Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31996R1279.pdf

31996R1279

Rådets förordning (Euratom, EG) nr 1279/96 av den 25 juni 1996 om bistånd till ekonomiska reformer och ekonomisk återuppbyggnad till de nya oberoende staterna och MongolietEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 165 , 04/07/1996 s. 0001 - 0011RÅDETS FÖRORDNING (EURATOM, EG) nr 1279/96 av den 25 juni 1996 om bistånd till ekonomiska reformer och ekonomisk återuppbyggnad till de nya oberoende staterna och Mongoliet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 203 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

med beaktande av följande:

Som en följd av Europeiska rådets möten i Dublin och i Rom 1990 införde gemenskapen ett program för tekniskt bistånd avsett att främja ekonomiska reformer och ekonomisk återuppbyggnad i f.d. Sovjetunionen.

Genom rådets förordning (Euratom, EEG) nr 2053/93 av den 19 juli 1993 om tekniskt bistånd för ekonomiska reformer och ekonomisk återuppbyggnad till de oberoende staterna i det f.d. Sovjetunionen och Mongoliet (2) fastställdes villkoren för bestämmelserna för detta tekniska bistånd och förutsågs att det skulle lämnas under perioden den 1 januari 1993-31 december 1995.

Detta bistånd kommer att bli verkligt effektivt endast i samband med en utveckling mot fria och öppna demokratiska system där de mänskliga rättigheterna respekteras, och mot marknadsinriktade ekonomiska system.

Detta bistånd har redan haft en betydande inverkan på reformarbetet i de nya oberoende staterna och i Mongoliet, och eftersom ytterligare bistånd krävs för att reformerna skall bli varaktiga, måste insatserna fortsätta.

Ett finansiellt referensbelopp i enlighet med punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995 införs i denna förordning för programmets hela varaktighet utan att det påverkar budgetmyndighetens befogenheter, så som dessa anges i fördraget.

Genomförandet av detta bistånd bör möjliggöra att förhållanden som främjar privata investeringar kommer till stånd.

Det bör fastställas prioriteringar för detta bistånd.

Gemenskapens bistånd kommer att vara mer effektivt om det kan ges i decentraliserade former i varje partnerland.

En utveckling av sådana ekonomiska band och sådan handel mellan staterna som leder till ekonomiska reformer och omstrukturering bör uppmuntras.

För att de mest akuta behoven i de nya oberoende staterna och Mongoliet skall kunna tillgodoses på ett tillfredsställande sätt under den ekonomiska omdaning de för närvarande genomgår, måste en begränsad del av de ekonomiska anslagen få användas för infrastrukturella projekt i liten skala i samband med gränsöverskridande samarbete.

Utvecklingen av små och medelstora företag bör prioriteras i alla nya oberoende stater och i Mongoliet, och sådana företag bör därför finansieras med riskkapital.

Dialogen mellan arbetsmarknadens parter bör uppmuntaras.

Om miljöaspekterna införlivas i programmet skulle det medföra att de ekonomiska reformerna förblir hållbara på lång sikt.

Europeiska rådet underströk vid sitt möte i Rom också vikten av att kommissionen effektivt samordnar gemenskapens och dess enskilda medlemsstaters strävanden i f.d. Sovjetunionen.

Det är lämpligt att kommissionen vid genomförandet av gemenskapens stöd biträds av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna.

Behovet av nu pågående ekonomiska reformer och ekonomisk omstrukturering och en effektiv förvaltning av detta åtgärdsprogram kräver flerårig framförhållning.

Bistånd till ekonomiska reformer och ekonomisk återuppbyggnad kan komma att kräva viss sakkunskap som finns tillgängligt särskilt i de partnerländer som mottar Phare-bistånd och i vissa andra länder.

Vid anbudsförfaranden måste bestämmelserna i Budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3) iakttags fullt ut.

Vid infordran av anbud om bygg- och anläggningsarbeten, varor och tjänster måste bredast möjliga deltagande på lika villkor säkerställas.

Det åligger kommissionen att säkerställa nödvändig insyn och noggrannhet vid tillämpningen av urvalskriterierna.

Effektiv konkurrens mellan företag, organisationer och institutioner som önskar delta i de åtgärder som finansieras av programmet bör säkerställas.

All relevant projektinformation bör därför, när så är lämpligt, ges med hjälp av de modernaste kommunikationsmedlen så att intresserade företag, organisationer eller institutioner kan uttrycka sin önskan att beaktas vid anbudsinfordran.

Det åligger sålunda kommissionen att vid urvalsförfarandet försöka göra en spridning mellan företag, organisationer och institutioner.

Ett fortsatt bistånd kommer att bidra till att gemenskapens mål uppnås, särskilt inom ramen för avtalen om partnerskap- och samarbete.

Fördragen ger för antagandet av denna förordning endast de befogenheter som föreskrivs i artikel 235 i EG-fördraget och artikel 203 i Euratomfördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Ett program för bistånd för ekonomiska reformer och ekonomisk återuppbyggnad i de partnerstater som anges i bilaga I (nedan kallade "partnerstaterna") skall genomföras av gemenskapen från och med den 1 januari 1996 till och med den 31 december 1999 i enlighet med de kriterier som fastställs i denna förordning.

2. Biståndet skall koncentreras till sektorer och, när så är lämpligt, till geografiska områden där partnerstaterna redan har vidtagit konkreta åtgärder för att främja reformer och/eller för vilka de kan redovisa en tidsplan. Villkoren för genomförandet av denna förordning anges i bilaga IV som, om så är lämpligt, kan ändras i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 8.2 och 8.3.

Artikel 2

Det finansiella referensbeloppet för att genomföra detta program under perioden 1996-1999 skall vara 2 224 miljoner ecu.

De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramarna för budgetplanen.

Artikel 3

1. Det program som avses i artikel 1 skall huvudsakligen utformas som tekniskt bistånd till de pågående ekonomiska reformerna i partnerstaterna för åtgärder som syftar till att åstadkomma en övergång till marknadsekonomi och därmed stärka demokratin.

Det skall också från fall till fall och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 8.2 och 8.3 täcka rimliga kostnader för de inköp som krävs till stöd för genomförandet av det tekniska biståndet. I särskilda fall, exempelvis beträffande program för atomenergisäkerhet, kan ett betydande inköpsanslag ingå.

Projektkostnaderna i lokal valuta skall täckas av gemenskapen endast i den omfattning detta är absolut nödvändigt.

2. Genom bedömning från fall till fall och med förbehåll för det förfarande som avses i artikel 8.2. kan biståndet täcka kostnaderna för småskaliga infrastukturprojekt i samband med förbättrade gränsövergångsmöjligheter som avses i punkt 10.

3. Programmet skall främja industriellt samarbete och stödja bildandet av samriskföretag genom investering av eget kapital i små och medelstora företag.

4. Anslaget till sådan verksamhet som avses i punkterna 2 och 3 skall inte överstiga 10 % av den årliga budgeten för tekniskt bistånd till de oberoende staterna (TACIS).

5. Biståndet skall också täcka kostnader i samband med förberedelser, genomförande, övervakning, revision och utvärdering av denna verksamhet samt informationskostnader.

6. Biståndet skall särskilt koncentreras till de angivna områden som avses i bilaga II med beaktande av hur mottagarnas behov utvecklas. Frågor gällande atomenergisäkerhet skall tillmätas särskild betydelse.

7. Vid utformning och genomförande av programmen skall tillbörlig hänsyn tas till

- främjande av lika möjligheter för kvinnor i mottagarländerna,

- miljöaspekter.

8. Verksamhet som skall finansieras enligt denna förordning skall väljas ut med beaktande bland annat av mottagarens prioriteringar och på grundval av en bedömning av hur effektiv verksamheten är för att uppnå gemenskapens biståndssyften.

9. Biståndet skall genomföras på en så decentraliserad grund som möjligt. De slutliga mottagarna av gemenskapens bistånd skall därför vara i högsta grad delaktiga i förberedelsen och genomförandet av projekten, och så snart de inhemska myndigheterna i partnerstaterna enats om en sektoriell politik och strategi, samt om till vilka geografiska områden biståndet skall koncentreras, skall bestämningen och förberedelserna av de åtgärder som skall stödjas ske direkt på regional nivå när detta är möjligt.

Regelbunden samordning skall upprättas mellan kommissionen och medlemsstaterna, däribland samordning på plats av deras kontakter med partnerstaterna, både i bedömnings- och i genomförandestadiet av programmet.

10. Bestånd får ges för att stödja åtgärder som syftar till att främja mellanstatligt, mellanregionalt och gränsöverskridande samarbete. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt förbättrade gränsövergångsmöjligheter mellan de nya oberoende staterna och unionen, och de nya oberoende staterna och Centraleuropa, liksom åt åtgärder längs gränsen mellan Finland och Ryssland som kan jämföras med de som vidtas på detta område mellan unionen och Phare-länderna. Dessutom skall särskild uppmärksamhet ägnas åt samarbetet mellan de nya oberoende staterna och unionen samt de nya oberoende staterna och Centraleuropa vad gäller stora geografiska regioner.

11. När en väsentlig beståndsdel för fortsatt biståndssamarbete saknas, i synnerhet när det gäller kränkning av de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna, kan rådet på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet besluta om lämpliga åtgärder avseende bistånd till en partnerstat.

Artikel 4

1. Gemenskapens bistånd skall ges i form av bidrag som skall utbetalas i omgångar allt eftersom projektet genomförs.

2. Finansieringsbeslut och därmed förknippade kontrakt skall uttryckligen föreskriva tillsyn av kommissionen och revisionsrätten, vilken kan utföras på plats, om så är nödvändigt.

Artikel 5

1. Riktprogram som löper över en fyraårsperiod skall upprättas för varje partnerstat i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 8. I dessa program skall de huvudsakliga målen och riktlinjerna för gemenskapens bistånd inom de anvisade områden som avses i artikel 3.6 fastställas, och de kan också innehålla kostnadsberäkningar. De kan ändras i enlighet med samma förfarande under sin tillämpningstid. Före upprättandet av riktprogrammen skall kommissionen samråda med den kommitté som avses i artikel 8 om de prioriteringar som gjorts tillsammans med partnerstaterna.

2. Åtgärdsprogram som bygger på de riktprogram som avses i punkt 1 skall antas varje år i enlighet med det förfarande som avses i artikel 6.2 och 6.3. Dessa åtgärdsprogram skall innehålla en förteckning över de viktigaste projekten som skall finansieras inom de anvisade områden som avses i artikel 3.6. Innehållet i programmen skall bestämmas i detalj så att medlemsstaterna erhåller de upplysningar som behövs för att den kommitté som avses i artikel 8 skall kunna yttra sig.

Artikel 6

1. Kommissionen skall genomföra verksamheten i enlighet med de åtgärdsprogram som avses i artikel 5.2 och i enlighet med avdelning IX i budgetförordningen samt med artikel 7 i den här förordningen.

2. Varu-, samt bygg- och anläggningskontrakt skall tilldelas med hjälp av öppen anbudsinfordran med undantag för de fall som avses i artikel 116 i budgetförordningen.

Öppen anbudsinfordran för tilldelning av leveranskontrakt i enlighet med artikel 114 i budgetförordningen skall innebära en tidsfrist för inlämnande av anbud på minst 52 dygn räknat från den dag då meddelandet översänds till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Kontrakt om tjänster skall i regel tilldelas genom selektiv anbudsinfordran och genom privat överenskommelse om beloppet inte överstiger 200 000 ecu.

Deltagandet i anbudsinfordran och kontrakt skall vara öppet på lika villkor för alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna och i partnerstaterna.

Deltagande av fysiska och juridiska personer från de länder som mottar Phare-bistånd och, i särskilda fall, från Medelhavsländer med traditionella ekonomiska och geografiska förbindelser samt handelsförbindelser kan tillåtas av kommissionen från fall till fall, om åtgärdsprogrammen eller projekten i fråga kräver särskilda former av bistånd, som är särskilt tillgängliga i dessa länder.

3. Skatter, tullar och förvärv av fast egendom skall inte finansieras av gemenskapen.

4. Vid samfinansiering kan tredje länders deltagande i anbudsinfordran och kontrakt tillåtas av kommissionen, vilket dock får bedömas från fall till fall. Deltagande av företag från tredje länder skall endast godtas om ömsesidighet medges.

Artikel 7

Principerna för kontraktstilldelning med hjälp av anbudsgivning, särskilt selektiv anbudsgivning, återfinns i bilaga III, som kan ändras av rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen.

Kommissionen skall senast den 31 december 1997 överlämna en rapport till rådet om hur dessa principer tillämpas.

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande, och som skall kallas "Kommittén för bistånd till Oberoende staterna och Mongoliet", (nedan kallad "kommittén").

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall avges med den majoritet som enligt artikel 148.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta de föreslagna åtgärderna om de är förenliga med kommitténs yttrande.

Om de föreslagna åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har beslutat inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

4. Kommittén får granska alla övriga frågor avseende genomförandet av denna förordning som ordföranden förelägger, eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat, och särskilt alla frågor avseende det allmänna genomförandet, programmets förvaltning, samfinansiering och den samordning som avses i artikel 9.

5. Kommittén skall anta sin arbetsordning med kvalificerad majoritet.

6. Kommissionen skall regelbundet informera kommittén och förse den med specifik, detaljerad information om de kontrakt som tilldelats för projektens och programmens genomförande. Dessutom skall kommissionen, vad beträffar projekt som väntas bli aktuella för en selektiv anbudsinfordran i enlighet med artikel 6.2, innan den upprättar begränsade listor, i god tid tillhandahålla förhandsinformation som skall omfatta urvals- och utvärderingskriterier för att underlätta marknadsaktörernas deltagande.

7. Europaparlamentet skall regelbundet informeras om genomförandet av TACIS-programmen.

Artikel 9

Kommissionen skall tillsammans med medlemsstaterna säkerställa en effektiv samordning av gemenskapens och individuella medlemsstaters biståndsansträngningar i partnerstaterna på grundval av den information som medlemsstaterna lämnar.

Dessutom skall samordning och samarbete med internationella finansinstitut och andra givare främjas.

Inom ramen för det bistånd som givits enligt denna förordning, skall kommissionen främja samfinansiering med allmänna eller privata organ i medlemsstaterna.

Artikel 10

Kommissionen skall varje år framlägga en rapport om genomförandet av biståndsprogrammet. Denna rapport skall också innehålla en utvärdering av det bistånd som redan givits. Rapporten skall överlämnas till medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 25 juni 1996.

På rådets vägnar

M. PINTO

Ordförande

(1) EGT nr C 141, 13.5.1996.

(2) EGT nr L 187, 29.7.1993, s. 1.

(3) EGT nr L 356, 31.12.1977, s. 1. Budgetförordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2335/95 (EGT nr L 240, 7.10.1995, s. 12).

BILAGA I

Partnerstater som avses i artikel 1

Armenien

Azerbajdzjan

Georgien

Kazakstan

Kirgizistan

Moldova

Ryska federationen

Tadzjikistan

Turkmenistan

Ukraina

Uzbekistan

Vitryssland

Mongoliet

BILAGA II

Områden som avses i artikel 3.6

Bistånd skall företrädesvis ges till följande områden:

1. Utveckling av mänskliga resurser:

- Utbildning, däribland utbildning av arbetsledning och arbetskraft.

- Återuppbyggnad av den offentliga förvaltningen.

- Arbetsförmedling och rådgivning inom socialförsäkringssystemet.

- Stärkande av det medborgerliga samhället.

- Politisk och makroekonomisk rådgivning.

- Juridiskt bistånd, däribland tillnärmning av lagstiftning.

2. Återuppbyggnad och utveckling av företag:

- Stöd för utveckling av små och medelstora företag.

- Omvandling av industrier med anknytning till försvaret.

- Återuppbyggnad och privatisering.

- Finansiella tjänster.

3. Infrastruktur:

- Transporter.

- Telekommunikation.

4. Energi, däribland atomenergisäkerhet.

5. Produktion, förädling och distribution av livsmedel.

6. Miljö:

- Förstärkning av institutioner.

- Lagstiftning.

- Utbildning.

BILAGA III

Principerna för kontraktstilldelning med hjälp av anbudsgivning, särskilt selektiv anbudsgivning

1. All nödvändig information skall göras tillgänglig tillsammans med "anbudsinfordran" till de anbudsgivare som registrerats på slutlistan eller som begär detta som svar på offentliggörandet av ett meddelande om en öppen anbudsinfordran. Denna information skall särskilt innehålla utvärderingskriterierna. Den tekniska utvärderingen av anbudet kan innehålla intervjuer med de personer som föreslås i anbudet.

2. Kommissionen skall leda alla utvärderingskommittéer och skall utse ett tillräckligt antal utvärderare innan anbudsförfarandet påbörjas. En utvärderare skall komma från mottagarländernas mottagarinstitution. Alla utvärderare skall underteckna en försäkran om opartiskhet.

3. Anbudet skall utvärderas på grundval av en avvägning mellan teknisk kvalitet och pris. Vägningen av de två kriterierna skall anges i varje anbudsinfordran. Den tekniska utvärderingen skall genomföras särskilt i enlighet med följande kriterier: organisation, tidsplan, föreslagna metoder och arbetsplaner för tillhandahållandet av tjänsterna, kvalifikationer, erfarenhet, skicklighet hos den personal som föreslås tillhandahålla tjänsterna samt utnyttjande av lokala företag och experter, deras integrering i projektet samt deras bidrag till projektresultatens bärkraft. Att anbudsgivaren har särskild erfarenhet av TACIS skall inte tas i beaktande.

4. Anbudsgivare som ej tilldelats kontrakt skall informeras per brev, och detta skall innehålla en uppgift om orsakerna till avslaget samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

5. En fysisk eller juridisk person som deltar i förberedandet av ett projekt får inte delta i projektets genomförande. Om en deltagande anbudsgivare anställer sådana personer, oavsett i vilken funktion, inom sex månader efter det att deras deltagande i anbudsförfarandet avslutats, kan anbudsgivaren uteslutas från deltagande i projektet. En anbudsgivare som finns upptagen på en slutlista får inte delta i utvärderingen av denna anbudsinfordran.

6. Kommissionen skall säkerställa att alla kommersiellt känsliga uppgifter avseende ett föreslaget anbud hålls konfidentiella.

7. Närhelst ett företag, organisation eller institution har skälig grund att begära ompröving av ett anbud, skall det alltid finnas en möjlighet att vända sig till kommissionen. I sådana fall skall ett motiverat svar lämnas på en sådan begäran.

8. När kontrakt tilldelas efter selektiv anbudsinfordran enligt artikel 116 i budgetförordningen, skall alla skriftliga intresseanmälningar registreras av kommissionen som skall använda sig av detta register då den upprättar slutlistan.

Dessutom kan annan information, i synnerhet från TACIS centrala informationsregister tas i beaktande då slutlistan skall upprättas. Detta register skall vara öppen för samtliga intresserade företag, organisationer och institutioner som vill registrera sig.

9. När kommissionen upprättar slutlistan skall den låta sig vägledas av företagets, organisationens eller institutionens kvalifikationer, intresse och tillgänglighet. Antalet företag, organisationer och institutioner på slutlistan skall stå i förehållande till projektets storlek och komplexitet och skall möjliggöra största möjliga urval.

Företag, organisationer och institutioner som gjort en skriftlig intresseanmälan för ett projekt skall informeras om de förts upp på slutlistan eller ej.

10. Kommissionen skall varje år ge kommittén en förteckning över de företag, organisationer och institutioner som har valts ut.

11. När det gäller mycket komplicerade projekt kan kommissionen föreslå de företag, organisationer och institutioner som förts upp på slutlistan att bilda ett konsortium. I sådana fall skall detta förslag, samt den fullständiga slutlistan översändas till samtliga företag, organisationer och institutioner som finns med på denna.

12. Vid selektiv anbudsinfordran skall det gå minst 60 kalenderdygn mellan kommitténs slutliga yttrande och anbudsförfarandets början. I brådskande fall kan dock kommissionen korta ner denna period, under förutsättning att en detaljerad förklaring överlämnats till kommittén.

Inbjudan till selektiv anbudsinfordran skall innebära en tidsfrist på minst 60 kalenderdygn från den dagen då brevet med inbjudan levererats. I brådskande fall kan denna period göras kortare men den får aldrig understiga 40 kalenderdygn. I undantagsfall kan kommissionen förlänga denna period, under förutsättning att en detaljerad förklaring överlämnas till kommittén. Alla ändringar av tidsfrister skall meddelas de berörda företagen, organisationerna och institutionerna i vederbörlig ordning.

BILAGA IV

Kriterier för förordningens tillämpning

1. Gränsöverskridande samarbete

Gränsöverskridande samarbete skall i första hand avse att bistå gränsregioner att övervinna sina speciella utvecklingsproblem som härrör från den relativa isoleringen i den inhemska ekonomin, främja skapandet av nätverk för samarbete och etableringen av förbindelser mellan nätverk på båda sidor om gränsen, däribland förbättrade gränsövergångsmöjligheter och en snabbare förändringsprocess av de nya oberoende staterna genom att de integreras i samarbetet med gränsregioner i unionen eller med länderna i Central- och Östeuropa.

Gränsöverskridande samarbete kan äga rum längs alla gränser mellan unionen och de nya oberoende staterna, mellan länderna i Central- och Östeuropa och de nya oberoende staterna samt mellan de nya oberoende staterna sinsemellan, och kan även inbegripa kustgränserna.

Gränsöverskridande samarbete omfattar både åtgärder för tekniskt bistånd och infrastruktur. Verksamhet inom alla prioriterade sektorer kan finansieras genom denna form av samarbete.

2. Industriellt samarbete, finansiering av samriskföretag med eget kapital (se artikel 3.3)

Inom ramen för det bistånd som ges i enlighet med denna förordning, skall främjandet av det industriella samarbete som anges i artikel 3.3 genomföras genom att pilotsamarbetsprojekt främjas mellan företag i EU och i de nya oberoende staterna samt direkta kontakter mellan industrin i Europeiska unionen och i de nya oberoende staterna. All verksamhet inom detta område skall följa denna förordning till fullo, särskilt den efterfrågestyrda inriktningen och anbudsförfarandena.

När det gäller programmen för atomenergisäkerhet skall vederbörlig hänsyn tas till att mottagarstaten förbinder sig att följa målen för tekniskt bistånd avseende atomenergisäkerhet.

Dessutom skall en särskild resurs, "Jopp", stödja etableringen av samriskföretag genom finansiering med riskkapital av små och medelstora företag. Denna resurs kommer att följa Jopp:s riktlinjer och kriterier.

3. Information om kontrakt

För genomförandet av artikel 6 skall kommissionen på begäran av alla intresserade företag, organisationer och institutioner i unionen, ge dem information om TACIS-programmets allmänna aspekter samt tillvägagångssätt och särskilda krav för att få delta i programmet.

Information om projekt som kommer att lämnas ut till anbudsinfordran, skall göras tillgänglig så snart som möjligt efter det att projektet presenterats för medlemsstaterna i TACIS-kommittén. Informationen skall göras tillgänglig för alla intresserade företag, organisationer eller institutioner som skriver upp sig på adresslistan för TACIS.

En publikation skall göras tillgänglig, normalt en gång varannan månad, för att uppdatera ovan nämnda information och så att företag, organisationer och institutioner hålls informerade om projekten fortfarande är öppna för intresseanmälningar.

4. Övervakning, kontroll och utvärdering

För att säkerställa att artikel 3.5 genomförs fullt ut skall kommissionen alltid säkerställa en effektiv kontroll över projektets hela förlopp.

För att målen för TACIS skall kunna uppnås i tillräckligt hög grad för att tillfredsställa alla berörda parter, skall ett oberoende program för övervakning och utvärdering upprättas.

Inom ramen för TACIS-programmet skall övervakningen bestå av att förbereda/presentera en analytisk bedömning som skall genomföras regelbundet i form av detaljerade skriftliga sammanfattningar av TACIS-projekt för att visa projektledning och övriga berörda organ i vilken utsträckning de fastställda målen har uppnåtts. Målsättningen skall vara att säkerställa att projekten är "på rätt väg" och att "tidigt varna" för eventuella problem så att ändringar skall kunna göras med minsta möjliga avbrott.

Det omedelbara målet med övervakningen skall vara att upprätta ett system med regelbunden rapportering som gör det möjligt att förbättra precisionen i ledningsbesluten och på detta sätt säkerställa att ett projekt förblir på rätt väg och att projektmålen därigenom uppfylls.

Utvärderingen skall bestå i en oberoende, objektiv undersökning av bakgrund, mål, verksamhet, utnyttjade medel och resultat i avsikt att samla kunskap som kan få en vidare tillämpning. Ett antal objektiva kriterier måste användas, t.ex. bärkraft, genomslagskraft och samlad erfarenhet.

Systemet skall upprättas och genomföras genom regionalkontor och en central övervaknings- och utvärderingssektion vid kommissionen.

Övervakningskontor skall inrättas och understödjas i de nya oberoende staterna och bemannas av EU-experter och lokala övervakningskollegor som inte får delta i förberedandet av något projekt i enlighet med kriterierna i punkt 5 i bilaga III. Dessa kontor skall ansvara för all daglig övervakning av projekten och på begäran utarbeta specialrapporter för olika sektorer, länder och regioner. Kontoren skall täcka såväl mellanstatliga som sektoriella projekt. EU-experterna skall också utbilda sina övervakarkollegor.

Övervakningskontoren skall samverka med alla deltagarna i programmen, dvs. kommissionen, (däribland delegationerna), samordningsenheter, projektpartner och entreprenörer. De skall utarbeta utvärderingsrapporter av projekt på ett systematisk och överenskommet sätt till de ovan nämnda deltagarna samt förbereda regionala rapporter och utvärderingar på begäran av övervaknings- och utvärderingssektionen vid kommissionen.

Hela programmet skall samordnas av en övervaknings- och utvärderingssektion inom TACIS-tjänsten i Bryssel. Denna sektion skall ansvara för tjänstens övergripande riktlinjer och ledning, och skall regelbundet utarbeta sammanfattningar för ledningen och utvärderingsrapporter om TACIS-programmet för de interna tjänsterna. Europaparlamentet och TACIS-kommittén skall varje halvår erhålla sammanfattande utvärderingar och, om de så begär, kompletta utvärderingsrapporter.

5. Programplanering

Innan de riktprogram som anges i artikel 5 dras upp skall kommissionen informera den kommitté som anges i artikel 8 om de prioriteringar som fastställts med partnerstaterna.

I början av varje år skall kommissionen överlämna en vägledande tidsplan för överlämnadet av åtgärdsprogrammen till den kommitté som anges i artikel 8.

Åtgärdsprogrammen skall fastställas i nära samarbete med partnerstaterna. I detta avseende skall samordningsenheterna spela en viktig roll. Dessa enheter bör bestå av företrädare för den lokala regeringen och vid behov biträdas av experter som utnämns av kommissionen. I detta fall kommer kommissionen att upprätta ett lämpligt urvalsförfarande för att garantera deras oberoende, kvalifikationer och att de utgör en bred representation av de olika nationaliteterna.

Åtgärdsprogrammen skall omfatta följande information:

- Kopplingen mellan rikt- och åtgärdsprogrammen.

- Inlemmandet av åtgärdsprogrammet i den pågående reformprocessen i partnerstaten.

- Samordningen av åtgärdsprogrammet med andra givarverksamheter.

- Allmän organisering av genomförandet och ledningen av programmet.

- Lista över projekt som skall finansieras.

Om möjligt skall projektens mål, mottagare och huvuddelar anges i åtgärdsprogrammets bilaga.

För projekt som överstiger 1 miljon ecu skall ett projektblad bifogas i åtgärdsprogrammets bilaga. För projekt som överstiger 3 miljoner ecu skall en logisk ramtabell bifogas i åtgärdsprogrammets bilaga.

6. Samordning

Vid genomförandet av artikel 9 skall kommissionen, i de partnerstater där det finns en delegation, regelmässigt varje kvartal hålla ett informationsmöte om programmen för att på plats säkerställa samordningen av gemenskapsansträngningarna och de bilaterala ansträngningarna. Medlemsstaterna skall informeras i tillräckligt god tid före samordningsmötena på platsen för att kunna säkerställa att dessa möten blir grundligt förberedda och att så många medlemsstater som möjligt kan delta.

Samordning och samarbete med andra givare skall främjas. För att ett effektivt samarbete med internationella finansinstitut skall kunna etableras skall regelbunda konsultationer mellan kommissionen och dessa institut hållas, såväl på central som lokal nivå (1).

7. Rapportering

I enlighet med artikel 10 i denna förordning skall kommissionen utarbeta en årlig rapport om de framsteg som gjorts. Rapporten skall innehålla en översikt samt relevanta uppgifter om genomförandet av TACIS-programmet för varje land.

Andra aspekter av operationell och administrativ art som kan ha stor betydelse för genomförandet av programmet skall ingå i rapporten om de framsteg som gjorts.

Rapporten skall på begäran kunna erhållas av allmänheten.

Ytterligare rapporter som kvartalsvis skall göras tillgängliga för Europaparlamentet och TACIS-kommittén är

i) en förteckning över företag, organisationer, institutioner som tilldelats kontrakt överstigande 100 000 ecu, samt deras nationalitet,

ii) en förteckning över fördelningen av tilldelade kontrakt per ursprungsland.

Den förteckning som anges under i skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i enlighet med artikel 117 i budgetförordningen.

(1) Förklaring avgiven av kommissionen (att offentliggöra i Europeiska gemenskapernas officiella tidning: "Kommissionen förklarar att Europeiska utbildningsfonden i Turin skall tilldelas en särskild roll vid genomförandet av TACIS-programmet på yrkesutbildningsområdet.".