniskt begränsat till fasta stopp såsom pinnar eller kammar. Rörelsesekvenserna samt val av spår eller vinklar är inte föränderliga genom mekaniska, elektroniska eller elektriska medier.

3. Mekaniskt styrda mekanismer med variabel sekvensmanipulation, som är automatiska rörelseenheter som rör sig efter fast program. Detta program är fast men kan varieras genom att pinnar eller kammar kan flyttas.

4. Icke servokontrollerade mekaniska manipulatorer, som är enheter som kan röra sig efter ett fastställt program. Programmet kan vara variabelt men endast genom att binära elektriska signaler erhålls från fasta eller rörliga stopp.

5. Staplingskranar vars rörelser definieras genom Cartesiska koordinater och som framställts som en integrerad del av ett vertikalt lagringssystem.

140. "Rotationsfinfördelning" (1) En process som reducerar en ström eller behållare av smält metall till droppar med en diameter på högst 500 m genom att utsätta den för centrifugalkrafter.

141. "Run-out (radiellt kast)" (2) Den radiella förskjutningen under ett varv på huvudspindeln, mätt i ett plan vinkelrätt mot spindelaxeln i en punkt på den yttre eller inre roterande yta som skall mätas. Ref. ISO 230/1-1986, paragraf 5.61.

142. "Skalfaktor" (gyro eller accelerometer) (7) Förhållandet mellan en ändring i utdata som svar på en ändring i de indata som skall mätas. Skalfaktorn uttrycks vanligen som lutningen på en rät linje som kan anpassas enligt minsta kvadratmetoden för indata-utdata som erhålls när indata varieras cykliskt över hela indataområdet.

143. "Inställningstid" (3) Den tid som en utgångssignal behöver för att nå halvvägs till det slutliga värdet när man växlar mellan två nivåer i en omvandlare.

144. "Signalanalysator" (3) Ett instrument som kan mäta och visa grundläggande egenskaper hos enskilda frekvenskomponenter i en signal med många frekvenser.

145. "Signalbehandling" (4 och 5) Bearbetning av externt erhållna informationsbärande signaler med hjälp av algoritmer såsom tidskompression, filtrering, extraktion, selektering, korrelation, konvolution eller transformationer mellan domäner (t. ex. "Fast Fourier Transform" eller "Walsh transform").

146. "Enkla läromedel" (3) Hjälpmedel som är avsedda för undervisning i grundläggande vetenskapliga principer och för att demonstrera dessa principer på utbildningsinstitutioner.

147. "Programvara" Programvara är en samling av ett eller flera "program" eller "mikroprogram" som är lagrad i ett konkret uttrycksmedium.

148. "Källkod" (eller källspråk) (4 och 5) Ett praktiskt uttryck för en eller flera processer som med ett programmeringssystem kan omvandlas till maskinläsbar form "objektkod" (eller objektspråk).

149. "Rymdfarkost" (7 och 9) Aktiva och passiva satelliter samt rymdsonder.

150. "Rymdkvalificerad" (3 och 6) Att en produkt av tillverkaren uppges vara konstruerad och testad för att uppfylla de särskilda elektriska, mekaniska eller miljömässiga kraven för användning i raketer, satelliter eller höghöjdsfarkoster som kan arbeta på höjder som överstiger 100 km.

151. "Särskilt klyvbart material" (special fissile material) (0) Plutonium-239, "uran anrikat vad avser isotoperna 235 eller 233" samt alla material som innehåller ovan angivna ämnen.

152. "Specifik modul" (0 och 1) Elasticitetsmodulen i N/m² (Pascal) dividerat med specifika vikten i N/m² mätt vid 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) och en relativ fuktighet på 50 ± 5 %.

153. "Specifik draghållfasthet" (0 och 1) Definieras som draghållfastheten i N/m² (Pa) dividerat med specifika vikten i N/m² mätt vid 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) och en relativ fuktighet på 50 ± 5 %.

154. "Spektral effektivitet" Ett mätetal som framräknas för att karakterisera verkningsgraden hos ett transmissionssystem som använder komplexa modulationsprinciper såsom QAM ("quadrature amplitude modulation"), "Trellis coding" QPSK ("Q-phased shift key") m.m. Den definieras som

Spektral effektivitet = >NUM>"digital överföringshastighet" (bit/s)/

>DEN>6 dB spektrumbandbredd (Hz)

155. "Plaskavkylning" (1) En process som mycket snabbt avkyler en ström av smält metall till en flingliknande produkt genom att metallströmmen får rinna ut över ett kylt block.

Obs. Med "snabb avkylning" avses avkylning som överstiger 1 000 K/s.

156. "Bandspridningsteknik" (5) Teknik där innehållet i en relativt smal kommunikationskanal sprids ut över ett mycket bredare frekvensspektrum styrt av en slumpgenerator och sedan vid mottagning återförs till den ursprungliga signalen.

157. "Sputtering" (4) En ytförändrings- eller ytbeläggningsprocess som baseras på att positiva joner acceleras av ett elektriskt fält mot ytan på ett mål (beläggningsmaterialet). Den kinetiska energin hos de laddade jonerna är tillräcklig för att slå loss atomer från beläggningsmaterialets yta och avsätta dem på det substrat som skall beläggas.

Obs. Triod-, magnetron- eller radiofrekvensbeläggning som används för att öka beläggningens vidhäftning och avsättningshastigheten är normala modifikationer av processen.

158. "Stabilitet" (7) Standardavvikelsen (1 sigma) hos förändringen av en bestämd parameter från dess justerade värde mätt under stabila temperaturförhållanden. Den kan uttryckas som en funktion av tiden.

159. "Datorstyrd" (2, 3 och 5) Styrning med hjälp instruktioner som finns lagrade i ett elektroniskt minne och som en processor kan utföra för att styra utförandet av förbestämda funktioner.

Obs. En utrustning är datorstyrd oberoende av om det elektroniska minnet är inbyggt eller finns utanför utrustningen.

160. "Substrat" (3) En tunn platta av basmaterialet med eller utan anslutningsmönster på vilket eller i vilket "diskreta komponenter" eller integrerade kretsar, eller bådadera, kan placeras.

Obs. Med "diskret komponent" avses ett separat förpackat "kretselement" med egna externa kopplingar.

161. "Skivor" (substrate blanks) (6) Ett homogent stycke material med dimensioner lämpliga för framställning av optiska element såsom speglar eller optiska fönster.

162. "Superlegering" (2 och 9) Nickel-, kobolt- eller järnbaserade legeringar som har en hållfasthet överlägsen alla legeringar i AISI (American Iron and Steel Society) serie 300 vid temperaturer över 922 K (649 °C) under svåra omgivnings- och arbetsförhållanden.

163. "Supraledande" (1, 3, 6 och 8) Supraledare är material, t. ex. metaller, legeringar eller blandningar, som kan förlora all elektrisk resistans. Detta innebär att de kan överföra mycket stora elektriska strömmar utan joulsk upphettning.

Obs. Den supraledande effekten karakteriseras av en kritisk temperatur, ett kritiskt magnetfält, som i sin tur är en funktion av temperaturen, samt av en kritisk strömtäthet som i sin tur är beroende av både det magnetiska fältet och temperaturen.

164. "Super-High-Power Laser (SPHL)" (6) En laser som kan leverera en utgångsenergi som överstiger 1 kJ inom 50 ms eller som har en genomsnittlig eller kontinuerlig utgångseffekt som överstiger 20 kW.

165. "Superplastisk bearbetning" (1 och 2) En deformationsprocess där värme tillsätts vid bearbetningen av metaller som normalt karaktäriseras av låga töjningsvärden (mindre än 20 %) i förhållande till brottgränsen vid rumstemperatur. Genom uppvärmningen vid deformationsprocessen får materialet en töjningsförmåga som ökar till minst det dubbla.

166. "Nätverksanalysatorer som arbetar med svepande frekvens" (3) En analysator som kan utföra automatiska mätningar av kretsparametrar över ett frekvensområde, inklusive svepfrekvensmätning men inte mätning av en bärvåg från punkt till punkt.

167. "Switch fabric" (5) Utrustning med tillhörande "programvara" som ger den fysiska eller virtuella anslutningen för koppling av transiterad meddelandetrafik.

168. "Synkron digital hierarki (SDH)" (5) En metod för att styra, multiplexera och få åtkomst till olika former av digital trafik med hjälp av ett synkront transmissionsformat för olika typer av medier. Formatet bygger på en synkron transportmodul (STM) som definieras i CCITT:s rekommendationer G.703, G.707, G.708 och G.709. Första nivåns hastighet är 155,52 Mbit/s.

169. "Synkrona optiska nätverk (SONET)" (5) Den nordamerikanska varianten av SDH som även den bygger på STM. Första nivån arbetar här med hastigheten 51,81 Mbit/s. SONET-standarden håller på att inarbetas i SDH.

170. "Målindikering" (6) Här avses en bearbetad och korrigerad rapport om ett flygplans läge som erhålls genom en kombination av radarbild och flygplanets positionsangivelser m.m.

171. "Systoliska kedjor, datorer för sådana" (4) En dator där användaren dynamiskt kan styra flödet och förändringen av data.

172. "Teknisk assistans" Exempelvis i form av instruktioner, kunskap, träning, arbetserfarenhet och konsulterande verksamhet samt även överföring av "technical data"

173. "Technical data" Exempelvis i form av ritningar, planer, diagram, modeller, formler, tabeller, konstruktioner och specifikationer samt manualer och instruktioner som nedskrivits eller överförts till andra medier som disketter, magnetband, skivminnen osv.

174. "Teknologi" Specifik information som är nödvändig för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor. Informationen har formen av "teknisk assistans" eller "technical data".

175. "Terminalutrustning" (4) Utrustning med vars hjälp information lämnar eller kommer in i ett telekommunikationssystem, t. ex. telefoner, dataenheter, datorer, faxutrustning.

176. "Tippbara spindlar" (2) Verktygshållande spindlar som under bearbetningsprocessen kan förändra sin centrumlinje i förhållande till andra axlar.

177. "Tidskonstant" (6) Den tid det tar från det att en apparat nås av ett ljus till dess strömökningen når ett värde av 1 >NUM>1

>DEN>e

gånger det slutliga värdet (dvs. 63 % av värdet).

178. "Total digital överföringshastighet" (5) Det antal bitar, inklusive adress- och styrbitar, som per tidsenhet passerar från ett transmissionssystem till ett annat.

Obs. Se även "Digital överföringshastighet".

179. "Transferlasrar" (6) Lasrar i vilka de exciterande aktiva ämnena exciteras genom att energi överförs vid kollisionen mellan exciterade och icke exciterade atomer eller molekyler.

180. "Avstämbar" (6) En "lasers" förmåga att producera en kontinuerlig utgångssignal vid alla våglängder över ett område av flera "laser"-övergångar. En linjevalbar "laser" kan producera diskreta våglängder inom en "laser"-övergång och betraktas inte som "avstämbar".

181. "Uran anrikat vad avser isotoperna 235 eller 233" (0) Uran som innehåller isotoperna 235 eller 233, eller båda, i sådana mängder att förhållandet av summan av dessa isotoper och isotop 238 är större än förhållandet i naturen mellan isotop 235 och isotop 238 (isotopförhållandet 0,72 %).

182. "Använda" Avser drift, installation (inklusive installation på plats), underhåll, reparation, översyn och renovering.

183. "Användartillgänglig programmeringsmöjlighet" (5 och 6) Möjlighet för användare att sätta in, modifiera eller ersätta "program" på annat sätt än genom

a.) en fysisk förändring i kopplingar eller tråddragningar, eller

b.) inställning av funktionskontrollerna inklusive införandet av nya parametrar.

184. "Vakuumfinfördelning" (1) En process som reducerar en ström av smält metall till droppar med en diameter på högst 500 ìm genom snabb omvandling av upplöst gas under vakuum.

185. "Variabel geometri med hjälp av luftfolier" (7)Klaffar på bakkanten, lister på framkanten eller upphöjda framkanter som kan styras under flygningen.

186. "Borekvivalent"Borekvivalenten definieras som

BE = CF × koncentrationen av ett element Z i ppm

där CF är konverteringsfaktorn = >NUM>ãæ × AB/>DEN>ãÂ × AZ

och ã och ãÆ är den termiska neutronfångstytan för bor respektive element Z.

AB och AZ är atomvikterna för bor respektive elementet Z.

187. "Mikroorganismer" (1 och 2) Bakterier, virus, svampar, mykoplasma, rickettsier, klamydia eller svamp i naturlig, förstärkt eller modifierad form, antingen som isolerade levande kulturer eller som levande material som avsiktligt inympats eller smittats av sådana kulturer.

188. "Toxiner" (1 och 2) Toxiner i form av avsiktligt isolerade preparat eller blandningar, oavsett hur de producerats, andra än toxiner som förekommer som föroreningar i andra material, t. ex. patologiska preparat, grödor, livsmedel eller stamkulturer av "mikroorganismer".

189. "Civila luftfartsmyndigheter" (7 och 9) Behöriga myndigheter i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Turkiet, Tyskland, USA och Österrike.

190. "Detektormatriser" (FPA=Focal Plane Array) (6) Ett en- eller tvådimensionellt plant lager, eller en kombination av plana lager, av individuella detektorelement med eller utan avläsningselektronik som arbetar i ett fokalplan.

Obs. Avsikten är inte att inbegripa en hög med enkla detektorelement eller detektorer med två, tre eller fyra element, förutsatt att tidsfördröjning och integration inte sker i elementet.

191. "Isolerade levande kulturer" Levande kulturer i sovande form och i torkade preparat.

192. "MBTR" Se "Maximal överföringshastighet".

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA II

Den förteckning som avses i artikel 3 i beslutet och i artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 3381/94 (Gemensam förteckning över destinationer för vilka förenklade förfaranden kan vara tillämpliga)

1. Generella tillstånd kan införas för licensiering av varor med dubbla användningsområden för vissa destinationer, särskilt vid export till följande stater vilka har anslutit sig till, eller helt följer, samtliga relevanta ordningar rörande icke-spridning och kontroll av känsliga varor:

Australien

Canada

Finland

Förenta staterna

Japan

Norge

Schweiz

Sverige

Österrike

2. Detta utesluter inte att sådana förfaranden införs för export till andra destinationer.

3. Medlemsstaterna bör informera varandra och kommissionen om förenklade förfaranden som de tillämpar för andra destinationer.

BILAGA III

De riktlinjer som avses i artikel 4 i beslutet och i artikel 8 i förordning (EG) nr 3381/94 (Medlemsstaternas överenskommelse om riktlinjer)

Vid beslut om beviljande av exporttillstånd skall medlemsstaterna beakta följande faktorer:

a) Deras åtaganden enligt internationella överenskommelser om icke-spridning och kontroll av känsliga varor.

b) Deras förpliktelser enligt de sanktioner som FN:s säkerhetsråd har infört eller som överenskommits inom ramarna för andra internationella organ(1).

c) Hänsyn till nationell utrikes- och säkerhetspolitik, i tillämpliga fall inbegripet den som omfattas av de kriterier som överenskoms vid Europeiska rådet i Luxemburg i juni 1991 och i Lissabon i juni 1992 om export av konventionella vapen.

d) Hänsyn till avsedd slutanvändning och risken för omdirigering.

Medlemsstaterna skall på tillämpligt sätt diskutera dessa riktlinjer för att vid behov ta upp dem för granskning.

(1) Följande länder omfattas av ett generellt FN-handelsembargo (undantaget humanitärt bistånd): - Irak, Serbien och Montenegro. Följande länder som trots att de inte omfattas av ett generellt handelsembargo eller ett embargo vad gäller varor med dubbla användningsområden, omfattas av FN- eller EU-vapenembargon: - Angola (särskilda köpare), Kina, Liberia, Libyen (plus ett embargo för luftfartyg och reservdelar till luftfartyg och viss utrustning för raffinaderier), Myanmar, Rwanda, Somalia, Sudan, Zaire och f. d. Jugoslavien.

BILAGA IV

Den förteckning som avses i artikel 5 i beslutet och artikel 19.1 b i förordning (EG) nr 3381/94 (Gemensam förteckning över varor med dubbla användningsområden som vid handel inom gemenskapen omfattas av tillstånd under övergångsperioden)

Obs. Beskrivningarna nedan utgörs av rubriker och förkortade texter. Se bilaga I för den kompletta lydelsen.

NSG - TRIGGER LIST DEL 1 AV INFCIRC 254

[Dessa produkter omfattas även av artikel 21 i förordning (EG) nr 3381/94]

0B001 Anläggningar för separation av isotoper ur "naturligt uran" och "utarmat uran", "särskilda klyvbara material" och "andra klyvbara material".

0B002 Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem, utrustning eller komponenter för anläggningar för anrikning.

0B004 Anläggning för produktion av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar och särskilt konstruerad eller iordningställd utrustning eller komponenter för detta.

0B006 Anläggningar för upparbetning av bestrålade bränsleelement för "kärnreaktorer".

0C002 Avser endast följande klyvbara material:

a) Separerat plutonium.

b) "uran som anrikats i isotoperna 235 eller 233" till mer än 20 %.

0D001 Enligt 0B001, 0B002, 0B004, 0B006 och 0C002.

0E001 Enligt 0B001, 0B002, 0B004, 0B006 och 0C002.

GEMENSKAPENS STRATEGISKA KONTROLL

3A002 g Atomfrekvensstandarder.

4A001 b Elektroniska datorer, tillhörande utrustning, apparater, tillbehör och specialtillverkade komponenter som har egenskaper eller kan utföra funktioner som överskrider begränsningarna i kategori 5 (del 2 "Informationssäkerhet").

4A003 b Endast datorer med "superdator" prestanda, dvs. datorer som har det teoretiska mätetalet "sammansatt teoretisk prestanda" CTP på 2 000 Mtops eller mer.

4D003 c "Programvara" som har egenskaper eller möjliga funktioner som överskrider begränsningarna i kategori 5 (del 2 "Informationssäkerhet") annat än "programvara" som kan utföra någon av de funktioner som beskrivs i 1 4 i kategori 5 i denna bilaga.

Kategori 5 Alla varor som anges i del 2 "Informationssäkerhet", utom följande:

1. Bärbara (personliga) eller mobila radiotelefoner som är utformade enligt erkända nationella, regionala eller internationella civila standard, t. ex. bärbara eller mobila radiotelefoner för användning i civila kommersiella mobiltelefonnät.

2. Utrustning som styr åtkomst, såsom bankomater, automatiska saldomaskiner eller varuautomater och som skyddar lösenord eller personliga identifikationsnummer (PIN-nummer) eller liknande och som används för att förhindra otillbörligt utnyttjande. Utrustningen får inte tillåta kryptering av texter eller filer utom för den som behövs för att skydda lösenord eller dylikt.

3. Utrustning som kalkylerar en kod "Message Authentication Code" (MAC) som används för att kontrollera att en text eller en fil överförts korrekt och att inga förändringar har utförts. Utrustningen får inte tillåta kryptering av texter eller filer utom för den som behövs för att kontrollera det kalkylerade talet.

4. Kryptografisk utrustning speciellt utvecklad, konstruerad eller modifierad för bank- eller penningtransaktioner såsom bankomater, automatiska saldomaskiner eller varuautomater eller utrustning för kryptering av banktransaktioner. Förutsättningen är att utrustningen exklusivt har framtagits för ovan angivna ändamål.

5. "Programvara" som erfordras för "användning" av utrustning beskriven i punkt 1 4 ovan eller "programvara" som utför funktioner för den utrustning som beskrivs i punkt 1 4 ovan.

6A001 Akustisk utrustning.

6D003.a "Programvara" för realtidsbearbetning av akustiska data.

STEALTH-TEKNOLOGI

1C001 Material som är speciellt konstruerat för att kunna absorbera elektromagnetiska vågor samt elektriskt ledande polymerer.

1D103 "Programvara" som är speciellt framtagen för analys av sannolikheten för upptäckt av reducerade radarreflektioner, ultravioletta/infraröda och akustiska signaturer.

6B008 Tvärsektionsmätsystem för pulsradar med en pulslängd på 100 ns eller mindre samt till dessa speciellt konstruerade komponenter.

6B108 Särskilda radarsystem för tvärsektionsmätning användbara för "missiler" och deras undersystem.

MTCR-TEKNOLOGI

9A005 Raketmotorer som drivs med flytande bränsle.

9A007 a 1 Raketmotorsystem för fasta bränslen med en total impulskapacitet som överskrider 1,1 MNs.

9A008 d Styrsystem med rörliga munstycken eller sekundär bränsleinsprutning, speciellt konstruerade för raketmotorsystem för fasta bränslen.

9A009 a Hybridframdrivningssystem för raketer med en total impulskapacitet större än 1,1 MNs.

9A108 c Delsystem för styrning av utblåsningsvektorn, speciellt konstruerade för raketmotorsystem för fasta bränslen.

9A119 Enskilda raketsteg.

9B115 Speciellt konstruerad "produktionsutrustning" och "produktionshjälpmedel" för system, delsystem och komponenter som omfattas av avsnitten 9A005, 9A007 a 1, 9A008 d, 9A108 c och 9A119.

9B116 Speciellt konstruerad "produktionshjälpmedel" för system, delsystem och komponenter som omfattas av avsnitten 9A005, 9A007 a 1, 9A008 d, 9A108 c och 9A119.

9D001 "Programvara" som krävs för "utveckling" av utrustning eller "teknologi" som omfattas av avsnitten 9A005, 9A007 a 1, 9A008 d, 9A108 c, 9A119, 9B115 och 9B116.

9D101 "Programvara" särskilt utformad för användning av produkter som omfattas av avsnitt 9B116.

9D103 "Programvara" särskilt utformad för simulering, modellering eller konstruktionsintegrering av de system som omfattas av avsnitten 9A007 a 1, 9A108 c eller 9A119.

9E001 "Teknologi" som erfordras för "utveckling" av komponenter, utrustning eller "programvara" som omfattas av avsnitten 9A005, 9A007 a 1, 9A008 d, 9A108 c, 9A119, 9B115 eller 9B116.

9E002 "Teknologi" som erfordras för "produktion" av komponenter eller utrustning som omfattas av avsnitten 9A005, 9A007 a 1, 9A008 d, 9A108 c, 9A119, 9B115 eller 9B116.

De produkter som omfattas av avsnitt 0B001, 0B002, 0B004, 0B006, 0C002, 4A003 b, 4D003 c och kategori 5 del 2 omfattas även av bestämmelserna i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 3381/94 vad gäller samtliga destinationer, inbegripet de som förtecknas i bilaga II till beslutet.

BILAGA V

Den förteckning som avses i artikel 6 i beslutet och i artikel 20.1 i förordning (EG) nr 3381/94

Obs.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>