Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997D0634.pdf

31997D0634

97/634/EG: Kommissionens beslut av den 26 september 1997 om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena rörande import av odlad atlantlax med ursprung i NorgeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 267 , 30/09/1997 s. 0081 - 0084KOMMISSIONENS BESLUT av den 26 september 1997 om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge (97/634/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), ändrad genom förordning (EG) nr 2331/96 (2), särskilt artikel 8.1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3284/94 av den 22 december 1994 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (3), särskilt artikel 10.1 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

med beaktande av följande:

(1) Den 31 augusti 1996 meddelade kommissionen genom ett tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (4) att ett antisubventionsförfarande skulle inledas rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge.

(2) Den 31 augusti 1996 meddelade kommissionen genom ett annat tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (5) att ett antidumpningsförfarande skulle inledas rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge.

(3) Båda de ovannämnda förfarandena inleddes till följd av klagomål som ingivits i juli 1996 av Scottish Salmon Growers' Association Ltd. och Shetland Salmon Farmers' Association för sina medlemmar, vilka står för en betydande del av gemenskapens totala produktion av odlad atlantlax. Klagomålen innehöll tillräcklig bevisning om skadlig dumpning och subventionering av den berörda importen för att det skulle vara berättigat att inleda antidumpnings- och antisubventionsförfaranden.

(4) Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter den ansåg nödvändiga för sina slutgiltiga avgöranden. Under loppet av denna undersökning fastställdes att slutgiltiga antidumpnings- och utjämningsåtgärder borde vidtas för att undanröja de skadliga verkningarna av dumpning och subventionering. Avgörandena och slutsatserna beträffande alla aspekter av undersökningarna framgår av rådets förordningar (EG) nr 1890/97 (6) och (EG) nr 1891/97 (7).

(5) Efter att ha underrättats om kommissionens avgöranden gjorde Norge och de norska exportörer som avses i artikel 1 i detta beslut åtaganden i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 3284/94. De norska exportörerna gjorde också sina åtaganden i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 384/96.

(6) Dessa åtaganden innebär bl.a. att de norska exportörerna har erbjudit sig att inte sälja den produkt som är föremål för undersökning till sin första icke närstående kund i gemenskapen under ett visst minimipris. Norge har för sin del samtyckt till att vidta ett antal åtgärder som kommer att bidra till att undanröja subventioneringens skadliga verkningar. Både Norge och de berörda norska exportörerna har samtyckt till att uppfylla sina åtaganden från och med den 1 juli 1997.

(7) Kommissionen anser att den kombinerade effekten av de ovannämnda åtagandena kommer att vara tillräcklig för att undanröja de skadliga verkningarna av dumpning och subventionering.

(8) Mot bakgrund av att Norge har erbjudit sig att samarbeta med kommissionen när det gäller att övervaka utvecklingen av den norska exporten av odlad atlantlax till gemenskapen och att de exportörer som gjort åtaganden har samtyckt till att förse kommissionen med regelbundna och detaljerade uppgifter om sin export till gemenskapen, dras dessutom slutsatsen att kommissionen effektivt kan övervaka att åtagandena uppfylls på ett korrekt sätt.

(9) Under dessa förhållanden anses de åtaganden som gjorts av Norge och de norska exportörer som avses nedan vara godtagbara, och undersökningarna kan därför avslutas i fråga om dessa parter.

(10) Samtliga berörda exportörer och närstående importörer underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden på grundval av vilka en rekommendation avsågs att utfärdas om att undersökningarna avseende de parter vilkas åtaganden hade godtagits skulle avslutas utan införande av åtgärder, och dessa parter har givits möjlighet att lämna synpunkter på alla aspekter av undersökningarna. Om kommissionen har anledning att tro att ett åtagande överträds kan följaktligen en preliminär antidumpningstull och en preliminär utjämningstull införas i enlighet med artikel 8.10 i förordning (EG) nr 384/96 respektive artikel 10.10 i förordning (EG) nr 3284/94. En slutgiltig antidumpningtull och en slutgiltig utjämningstull kommer att införas om villkoren i artikel 8.9 i förordning (EG) nr 384/96 respektive artikel 10.9 i förordning (EG) nr 3284/94 uppfylls.

(11) Samråd ägde rum med rådgivande kommittén, och inga invändningar restes mot godtagandet av de åtaganden som gjorts.

(12) Efter att ha underrättats om de viktigaste omständigheter och överväganden på grundval av vilka kommissionen avsåg att godta åtagandena, uttryckte gemenskapsindustrin, mot bakgrund av tidigare erfarenheter av minimipriser, oro över att dessa åtaganden inte på ett effektivt sätt skulle avhjälpa den skada den vållades.

(13) Det bör påpekas att dessa åtaganden innehåller stränga bestämmelser om övervakning och att de dessutom, till skillnad från de minimipriser som tidigare införts, kommer att stödjas med resttullar som kan införas vid överträdelser. Kommissionen anser därför att dessa åtgärder är tillräckliga för att avhjälpa de skadliga verkningarna av dumpning och subventionering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De åtaganden som gjorts av Norge och av de norska exportörer som anges i bilaga I till detta beslut i samband med antisubventionsförfarandet rörande import till gemenskapen av odlad atlantlax med ursprung i Norge skall godtas.

De åtaganden som gjorts av de norska exportörer som anges i bilaga I till detta beslut i samband med antidumpningsförfarandet rörande import till gemenskapen av odlad atlantlax med ursprung i Norge skall godtas.

Artikel 2

Undersökningarna i samband med de antidumpnings- och antisubventionsförfaranden som avses i artikel 1 skall avslutas i fråga om de parter som anges i den artikeln.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 september 1997.

På kommissionens vägnar

Hans VAN DEN BROEK

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2) EGT L 317, 6.12.1996, s. 1.

(3) EGT L 349, 31.12.1994, s. 22.

(4) EGT C 253, 31.8.1996, s. 20.

(5) EGT C 253, 31.8.1996, s. 18.

(6) Se sida 1 i denna tidning.

(7) Se sida 19 i denna tidning.

BILAGA

>Plats för tabell>