Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998R0772.pdf

31998R0772

Rådets förordning (EG) nr 772/98 av den 7 april 1998 om ändring av förordningarna (EG) nr 1890/97 och (EG) nr 1891/97 om införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax med ursprung i NorgeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 111 , 09/04/1998 s. 0010 - 0018RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 772/98 av den 7 april 1998 om ändring av förordningarna (EG) nr 1890/97 och (EG) nr 1891/97 om införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax med ursprung i Norge

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), särskilt artiklarna 8.9 och 9 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (2), särskilt artiklarna 13.9 och 15 i denna,

med beaktande av det förslag som lämnats av kommissionen efter samråd med rådgivande kommittén, och

med beaktande av följande:

A. Provisoriska åtgärder

(1) Genom beslut 97/634/EG (3) godtog kommissionen den 26 september 1997, inom ramen för den antidumpnings- och den antisubventionsundersökning som inletts genom två olika tillkännagivanden i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (4), åtaganden som gjorts av Norge och av 190 norska exportörer. Dessa åtaganden gäller all försäljning som faktureras av dessa exportörer från och med den 1 juli 1997.

Efter det att dessa åtaganden godtagits har kommissionen fått skäl att misstänka att 29 exportörer underlåtit att uppfylla villkoren i åtagandena:

- Av rapporterna avseende tredje kvartalet 1997 från sex norska exportörer framgick att dessa hade sålt på gemenskapsmarknaden till priser som låg under det minimipris som i åtagandena angivits för varje produktform av den berörda produkten.

- Dessutom hade 23 norska exportörer underlåtit att uppfylla sin förpliktelse att inom den utsatta tidsfristen lämna en rapport avseende tredje kvartalet 1997 eller hade inte lämnat någon sådan rapport över huvud taget. Dessa exportörer hade inte lämnat några bevis för att det förelåg force majeure som kunde motivera förseningen.

(2) Kommissionen införde därför genom förordning (EG) nr 2529/97 (5), nedan kallad "förordningen om preliminär tull", preliminära antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax enligt KN-nummer ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 och ex 0304 20 13 med ursprung i Norge som exporteras av de företag som förtecknas i bilaga I till den förordningen.

B. Påföljande förfarande

(3) Samtliga norska företag som berördes av de preliminära tullarna underrättades skriftligen om de viktigaste omständigheter och avgöranden som låg till grund för införandet av tullarna.

(4) De flesta berörda norska företagen lämnade synpunkter skriftligen inom den tidsfrist som anges i förordningen om peliminär tull.

(5) Efter att ha mottagit de skriftliga synpunkterna inhämtade och kontrollerade kommissionen alla uppgifter som bedömdes som nödvändiga för ett slutgiltigt fastställande om de överträdelser som tycktes ha ägt rum. I förordningen (EG) nr 651/98 (6) redogörs för kommissionens avgöranden.

C. Slutgiltiga åtgärder

(6) Parterna underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för avsikten att rekommendera införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar och slutgiltigt uttag av de belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminära tullar. De beviljades också en period efter detta utlämnande av uppgifter inom vilken de kunde lämna synpunkter.

(7) Sedan de berörda exportörerna givits möjlighet att lämna synpunkter dras slutsatsen att slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar bör införas på import av odlad atlantlax med ursprung i Norge som exporteras av de företag som förtecknas i bilaga I till den här förordningen.

(8) De undersökningar som ledde till att åtagandena gjordes avslutades med ett slutgiltigt fastställande i förordning (EG) nr 1890/97 (7) av att dumpning och skada förelåg och ett slutgiltigt fastställande i förordning (EG) nr 1891/97 (8) av att subventionering och skada förelåg. De slutgiltiga tullarna bör därför fastställas till den tullsats som anges i dessa två förordningar, i enlighet med artikel 8.9 i förordning (EG) nr 384/96 och artikel 13.9 i förordning (EG) nr 2026/97.

D. Slutgiltigt uttag av preliminära tullar

(9) Vad beträffar de exportörer som har konstaterats bryta mot sina åtaganden anses det nödvändigt att de belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminära antidumpnings- och utjämningstullar tas ut slutgiltigt till den slutgiltiga tullsatsen.

E. Ändring av bilagorna till förordning (EG) nr 1890/97 och förordning (EG) nr 1891/97

(10) Vidare underrättade vissa företag kommissionen om att de bytt namn eller att deras namn inte var korrekt återgivna i bilagan till beslut 97/634/EG. I de fall där ett företag bytt namn kontrollerade kommissionen att det inte skett någon förändring av företagets struktur som skulle kräva en mer detaljerad undersökning av huruvida det var lämpligt att företaget bibehöll sitt åtagande.

Bilagorna till förordning (EG) nr 1890/97 och förordning (EG) nr 1891/97, enligt vilka de parter som förtecknas där befrias från tullen, bör ändras såtillvida att denna befrielse upphävs för de företag som förtecknas i bilaga I till den här förordningen och att bilagorna uppdateras med hänsyn till namnbytet i fråga om Skaarfish Group AS och rättelsen av namnet på West Fish Sales Ltd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Såvitt avser de produkter som omfattas av de KN-nummer som avses i artikel 3 och som exporteras av de bolag som förtecknas i bilaga I

- skall en slutgiltig antidumpningstull införas. Den tillämpliga tullsatsen är 0,32 ecu/kg produktvikt netto,

- skall en slutgiltig utjämningstull införas. Den tullsats som skall tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns är 3,8 %.

Artikel 2

1. Som en följd härav skall bilagan till förordning (EG) nr 1890/97 ersättas med bilaga II till den här förordningen.

2. Bilagan till förordning (EG) nr 1891/97 skall ersättas med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

De belopp för vilka säkerhet ställts genom de preliminära antidumpnings- och utjämningstullar som genom förordning (EG) nr 2529/97 införs på odlad (ej vild) atlantlax enligt KN-nummer ex 0302 12 00 (Taric-nummer: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (Taric-nummer: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (Taric-nummer: 0303 22 00*19) och ex 0304 20 13 (Taric-nummer: 0304 20 13*19) med ursprung i Norge och vilken exporteras av de företag som anges i bilaga I till den här förordningen skall tas ut slutgiltigt.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 7 april 1998.

På rådets vägnar

D. BLUNKETT

Ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2331/96 (EGT L 317, 6.12.1996, s. 1).

(2) EGT L 288, 21.10.1997, s. 1.

(3) EGT C 235, 31.8.1996, s. 18 och

EGT C 235, 31.8.1996, s. 20.

(4) EGT L 267, 30.9.1997, s. 81.

(5) EGT L 346, 17.12.1997, s. 63.

(6) EGT L 88, 24.3.1998, s. 31.

(7) Rådets förordning (EG) nr 1890/97 av den 26 september 1997 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av odlad atlantlax med ursprung i Norge (EGT L 267, 30.9.1997, s. 1).

(8) Rådets förordning (EG) nr 1891/97 av den 26 september 1997 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av odlad atlantlax med ursprung i Norge (EGT L 267, 30.9.1997, s. 19).

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

>Plats för tabell>