Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998R0190.pdf

31998R0190

Rådets förordning (EG) nr 190/98 av den 19 januari 1998 om export av vissa EKSG- och EG-stålprodukter från F.d. jugoslaviska republiken Makedonien till gemenskapen (dubbelkontrollsystemet)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 020 , 27/01/1998 s. 0001 - 0014RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 190/98 av den 19 januari 1998 om export av vissa EKSG- och EG-stålprodukter från F.d. jugoslaviska republiken Makedonien till gemenskapen (dubbelkontrollsystemet)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Ett samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och F.d. jugoslaviska republiken Makedonien (1) trädde i kraft den 1 januari 1998.

I protokollet till avtalet om ytterligare handelsordningar för vissa järn- och stålprodukter enades parterna om att inrätta ett dubbelkontrollsystem, utan kvantitativa begränsningar, för import till gemenskapen av stålprodukter med ursprung i F.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Från och med den dag samarbetsavtalet träder i kraft och tills vidare samt i enlighet med bestämmelserna i protokollet om ytterligare handelsordningar för vissa järn- och stålprodukter, får import till gemenskapen av vissa i bilaga I förtecknade järn- och stålprodukter som omfattas av EKSG- och EG-fördraget och som har sitt ursprung i F.d. jugoslaviska republiken Makedonien endast ske mot uppvisande av ett kontrolldokument som utfärdas av myndigheterna i gemenskapen.

2. Klassificeringen av de produkter som omfattas av denna förordning skall baseras på gemenskapens tulltaxe- och statistiknomenklatur (nedan kallad "Kombinerade nomenklaturen" eller i förkortad form "KN"). Ursprunget för de produkter som omfattas av denna förordning skall fastställas i överensstämmelse med gällande regler i gemenskapen.

3. Från och med den dag samarbetsavtalet träder i kraft och tills vidare skall import till gemenskapen av de produkter som förtecknas i bilaga I och som har sitt ursprung i F.d. jugoslaviska republiken Makedonien dessutom ske mot uppvisande av ett exportdokument som utfärdas av de behöriga myndigheterna i det exporterande landet. Importören måste förete originalet av exportdokumentet senast den 31 mars året efter det år under vilket varorna som omfattas av dokumentet avsändes.

4. Ett exportdokument kommer inte att krävas för de varor med ursprung i F.d. jugoslaviska republiken Makedonien som redan har avsänts till gemenskapen före den dag samarbetsavtalet träder i kraft, under förutsättning att dessa produkters destination inte ändras från en destination utanför gemenskapen och att de produkter som enligt den ordning med gemenskapens förhandsövervakning som då är tillämplig endast får övergå till fri omsättning mot uppvisande av ett kontrolldokument faktiskt åtföljs av ett sådant dokument.

5. Avsändande skall anses ha ägt rum den dag då varorna lastades på det transportmedel som användes för exporten.

6. Exportdokumentet skall överensstämma med förlagan i bilaga II. Det skall vara giltigt för export till hela gemenskapens tullområde.

Artikel 2

1. Det kontrolldokument som avses i artikel 1.1 skall utfärdas automatiskt av den behöriga myndigheten i medlemsstaterna, utan avgift för alla begärda kvantiteter, inom 5 arbetsdagar efter det att någon inom gemenskapen etablerad importör gjort en ansökan. Denna ansökan skall anses ha mottagits av den behöriga nationella myndigheten senast tre arbetsdagar efter det att den lämnades in, om inte annat bevisas.

2. Ett kontrolldokument som utfärdas av en av de behöriga, nationella myndigheter som förtecknas i bilaga III skall vara giltigt i hela gemenskapen.

3. Kontrolldokumentet skall utgöras av en blankett som motsvarar förlagan i bilaga IV. Importörens ansökan skall innehålla följande uppgifter:

a) Den ansökandes namn och fullständiga adress (inklusive telefon- och telefaxnummer, och eventuellt registreringsnummer som används av behöriga nationella myndigheter) och momsregistreringsnummer, om den ansökande är momspliktig.

b) I förekommande fall namn på och fullständig adress till deklaranten eller den ansökandes företrädare (inklusive telefon- och telefaxnummer).

c) Exportörens fullständiga namn och adress.

d) En exakt beskrivning av varorna, inklusive deras

- handelsbeteckning,

- KN-nummer,

- ursprungsland,

- försändelseland.

e) Nettovikt uttryckt i kg och kvantitet uttryckt i annan föreskriven enhet än nettovikt i enlighet med nummer i Kombinerande nomenklaturen.

f) Varornas cif-värde i ecu vid gemenskapens gräns i enlighet med nummer enligt Kombinerade nomenklaturen.

g) Uppgift om huruvida berörda produkter är andrasorteringsprodukter eller av bristfällig kvalitet, med användning av kriterierna i kommissionens meddelande 91/C 180/04 (2).

h) Planerad tidpunkt och plats för tullklarering.

i) Uppgift om huruvida ansökan avser samma kontrakt som en tidigare inlämnad ansökan.

j) Följande deklaration, daterad och undertecknad av den ansökande samt med en utskrift av dennes namn i versaler:

"Undertecknad bekräftar härmed att uppgifterna i denna ansökan är sanningsenliga och upprättade i god tro och att jag är etablerad i gemenskapen."

Importören skall också visa upp en kopia av försäljnings- eller köpekontraktet och proformafakturan. Om så begärs, till exempel om varorna inte köps direkt i tillverkningslandet, skall importören förete ett tillverkningsintyg utfärdat av det producerande stålverket.

4. Kontrolldokument får endast användas under den tid som åtgärderna för liberalisering av importen med avseende på transaktionerna i fråga. Utan att det påverkar eventuella förändringar av gällande importbestämmelserna, beslut som fattas inom ramen för ett avtal eller förvaltningen av en kvot,

- skall giltighetsperioden för kontrolldokumentet gälla i fyra månader,

- får outnyttjande eller endast delvis utnyttjade kontrolldokument förnyas för en motsvarande period.

5. Importören skall returnera kontrolldokumenten till den utfärdande myndigheten vid giltighetsperiodens slut.

6. De behöriga myndigheterna får, på villkor som de själva fastställer, tillåta att deklarationer eller ansökningar lämnas in eller trycks på elektronisk väg. Dock måste de behöriga myndigheterna ha tillgång till alla dokument och bevishandlingar.

7. Kontrolldokumentet får utfärdas elektroniskt så länge det berörda tullkontoret har tillgång till dokumentet via ett datornätverk.

Artikel 3

1. Ett konstaterande av att det pris per enhet till vilket transaktionen genomförs skiljer sig från det pris som anges i kontrolldokumentet med mindre än 5 % åt ena eller andra hållet eller att det sammanlagda värdet eller den sammanlagda kvantiteten av de produkter som faktiskt importeras överskrider det värde eller den kvantitet som anges i kontrolldokumentet med mindre än 5 % skall inte hindra övergång till fri omsättning av produkterna i fråga.

2. Ansökningar om kontrolldokument och själva licenserna skall vara konfidentiella. De skall vara förbehållna de behöriga myndigheterna och den sökande.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen

a) uppgifter om de kvantiteter och värden (beräknade i ecu) för vilka kontrolldokument har utfärdats, så ofta och så regelbundet som möjligt och senast den sista dagen i varje månad,

b) uppgifter om importen under den månaden, i enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 840/96 (3), inom sex veckor efter varje månadsslut.

Medlemsstaternas uppgifter skall anges per produkt, KN-nummer och land.

2. Medlemsstaterna skall meddela alla missförhållanden eller fall av bedrägeri som de upptäcker och, i förekommande fall, motivering till att de har nekat att bevilja ett kontrolldokument.

Artikel 5

Alla meddelanden enligt denna förordning skall ställas till Europeiska gemenskapernas kommission och skall sändas på elektronisk väg via det integrerade nät som upprättats för detta ändamål, om det inte av tvingande tekniska skäl är nödvändigt att tillfälligt använda andra kommunikationssätt.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 januari 1998.

På rådets vägnar

G. BROWN

Ordförande

(1) EGT L 348, 18.12.1997, s. 2.

(2) EGT C 180, 11.7.1991, s. 4.

(3) EGT L 114, 8.5.1996, s. 7.

BILAGA I

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER SOM OMFATTAS AV DUBBELKONTROLLSYSTEMET

Hela KN-nr 7208

Hela KN-nr 7209

Hela KN-nr 7210

Hela KN-nr 7211

Hela KN-nr 7212

Hela KN-nr 7303

Hela KN-nr 7304

Hela KN-nr 7305

Hela KN-nr 7306

BILAGA II

>Start Grafik>

1.Exporter (name, full address, country)

ORIGINAL

2.No

3.Year 4.Product group

EXPORT DOCUMENT

(ECSC and EC steel products)

5.Consignee (name, full address, country)

6.Country of origin 7.Country of destination

8.Place and date of shipment - Means of transport

9.Supplementary details

10.Description of goods - Manufacturer 11.CN code 12.Quantity (1) 13.FOB Value (2)14.CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15.Competent authority (name, full address, country) At,(Signature)

on(Stamp)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

EXPORTLICENS

(EG och EKSG-produkter)

1. Exportör (namn, fullständig adress, land)

2. Nummer

3. År

4. Produktgrupp

5. Mottagare (namn, fullständig adress, land)

6. Ursprungsland

7. Bestämmelseland

8. Plats och datum för avsändande - Transportmedel

9. Övriga upplysningar

10. Varubeskrivning - Tillverkare

11. KN-nummer

12. Kvantitet (1)

13. Fob-värde (2)

14. FÖRSÄKRAN AV DEN BEHÖRIGA MYNDIGHETEN

15. Behörig myndighet (namn, fullständig adress, land)

Plats Datum (Underskrift) (Stämpel)

(1) Nettovikt i kg och mängd i föreskriven enhet om denna inte är nettovikt.

(2) I den valuta i vilken försäljningskontraktet är angivet.

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

1.Exporter (name, full address, country)

COPY

2.No

3.Year 4.Product group

EXPORT DOCUMENT

(ECSC and EC steel products)

5.Consignee (name, full address, country)

6.Country of origin 7.Country of destination

8.Place and date of shipment - Means of transport

9.Supplementary details

10.Description of goods - Manufacturer 11.CN code 12.Quantity (1) 13.FOB Value (2)14.CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15.Competent authority (name, full address, country) At,(Signature)

on(Stamp)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.

>Slut Grafik>

ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LIITE III - BILAGA III

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Administration des relations économiques

Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (32 2) 230 83 22

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Søndergade 25

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01

Postfach 5171

D-65762 Eschborn 1

Fax: (49) (61 96) 40 42 12

ÅËËÁÄÁ

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÄÏÓ

Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ

ÊïñíÜñïõ 1

GR-105 63 ÁèÞíá

ÔÝëåöáî: (30-1) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax: (34 1) 563 18 23/349 38 31

FRANCE

SERIBE

3-5, rue Barbet-de-Jouy

F-75357 Paris 07 SP

Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69

IRELAND

Licensing Unit

Department of Tourism and Trade

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Fax: (353 1) 676 61 54

ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Telefax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des Licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

Postbus 30.003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax: (31-50) 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Außenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Fax: (43-1) 715 83 47

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio Externo

Avenida da República, 79

P-1000 Lisboa

Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: + 358-9 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham, Cleveland

UK-TS23 2NF

Fax (44 1642) 533 557

BILAGA IV

>Start Grafik>

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KONTROLLDOKUMENT

1.Mottagare

(namn, fullständig adress, land, momsregistreringsnummer)

2.Utfärdandenummer

3.Plats och datum för import

4.Behörig utfärdande myndighet (namn, adress och telefonnummer)

5.Uppgiftslämnare / företrädare (i förekommande fall) (namn och fullständig adress)

6.Ursprungsland (och geonomenklaturnummer)

7.Försändelseland (och geonomenklaturnummer)

8.Sista giltighetsdag

9.Varubeskrivning

10.KN-nummer och kategori

11.Nettovikt i kg/eller i ytterligare enhet12.Cif-värdet i ecu vid gemenskapsgränsen

13.Ytterligare upplysningar

14.Behörig myndighets påskrift

Datum:Underskrift:Stämpel

15.AVRÄKNING

Ange tillgänglig kvantitet i delfält 1 under kolumn 17 och den avräknade kvantiteten i delfält 2

16.Nettokvantitet (nettovikt eller annan måttenhet med angivande av måttenheten)

19.Tullhandling (formulär och nummer) eller utdragsnr och avräkningsdatum

20.Namn, medlemsstat, den avräknande myndighetens stämpel och underskrift

17.Med siffror

18.Avräknad kvantitet med bokstäver

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Tilläggsblad kan bifogas.>Slut Grafik>

>Start Grafik>

2

2

Utfärdande myndighets exemplar

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KONTROLLDOKUMENT

1.Mottagare

(namn, fullständig adress, land, momsregistreringsnummer)

2.Utfärdandenummer

3.Plats och datum för import

4.Behörig utfärdande myndighet (namn, adress och telefonnummer)

5.Uppgiftslämnare / företrädare (i förekommande fall) (namn och fullständig adress)

6.Ursprungsland (och geonomenklaturnummer)

7.Försändelseland (och geonomenklaturnummer)

8.Sista giltighetsdag

9.Varubeskrivning

10.KN-nummer och kategori

11.Nettovikt i kg/eller i ytterligare enhet

12.Cif-värde i ecu vid gemenskapsgränsen

13.Ytterligare upplysningar

14.Behörig myndighets påskrift

Datum:Underskrift:Stämpel

15.AVRÄKNING

Ange tillgänglig kvantitet i delfält 1 under kolumn 17 och den avräknade kvantiteten i delfält 2

16.Nettokvantitet (nettovikt eller annan måttenhet med angivande av måttenheten)

19.Tullhandling (formulär och nummer) eller utdragsnr och avräkningsdatum

20.Namn, medlemsstat, den avräknande myndighetens stämpel och underskrift

17.Med siffror

18.Avräknad kvantitet med bokstäver

1

2.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Tilläggsblad kan bifogas.>Slut Grafik>