Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000R2238.pdf

32000R2238

Rådets förordning (EG) nr 2238/2000 av den 9 oktober 2000 om ändring av förordning (EG) nr 384/96 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 257 , 11/10/2000 s. 0002 - 0003Rådets förordning (EG) nr 2238/2000

av den 9 oktober 2000

om ändring av förordning (EG) nr 384/96 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG) nr 384/96(1) antog rådet gemensamma regler för skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen.

(2) I artikel 2.7 i förordning (EG) nr 384/96 föreskrivs det i fråga om import från länder utan marknadsekonomi, särskilt de länder som förtecknas i en fotnot till den artikeln, att normalvärdet bl.a. skall bestämmas på grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett jämförbart tredje land med marknadsekonomi.

(3) I artikel 2.7 i förordning (EG) nr 384/96 föreskrivs det också i fråga om import från Ryska federationen och Folkrepubliken Kina att normalvärdet får fastställas i enlighet med de regler som är tillämpliga på länder med marknadsekonomi när det kan visas att marknadsekonomiska förhållanden i samband med produktion och försäljning av den berörda produkten råder för en eller flera tillverkare som omfattas av en undersökning.

(4) Reformprocesserna i Ukraina, Vietnam och Kazakstan har i grunden ändrat dessa länders ekonomier och lett till att det uppstått företag för vilka marknadsekonomiska förhållanden som låg till grund för att tillämpa metoden med jämförbart tredje land.

(5) Gemenskapens antidumpningspraxis bör ändras för att hänsyn skall kunna tas till de ändrade ekonomiska förhållandena i Ukraina, Vietnam och Kazakstan.

(6) Samma behandling bör även ges import från länder som är medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO) den dag då en antidumpningsundersökning inleds avseende länderna i fråga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2.7 i förordning (EG) nr 384/96 skall ändras på följande sätt:

- Punkt b skall ersättas med följande:

"b) I fråga om antidumpningsundersökningar rörande import från Ryska federationen, Folkrepubliken Kina, Ukraina, Vietnam, Kazakstan och alla länder som inte är marknadsekonomier men som är medlemmar i WTO den dag då undersökningen inleds skall normalvärdet bestämmas i enlighet med punkterna 1-6, om det på grundval av korrekt underbyggda ansökningar från en eller flera tillverkare som omfattas av undersökningen och i enlighet med de kriterier och förfaranden som anges i punkt c visas att marknadsekonomiska förhållanden råder för tillverkaren eller tillverkarna i samband med produktion och försäljning av den berörda likadana produkten. Om så inte är fallet skall de regler som anges i punkt a tillämpas."

- Fotnoten skall ersättas med följande:

"(*) Detta inbegriper Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kirgizistan, Moldova, Mongoliet, Nordkorea, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan och Vitryssland."

Artikel 2

Denna förordning skall tillämpas på alla antidumpningsundersökningar som inleds efter dess ikraftträdande. I fråga om import från länder som inte är marknadsekonomier och som blir medlemmar i WTO efter det att denna förordning har trätt i kraft, skall förordningen tillämpas på alla antidumpningsundersökningar avseende produkter med ursprung i dessa länder som inleds efter den dag länderna i fråga har anslutits till WTO.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 9 oktober 2000.

På rådets vägnar

H. Védrine

Ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 905/98 (EGT L 128, 30.4.1998, s. 18).