Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31996R0753.pdf

31996R0753

Rådets förordning (EG) nr 753/96 av den 22 april 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 3906/89 i syfte att utvidga det ekonomiska stödet till att omfatta Bosnien-Hercegovina -Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 103 , 26/04/1996 s. 0005 - 0005RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 753/96 av den 22 april 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 3906/89 i syfte att utvidga det ekonomiska stödet till att omfatta Bosnien-Hercegovina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 3906/89 (2) föreskrivs ekonomiska stödåtgärder i avsikt att stödja den ekonomiska och sociala reformprocess som pågår i vissa länder i Central- och Östeuropa.

De länder som kan komma i fråga för sådant stöd är förtecknade i bilagan till den förordningen.

Till följd av det fredsavtal som Bosnien-Hercegovina undertecknade den 14 december 1995 i Paris bör denna stat föras in i förteckningen över mottagarländer så att den kan delta i stödprogrammet i nämnda förordning.

Villkoren för att innesluta Bosnien-Hercegovina bland de länder som drar fördel av stödprogrammet kan hädanefter betraktas som uppfyllda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande land skall föras in i bilagan till förordning (EEG) nr 3906/89: "Bosnien-Hercegovina."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 22 april 1996.

På rådets vägnar

S. AGNELLI

Ordförande

(1) EGT nr C 96, 1.4.1996.

(2) EGT nr L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 463/96 (EGT nr L 65, 15.3.1996, s. 3).