Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998R0651.pdf

31998R0651

Kommissionens förordning (EG) nr 651/98 av den 23 mars 1998 om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1890/97 och (EG) nr 1891/97 om införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax med ursprung i Norge, om ändring, vad beträffar vissa exportörer, av förordning (EG) nr 2529/97 om införande av preliminära antidumpnings- och utjämningstullar på viss import av odlad atlantlax med ursprung i Norge och om ändring av beslut 97/634/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfararandena rörande import av odlad atlantlax med ursprung i NorgeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 088 , 24/03/1998 s. 0031 - 0040KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 651/98 av den 23 mars 1998 om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1890/97 och (EG) nr 1891/97 om införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax med ursprung i Norge, om ändring, vad beträffar vissa exportörer, av förordning (EG) nr 2529/97 om införande av preliminära antidumpnings- och utjämningstullar på viss import av odlad atlantlax med ursprung i Norge och om ändring av beslut 97/634/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), ändrad genom förordning (EG) nr 2331/96 (2), särskilt artikel 7 och 8 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (3), särskilt artikel 13 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1890/97 av den 26 september 1997 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av odlad atlantlax med ursprung i Norge (4), särskilt artikel 2 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1891/97 av den 26 september 1997 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av odlad atlantlax med ursprung i Norge (5), särskilt artikel 2 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

med beaktande av följande

A. PRELIMINÄRA ÅTGÄRDER

(1) Genom beslut 97/634/EG (6) godtog kommissionen den 26 september 1997, inom ramen för den antidumpnings- och den antisubventionsundersökning som inletts genom två olika tillkännagivanden i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (7), åtaganden som gjorts av Norge och av 190 norska exportörer. Dessa åtaganden gäller all försäljning som faktureras av dessa exportörer från och med den 1 juli 1997.

Efter det att dessa åtaganden godtagits har kommissionen fått skäl att misstänka att 29 exportörer underlåtit att uppfylla villkoren i åtagandena:

- Av rapporterna avseende tredje kvartalet 1997 från sex norska exportörer framgick att dessa hade sålt på gemenskapsmarknaden till priser som låg under det minimipris som i åtagandena angivits för varje produktform av den berörda produkten.

- Dessutom hade 23 norska exportörer underlåtit att uppfylla sin förpliktelse att inom den utsatta tidsfristen lämna en rapport avseende tredje kvartalet 1997 eller hade inte lämnat någon rapport över huvud taget. Dessa exportörer hade inte lämnat några bevis för att det förelåg force majeure som kunde motivera förseningen.

(2) Kommissionen införde därför genom förordning (EG) nr 2529/97 (8), nedan kallad förordningen om prelimär tull, preliminära antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax enligt KN-nummer ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 och ex 0304 20 med ursprung i Norge som exporteras av de företag som förtecknas i bilaga I till den förordningen.

B. PÅFÖLJANDE FÖRFARANDE

(3) Samtliga norska företag som berördes av de preliminära tullarna underrättades skriftligen om de viktigaste omständigheter och avgöranden som låg till grund för införandet av tullarna.

(4) De flesta berörda norska företagen lämnade synpunkter skriftligen inom den tidsfrist som anges i förordningen om preliminär tull.

(5) Efter att ha mottagit de skriftliga synpunkterna inhämtade och kontrollerade kommissionen alla uppgifter som bedömdes som nödvändiga för ett slutgiltigt fastställande om de överträdelser som tycktes ha ägt rum och gjorde kontrollbesök på platsen hos följande företag i Norge:

- Fresh Marine Company AS (Taric-tilläggsnummer 8149)

- Seanor AS (Taric-tilläggsnummer 8272)

C. SLUTGILTIGA AVGÖRANDEN

(6) Under det påföljande förfarandet kunde fyra företag lägga fram tillräckliga bevis för att preliminära avgörandena hade sin grund i bl.a. felaktig eller otydlig rapportering från de berörda företagens sida. Dessa företags faktiska genomsnittliga försäljningspriser för respektive produktform av den berörda produkten understeg i själva verket inte det minimipris som angivits i åtagandet.

(7) Ett av företagen, som uppenbarligen hade underlåtit att sända sin rapport inom den angivna tidsfristen, kunde slutligen lämna bevis för att det i själva verket, trots att bevis på motsatsen ursprungligen förelåg, hade lämnat sin rapport till det lokala postkontoret inom den utsatta tidsfristen.

(8) Vad beträffar de fem ovannämnda exportörerna är det därför inte möjligt att slutgiltigt bekräfta de preliminärt fastställda överträdelserna av åtagandena. Eftersom exportörerna bekräftat att de avser att fortsätta uppfylla sina åtaganden bör således den tidigare rådande situationen i fråga om dessa företags åtaganden återupprättas.

(9) Vad gäller följande fem företag bör därför de preliminära åtgärderna upphävas, de belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminär tull frisläppas och åtagandena återinföras:

>Plats för tabell>

(10) Parterna underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för avsikten att upphäva de preliminära antidumpnings- och utjämningstullarna och återinföra åtagandena. Inga ytterligare synpunkter mottogs.

(11) Inget av de övriga företag som underlåtit att uppfylla förpliktelsen att rapportera kunde i enlighet med åtagandet lämna några giltiga bevis för att detta berodde på force majeure.

Eftersom varken antidumpnings- eller antisubventionsgrundförordningen innehåller några särskilda bestämmelser i detta avseende kan, i enlighet med EG-domstolens rättspraxis, den motivering som av vart och ett av företagen åberopats såsom utgörande force majeure endast betraktas som sådan om underlåtelsen var en oundviklig följd av en yttre faktor som inte rimligen kunde ha förutsetts eller förebyggts och som, objektivt sett, gjorde det omöjligt för det berörda företaget att uppfylla sina förpliktelser.

Inga av de omständigheter som i detta sammanhang åberopats av de berörda parterna, t.ex. en ansvarig persons semester, missförstånd rörande åtagandenas räckvidd, förlust av programvara för tidsplanering och felaktig arkivering av korrespondens, kan betraktas som omständigheter som utgör force majeure.

(12) Mot denna bakgrund dras slutsatsen att två norska exportörer har brutit mot förpliktelsen att respektera minimipriset. Dessutom har 22 andra norska exportörer underlåtit att uppfylla de rapporteringskrav som gäller för deras företag.

(13) Parterna underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för kommissionens avsikt att återta sitt godtagande av deras åtaganden och att rekommendera införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar och slutgiltigt uttag av de belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminära tullar. De beviljades också en period efter detta utlämnande av uppgifter inom vilken de kunde lämna synpunkter.

D. NYTILLKOMNA FÖRETAG

(14) Efter det att slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar införts gav sig flera företag, som påstod sig vara nya exportörer, till känna för kommissionen och gjorde åtaganden.

(15) Ett av dessa företag, Nor-Fa Food AS, kunde i detta sammanhang visa att det inte hade exporterat till gemenskapen under den undersökningsperiod som gällde vid de undersökningar som ledde till de gällande antidumpnings- och utjämningsåtgärderna. Detta företag kunde visa att det inte var någon av de exportörer eller producenter i Norge närstående som omfattas av antidumpnings- och utjämningsåtgärderna beträffande odlad atlantlax. Slutligen visade företaget att det genom avtal gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande kvantitet odlad atlantlax till gemenskapen.

Villkoren i det åtagande som gjorts är identiska med villkoren i de åtaganden från andra norska exportörer av odlad atlantlax som tidigare godtagits; godtagande av ett åtagande med dessa villkor från denna exportör bör vara tillräckligt för att undanröja dumpningens skadevållande verkningar.

Eftersom exportören har samtyckt till att regelbundet förse kommissionen med detaljerade uppgifter om sin export till gemenskapen, dras slutsatsen att kommissionen effektivt kommer att kunna övervaka att åtagandet iakttas på ett korrekt sätt.

(16) Det åtagande som gjorts av detta företag anses därför godtagbart. Företaget underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden på vilka godtagandet av åtagandet skulle grundas. Samråd hölls med rådgivande kommittén, och inga invändningar restes mot ett godtagande av det åtagande som gjorts. Bilagorna till förordning (EG) nr 1890/97 och förordning (EG) nr 1891/97 bör därför, i enlighet med artikel 2 i respektive förordning, ändras så att befrielsen från betalning av antidumpnings- och utjämningstullarna utvidgas till att även omfatta denna nya exportör.

E. ÄNDRING AV BILAGAN TILL BESLUT 97/634/EG

(17) Parallellt med denna förordning lämnar kommissionen även ett förslag till en rådsförordning om införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på odlad atlantlax med ursprung i Norge som exporteras av de övriga 24 företag som omfattas av den preliminära tull som införs genom förordningen om preliminär tull och vars brott mot åtagandena har bekräftats genom de slutgiltiga avgöranden som träffats.

Vidare underrättade vissa företag kommissionen om att de bytt namn eller att deras namn inte var korrekt återgivna i bilagan till beslut 97/634/EG. I de fall där ett företag bytt namn kontrollerade kommissionen att det inte skett någon förändring av företagets struktur som skulle kräva en mer detaljerad undersökning av huruvida det var lämpligt att företaget bibehöll sitt åtagande.

Bilagan till beslut 97/634/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med de aktuella antidumpnings- och antisubventionsförfarandena bör ändras med hänsyn till godtagandet av åtagandet från det nytillkomna företaget Nor-Fa Food AS, namnbytet i fråga om Skaarfish Group AS, rättelsen av namnet på West Fish Sales Ltd och återinförandet av de åtaganden som gjorts av de företag för vilka den preliminära tullen upphävs. För tydlighetens skull bifogas hela den ändrade bilagan som bilaga II till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Bilagan till förordning (EG) nr 2529/97 skall ersättas med bilaga I till den här förordningen.

2. De belopp för vilka säkerhet ställts genom de preliminära antidumpnings- och utjämningstullar som genom förordning (EG) nr 2529/97 införs på odlad (ej vild) atlantlax enligt KN-nummer ex 0302 12 00 (Taric-nummer 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (Taric-nummer: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (Taric-nummer: 0303 22 00*19) och ex 0304 20 13 (Taric-nummer 0304 20 13*19) med ursprung i Norge som exporteras av följande företag skall frisläppas:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Bilagan till beslut 97/634/EG skall ersättas med bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Följande företag skall läggas till i bilagan till förordning (EG) nr 1890/97 och bilagan till förordning (EG) nr 1891/97:

>Plats för tabell>

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 mars 1998.

På kommissionens vägnar

Leon BRITTAN

Vice ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2) EGT L 317, 6.12.1996, s. 1.

(3) EGT L 288, 21.10.1997, s. 1.

(4) EGT L 267, 30.9.1997, s. 1.

(5) EGT L 267, 30.9.1997, s. 19.

(6) EGT C 235, 31.8.1996, s. 18 och s. 20.

(7) EGT L 267, 30.9.1997, s. 81.

(8) EGT L 346, 17.12.1997, s. 63.

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

>Plats för tabell>