Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31996R1488.pdf

31996R1488

Rådets förordning (EG) nr 1488/96 av den 23 juli 1996 om finansiella och tekniska stödåtgärder (Meda) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och MedelhavsområdetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 189 , 30/07/1996 s. 0001 - 0009RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1488/96 av den 23 juli 1996 om finansiella och tekniska stödåtgärder (Meda) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Såväl vid mötet i Lissabon som vid mötena på Korfu och i Essen framhöll Europeiska rådet att Medelhavsområdet utgör ett prioriterat område för Europeiska unionen och antog målsättningen att upprätta ett partnerskap mellan Europa och Medelhavsområdet.

I Cannes den 26 och den 27 juni 1995 bekräftade Europeiska rådet på nytt att det anser det vara av strategisk betydelse att relationerna mellan Europeiska unionen och dess samarbetsparter i Medelhavsområdet antar en ny dimension, på grundval av rådets rapport av den 12 juni 1995 som särskilt baserar sig på kommissionens meddelanden av den 19 oktober 1994 och den 8 mars 1995 om förstärkning av Medelhavspolitiken.

Det är nödvändigt att fortsätta ansträngningarna att göra Medelhavsområdet till ett politiskt stabilt och säkert område, och gemenskapens Medelhavspolitik bör bidra till det övergripande målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten och till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt att främja goda grannförbindelser inom ramen för den internationella rätten och att respektera den territoriella integriteten och de yttre gränserna i medlemsstaterna och i tredje länder i Medelhavsområdet.

Upprättandet på sikt av ett frihandelsområde mellan Europa och Medelhavsområdet kommer att främja stabilitet och välstånd i Medelhavsområdet.

För samarbetsparterna i Medelhavsområdet kan upprättandet av ett frihandelsområde medföra djupgående strukturella reformer.

Det är följaktligen nödvändigt att stödja de insatser som samarbetsparterna i Medelhavsområdet har gjort eller kommer att göra för att reformera de ekonomiska, sociala och administrativa strukturerna.

Dialogen mellan kulturerna och de civila samhällena bör fördjupas, särskilt genom att utbildning, utveckling och decentraliserat samarbete främjas.

En intensifiering av det regionala samarbetet bör främjas, i synnerhet utvecklingen av sådana ekonomiska band och handelsflöden mellan territorierna och samarbetsparterna i Medelhavsområdet som är inriktade på att reformera och omstrukturera ekonomin.

De bilaterala protokollen om ekonomiskt och tekniskt samarbete som gemenskapen har slutit med samarbetsparterna i Medelhavsområdet har utgjort en användbar första grund för samarbetet, och det är nu nödvändigt att på grundval av erfarenheterna inleda en ny fas i relationerna inom ramen för partnerskapet.

Det bör fastställas regler för förvaltningen av detta partnerskap, med tillförsäkrande av öppenhet, insyn och konsekvens vid användningen av budgetmedlen.

Denna förordning är tillämplig på de samlade åtgärder som avses i rådets förordning (EEG) nr 1762/92 av den 29 juni 1992 om genomförandet av protokollen om ekonomiskt och tekniskt samarbete som slutits av gemenskapen med icke-medlemsländer i Medelhavsområdet (3) samt i rådets förordning (EEG) nr 1763/92 av den 29 juni 1992 om ekonomiskt samarbete med avseende på samtliga icke-medlemsländer i Medelhavsområdet (4), när åtgärderna gäller för mer än ett enda land.

Denna förordning ersätter därför ovan nämnda förordningar från och med den 1 januari 1997, dock skall förordning (EEG) nr 1762/92 fortfarande gälla för förvaltning av de finansiella protokoll som fortfarande är tillämpliga den dagen och för finansiella åtaganden som fortfarande regleras av finansiella protokoll vars giltighetstid löpt ut.

Ett finansiellt referensbelopp, enlig punkt 2 i förklaringen från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 6 mars 1995 förs i den här förordningen för perioden 1995-1999, utan att detta påverkar den budgetansvariga myndighetens befogenheter enligt fördraget.

Vad gäller miljöprojekt kan räntesubventioner beviljas för lån som Europeiska investeringsbanken, nedan kallad "banken", beviljar av sina egna medel, enligt villkor som den själv fastställt i överensstämmelse med sin stadga.

I låneverksamhet med räntesubventioner måste beviljande av lån från banken, av dess egna medel, och beviljande av räntesubventioner som finansieras via gemenskapens budgetmedel hänga samman och vara betingade av varandra. Banken kan enligt sin stadga genom enhälligt beslut i styrelsen bevilja lån av egna medel, under förutsättning av räntesubvention, trots ett negativt yttrande från kommissionen. Det förfarande som används vid beviljande av räntesubventioner bör därför alltid utmynna i ett uttryckligt beslut om att bevilja eller i förekommande fall vägra att bevilja räntesubvention.

En kommitté med företrädare för medlemsstaterna bör inrättas för att biträda banken i de uppgifter den tilldelats för att genomföra denna förordning.

För att de åtgärder som fastställs i denna förordning skall kunna förvaltas effektivt och för att underlätta relationerna med mottagarländerna är det lämpligt att välja en strategi som sträcker sig över flera år.

Åtgärderna i denna förordning går utanför ramen för utvecklingsstöd och är avsedda att gälla länder som bara delvis kan likställas med utvecklingsländer. Denna förordning kan därför endast antas på grundval av de befogenheter som anges i artikel 235 i fördraget,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Gemenskapen skall, inom ramen för de principer och de prioriteringar som präglar partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet, genomföra åtgärder i syfte att stödja de ansträngningar som de territorier och tredje länder i Medelhavsområdet som nämns i bilaga I (nedan kallade "Medelhavsparter") gör för att reformera sina ekonomiska och sociala strukturer samt för att mildra de följder som den ekonomiska utvecklingen kan få på det sociala området och på miljöområdet.

2. Det är inte bara stater och regioner som kan dra fördel av stödåtgärderna, utan också lokala myndigheter, regionala organisationer, offentliga organ, lokala eller traditionella samfälligheter, stödorganisationer för företag, privata aktörer, kooperativ, ömsesidiga bolag, föreningar, stiftelser och icke-statliga organisationer.

3. Det finansiella referensbeloppet för genomförande av programmet motsvarar 3 424,5 miljoner ecu under perioden 1995-1999.

De årliga anslagen skall beviljas av den budgetansvariga myndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 2

1. Syftet med denna förordning är att, genom de åtgärder som anges i punkt 2, bidra till initiativ av gemensamt intresse på de tre områden som omfattas av partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet: förstärkning av den politiska stabiliteten och demokratin, upprättande av ett frihandelsområde mellan Europa och Medelhavsområdet samt utveckling av det ekonomiska och sociala samarbetet, med beaktande av den mänskliga och kulturella dimensionen.

2. Stödåtgärderna skall genomföras med hänsyn till målet att uppnå stabilitet och välstånd på lång sikt, särskilt när det gäller ekonomiska förändringar, varaktig ekonomisk och social utveckling samt regionalt och gränsöverskridande samarbete. Målsättningarna och de närmare föreskrifterna för förfarandena anges i bilaga II.

Artikel 3

Denna förordning bygger på respekten för de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen samt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilka är väsentliga för förordningen, och vid en kränkning av dessa skall lämpliga åtgärder kunna beslutas.

Artikel 4

1. Kommissionen skall i samförstånd med medlemsstaterna och på grundval av ett ömsesidigt och regelbundet utbyte av information, även på platsen, särskilt vad gäller vägledande program och projekt, sörja för effektiv samordning av de biståndsinsatser som görs av gemenskapen och varje medlemsstat för att stärka enhetligheten och kompletteringsprincipen i deras samarbetsprogram. Vidare skall kommissionen uppmuntra samordning och samarbete med de internationella finansinstituten, Förenta nationernas samarbetsprogram och övriga givare.

2. De åtgärder som avses i denna förordning kan beslutas av gemenskapen, antingen självständigt eller i form av samfinansiering med Medelhavsparterna eller med medlemsstaternas privata eller offentliga organ och banken, å ena sidan, eller multilaterala organ eller tredje länder, å andra sidan.

Artikel 5

1. De åtgärder som skall finansieras med stöd av denna förordning är föremål för ett urval som särskilt skall ta hänsyn till mottagarnas prioriteringar, utvecklingen av deras behov, deras upptagningsförmåga och de framsteg som gjorts i strukturreformeringen.

Urvalet skall även grunda sig på en bedömning av hur effektiva åtgärderna är, när det gäller att uppnå de mål som eftersträvas genom gemenskapsstödet, i förekommande fall i enlighet med bestämmelserna i samarbets- eller associeringsavtal.

2. Vägledande program för treårsperioder skall upprättas i samråd med banken på nationell och regional nivå. I programmen skall de prioriteringar som utarbetats tillsammans med Medelhavsparterna beaktas, särskilt slutsatserna från den ekonomiska dialogen. De skall vid behov revideras varje år.

Programmen skall fastställa de viktigaste målen, riktlinjerna och de prioriterade sektorerna för gemenskapsstödet på de områden som anges i punkt II i bilaga II samt bedömningsgrunderna för dessa program. De skall innehålla vägledande belopp (totala och per prioriterad sektor) och ange de kriterier som används för anslagstilldelning för programmet i fråga, med beaktande av att det är nödvändigt att fastställa en lämplig reserv för verkställandet av budgetposten Meda.

Programmen kan ändras beroende på de erfarenheter som gjorts, de framsteg som uppnåtts av Medelhavsparterna på områdena för strukturreformer, makroekonomisk stabilisering och sociala framsteg samt resultaten från de ekonomiska samarbetet inom ramen för de nya associeringsavtalen.

3. Finansieringsbesluten skall i huvudsak grunda sig på de vägledande programmen.

Artikel 6

1. Gemenskapens finansiering skall särskilt ta formen av gåvobistånd eller riskkapital. Vad gäller samarbetsåtgärder på miljöområdet kan de också ta formen av räntesubventioner för lån som beviljas av banken av dessa egna medel. Räntesubventionen uppgår till 3 %.

2. Gåvobistånd kan användas för att finansiera eller samfinansiera verksamheter, projekt eller program som bidrar till att förverkliga de mål som anges i artikel 2. Finansieringstaket för gåvobistånd till verksamheter, projekt eller program skall också vara beroende av biståndets förmåga att framkalla räntabilitet. När finansiella medel ställs till den privata sektorns förfogande skall detta i allmänhet ske på affärsmässiga villkor för att så långt som möjligt undvika snedvridning på de lokala finansmarknaderna.

3. Finansieringsbesluten samt de avtal som grundar sig på dem skall särskilt föreskriva uppföljning och finansiell kontroll av kommissionen och revision av revisionsrätten, vid behov på platsen.

För sådana insatser som finansieras enligt denna förordning och som förvaltas av banken skall revisionsrättens kontroll genomföras enligt de närmare föreskrifter som fastställs av kommissionen, banken och revisionsrätten.

4. Riskkapital skall i första hand användas för att ställa egna medel eller motsvarande till förfogande för företag (privata eller blandade företag) inom produktionssektorn, i synnerhet sådana med vilka fysiska eller juridiska personer som är hemmahörande i en medlemsstat i gemenskapen eller tredje länder eller territorier i Medelhavsområdet kan gå samman.

Riskkapital som beviljas och förvaltas av banken kan ta följande former:

a) Efterställda lån där återbetalning och betalning av eventuell ränta sker först när övriga bankfordringar betalats.

b) Villkorade lån, där återbetalningen eller löptiden är beroende av att villkor, som angivits när lånen beviljades, uppfylls.

c) Förvärv av tillfälliga minoritetsandelar i gemenskapens namn i kapitalet hos företag som är etablerade i tredje länder eller territorier i Medelhavsområdet.

d) Finansiering av förvärv av andelar i form av villkorade lån som beviljas Medelhavsparterna eller, om dessa godkänner det, deras företag antingen direkt eller via deras finansinstitut.

Artikel 7

1. De åtgärder som avses i denna förordning kan täcka kostnaderna för import av varor och tjänster samt lokala utgifter som är nödvändiga för att slutföra projekt och program. Skatter och avgifter skall inte ingå i gemenskapsfinansieringen.

Avtalen om genomförande av de åtgärder som gemenskapen finansierar med tillämpning av denna förordning skall, från den berörda samarbetspartens sida, såvitt avser fiskala frågor och tullfrågor behandlas enligt en ordning som inte är mindre gynnsam än den som de tillämpar mot den mest gynnade staten eller den mest gynnade internationella utvecklingsorganisationen.

2. Kostnaderna för förberedelse, genomförande, uppföljning, kontroll och verkställande av stödåtgärderna kan också täckas.

3. Kostnaderna för drift och underhåll, särskilt de som skall betalas i utländsk valuta, kan täckas inom ramen för program för utbildning, kommunikation och forskning samt inom ramen för andra projekt. Som huvudregel gäller att dessa kostnader endast kan täckas under igångsättningsfasen och därefter skall minskas successivt.

4. Vad gäller investeringsprojekt inom produktionssektorn skall gemenskapens finansiering kombineras med mottagarens egna medel eller med en finansiering på marknadsmässiga villkor, beroende på projektets art. Bidraget från mottagaren eller det bidrag som utgörs av en finansiering på marknadsmässiga villkor bör vara så stort som möjligt. Gemenskapens finansiering, inklusive den som tar bankens egna medel i anspråk, får under alla omständigheter inte vara högre än 80 % av den totala investeringskostnaden. Detta tak har karaktären av ett undantag och skall vara väl motiverat av insatsens art.

Artikel 8

1. Upphandlingen (anbuds- och kontraktsinfordran) skall vara öppen, utan diskriminering, för alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna och hos Medelhavsparterna.

2. Kommissionen skall säkerställa

- att deltagandet blir så brett som möjligt, på lika villkor, vid urval och anbudsinlämning för leveranser, arbeten och tjänster,

- nödvändig öppenhet, insyn och noggrannhet i tillämpningen av urvals- och bedömningskriterier,

- verklig konkurrens mellan företag, organisationer och institutioner som är intresserade av att delta i de initiativ som finansieras av programmet,

- att Med-kommittén snarast möjligt föreläggs riktlinjer för förfarandet såvitt avser det närmare genomförandet av dessa mål, vilka kommer att granskas i enlighet med artikel 11.

3. Kommissionen skall se till att offentliggörande sker i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och ange den planerade upphandlingens föremål, innehåll och belopp,

- en gång per år för planerad upphandling av tjänster och tekniska samarbetsåtgärder som skall göras efter anbudsinfordran under en tolvmånadersperiod efter offentliggörandet,

- en gång var tredje månad för ändringar i de planer som avses ovan.

4. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna på begäran förse alla intresserade företag, organisationer och institutioner i hela gemenskapen med dokumentation om de allmänna aspekterna av Meda-programmen och kraven för deltagande i programmen.

5. Förslagen till finansiering skall innehålla uppgifter om den planerade upphandlingen, inklusive beräknade belopp, tilldelningsförfarande och planerat datum för anbudsinfordran.

6. Kontrakt skall tilldelas bolag i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

7. Resultatet av anbudsinfordran skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Kommissionen skall var sjätte månad till den kommitté som avses i artikel 11 överlämna detaljerade och specificerade uppgifter om den upphandling som gjorts för att verkställa Meda-program och Meda-projekt.

8. Vid samfinansiering kan kommissionen, från fall till fall, tillåta att medborgare från andra länder än de berörda Medelhavsparterna deltar i anbudsinfordran och kontrakt. I sådana fall får företag i tredje länder endast tillåtas delta om ömsesidighet finns.

Artikel 9

1. Riktlinjerna för de vägledande program som nämns i artikel 5.2 skall antas av rådet som skall besluta med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen, efter dialog med de berörda Medelhavsparterna.

Kommissionen skall tillsammans med sina förslag för kännedom överlämna sin samlade finansiella programplanering med särskild uppgift om totalbeloppet för de nationella och regionala vägledande programmen samt fördelningen per mottagarland och prioriterad sektor av det totala belopp som fastställts inom ramen för dessa program.

2. De vägledande programmen med eventuella ändringar samt de finansieringsbeslut som huvudsakligen grundar sig på dessa skall antas av kommissionen enligt bestämmelserna i artikel 11.

3. Finansieringsbeslut som överstiger 2 000 000 ecu, och som inte rör räntesubventioner för lån från banken och riskkapital, skall antas enligt förfarandet i artikel 11, om inte annat följer av punkterna 4 och 6.

4. Finansieringsbeslut om totala anslag skall antas enligt förfarandet i artikel 11. Inom ramen för ett totalt anslag skall kommissionen anta finansieringsbeslut som inte överstiger 2 000 000 ecu. Den kommitté som avses i artikel 11 skall systematiskt och skyndsamt och under alla omständigheter före nästa möte informeras om finansieringsbeslut för åtgärder som inte överstiger 2 000 000 ecu.

5. Beslut om ändring av finansieringsbeslut som antagits enligt förfarandet i artikel 11 skall antas av kommissionen, när de inte innehåller några väsentliga ändringar eller ytterligare åtaganden som överstiger 20 % av det ursprungliga åtagandet. Kommissionen skall omedelbart underrätta den kommitté som avses i artikel 11 härom.

6. Utbytesprogram inom ramen för det decentraliserade samarbetet skall antas av kommissionen enligt förfarandet i artikel 11.

7. Finansieringsbeslut som rör räntesubventioner för lån från banken skall antas enligt förfarandet i artikel 12. Finansieringsbeslut som rör riskkapital skall antas enligt förfarandet i artikel 13.

Artikel 10

1. De åtgärder som avses i denna förordning och som finansieras via gemenskapernas budget skall förvaltas av kommissionen i enlighet med budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

2. I de finansieringsförslag som läggs fram för den kommitté som avses i artikel 11 och de utvärderingar som nämns i artikel 15 skall kommissionen ta hänsyn till de principer om sund ekonomisk förvaltning, särskilt återhållsamhet och kostnadseffektivitet, som avses i budgetförordningen.

Artikel 11

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, nedan kallad "Med-kommittén", som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. En företrädare för banken skall delta i arbetet, dock utan rösträtt.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

4. Kommittén får behandla alla övriga frågor med anknytning till tillämpningen av denna förordning vilka ordföranden lägger fram, eventuellt på begäran av en företrädare för en medlemsstat, och särskilt sådana frågor som har anknytning till den allmänna tillämpningen, förvaltningen av programmet eller den samfinansiering och samordning som avses i artiklarna 4 och 5.

5. Kommittén skall med kvalificerad majoritet själv besluta om sin arbetsordning.

6. Kommissionen skall regelbundet informera kommittén och lämna den de uppgifter om tillämpningen av de åtgärder som avses i denna förordning.

7. Europaparlamentet skall regelbundet informeras om tillämpningen av denna förordning.

Artikel 12

1. Vad gäller de projekt på miljöområdet som skall finansieras med räntesubventionerade lån skall banken i enlighet med sin stadga upprätta ett förslag till finansiering. Banken skall inhämta kommissionens yttrande, i enlighet med artikel 21 i sin stadga, samt yttrande från den kommitté som avses i artikel 14.

2. Den kommitté som avses i artikel 14 skall avge ett yttrande om bankens förslag. Kommissionens företrädare skall inför denna kommitté redogöra för sin institutions inställning till projektet i fråga, särskilt för dess överensstämmelse med förordningens mål och med de allmänna riktlinjer som rådet fastställt. Vidare skall den kommitté som avses i artikel 14 underrättas av banken om sådana lån utan räntesubvention som banken avser att bevilja av egna medel.

3. På grundval av detta samråd skall banken begära att kommissionen fattar ett beslut om finansiering för beviljande av räntesubvention för projektet i fråga.

4. Kommissionen skall förelägga Med-kommittén ett förslag till beslut om godkännande av eller, vid behov, om vägran att finansiera räntesubventionen.

5. Kommissionen skall överlämna det beslut som avses i punkt 4 till banken som, när beslutet innebär godkännande av subventionen, kan bevilja lånet.

Artikel 13

1. Banken skall för yttrande förelägga den kommitté som avses i artikel 14 ett projekt beträffande riskkapitalverksamhet. Kommissionens företrädare skall inför denna kommitté redogöra för sin institutions inställning till projektet, särskilt om dess överensstämmelse med förordningens mål och med de allmänna riktlinjer som rådet fastställt.

2. På grundval av detta samråd skall banken överlämna projekt till kommissionen.

3. Kommissionen skall anta finansieringsbeslutet inom en tid som är lämplig med hänsyn till projektets beskaffenhet.

4. Kommissionen skall överlämna det beslut som avses i punkt 3 till banken, som skall vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 14

1. Vid banken skall en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna inrättas, nedan kallad "Artikel 14-kommittén". Kommitténs ordförande skall vara en företrädare för den medlemsstat som utövar ordförandeskapet i bankens råd; banken ansvarar för dess sekretariat. En företrädare för kommissionen skall delta i arbetet.

2. Arbetsordningen för Artikel 14-kommittén skall antas av rådet genom enhälligt beslut.

3. Kommittén skall besluta med kvalificerad majoritet enligt fördragets artikel 148.2.

4. Inom Artikel 14-kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2.

Artikel 15

1. Kommissionen skall i samarbete med banken undersöka hur långt de åtgärder som vidtagits med stöd av denna förordning har framskridit och varje år överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, senast den 30 april. Rapporten skall innehålla upplysningar om de åtgärder som finansierats under budgetåret med hänsyn till deras konfidentiella karaktär, samt en utvärdering av de uppnådda resultaten.

2. Kommissionen och banken skall företa en utvärdering av de viktigaste projekt som berör dem båda, för att fastställa om målen uppnåtts och för att komma fram till riktlinjer för att öka effektiviteten i den framtida verksamheten. Utvärderingsrapporterna skall med hänsyn till deras konfidentiella karaktär överlämnas till rådet och Europaparlamentet. För den verksamhet som sköts av banken skall rapporterna överlämnas till medlemsstaterna.

3. Vart tredje år skall kommissionen, i samarbete med banken, lägga fram en samlad utvärderingsrapport om den samarbetspolitik som förts till förmån för Medelhavsparterna och snarast möjligt överlämna den till Med-kommittén.

Med-kommittén skall varje år motta en exakt redogörelse för de befintliga nätverkens sammansättning och verksamhet.

Vartannat år skall kommissionen överlämna en utvärdering av varje program.

4. Såvitt avser det decentraliserade samarbetet skall kommissionen till Med-kommittén varje år överlämna en exakt redogörelse för de befintliga nätverkens sammansättning och verksamhet, samt vartannat år en utvärdering av varje program.

5. Kommissionen skall varje år underrätta medlemsstaterna om vilka medel som fortfarande finns tillgängliga eller som redan fördelats.

6. Före den 30 juni 1999 skall rådet företa en översyn av denna förordning. I detta syfte skall kommissionen före den 31 december 1998 överlämna en utvärderingsrapport till rådet, tillsammans med förslag om förordningens framtid och, om så behövs, med de ändringar som skall företas i förordningen.

Artikel 16

Det slutgiltiga förfarandet för beslut om lämpliga åtgärder, om någon väsentlig förutsättning saknas för att stödet till en Medelhavsparter skall kunna fullföljas, skall fastställas före den 30 juni 1997.

Artikel 17

1. Förordning (EEG) nr 1763/92 skall upphöra att gälla den 31 december 1996.

2. Från och med den 1 januari 1997 skall förordning (EEG) nr 1762/92 tillämpas på förvaltningen av de protokoll som fortfarande är i kraft vid den tidpunkten och på sådana ekonomiska åtaganden som grundar sig på protokoll som upphört att gälla.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 1996.

På rådets vägnar

I. YATES

Ordförande

(1) EGT nr C 232, 6.9.1995, s. 5 och EGT nr C 150, 24.5.1996, s. 15.

(2) EGT nr C 17, 22.1.1996, s. 184 och yttrande avgivet den 20 juni 1996 (EGT nr C 198, 8.7.1996).

(3) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 1.

(4) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 5.

BILAGA I

TERRITORIER OCH LÄNDER SOM ÄR SÅDANA SAMARBETSPARTER SOM AVSES I ARTIKEL 1

Demokratiska folkrepubliken Algeriet

Republiken Cypern

Arabrepubliken Egypten

Staten Israel

Det hashemitiska konungariket Jordanien

Republiken Libanon

Republiken Malta

Konungariket Marocko

Arabrepubliken Syrien

Republiken Tunisien

Republiken Turkiet

De ockuperade territorierna i Gaza och på Västbanken

BILAGA II

MÅLSÄTTNINGAR OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ARTIKEL 2

I. a) Stödet till ekonomiska förändringar och förverkligandet av ett frihandelsområde som omfattar Europa och Medelhavsområdet skall särskilt avse

- skapande av arbetstillfällen och utveckling av den privata sektorn, i synnerhet förbättring av företagsklimatet och stöd till små och medelstora företag,

- främjande av investeringar, industriellt samarbete och handelsutbyte mellan Europeiska gemenskapen och Medelhavsparterna samt mellan de senare,

- upprustning av ekonomisk infrastruktur, vilket kan inbegripa det finansiella systemet och skattesystemet.

b) Det skall också avse åtgärder för stöd till strukturanpassningsprogram. Dessa skall genomföras på grundval av följande principer:

- Stödprogrammen skall syfta till att återupprätta en överordnad finansiell jämvikt och till att skapa ett ekonomiskt klimat som är gynnsamt för ökad tillväxt, samtidigt som de syftar till att förbättra befolkningens välstånd.

- Stödprogrammen skall anpassas till den särskilda situationen i varje land och ta hänsyn till de ekonomiska och sociala förhållandena.

- Stödprogrammen skall omfatta åtgärder som särskilt har till syfte att mildra de negativa verkningar som den strukturella anpassningsprocessen kan få på det sociala området och för sysselsättningen, särskilt för sämre ställda befolkningsgrupper.

- Stödprogrammen skall vara ett led i planerna på att skapa ett frihandelsområde med Europeiska gemenskapen.

- Snabb utbetalning är ett av stödprogrammens viktigaste egenskaper.

För att erhålla stöd skall följande villkor uppfyllas:

- Landet i fråga skall inleda ett reformprogram som godkänts av Bretton Woods-institutionerna eller genomföra program som godkänns som likvärdiga, i samråd med dessa institutioner, men inte nödvändigtvis med finansiellt bistånd från dem, i förhållande till hur omfattande och effektiva reformerna är på det makroekonomiska planet.

- Hänsyn skall tas till landets ekonomiska situation, i synnerhet till dess skuldsättningsnivå, skuldbetalningsbörda, betalningsbalans, valutareserv, budgetsituation, monetära situation, bruttonationalinkomst per invånare och arbetslöshetsnivå.

II. Stödet till en bättre socio-ekonomisk jämvikt skall särskilt omfatta följande:

- Det civila samhällets och befolkningens deltagande i utformningen och genomförandet av utvecklingsarbetet.

- Förbättrad social service, särskilt inom hälsovård, familjeplanering, vattenförsörjning, avlopp och boende.

- Bekämpning av fattigdom.

- En harmonisk och integrerad utveckling av landsbygden och förbättrade levandsvillkor i städerna.

- Förstärkning av samarbetet på fiskeområdet och varaktigt utnyttjande av de marina resurserna.

- Förstärkning av samarbetet på miljöområdet.

- Upprustning av de ekonomiska infrastrukturerna, särskilt inom transport, energi, landsbygdsutveckling samt informations- och telekommunikationsteknik.

- Integrerad utveckling av mänskliga resurser som en komplettering till medlemsstaternas program, särskilt i samband med fortsatt yrkesutbildning inom ramen för det industriella samarbetet samt förbättring av potentialen för vetenskaplig och teknisk forskning.

- Förstärkning av demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna.

- Kulturellt samarbete och ungdomsutbyte.

- Tekniskt samarbete och bistånd för att minska olaglig invandring, narkotikahandel och internationell brottslighet genom ovan nämnda åtgärder.

III. Regionalt och gränsöverskridande samarbete bör särskilt stödjas genom följande åtgärder:

a) Upprättande och utveckling av regionala samarbetsstrukturer mellan Medelhavsparterna.

b) - Upprättande av nödvändiga infrastrukturer för regionalt handelsutbyte, inbegripet transportmedel, kommunikationer och energi.

- Förbättring av regelverk och småskaliga infrastrukturprojekt avseende utrustning för gränsövergångar.

- Samarbete som rör stora geografiska regioner och åtgärder som kompletterar de åtgärder som vidtas på detta område inom gemenskapen, inbegripet stöd till sammankoppling av Medelhavspartnernas transport- och energinät med de transeuropeiska näten.

c) Övrig regional verksamhet, inbegripet dialogen mellan Europa och arabländerna.

d) Utbyte mellan de civila samhällena i unionen och hos Medelhavsparterna; i detta sammanhang skall det decentraliserade samarbetet

- ha till syfte att fastställa icke-statliga mottagare av gemenskapsstödet,

- särskilt avse inrättandet av nätverk mellan universitet och forskare, lokala myndigheter, föreningar, fackföreningar och icke-statliga organisationer, media, privata företagare samt kulturinstitutioner i vid mening och övriga organisationer som anges i punkt IV.

Programmen skall ta sikte på att främja informationsutbyte mellan nätverken och varaktiga kontakter mellan nätverkens parter.

IV. En god förvaltning främjas genom stöd till nyckelinstitutioner och nyckelaktörer i det civila samhället, såsom lokala myndigheter, landsbygds- och bygrupperingar, föreningar som grundar sig på ömsesidig hjälp, fackföreningar, media och organisationer för stöd till företag och genom att bidra till att förbättra den offentliga förvaltningens förmåga att utarbeta riktlinjer och styra genomförandet av dem.

V. De åtgärder som vidtas enligt denna förordning skall beakta främjandet av kvinnans roll i det ekonomiska och sociala livet. Utbildning och skapande av arbetstillfällen för kvinnor är av särskild betydelse.

De skall också ta hänsyn till behovet av att främja utbildning och skapande av arbetstillfällen för unga för att underlätta deras integration i samhället.

VI. De åtgärder som finansieras enligt denna förordning skall i allmänhet utformas som tekniskt bistånd, utbildning, utveckling av institutioner, information, seminarier, utredningar, investeringsprojekt i småföretag, små och medelstora företag och infrastrukturer samt åtgärder som har till syfte att lyfta fram stödets gemenskapsaspekt. Decentraliserat samarbete bör användas när det kan vara effektivt. Verksamhet i samband med riskkapital och räntesubventioner kommer att finansieras i samarbete med banken.

VII. Vederbörlig hänsyn skall tas till miljöaspekterna vid förberedelse för och genomförande av verksamhet som finansieras med stöd av denna förordning.