Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

97/836/EG: Rådets beslut av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter ("Reviderad överenskommelse av år 1958")Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 346 , 17/12/1997 s. 0078 - 0094RÅDETS BESLUT av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter ("Reviderad överenskommelse av år 1958") (97/836/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 100a och 113 jämförda med artikel 228.2 första meningen, 228.3 andra stycket och 228.4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets samtycke (2), och

med beaktande av följande:

1. Rådet har genom beslut av den 23 oktober 1990 bemyndigat kommissionen att medverka vid förhandlingar om revidering av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas (ECE) överenskommelse om antagande av enhetliga villkor för godkännande och ömsesidigt erkännande av godkännanden av utrustning och delar till motorfordon, som skedde i Genève den 20 mars 1958.

2. 1958 års överenskommelse har reviderats.

3. Till följd av dessa förhandlingar har gemenskapen nu möjlighet att bli avtalsslutande part till den reviderade överenskommelsen i egenskap av regional organisation för ekonomisk integration till vilken dess medlemsstater har överfört sin behörighet i de frågor som omfattas av överenskommelsen.

4. Anslutningen till den reviderade överenskommelsen hör till målen för den gemensamma handelspolitiken i enlighet med artikel 113 i fördraget i syfte att avskaffa tekniska handelshinder mellan de avtalsslutande parterna vad gäller motorfordon. Gemenskapens medverkan kommer att förstärka det harmoniseringsarbete som utförs inom ramen för denna överenskommelse och kommer således att medge en förbättrad tillgång till marknader i tredje land. Denna medverkan måste leda till en överensstämmelse mellan de instrument, kallade reglementen, som antagits inom ramen för den reviderade överenskommelsen, och gemenskapslagstiftningen inom området.

5. Godkännandet av motorfordon och teknisk harmonisering görs på grundval av direktiv om fordonssystem, delar och enskilda tekniska enheter, enligt artikel 100a i fördraget som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera. Sedan den 1 januari 1996 är harmoniseringen vad beträffar fordonskategori M1 fullt genomförd och obligatorisk i enlighet med rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (3) och särdirektiven om denna fordonskategori.

6. Gemenskapens anslutning till överenskommelsen kräver ändringar i instrument som antagits enligt förfarandet i artikel 189b. Följaktligen krävs även Europaparlamentets samtycke.

7. De instrument som kallas reglementen, och som antagits inom den reviderade överenskommelsens organ, blir bindande för gemenskapen sex månader efter anmälan om inte gemenskapen protesterat mot dem. Det bör därför föreskrivas att gemenskapens röst beträffande sådana instrument föregås av ett beslut som antas enligt samma förfarande som det som tillämpas vid anslutning till den reviderade överenskommelsen, om inte instrumentet i fråga enbart är en anpassning till den tekniska utvecklingen.

8. Om emellertid antagandet av ett sådant reglemente enbart innebär en anpassning till den tekniska utvecklingen kan gemenskapens ståndpunkt fastställas i enlighet med det förfarande som används för tekniska anpassningar till direktiv om typgodkännande av fordon.

9. Praktiska åtgärder för gemenskapens och medlemsstaternas medverkan till den reviderade överenskommelsen bör fastställas.

10. I den reviderade överenskommelsen föreskrivs ett enkelt förfarande för ändring av texten till densamma. Det är lämpligt att säkerställa att beslutsfattandet på gemenskapsnivå tar hänsyn till bestämmelserna om detta förfarande.

11. I enlighet med bestämmelserna i den reviderade överenskommelsen har varje ny avtalsslutande part möjlighet att vid depositionen av sina anslutningsinstrument samtidigt förklara sig inte vara bunden av vissa FN-/ECE-reglementen vilka måste preciseras. Gemenskapen önskar begagna sig av denna bestämmelse för att omedelbart kunna ansluta sig till förteckningen över de reglementen som anses vara väsentliga för att systemet för godkännande av fordon skall fungera enligt vad som redan definieras i direktiven 70/156/EEG, 74/150/EEG (4) och 92/61/EG (5) och med avseende på dess betydelse när det gäller godkännanden av fordon på gemenskapsnivå och på samma sätt från fall till fall kunna granska möjligheten att ansluta sig till övriga reglementen i efterhand.

12. Denna anslutning påverkar inte möjligheten att i enlighet med artikel 1.6 i den reviderade överenskommelsen upphöra att tillämpa de FN-/ECE-reglementen som anges i den förteckning som godkänts av gemenskapen. Tillämpningens upphörande kommer särskilt att gälla sådana fall där gemenskapen antar strängare gränsvärden för utsläpp av föroreningar och buller och motsvarande FN-/ECE-reglementen inte ändras i enlighet med detta.

13. Om gemenskapen inte ansluter sig till alla FN-/ECE-reglementen utan till en fastställd förteckning över sådana reglementen som anses vara väsentliga för att förfarandet för godkännande av fordon skall fungera, bör de medlemsstater som skrivit under sådana reglementen som gemenskapen inte tillträtt fortsätta förvaltningen och utvecklingen av dessa reglementen.

14. I enlighet med artikel 234 i fördraget bör medlemsstaterna säkerställa att de FN-/ECE-reglementen som de har undertecknat tidigare men som gemenskapen inte tillträder inte är oförenliga med gällande gemenskapslagstiftning.

15. Medlemsstaterna underskrift av FN-/ECE-reglementen bör inte vara oförenligt med bestämmelserna i direktiven 70/156/EEG, 74/150/EEG och 92/61/EEG och hänsyn bör tas till förfarandena i rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (6).

16. Enligt gemenskapsreglerna är det medlemsstaterna sak att genomföra förpliktelserna enligt artiklarna 2, 4 och 5 i den reviderade överenskommelsen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapen skall ansluta sig till Förenta nationernas ekonomiska kommissions för Europa överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av godkännande utfärdade i enlighet med dessa föreskrifter, nedan kallad den reviderade överenskommelsen.

Texten till den reviderade överenskommelsen återges i bilaga I till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall bemyndigas att utse den person som har befogenhet att deponera anslutningsinstrumentet i enlighet med artikel 6.3 i den reviderande överenskommelsen samt att göra den anmälan som avses i bilaga IV till detta beslut.

Artikel 3

1. Enligt artikel 1.5 i den reviderade överenskommelsen skall gemenskapen förklara att den begränsar sin anslutning till genomförandet av FN:s/ECE:s reglementen som anges i förteckningen i bilaga II till detta beslut.

2. Enligt artikel 1.6 i den reviderade överenskommelsen kan gemenskapen, i enlighet med förfarandet i artikel 4.2 andra strecksatsen i detta beslut, besluta att upphöra att tillämpa ett FN-/ECE-reglemente som den tidigare godkänt.

3. Enligt artikel 1.7 i den reviderade överenskommelsen kan gemenskapen, i enlighet med förfarandet i artikel 4.2 andra strecksatsen i detta beslut, besluta att tillämpa ett, några eller samtliga FN-/ECE-reglementen till vilka inte har anslutet sig vid tiden för dess anslutning till den reviderade överenskommelsen.

Artikel 4

1. De praktiska arrangemangen för gemenskapens och medlemsstaternas medverkan i FN:s/ECE:s arbete anges i bilaga III.

Gemenskapens bidrag avseende prioriteringarna i FN:s/ECE:s arbetsprogram skall fastställas i enlighet med förfarandet i punkt 1 i bilaga III.

2. Gemenskapen skall rösta för antagandet av utkast till FN-/ECE-reglemente eller utkast till ändring av reglemente

- om ett befintligt reglemente till vilket gemenskapen anslutit sig skall anpassas till den tekniska utvecklingen och förslaget har godkänts i enlighet med förfarandet i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG,

- i alla andra fall, om rådet med kvalificerad majoritet har godkänt förslaget på kommissionens förslag och efter Europaparlamentets samtycke.

3. När ett FN-/ECE-reglemente eller en ändring av ett FN-/ECE-reglemente antas utan att gemenskapen röstat för, skall gemenskapen göra en invändning i enlighet med artikel 1.2 andra stycket i den reviderade överenskommelsen.

4. Under förutsättning att gemenskapen röstar för ett FN-/ECE-reglemente eller en ändring av ett reglemente skall i beslutet även anges om reglementet skall ingå som en del i systemet för EG-typgodkännande och ersätta befintlig lagstiftning i gemenskapen.

5. De FN-/ECE-reglementen och ändringar av FN-/ECE-reglementen som är bindande för gemenskapen skall, innan de träder i kraft, offentliggöras på gemenskapernas officiella språk i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

1. Föreslagna ändringar till den reviderande överenskommelsen som skall föreläggas de avtalsslutande parterna i gemenskapens namn skall antas med kvalificerad majoritet av rådet på förslag från kommissionen och efter Europaparlamentets samtycke.

2. Beslut om att invända eller liknande mot föreslagna ändringar av den reviderade överenskommelsen som lagts fram av andra avtalsslutande parter skall fattas enligt det förfarande som skall följas vid anslutning till sagda överenskommelse. Om inte detta förfarande har fullgjorts en vecka före utgången av den tidsfrist som avses i artikel 13.2 i den reviderade överenskommelsen, skall kommissionen, i gemenskapens namn, invända mot ändringen innan tidsfristen löper ut.

Artikel 6

De medlemsstater som kommer att skriva under eller har skrivit under FN-/ECE-reglementen som inte är bindande för gemenskapen får fortsätta att förvalta och utveckla dessa reglementen genom att anta ändringar som avspeglar den tekniska utvecklingen men de skall säkerställa

- att underskrivandet av dessa reglementen inte strider mot bestämmelserna i direktiven 70/156/EEG, 74/150/EEG och 92/61/EEG och

- att förfarandena i direktiv 83/189/EEG iakttas.

Utfärdat i Bryssel den 27 november 1997.

På rådets vägnar

G. WOHLFART

Ordförande

(1) EGT C 69, 7.3.1996, s. 4.

(2) Yttrandet avgivet den 21 november 1997 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrad genom direktiv 96/27/EG (EGT L 169, 8.7.1996, s. 1).

(4) EGT L 84, 24.3.1974, s. 10. Direktivet senast ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(5) EGT L 225, 10.8.1992, s. 72. Direktivet senast ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(6) EGT L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktivet senast ändrad genom kommissionens beslut 96/139/EG (EGT L 32, 10.2.1996, s. 31).