Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998R0780.pdf

31998R0780

Rådets förordning (EG) nr 780/98 av den 7 april 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1488/96 såvitt avser förfarandet för beslut om lämpliga åtgärder om någon väsentlig förutsättning saknas för att stödåtgärder till en Medelhavspartner skall kunna fullföljasEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 113 , 15/04/1998 s. 0003 - 0003RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 780/98 av den 7 april 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1488/96 såvitt avser förfarandet för beslut om lämpliga åtgärder om någon väsentlig förutsättning saknas för att stödåtgärder till en Medelhavspartner skall kunna fullföljas

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 1488/96 av den 23 juli 1996 om finansiella och tekniska stödåtgärder (Meda) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet (3) bygger nämnda förordning på respekten för de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen samt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilka är väsentliga för förordningen, och vid en kränkning av dessa skall lämpliga åtgärder kunna beslutas.

Enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 1488/96 skall det slutgiltiga förfarandet för beslut om lämpliga åtgärder, om någon väsentlig förutsättning saknas för att stödåtgärder till en Medelhavspartner skall kunna fullföljas, fastställas före den 30 juni 1997.

Det är följaktligen nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 1488/96 för att fastställa ett sådant förfarande.

För antagandet av denna förordning innehåller inte fördraget några andra befogenheter än de som följer av artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 16 i förordning (EG) nr 1488/96 skall ersättas med följande:

"Artikel 16

Om en väsentlig förutsättning saknas för att stödåtgärderna till en Medelhavspartner skall kunna fullföljas, får rådet på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet besluta om lämpliga åtgärder."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 7 april 1998.

På rådets vägnar

D. BLUNKETT

Ordförande

(1) EGT C 386, 20.12.1997, s. 9.

(2) EGT C 104, 6.4.1998.

(3) EGT L 189, 30.7.1996, s. 1.