Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999R0772.pdf

31999R0772

Rådets förordning (EG) nr 772/1999 av den 30 mars 1999 om införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax med ursprung i Konungariket Norge och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1890/97 och (EG) nr 1891/97Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 101 , 16/04/1999 s. 0001 - 0008RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 772/1999

av den 30 mars 1999

om införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax med ursprung i Konungariket Norge och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1890/97 och (EG) nr 1891/97

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(1), särskilt artikel 11.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(2), särskilt artikel 19 i denna,

med beaktande av det förslag som lagts fram av kommissionen efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

1. TIDIGARE FÖRFARANDE

(1) Genom förordningarna (EG) nr 1890/97(3) (nedan kallad antidumpningsförordningen) och (EG) nr 1891/97(4) (nedan kallad utjämningsförordningen) infördes slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar (nedan kallad tullar) på import av odlad (ej vild) atlantlax med ursprung i Norge (nedan kallad lax), med undantag av import av lax från de företag vars åtaganden godtagits av kommissionen. Den slutgiltiga antidumpningstullen fastställdes till 0,32 euro(5) per kg produktvikt netto, och den slutgiltiga utjämningstullen i form av en värdetull, fastställdes till 3,8 % av nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull.

(2) Genom beslut 97/634/EG(6) godtog kommissionen ett åtagande från Norge och prisåtaganden från 190 norska exportörer.

(3) I enlighet med artikel 8.9 och 8.10 i förordning (EG) nr 384/96 (nedan kallad den grundläggande antidumpningsförordningen) och artikel 13.9 och 13.10 i förordning (EG) nr 2026/97 (nedan kallad den grundläggande utjämningsförordningen) har preliminära(7) eller slutgiltiga(8) antidumpnings- och utjämningstullar införts på import av lax från ett antal företag som antingen brutit mot eller återtagit sina åtaganden. De tullsatser som tillämpas i samtliga dessa fall är de som anges i skäl 1.

2. ÖVERSYN

(4) Vid kommissionens övervakning av prisåtagandena framkom det att de olika åtgärdernas effektivitet undergrävdes såtillvida att vissa exportörer, som inte omfattas av prisåtaganden, under vissa förhållanden kunde sälja lax på gemenskapsmarknaden till skadliga priser, även efter det att tullarna betalats. Denna situation innebär att risken ökar för att andra exportörer, som är bundna av åtaganden, i princip kommer att tvingas sänka sina priser för att kunna konkurrera med denna relativt sett billiga import och därmed kommer att bryta mot sina åtaganden. Eftersom mer än 80 % av den lax som exporteras kommer från företag som är bundna av åtaganden, skulle detta undergräva de gällande åtgärdernas effektivitet totalt sett.

(5) Kommissionen meddelade därför, genom ett tillkännagivande som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning(9), att en interimsöversyn enligt artikel 11.3 i den grundläggande antidumpningsförordning och artikel 19.1 i den grundläggande utjämningsförordningen skulle inledas på dess eget initiativ, varvid det skulle undersökas om det var möjligt att ändra tullarnas form för att förhindra import av lax till skadliga priser.

(6) Kommissionen underrättade de producenter, exportörer och importörer som den visste berördes, företrädarna för exportlandet, producent- och exportindustrin i Norge samt de klagande gemenskapsproducenterna om att en översyn skulle inledas. Kommissionen hade redan i tillkännagivandet om inledande uppgivit att tullarna på lågprisimport skulle kunna komma att ändras och ges formen av en rörlig tull på den nivå som angavs i tillkännagivandet. Berörda parter gavs tillfälle att inom en viss tid lämna synpunkter skriftligen och begära att bli hörda. Flera parter lämnade synpunkter skriftligen, men ingen begärde att bli hörd.

3. BEDÖMNING AV DEN AKTUELLA MARKNADSSITUATIONEN

(7) Inledningsvis bör det erinras om att den produkt som berörs av förfarandet är odlad atlantlax, även filead, färsk, kyld eller fryst, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0302 22 00 respektive ex 0304 20 13, beroende på om det rör sig om färsk eller kyld hel fisk, färska eller kylda filéer, fryst hel fisk eller frysta filéer.

(8) Vid övervakningen av åtagandena konstaterade kommissionen att den prisnivå som rapporterades för export av lax under andra halvåret 1998 gradvis sjönk vecka för vecka till en nivå under den icke-skadliga prisnivå som fastställts vid de undersökningar som ledde fram till antidumpnings- och utjämningsåtgärderna. Denna utveckling bekräftas av den norska exportstatistiken och av de försäljningspriser som konstaterats hos grossister i gemenskapen. Priserna för importerad lax från Norge var därför lägre än vad som kunde ha förväntats efter införandet av de ursprungliga åtgärderna och under normala marknadsförhållanden.

(9) Övervakningen av åtagandena och den nu aktuella undersökningen har visat att det nedåtgående pristrycket mot en skadlig nivå i stor utsträckning orsakades av att norska exportörer, som inte var bundna av prisåtaganden, började sälja lax till priser som, även efter det att tullarna betalats, låg under den icke-skadliga prisnivån. Såsom fastställdes vid de undersökningar som ledde fram till antidumpnings- och utjämningsåtgärderna, äger handeln med lax rum på en relativt öppen och konkurrenspräglad marknad.

Under dessa marknadsförhållanden skulle en ökad försäljning av lax på gemenskapsmarknaden till priser under de icke-skadliga prisnivåer som anges i åtagandena göra det allt svårare för exportörer som är bundna av prisåtaganden att fortsätta att fullgöra dessa. Dessa exportörer pressas följaktligen att bryta mot sina åtaganden genom att sälja till skadliga priser, om de inte skall hamna i en situation där de förlorar marknadsandelar till andra exportörer som inte är bundna av åtaganden och som säljer till skadliga priser. Denna bedömning delades av gemenskapsindustrin, den norska regeringen och de norska producent- och exportörssammanslutningarna.

(10) Denna bedömning bekräftas dessutom av de synpunkter på slutsatserna från den nu aktuella översynen som lämnats av vissa norska exportörer. Samtliga parter som lämnat synpunkter sedan undersökningen inleddes har bekräftat att åtgärderna inte har lett till den avsedda prisstabiliseringen, och de flesta av dem har ansett det nödvändigt att se över tullarnas form.

(11) Därför dras slutsatsen att tullarna i sin nuvarande form inte har avsedd verkan, särskilt när det gäller att stödja åtagandena, vilka inledningsvis godtogs från alla kända exportörer och därmed utgör den huvudsakliga åtgärd som antagits för att motverka skadlig dumpning och subventionering.

4. ÖVERSYN AV TULLARNAS FORM

(12) Syftet med antidumpnings- och utjämningsåtgärder är att undanröja skadlig dumpning respektive subventionering. Vilken form av antidumpnings- eller utjämningstullar som bör väljas för att detta syfte skall uppnås beror på omständigheterna i varje enskilt fall.

(13) Gemenskapsmarknaden för lax har sedan början av 1990-talet drabbats av återkommande kriser orsakade av onormalt låga importpriser. På grundval av rådets förordning (EEG) nr 3687/91 av den 28 november 1991 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeriprodukter(10) har gemenskapen vid flera tillfällen, första gången genom förordning (EEG) nr 3270/91(11), fastställt minimipriser, inledningsvis för atlantlax och sedan, från och med mars 1994, för odlad atlantlax. I december 1995 infördes en skyddsåtgärd i form av ett minimipris för odlad atlantlax, i enlighet med artiklarna 112.1 och 113.3 i Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet(12) genom kommissionens förordning (EG) nr 2907/95(13). Tullundersökningar visade att det värde som deklarerades vid införseln ofta skilde sig från de priser som de norska exportörerna i själva verket tog ut vid försäljning till oberoende kunder i EU, ett förhållande som gällde hela perioden(14). Det konstaterades att detta var fallet framför allt när handeln med lax skedde mellan närstående parter i Norge och gemenskapen.

(14) Mot bakgrund av ovanstående beslutades det 1997 att antidumpningstullen skulle införas i form av en särskild tull och utjämningstullen i form av en värdetull, varigenom det skulle säkras att tullarna blev verksamma. Eftersom handel mellan närstående parter är allmänt förekommande bör dessa tullar i princip bibehållas, i syfte att förhindra att tullarna kringgås.

(15) Den nu aktuella undersökningen har emellertid visat att exportörer som inte är bundna av åtaganden trots dessa tullar kan exportera lax till mycket låga priser, varigenom respekten för åtagandena riskeras och därmed även deras fortsatta allmänna tillämpning.

(16) Tullarnas nuvarande form bör därför delvis ändras för att det skall vara möjligt att komma till rätta med sådan lågprisimport och därigenom se till att all lax med ursprung i Norge importeras till icke-skadliga priser. I fall där de gällande tullarna inte är tillräckliga för att säkra ett icke-skadligt importpris bör antidumpningstullen följaktligen ersättas med ett minimipris, vilket innebär att den blir en rörlig tull.

(17) I handeln med lax förekommer olika presentationer (urtagen med huvud, urtagen utan huvud, hela filéer, andra filéer eller filébitar samt spill och puts). När de gällande tullarna ges sin nya form måste därför ett icke-skadligt minimipris fastställas för var och en av dessa presentationer, så att en skyddsnivå som motsvarar åtagandenas minimipriser åstadkoms. De olika minimipriserna för varje presentation beräknas i princip med hjälp av motsvarande omräkningsfaktor för hel färskvikt. Presentationerna och deras respektive omräkningsfaktorer och minimipriser anges i bilagan till kommissionens tillkännagivande om inledande av den aktuella undersökningen. Inga synpunkter på dessa har mottagits.

5. DE ÄNDRADE TULLARNAS VARAKTIGHET

(18) Det bör erinras om att det av artikel 11.2 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 18.1 i den grundläggande utjämningsförordningen följer att den ändring av tullarnas form som görs till följd av denna undersökning inte leder till någon ändring av antidumpnings- och utjämningsåtgärdernas normala varaktighet, eftersom översynen inte har gällt dumpning och skada.

6. ERSÄTTNING AV FÖRORDNING (EG) nr 1890/97 OCH FÖRORDNING (EG) nr 1891/97

(19) Antidumpnings- och utjämningsförordningarna antogs till följd av två separata undersökningar rörande import av dumpad och subventionerad lax(15). För att förenkla tillämpningen av tullarna är det lämpligt att ersätta dessa förordningar med en enda förordning. De omständigheter och överväganden som det redogörs för i antidumpnings- och utjämningsförordningarna är dock fortfarande giltiga såsom denna förordnings omständigheter och överväganden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. a) Slutgiltiga utjämnings- och antidumpningstullar skall införas på import av odlad (ej vild) atlantlax enligt KN-nummer ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0302 22 00 och ex 0304 20 13 med ursprung i Norge.

b) Dessa tullar skall inte tillämpas på vild atlantlax (Taric-nummer 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11 och 0304 20 13*11). I denna förordning avses med vild lax sådan lax som de behöriga myndigheterna i landningsmedlemsstaten genom alla tull- och transportdokument som berörda parter skall tillhandahålla är övertygade om fångats till havs.

2. a) Utjämningstullen skall vara 3,8 % av nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull (Taric-nummer 8900).

b) Antidumpningstullen skall vara 0,32 euro per kg produktvikt netto och skall tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull (Taric-nummer 8900). Om priset fritt gemenskapens gräns, inklusive utjämnings- och antidumpningstullarna, understiger det minimipris som anges i punkt 3, skall dock den antidumpningstull som skall tas ut motsvara skillnaden mellan detta minimipris och priset fritt gemenskapens gräns, inklusive utjämningstullen.

3. För tillämpningen av punkt 2 skall följande minimipriser per kg produktvikt netto gälla:

>Plats för tabell>

4. Dessa tullar skall inte tillämpas på import av odlad atlantlax som exporteras av de företag som förtecknas i bilagan till denna förordning.

5. Om inte annat anges skall gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 2

Om en ny exportör i exportlandet i fråga förser kommissionen med tillräcklig bevisning om att exportören inte exporterade de varor som beskrivs i artikel 1.1 under den ursprungliga undersökningsperioden, kan kommissionen, vid behov och efter samråd med rådgivande kommittén, genom en förordning ändra bilagan för att utvidga befrielsen från betalning av tullarna till att även omfatta den nya exportören.

Artikel 3

1. Förordning (EG) nr 1890/97 upphävs.

2. Förordning (EG) nr 1891/97 upphävs.

3. Hänvisningar till förordning (EG) nr 1890/97 och förordning (EG) nr 1891/97 skall i tillämpliga fall gälla som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft en dag efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 mars 1999.

På rådets vägnar

K.-H. FUNKE

Ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 905/98 (EGT L 128, 30.4.1998, s. 18).

(2) EGT L 288, 21.10.1997, s. 1.

(3) EGT L 267, 30.9.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 297/1999 (EGT L 37, 11.2.1999, s. 1).

(4) EGT L 267, 30.9.1997, s. 19. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 297/1999 (EGT L 37, 11.2.1999, s. 1).

(5) Enligt artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1103/97 (EGT L 162, 19.6.1997, s. 1) skall varje hänvisning i ett rättsligt instrument till ecun ersättas med en hänvisning till euron till en kurs av en euro för en ecu.

(6) EGT L 267, 30.9.1997, s. 81.

(7) Förordning (EG) nr 82/1999 (EGT L 8, 14.1.1999, s. 8).

(8) Förordning (EG) nr 772/98 (EGT L 111, 9.4.1998, s. 10).

Förordning (EG) nr 2039/98 (EGT L 263, 26.9.1998, s. 3).

Förordning (EG) nr 2052/98 (EGT L 264, 29.9.1998, s. 17).

Förordning (EG) nr 2678/98 (EGT L 337, 12.12.1998, s. 1).

Förordning (EG) nr 297/1999 (EGT L 37, 11.2.1999, s. 1).

(9) EGT C 400, 22.12.1998, s. 4.

(10) EGT L 354, 23.12.1991, s. 1. Förordningen ersatt av förordning (EEG) nr 3759/92 (EGT L 388, 31.12.1992, s. 1).

(11) EGT L 308, 9.11.1991, s. 34. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 992/92 (EGT L 105, 23.4.1992, s. 14).

(12) EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

(13) EGT L 304, 16.12.1995, s. 38.

(14) I mars 1996 blev det känt att de minimipriser som införts inte hade hindrat priset på lax från att fortsätta sjunka till en nivå under minimiimportpriset - Europaparlamentets resolution om krisen i laxsektorn i Europeiska unionen (EGT C 65, 4.3.1996, s. 212).

(15) EGT C 253, 31.8.1996, s. 18 och s. 20.

BILAGA

Förteckning över de 119 företag som är befriade från de slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullarna från och med dagen för ikraftträdandet av förordning (EG) nr 297/1999

>Plats för tabell>