Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 2263/2000 av den 9 oktober 2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av färgbildare för svart kopieskrift med ursprung i JapanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 259 , 13/10/2000 s. 0001 - 0023Rådets förordning (EG) nr 2263/2000

av den 9 oktober 2000

om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av färgbildare för svart kopieskrift med ursprung i Japan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(1), särskilt artikel 9 i denna,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med den rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. FÖRFARANDE

1. Inledande

(1) Den 24 juli 1999 tillkännagav kommissionen genom två tillkännagivanden (nedan kallade tillkännagivanden om inledande) i Europeiska gemenskapernas officiella tidning(2) inledandet av två antidumpningsförfaranden beträffande import till gemenskapen av One Dye Black 1 (nedan kallat ODB-1) och One Dye Black 2 (nedan kallat ODB-2) med ursprung i Japan.

(2) Dessa förfaranden inleddes med anledning av två klagomål som ingivits i juni 1999 av CEFIC (European Chemical Industry Council) som ombud för Ciba Specialty Chemicals plc som står för all tillverkning i gemenskapen av de två svarta färgbildarna ODB-1 och ODB-2. Klagomålen innehöll bevisning för att dessa produkter dumpades och att denna dumpning vållade väsentlig skada, och denna bevisning bedömdes tillräcklig för att motivera inledandet av förfarandena.

2. Undersökning

(3) Kommissionen underrättade officiellt den klagande gemenskapstillverkaren och dennes intresseorganisation i gemenskapen, exportörerna, tillverkarna, importörerna och de användare som kommissionen visste var berörda samt företrädarna för det exporterande landet om inledandet av förfarandena. Berörda parter gavs tillfälle att lämna synpunkter skriftligen och begära att höras inom de frister som angavs i tillkännagivandena om inledande.

(4) Skriftliga synpunkter lämnades av en exporterande tillverkare i det berörda landet och av gemenskapstillverkaren. Alla parter som begärde att höras inom den utsatta fristen och som visade att det fanns särskilda skäl till detta gavs tillfälle att bli hörda.

(5) Kommissionen skickade frågeformulär till alla parter som den visste var berörda liksom till alla andra parter som gav sig till känna inom de frister som angavs i tillkännagivandena om inledande. Kommissionen mottog svar från den enda tillverkaren i gemenskapen, sex användare av ODB-1 eller ODB-2, en grupp importörer som var närstående en japansk exportör samt två företag belägna i Japan.

(6) Inga exporterande tillverkare var samarbetsvilliga vid undersökningen. Kommissionen har därför i enlighet med artikel 18.1 i rådets förordning (EG) nr 384/96 (nedan kallad grundförordningen) grundat sina avgöranden på tillgängliga uppgifter. I avsaknad av godtagbara svar, och i enlighet med artikel 16.1 i grundförordningen, har kommissionen inte avlagt kontrollbesök hos de exporterande tillverkarna eller deras närstående importörer.

(7) Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den ansåg nödvändiga för att fastställa skada och gemenskapens intresse. Kommissionen avlade kontrollbesök på plats hos följande företag:

a) Tillverkare i gemenskapen

- Ciba Specialty Chemicals plc, Macclesfield (Förenade kungariket).

b) Användare i gemenskapen

- Jujo Thermal Ltd, Eura (Finland).

- Torraspapel SA, Barcelona (Spanien).

- Zanders Feinpapiere AG, Bergisch Gladbach (Tyskland).

(8) Undersökningen av dumpning och skada omfattade perioden 1 juli 1998-30 juni 1999 (nedan kallad undersökningsperioden). Undersökningen av de tendenser som är av betydelse för fastställandet av skada omfattade perioden från och med den 1 januari 1996 och fram till slutet av undersökningsperioden (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

3. Klargörande och utvidgning av produktbegreppet

(9) Under den preliminära undersökningen konstaterade kommissionen att det fanns andra färgbildare för svart kopieskrift vilka tycktes ha samma grundläggande kemiska och fysiska egenskaper som ODB-1 och ODB-2 och att deras användningsområden överlappade varandra, nämligen bestrykning av papper för användning som självkopierande papper eller för användning som termopapper (i tillkännagivandena om inledande kallat "papper för användning vid värmefotografering").

(10) För att kunna undersöka saken vidare bedömde kommissionen, efter samråd med rådgivande kommittén, det nödvändigt att den 1 april 2000 offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning(3) om ändring av omfattningen av produktbegreppet i antidumpningsförfarandena så att alla färgbildare för svart kopieskrift som används för bestrykning av papper (nedan kallade färgbildare för svart kopieskrift) omfattas.

(11) Den klagande gemenskapstillverkaren och dennes intresseorganisation, exportörerna, tillverkarna, importörerna, de användare som kommissionen visste var berörda samt företrädarna för exportlandet underrättades officiellt om klargörandet och utökandet av produktbegreppet. Berörda parter gavs tillfälle att lämna synpunkter skriftligen och att begära att bli hörda inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet.

(12) Kommissionen skickade ytterligare frågeformulär till alla parter som den visste var berörda och till alla andra parter som gav sig till känna inom den tidsfrist som fastställts i tillkännagivandet. Svar på dessa frågeformulär mottogs från den ende tillverkaren i gemenskapen, en importör som var närstående en exportör, tre japanska företag och sex användare av färgbildare för svart kopieskrift.

(13) Ej heller i detta skede visade någon av de exporterande tillverkarna i Japan samarbetsvilja. Följaktligen grundade kommissionen, i enlighet med artikel 18.1 i grundförordningen, sina slutsatser på tillgängliga uppgifter för Japan som helhet och, i enlighet med artikel 16.1 i grundförordningen, utan att avlägga kontrollbesök hos de exporterande tillverkarna eller dem närstående importörer.

(14) Vidare inhämtade och kontrollerade kommissionen alla uppgifter som den ansåg nödvändiga för fastställande av skada och gemenskapens intresse, inbegripet genomförandet av ett kontrollbesök hos följande användare i gemenskapen:

- Papierfabrik August Koehler AG, Oberkirch (Tyskland).

(15) En berörd part hävdade att förfarandet inte kunde utvidgas till att omfatta alla färgbildare för svart kopieskrift med ursprung i Japan eftersom klagomålen endast avsåg ODB-1 och ODB-2 trots att gemenskapsindustrin måste ha varit medveten om att det finns andra färgbildare.

(16) Produktbegreppet i ett antidumpningsförfarande bestäms inte av den klagande. Produkten skall definieras i enlighet med gällande rätt sådan denna framgår av kommissionens och rådets praxis och av Europeiska gemenskapernas domstols avgöranden. I förevarande fall ingavs klagomål rörande ODB-1 och ODB-2 med ursprung i Japan tillsammans med bevisning för dumpning och därav följande skada för gemenskapsindustrin. De uppgifter som inhämtades under de undersökningar som inleddes med anledning av klagomålen visade dock att de båda förfarandena borde läggas samman och produktbegreppet i det sammanlagda förfarandet utvidgas till att omfatta alla färgbildare för svart kopieskrift som används för bestrykning av papper. Anledningen till detta var att alla färgbildare för svart kopieskrift tycktes ha samma grundläggande fysiska och kemiska egenskaper samt överlappande användningsområden. Dessutom ansågs den bevisning om dumpning och därav följande skada som lämnats i de ursprungliga klagomålen och som endast avsåg två typer av färgbildare för svart kopieskrift vara tillräckligt representativ för alla färgbildare för svart kopieskrift med hänsyn till att dessa två färgbildare för svart kopieskrift har en så stor andel av gemenskapsmarknaden. I processuellt hänseende iakttogs de berörda parternas rättigheter eftersom de underrättades genom ett tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och hade alla möjligheter att ge sig till känna och lämna synpunkter eller begära att bli hörda.

B. PRODUKTEN

1. Allmänt

(17) Färgbildare för svart kopieskrift utgör en särskild grupp av fluoranfärgbildare vilka genom sina egna egenskaper och utan att behöva blandas med andra färgbildare ger upphov till ett svart avtryck på papperet när de används för att bestryka papper för framställning av självkopierande papper eller termopapper.

(18) Enligt de uppgifter som lämnats av alla parter finns det olika typer av färgbildare för svart kopieskrift, såsom Black 15, Black 100, Black 303, Black 305, Black 500, CF 51, ETAC, Fuji Black, ODB-1, ODB-2, ODB-7, PSD 150, PSD 184, PSD 300A, S-205 och TH 107. Denna uppräkning är inte uttömmande eftersom det regelbundet kommer ut nya typer på marknaden. Det bör dock noteras att de viktigaste typerna, som stod för mer än 90 % av den totala förbrukningen i gemenskapen under undersökningsperioden, är ODB-1, ODB-2, Black 15 och S-205.

(19) Undersökningen har visat att alla färgbildare för svart kopieskrift har samma grundläggande kemiska egenskaper, dvs. samma grundmolekyl (C26H16N2O3). Grundmolekylen bildas genom kondensation av en bensofenonketosyra i svavelsyra med en substituerad difenylamin. Den resulterande ftaliden tvättas, isoleras och renas. Olika substituenter (R1-R5) är bundna till grundmolekylens ringsystem. Färgbildningsreaktionen går till så att grundmolekylens ring öppnas under inverkan av värme eller tryck. Därmed uppkommer en positiv restladdning som är delokaliserad i ringsystemet. Den energi som krävs för att åstadkomma denna delokalisering hämtas från det infallande synliga ljus som ger föreningen dess svarta färg. Färgbildningsreaktionens natur påverkas inte av substituenterna i ringsystemet. Dessa substituenter leder endast till ett antal smärre förändringar som ger den slutliga pappersprodukten dess karakteristiska egenskaper (vit bakgrund, beständighet mot värmeväxling, bildstabilitet).

(20) Vidare har alla färgbildare för svart kopieskrift samma grundläggande fysiska egenskaper (ett vitt eller ljust färgat, lättrinnande, pulver).

(21) Slutligen har alla färgbildare för svart kopieskrift samma grundläggande användningsområden. Färgbildare för svart kopieskrift används för att bestryka papper för tillverkning av självkopierande papper eller termopapper. För bestrykning av papperet blandas de svarta färgbildarna med andra kemiska produkter enligt varje papperstillverkares eget "recept", som varierar beroende på vilken typ av färgbildare som används. Uppgifter från samarbetsvilliga användare visar att de olika typerna av färgbildare för svart kopieskrift är i stor utsträckning utbytbara vid tillverkning av självkopierande papper eller termopapper. Det har hänt att användare på kort tid kunnat byta mellan olika färgbildare för att framställa en och samma slutprodukt.

2. Berörd produkt

(22) Den berörda produkten är färgbildare för svart kopieskrift med ursprung i Japan. Som beskrivits ovan har alla typer av den berörda produkten samma grundläggande fysiska och kemiska egenskaper och överlappande användningsområden vid framställningen av självkopierande papper eller termopapper. De bör därför i denna undersökning betraktas som en enda produkt.

(23) En berörd part hävdade att ODB-1/ODB-2 och S-205 inte har samma grundläggande kemiska egenskaper. Parten hävdade att substituenterna R1 och R2 inte är desamma i ODB-1/ODB-2 som i S-205 och att detta på ett betydande sätt påverkar egenskaperna hos S-205 jämfört med egenskaperna hos ODB-1/ODB-2. Han angav dock inte närmare vilka egenskaper som avsågs.

(24) Undersökningen har visat att S-205 och ODB-1/ODB-2 har samma grundläggande kemiska egenskaper, dvs. att de har samma grundläggande molekyl (se skäl 19) och att de båda framkallar en svart bild på det bestrukna papperet utan att behöva blandas med andra färgbildare. Beträffande särskilda egenskaper som tillförs av de olika substituenterna Rl och R2 noteras att användare har konstaterats framställa en och samma pappersprodukt genom att använda antingen ODB-1/ODB-2 eller S-205, vilket tyder på att de skillnader i egenskaper som papperet eventuellt kan erhålla genom användning av olika typer av färgbildare för svart kopieskrift i allmänhet är minimala, om sådana alls förekommer. Dessutom hävdade en annan berörd part att alla typer av färgbildare för svart kopieskrift innehåller speciella beståndsdelar, dock utan att bestrida att de har samma grundläggande kemiska egenskaper.

(25) Vad gäller färgbildarnas utbytbarhet hävdade samma berörda part att ODB-1 i allmänhet inte används för tillverkning av termopapper.

(26) Undersökningen visade dock att minst två användare i gemenskapen använder ODB-1 vid tillverkningen av termopapper. Samma användare gjorde också gällande att ODB-1, ODB-2 och S-205 är utbytbara vid tillverkning av självkopierande papper. Dessutom bytte en användare som tillverkade papper för användning som självkopierande papper från ODB-1 till ODB-2 under 1998 och därefter till Black 15 under undersökningsperioden.

(27) Samma berörda part hävdade också att termopapper kunde tillverkas med såväl ODB-2 som S-205, men att slutproduktens egenskaper och kvalitet påverkades av valet av färgbildare. Parten gjorde vidare gällande att pappersprodukter som framställts med S-205 för slutanvändaren inte är utbytbara med pappersprodukter som framställts med andra typer av färgbildare för svart kopieskrift (vilka påstods vara av sämre kvalitet, mindre åldersbeständiga och medföra mindre stabil tryckning).

(28) Med hänsyn till att minst sex användare tillverkar termopapper med användning av andra typer av färgbildare för svart kopieskrift än S-205 och att det inom termopapperstillverkningen finns standardprodukter som till exempel faxpapper kan detta påstående inte godtas. Dessutom hävdade en exporterande tillverkare och dennes närstående importör att det skulle ske en övergång från ODB-2 till S-205 om priserna på ODB-2 ökade och att S-205 och ODB-2 var utbytbara.

(29) Två av de berörda parterna hävdade att ett byte av färgbildare för svart kopieskrift skulle tvinga användarna att byta teknik och, särskilt, att ändra sina "recept" eller produktsammansättningar. De hävdade att det av denna anledning inte var möjligt att omedelbart byta från en typ av färgbildare för svart kopieskrift till en annan utan stora tekniska och ekonomiska kostnader. De hävdade på denna grund att varje typ av färgbildare för svart kopieskrift utgör en särskild produkt.

(30) Att de produkttyper som omfattas av förfarandet har samma eller liknande slutanvändning behöver inte nödvändigtvis innebära att varje användare kan gå från att använda en typ av den berörda produkten till en annan utan att göra vissa anpassningar. I detta fall är det klart att ett byte av typ av färgbildare för svart kopieskrift innebär att "receptet" förändras. Det bör dock påpekas att nödvändigheten att ändra "receptet" inte innebär ett tekniskt eller ekonomiskt hinder för byte av färgbildare, vilket framgår av att användare tidigare bytt från en typ av färgbildare för svart kopieskrift till en annan. Under alla omständigheter har användarna själva uppgivit att ett byte av färgbildartyp inte innebär att produktionskedjan, produktionsförfarandet eller know-how måste anpassas i någon större utsträckning.

(31) På grundval av detta konstaterar kommissionen att alla typer av färgbildare för svart kopieskrift med ursprung i Japan bör betraktas som en enda produkt, som skall vara den berörda produkten.

3. Likadan produkt

(32) Kommissionen konstaterade att den berörda produkten och de färgbildare för svart kopieskrift som tillverkades och såldes i gemenskapen av gemenskapsindustrin (som definieras i skäl 61) hade samma grundläggande kemiska och fysiska egenskaper och samma användningsområden som de färgbildare för svart kopieskrift med ursprung i Japan som exporterades till gemenskapen. Detsamma konstaterades för de färgbildare för svart kopieskrift som tillverkades och såldes på Japans inhemska marknad och som var likadana som den berörda produkten.

(33) Det gjordes gällande att definitionen av den berörda produkten borde begränsas till de typer som tillverkas av gemenskapsindustrin eftersom gemenskapsindustrin endast tillverkar två typer av färgbildare för svart kopieskrift, nämligen ODB-1 och ODB-2.

(34) I antidumpningsförfaranden definieras den berörda produkten och den likadana produkten med hänvisning till deras grundläggande fysiska, kemiska eller tekniska egenskaper och grundläggande användningsområden. När den berörda produkten, dvs. den produkt som exporteras från Japan, har definierats har kommissionen att undersöka om den produkt som tillverkas och säljs på den inhemska marknaden och den produkt som tillverkas och säljs av gemenskapsindustrin i gemenskapen är likadana produkter som den berörda produkten. Att en viss produkttyp inte tillverkas i gemenskapen är i detta avseende inte relevant.

(35) Vidare skulle en begränsning av produktbegreppet - och, ytterst, av antidumpningsåtgärderna - till att avse endast de typer som tillverkas av gemenskapsindustrin i detta fall innebära att man inte tog hänsyn till att beteendet hos exportörer av produkttyper som inte tillverkas i gemenskapen påverkar gemenskapsindustrin eftersom deras respektive produkter är likadana. En sådan begränsning skulle kunna leda till att användarna övergår till färgbildartyper som inte omfattas av undersökningen, vilket skulle göra eventuella antidumpningsåtgärder verkningslösa. Användare har uppgivit att prisskillnader på mellan 5 % och 15 % skulle vara tillräckliga för att motivera ett byte av den typ av färgbildare för svart kopieskrift som används.

(36) Kommissionen finner därför att de färgbildare för svart kopieskrift som tillverkas och säljs av gemenskapsindustrin på gemenskapsmarknaden och de som säljs på den japanska marknaden är likadana som den berörda produkten i den mening som avses i artikel 1.4 i grundförordningen.

(37) Eftersom alla färgbildare för svart kopieskrift utgör en och samma produkt lägger kommissionen samman de ursprungliga förfarandena rörande ODB-1 respektive ODB-2. Kommissionen bekräftar att produktbegreppet i det kombinerade förfarandet omfattar alla färgbildare för svart kopieskrift. Kommissionen har av detta skäl bara gjort en bedömning av dumpning och därav följande skada samt av gemenskapens intresse.

C. DUMPNING

1. Samarbetsvilja

(38) De klagande nämnde tre japanska tillverkare av ODB-1 och ODB-2. Vid den preliminära undersökningen konstaterades ett fjärde företag exportera S-205. Inget av dessa fyra företag var samarbetsvilligt vid undersökningen.

(39) Nippon Soda Co. Ltd förklarade, vid förfarandets inledande och efter det att produktbegreppet klargjorts och utvidgats, att företaget inte skulle besvara frågeformulären.

(40) Hodogaya Chemical Co. Ltd (nedan kallat Hodogaya) besvarade såväl frågeformuläret för tillverkare och exportörer av ODB-1 och ODB-2 som frågeformuläret för tillverkare och exportörer av färgbildare för svart kopieskrift. De uppgifter som företaget lämnade medgav dock inte fastställande av individuella undersökningsresultat för detta företag. Hodogaya underrättades om detta men lämnade inga synpunkter.

(41) Yamamoto Chemicals Inc. (nedan kallad Yamamoto) svarade inte på större delen av de frågeformulär som var avsedda för tillverkare och exportörer av ODB-1 och ODB-2. Företaget besvarade endast den del av frågeformulären som var märkt "frågeformulär avsett för närstående företag som säljer den berörda produkten" från en grupp av handelsföretag (nedan kallad "Mitsui-gruppen")(4). Yamamoto uppgav att företagets hela försäljning på gemenskapens marknad sköttes av Mitsui-gruppen och begärde endast att kommissionen skulle fastställa särskilda undersökningsresultat för företaget beträffande exportpriserna och skademarginalen. Som svar på frågeformuläret om färgbildare för svart kopieskrift ingav Yamamoto endast en kompletterande inlaga rörande skada och gemenskapens intresse. Med hänsyn till detta har särskilda undersökningsresultat inte kunnat fastställas för detta företag.

(42) Yamada Chemical Co. Ltd (nedan kallat Yamada) och det närstående företaget Fukui Yamada Chemical Co. Ltd (nedan kallat Fukui Yamada) ingav i sak ofullständiga svar på frågeformuläret för tillverkare och exportörer av färgbildare för svart kopieskrift. Företagen upplystes om detta och gavs tillfälle att lämna ytterligare förklaringar i enlighet med artikel 18.4 i grundförordningen. Företagen underrättades om att deras uppgifter, i avsaknad av ett tillfredsställande svar, skulle bedömas otillräckliga för fastställande av särskilda undersökningsresultat för företagen. Bland de främsta bristerna kan nämnas att företagens struktur inte kunde utredas eftersom de uppgav endast en av sina aktieägare, att de inte lämnade några uppgifter om produktionsprocessen och produktionskostnaderna samt att de vägrade kommissionen tillgång till bokföringen och annan finansiell dokumentation med motiveringen att det rörde sig om företagshemligheter. Den 13 och 17 juli 2000, mer än två månader efter det att tidsfristen för att besvara frågeformuläret gått ut, lämnade Yamada/Fukui Yamada uppgifter om produktionskostnaderna för S-205 och deras bokslut för tre redovisningsår. Dessa uppgifter, som lämnades långt efter de uppställda tidsfristerna, påverkade inte den rättsliga bedömningen att dessa företag inte var samarbetsvilliga vid undersökningen. Uppgifterna kunde heller inte användas som tillgängliga uppgifter i den mening som avses i artikel 18 i grundförordningen eftersom de togs emot när undersökningen var långt framskriden och inte rimligen kunde tas i beaktande.

(43) Ingen annan tillverkare som exporterar den berörda produkten till gemenskapen gav sig till känna inom föreskriven tid.

(44) Den japanska exportören Nagase & Co. Ltd gav in två inlagor först den 17 och 18 juli 2000. Dessa inlagor, som gavs in långt efter föreskriven tid, kunde dock inte uppväga företagets inledande brist på samarbetsvilja. Den bristande samarbetsviljan uppvägdes inte heller av den samarbetsvilja som visades av ett Nagase & Co. närstående företag i Tyskland som gav sig till känna och samarbetade i undersökningen såsom oberoende importör. Uppgifterna från Nagase & Co. Ltd kunde inte heller användas som tillgängliga uppgifter i den mening som avses i artikel 18 i grundförordningen, eftersom de togs emot när undersökningen var långt framskriden och inte rimligen kunde tas i beaktande.

(45) På grund av de exporterande tillverkarnas bristande samarbetsvilja grundades slutsatserna om dumpning på tillgängliga uppgifter för Japan som helhet i enlighet med artikel 18.1 i grundförordningen. Enligt de tillgängliga uppgifterna utgörs de importerade svarta färgbildarna med ursprung i Japan till största delen av ODB-1, ODB-2 och S-205. Kommissionen fann därför att slutsatserna om dumpning som rör dessa tre produkttyper får anses vara i rimlig grad representativa för importen av den berörda produkten.

2. Normalvärde

(46) Vad gäller ODB-1 och ODB-2 utgjorde, på grund av bristen på samarbetsvilja, klagomålen den enda tillgängliga källan för uppgifter. I klagomålen gjordes en uppskattning av normalvärdena på grundval av priserna på den inhemska marknaden. De ofullständiga svaren på frågeformulären innehöll inga uppgifter om försäljningen på den inhemska marknaden eller om produktionskostnaderna.

(47) Vad gäller S-205 utgjorde svaret på frågeformuläret från Yamada/Fukui Yamada de enda tillgängliga uppgifterna. Försäljningen på hemmamarknaden ansågs representativ eftersom den utgjorde mer än 5 % i volym av försäljningen till gemenskapen. I avsaknad av uppgifter beräknades produktionskostnaden för S-205 på grundval av uppgifter som lämnats i klagomålen rörande ODB-1 och ODB-2. På denna grundval framstod de transaktioner som rapporterats av Yamada som lönsamma. Följaktligen fastställdes normalvärdet för S-205 till det vägda genomsnittliga priset när det gäller all försäljning till oberoende kunder på den inhemska marknaden som Yamada uppgivit för undersökningsperioden.

3. Exportpris

(48) Exportpriserna för de tre produkttyperna fastställdes enligt följande:

3.1 ODB-1

(49) Exportpriset fastställdes på grundval av uppgifter från Mitsui-gruppen och Eurostat.

(50) Beträffande uppgifterna från Mitsui-gruppen bör framhållas att alla företag i gruppen konstaterades vara varandra närstående. I enlighet med artikel 2.9 i grundförordningen har kommissionen bortsett från priserna vid försäljning mellan dessa företag, eftersom dessa ansågs otillförlitliga, och i stället använt sig av de priser till vilka importerad ODB-1 för första gången såldes vidare till en oberoende köpare. Dessa priser justerades med beaktande av alla kostnader som uppstått mellan importen och vidareförsäljningen, inbegripet de skatter, tullar, försäljnings- och administrationskostnader samt allmänna kostnader för vart och ett av de närstående företagen som uppstått mellan importen och vidareförsäljningen till den oberoende kunden jämte en vinst på 5 % av omsättningen. I avsaknad av en samarbetsvillig oberoende köpare i gemenskapen har den femprocentiga vinsten fastställts i enlighet med den vinstmarginal som bedömdes rimlig i ett tidigare ärende som rörde en kemisk produkt(5).

(51) Eftersom ODB-1 hörde till ett särskilt TARIC-nummer under undersökningsperioden fastställdes värdet och kvantiteten för den övriga försäljningen på gemenskapens marknad genom att de kvantiteter och värden cif för den export som Mitsui & Co. Ltd (Japan) uppgivit för undersökningsperioden drogs av från de totala kvantiteterna och värdena i Eurostats statistik.

3.2 ODB-2

(52) Exportpriset fastställdes på grundval av uppgifterna från Mitsui-gruppen och de uppgifter som lämnats i klagomålet.

(53) För priserna på den export av ODB-2 som uppgivits av Mitsui-gruppen använde kommissionen den metod som beskrivs i skäl 50.

(54) För övrig försäljning utgjorde Eurostats uppgifter inte en tillförlitlig informationskälla eftersom det TARIC-nummer enligt vilket importen av ODB-2 deklareras också omfattar andra kemiska produkter och ODB-2 utgör endast en bråkdel av den importvolym som deklareras under detta nummer. Detta bekräftas av att det genomsnittliga värdet per enhet cif var mycket lågt jämfört med det genomsnittliga exportpris cif som uppskattades i klagomålet och de uppgifter som lämnades av företagen i Mitsui-gruppen. Kvantiteten och värdet av den övriga importen av ODB-2 fastställdes därför genom att de kvantiteter och värden cif för den export som Mitsui & Co. Ltd (Japan) uppgivit för undersökningsperioden drogs av från de totala kvantiteterna och värdena enligt uppskattningarna i klagomålet (eftersom inga andra uppgifter fanns tillgängliga).

3.3 S-205

(55) Fukui Yamada förklarade sig leverera alla produkter till Yamada som i sin tur använde sig av en oberoende japansk handlare för att exportera S-205 till gemenskapen. De uppgivna exportpriserna motsvarade de priser cif som denna handlare fakturerade ett närstående företag i gemenskapen. Kommissionen bortsåg följaktligen från dessa priser som inte kunde anses tillförlitliga och använde sig i stället av de inköpspriser som uppgivits av de första oberoende köparna i gemenskapen. Dessa priser justerades med beaktande av alla kostnader som uppstått mellan importen och vidareförsäljningen och en vinstmarginal på 5 % av omsättningen.

4. Jämförelse

(56) För att åstadkomma en rättvis jämförelse mellan normalvärdena och exportpriserna på nivån från fabrik gjorde kommissionen justeringar för olikheter som påverkar prisernas jämförbarhet. Justeringarna gjordes i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen för provisioner, transport, försäkring, hantering, lastning och därmed sammanhängande kostnader på grundval av uppgifter i klagomålen (för ODB-1 och ODB-2) och uppgifter från Yamada (för S-205).

5. Dumpningsmarginal

(57) I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen jämfördes de vägda genomsnittliga normalvärdena med de vägda genomsnittliga exportpriserna för var och en av de tre produkttyperna.

(58) I enlighet med artikel 2.12 i grundförordningen fastställdes ett vägt genomsnitt av dumpningsmarginalerna för de olika produkttyperna vilket ansågs representativt för dumpningsnivån för alla färgbildare för svart kopieskrift med ursprung i Japan.

(59) Den således fastställda dumpningsmarginalen är 49,8 %, uttryckt i procent av importens pris cif vid gemenskapens gräns.

D. GEMENSKAPSINDUSTRIN

(60) Ciba Specialty Chemicals plc var den enda tillverkaren av färgbildare för svart kopieskrift i gemenskapen under undersökningsperioden.

(61) Företaget utgör därför "gemenskapsindustrin" enligt artikel 4.1 i grundförordningen.

E. SKADA

1. Inledande anmärkningar

(62) Som angivits ovan omfattade undersökningen av den utveckling, som är relevant för fastställande av skada, tiden från och med 1 januari 1996 till undersökningsperiodens slut.

(63) En berörd part gjorde gällande att den period som undersöktes hade avgränsats på ett olämpligt sätt och inte var representativ samt att undersökningen borde utgå från 1992, det år då den klagande inledde sin tillverkning av färgbildare för svart kopieskrift i gemenskapen.

(64) På denna punkt bör först påpekas att det är praxis i antidumpningsförfaranden att en period på tre till fem år undersöks vid bedömningen av hur gemenskapsindustrins situation utvecklats.

(65) Vidare bör påpekas att förekomsten av skada, liksom förekomsten av dumpning, måste fastställas med avseende på undersökningsperioden. Den period som föregår undersökningsperioden kan endast användas som en fingervisning om gemenskapsindustrins utveckling vid bedömningen av huruvida situationen under undersökningsperioden är skadlig. Valet av ett annat utgångsdatum för bedömningen skulle inte ha påverkat slutsatsen att gemenskapsindustrin vållats skada under undersökningsperioden.

(66) På dessa grunder anser kommissionen det inte motiverat att utvidga den period som ligger till grund för bedömningen av utvecklingen vad gäller frågan om skada.

2. Förbrukningen i gemenskapen

(67) I avsaknad av samarbetsvilja från de exporterande tillverkarnas sida och med hänsyn till att Eurostats uppgifter om importen var oprecisa, fastställde kommissionen förbrukningen i gemenskapen på grundval av volymen av den försäljning på gemenskapens marknad som rapporterats av gemenskapsindustrin, importen med ursprung i Japan och Förenta staterna enligt uppgifterna från samarbetsvilliga användare och de uppgifter som gemenskapsindustrin lämnat i klagomålen.

(68) Mellan 1996 och 1998 ökade förbrukningen med 18 % till följd av en ökning av tillverkningen av termopapper. Mellan 1998 och undersökningsperioden minskade förbrukningen något (-1 %). Denna minskning berodde på att två användare i gemenskapen upphörde med papperstillverkning.

3. Import med ursprung i Japan

3.1 Den berörda importens volym och marknadsandel

(69) I avsaknad av samarbetsvilja från de exporterande tillverkarnas sida och med hänsyn till att Eurostats uppgifter om importen var oprecisa, har importens volym och marknadsandel fastställts på grundval av tillgängliga uppgifter, dvs. de uppgifter som lämnades av samarbetsvilliga användare och de uppgifter som gemenskapsindustrin lämnade i klagomålen.

(70) Enligt denna beräkning har volymen av importen av den berörda produkten ökat kontinuerligt från ett index på 100 under 1996 till 123 under 1997, 131 under 1998 och 141 under undersökningsperioden, vilket innebär en ökning med över 40 %. Denna ökning återspeglas i den berörda produktens marknadsandel som ökade från 36 % under 1996 till 41,7 % under 1997, 40 % under 1998 och 43,4 % under undersökningsperioden.

3.2 Priserna för den berörda importen

a) Utvecklingen av priserna för den berörda importen

(71) Det genomsnittliga priset per enhet (uttryckt i ecu/euro per kilogram) för alla färgbildare för svart kopieskrift som importerades från Japan sjönk med 19 % under skadeundersökningsperioden enligt de uppgifter som lämnades av de samarbetsvilliga användarna och av en importör. Priserna minskade från 24,9 ecu per kilogram under 1996 till 22,1 ecu per kilogram under 1997, 21,6 ecu per kilogram under 1998 och 20,2 ecu/euro per kilogram under undersökningsperioden.(6) Priserna för olika typer av färgbildare för svart kopieskrift har minskat kontinuerligt under skadeundersökningsperioden, om än i annan omfattning: de genomsnittliga priserna för ODB-1 minskade med 13 % under skadeundersökningsperioden medan de genomsnittliga priserna för ODB-2 minskade med 19 % och de genomsnittliga priserna för S-205 minskade med 15 % under samma period(7).

b) Prisunderskridande

(72) Gemenskapsmarknaden för färgbildare för svart kopieskrift kännetecknas av ett litet antal leverantörer och ett begränsat antal användare. På denna marknad sker prisbildningen genom ett system med prisuppgifter enligt vilket användarna inhämtar prisuppgifter från alla leverantörer. Dessa prisuppgifter ligger sedan till grund för vidare förhandlingar.

(73) Med hänsyn till detta har frågan om prisunderskridande undersökts på grundval av prisförhandlingarna mellan användarna i gemenskapen och leverantörerna. Eftersom de japanska exporterande tillverkarna inte var samarbetsvilliga grundades bedömningen av prisunderskridandet på de uppgifter som lämnades av gemenskapsindustrin om prisförhandlingarna för cirka 5O % av gemenskapsindustrins totala försäljning. Där så varit möjligt har dessa uppgifter kontrollerats med samarbetsvilliga användare.

(74) Vad gäller ODB-1 har prisförhandlingarna undersökts för transaktioner motsvarande cirka 45 % av försäljningen av ODB-1 i gemenskapen under undersökningsperioden. Med utgångspunkt i detta fann kommissionen, genom en jämförelse mellan det inledningsvis begärda priset och det pris som slutligen avtalades, att det pris som gemenskapsindustrin ursprungligen begärt underskridits med mellan 5 % och 8 % av ett japanskt anbud.

(75) Beträffande ODB-2 undersöktes prisförhandlingar avseende transaktioner som motsvarade cirka 70 % av försäljningen av ODB-2 i gemenskapen under undersökningsperioden. Samma mönster kunde konstateras för denna typ av färgbildare för svart kopieskrift, varvid underskridandemarginalerna låg mellan 1 % och 5 %.

(76) Dessa förhållanden återspeglar tydligt såväl den utsträckning i vilken gemenskapsindustrins försäljningspriser underskridits av priserna på den berörda produkten inom ramen för systemet med prisuppgifter som det faktum att den dumpade importen pressat ned gemenskapsindustrins försäljningspriser (eftersom det fastställts att de låga anbudspriserna ofrånkomligen påverkar alla priser som avtalas vid följdaffärer med samma kund).

(77) Sammanfattningsvis har gemenskapsindustrin tvingats att anpassa sina priser till prispressen från de japanska företagens anbud och försäljning på gemenskapens marknad. Detta ledde till en prisminskning på cirka 3 % för gemenskapsindustrin mellan 1998 och undersökningsperioden.

(78) En berörd part gjorde gällande att den metod som kommissionen använde för att bedöma frågan om prisunderskridande var felaktig. Han hävdade att det inledande anbudet i en affärsförhandling sällan motsvarar ett kommersiellt gångbart pris utan ofta sätts för högt eftersom anbudsgivaren vet att priset kommer att sänkas under förhandlingens gång.

(79) Enligt uppgifter från gemenskapsindustrin motsvarar gemenskapsindustrins inledande anbud den prisnivå som överenskommits med köparen i fråga vid de närmast föregående prisförhandlingarna. Det bör vidare påpekas att redan detta pris inneburit en otillräcklig vinst för gemenskapsindustrin. Kommissionen finner därför att det inte är fel att utgå från det inledande anbudet vid bedömningen av frågan om prisunderskridande.

4. Gemenskapsindustrins situation

4.1 Allmänna överväganden

(80) I enlighet med artikel 3.5 i grundförordningen omfattade bedömningen av den dumpade importens inverkan på gemenskapsindustrin en granskning av alla relevanta ekonomiska faktorer och förhållanden som har betydelse för industrins situation, inbegripet nedgång i försäljning, vinst, produktion, marknadsandel, produktivitet, avkastning på investeringar, kapacitetsutnyttjande, faktorer som påverkar gemenskapspriser, likviditetsflödet, lagerhållning, sysselsättning, löner, tillväxt och förmåga att anskaffa kapital eller investeringsmedel. Varken en enskild eller flera av dessa faktorer behöver nödvändigtvis vara avgörande.

4.2 Produktion, kapacitet, kapacitetsutnyttjande och lagerhållning

(81) Produktionen ökade med 19 % mellan 1996 och 1997 samtidigt som förbrukningen ökade. Produktionen minskade med 2 % mellan 1997 och 1998 och minskade med ytterligare 18 % mellan 1998 och undersökningsperioden. Samtidigt med denna nedgång inträffade en liten minskning i förbrukningen och en betydande nedgång i försäljningen.

(82) Produktionskapaciteten bör ses mot bakgrund av att samma produktionsanläggningar används för att tillverka färgbildare för svart kopieskrift och färgbildare för kulört kopieskrift. Produktionskapaciteten för färgbildare för svart kopieskrift har därför beräknats genom att produktionen av färgbildare för kulört kopieskrift avräknats från produktionsläggningens bevisade kapacitet.

(83) Kapacitetsutnyttjandet ökade från 72 % under 1996 till 79 % 1997 för att sedan gå ned till 69 % 1998 och ligga kvar på den nivån under hela undersökningsperioden.

(84) Vid undersökningen av lagerhållningen bör noteras att färgbildare för svart kopieskrift tillverkas på beställning och att varorna i lagren därför är sådana som skall levereras till kunder. Under dessa omständigheter tycks en bedömning av lagerhållningen inte vara relevant för undersökningen av gemenskapsindustrins ekonomiska situation. För fullständighets skull ges dock nedan en redogörelse för lagerhållningens utveckling.

(85) Gemenskapsindustrins utgående lager minskade med 58 % mellan 1996 och undersökningsperioden och nådde sin högsta nivå under 1997 men sjönk 1998 åter ned till 1996 års nivå. I förhållande till gemenskapsindustrins sammanlagda produktionsvolym har de utgående lagren minskat med 58 % under skadeundersökningsperioden (lagren motsvarade 20,7 % av den totala produktionsvolymen 1996 och 8,7 % under undersökningsperioden).

(86) De minskade lagren under undersökningsperioden berodde på ett projekt för att minska lagerhållningen. Förutom detta bidrog tre andra faktorer till minskningen av lagren av färdiga varor: Orderingången motsvarade i högre grad försäljningsprognoserna. Matningen av varorna skapade en flaskhals under 1999 vilket medförde att det uppstod lager av halvfärdiga produkter (icke förpackade färgbildare för svart kopieskrift) och följaktligen mindre lager av färdiga produkter. I juni 1999 började gemenskapsindustrins amerikanska försäljningsorganisation bygga upp lager i Förenta staterna, och leveranserna till dessa ledde till minskade lager i gemenskapen.

4.3 Försäljningsvolym, marknadsandel och tillväxt

(87) Gemenskapsindustrins försäljning till icke närstående parter i gemenskapen minskade med 5 % under skadeundersökningsperioden. Försäljningsvolymen minskade med 2 % mellan 1996 och 1997. Mellan 1997 och 1998 ökade försäljningen med 15 %, i linje med utvecklingen av förbrukningen. Försäljningen minskade dock markant mellan 1998 och undersökningsperioden, trots att förbrukningen minskade endast svagt (med 1 %).

(88) Gemenskapsindustrins marknadsandel minskade från 45 % under 1996 till 41,6 % 1997, ökade något till 43,1 % 1998 men minskade igen till 36,5 % under undersökningsperioden. Gemenskapsindustrin har alltså inte gynnats av den betydande ökningen av förbrukningen av färgbildare för svart kopieskrift i gemenskapen. Den berörda produkten har vunnit marknadsandelar i samma utsträckning som gemenskapsindustrin förlorat marknadsandelar. Det bör noteras att gemenskapsindustrin inte ökade sin försäljning trots att förbrukningen av färgbildare för svart kopieskrift ökade med 17 % under skadeundersökningsperioden. Tvärtom förlorade gemenskapsindustrin försäljningsvolym (en minskning med 5 %) och marknadsandelar under samma period.

4.4 Försäljningspriser och faktorer som påverkar försäljningspriserna

(89) Enhetspriserna för den berörda produkten som såldes av gemenskapsindustrin på gemenskapens marknad minskade med totalt 16 % under skadeundersökningsperioden. Efter en nedgång på 6 % mellan 1996 och 1997 minskade priserna med ytterligare 7 % mellan 1997 och 1998 och med ytterligare 3 % mellan 1998 och undersökningsperioden.

(90) Av de faktorer som påverkar försäljningspriserna har produktionskostnaden undersökts. Produktionskostnaden minskade med 8 % mellan 1996 och undersökningsperioden, främst på grund av lägre råmaterialpriser (råmaterial står för mellan 60 % och 75 %(8) av den totala produktionskostnaden). Den totala produktionskostnaden minskade med 7 %.

(91) Vad särskilt gäller lönekostnaderna framgår av tillgängliga uppgifter avseende Ciba Specialty Chemicals plc att dessa ökade med 26 % under skadeundersökningsperioden. Med beaktande av att den uppskattade sysselsättningen inom sektorn för färgbildare för svart kopieskrift ökade med 15 % uppgick löneökningen till 10 % under skadeundersökningsperioden, dvs. en genomsnittlig årlig löneökning på 2,8 %. Det bör dock framhållas att lönekostnaderna utgör endast en liten del av den totala produktionskostnaden. Den måttliga löneökningen sammanföll dock med effektivitetsvinster inom gemenskapsindustrin i form av en minskning av tillverkningstiden per sats och ökad avkastning per sats.

(92) Kommissionen finner därför att gemenskapsindustrins priser under skadeundersökningsperioden minskade betydligt mer än kostnaderna (som minskade med - 7 %). Denna stora prisnedgång (- 16 %) medförde betydande förluster för gemenskapsindustrin i enlighet med vad som beskrivs nedan.

4.5 Lönsamhet, likviditetsflöde och avkastning på investeringar

(93) Gemenskapsindustrins lönsamhet, uttryckt som vinsten på försäljningen på gemenskapens marknad, före extraordinära poster och skatt, låg kring den kritiska punkten 1996 för att sedan falla till (mellan - 5 % och - 7 %) 1997, (mellan - 7 % och - 9 %) 1998 och (mellan - 8 % och - 10 %) under undersökningsperioden(9).

(94) Mellan 1996 och 1997 sjönk gemenskapsindustrins lönsamhet från att ha legat nära den kritiska punkten och övergick i förlust. Detta skedde samtidigt som en minskning av dess försäljningsvolym (- 2 %) och en kraftig minskning av försäljningspriserna (- 7 %). Gemenskapsindustrins kostnader förblev dock stabila. Mellan 1997 och 1998 försökte gemenskapsindustrin återvinna försäljningsvolym och marknadsandelar genom att sänka sina priser (med - 7 %), men eftersom dess kostnader sjönk med bara 6 % ledde prisminskningen till större förluster. Mellan 1998 och undersökningsperioden ökade förlusterna eftersom försäljningspriserna sjönk med 3 % medan kostnaderna minskade med endast 1 %.

(95) En berörd part hävdade att gemenskapsindustrin inte lidit väsentlig skada eftersom färgbildarsektorn som helhet var lönsam under denna period och även efter undersökningsperioden.

(96) Denna undersökning rör färgbildare för svart kopieskrift och inte färgbildare i allmänhet. Undersökningen har visat att gemenskapsindustrin vållats väsentlig skada vad gäller försäljningen av färgbildare för svart kopieskrift i gemenskapen under undersökningsperioden. Det förhållande att gemenskapsindustrin gör vinst på andra produkter, till exempel färgbildare för kulört kopieskrift, betyder inte att den inte lider skada i det avseende som denna undersökning gäller.

(97) Vad gäller likviditetsflödet har denna faktor kunnat fastställas endast för Ciba Specialty Chemicals Inc., som är det schweiziska moderbolaget till Ciba Specialty Chemicals plc, och dessutom endast från och med 1997, det år då moderbolaget grundades. Färgbildare för svart kopieskrift står dock för endast 0,4 % av den totala omsättningen för moderbolaget. Med hänsyn till detta anser kommissionen att denna faktor inte kan ge någon ledning vid bedömningen av gemenskapsindustrins specifika situation vad gäller färgbildare för svart kopieskrift.

(98) Uppgifter om avkastningen på investeringar fanns tillgängliga endast beträffande Ciba Specialty Chemicals plc som helhet. Färgbildare för svart kopieskrift står dock för endast 3,5 % av den totala omsättningen för Ciba Specialty Chemicals plc. Med hänsyn till detta anser kommissionen att denna faktor inte kan ge någon ledning vid bedömningen av gemenskapsindustrins specifika situation vad gäller färgbildare för svart kopieskrift.

4.6 Investeringar och förmåga att anskaffa kapital

(99) Investeringarna under skadeundersökningsperioden sjönk från 100 under 1996 till 71 under undersökningsperioden. De motsvarade cirka 9 % av gemenskapsindustrins omsättning under skadeundersökningsperioden.

(100) Vad gäller förmågan att anskaffa kapital fanns uppgifter endast beträffande Ciba Specialty Chemicals plc. Eftersom färgbildare för svart kopieskrift, som angivits ovan, står för endast cirka 3,5 % av den totala omsättningen för Ciba Specialty Chemicals plc anses denna faktor inte kunna ge någon ledning vid bedömningen av gemenskapsindustrins särskilda situation.

4.7 Sysselsättning och produktivitet

(101) Antalet personer inom gemenskapsindustrin som är sysselsatta med tillverkning av färgbildare för svart kopieskrift ökade med 15 % mellan 1996 (48 anställda) och undersökningsperioden (55 anställda). Eftersom de anställda arbetar med tillverkning av färgbildare för såväl svart som kulört kopieskrift har antalet sysselsatta fördelats på grundval av den andel av den totala produktionsvolymen av färgbildare som utgörs av färgbildare för svart kopieskrift.

(102) Gemenskapsindustrins produktivitet, mätt i produktion per anställd, minskade med 14 % under skadeundersökningsperioden. Uppgifterna om produktiviteten återspeglar i stor utsträckning den fördelning som gjordes vid fastställandet av sysselsättningen.

5. Slutsats om skada

(103) Volymen på importen av färgbildare för svart kopieskrift med ursprung i Japan ökade starkt (med 41 %) mellan 1996 och undersökningsperioden till priser som kontinuerligt minskade under samma period (- 19 %). Denna import ledde till en betydande nedgång i gemenskapsindustrins priser genom att den underskred de priser som gemenskapsindustrin begärde vid prisförhandlingarna.

(104) Under samma period försämrades gemenskapsindustrins situation vad gäller tillverkning (- 1 %), försäljning (- 5 %) och marknadsandel (- 8,5 procentenheter). Trots en stor minskning av dess allmänna kostnader (- 7 %) medförde den skarpa prisnedgången (- 16 %) stora förluster för gemenskapsindustrin. Trots en ökning av förbrukningen i gemenskapen med 17 % minskade gemenskapsindustrins marknadsandel markant under skadeundersökningsperioden, från 45 % till 36,5 %.

(105) Mellan, framför allt, 1996 och 1997 minskade gemenskapsindustrins marknadsandel från 45 % till 41,6 %. Gemenskapsindustrin försökte åtgärda situationen genom att sänka sina försäljningspriser 1998 för att behålla marknadsandelar. Gemenskapsindustrin sänkte sina priser med 6 % och ökade sin marknadsandel (från 41,6 % 1997 till 43,1 % 1998), dock på bekostnad av lönsamheten som sjönk från (mellan - 5 % och - 7 %) till (mellan - 7 % och - 9 %)(10). Mellan 1998 och undersökningsperioden kunde gemenskapsindustrin bara minska sina priser med (- 3 %) vilket ledde till att gemenskapsindustrin förlorade försäljningsvolym (- 18 %) och att dess marknadsandel sjönk till 36,5 %. Eftersom gemenskapsindustrins priser minskade mer än dess kostnader ökade gemenskapsindustrins förluster.

(106) På dessa grunder finner kommissionen att gemenskapsindustrin under undersökningsperioden vållats väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3.1 i grundförordningen i form av minskad produktion och försäljning, förlorade marknadsandelar och sjunkande priser, vilket lett till stora förluster.

F. ORSAKSSAMBAND

1. Inledande anmärkningar

(107) I enlighet med artikel 3 i grundförordningen undersökte kommissionen om den dumpade importens volym och pris haft en inverkan på gemenskapsindustrin som kan betecknas som väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3.6 i grundförordningen. Vid denna undersökning sörjde kommissionen för att undvika att skada som samtidigt vållades gemenskapsindustrin av andra kända faktorer än den dumpade importen hänfördes till den dumpade importen.

2. Verkan av den dumpade importen

(108) Importen av den berörda produkten till dumpade priser ökade markant under skadeundersökningsperioden, mätt i volym och marknadsandel. Samtidigt försämrades situationen för gemenskapsindustrin som förlorade försäljningsvolym och marknadsandelar. De marknadsandelar som gemenskapsindustrin förlorat har i stort sett övertagits av importen av den berörda produkten.

(109) Det bör framhållas att konkurrensen på marknaden för färgbildare för svart kopieskrift sker i form av priskonkurrens. Detta beror på att det finns få aktörer på marknaden och att de olika produkttyperna i stor utsträckning är utbytbara.

(110) Undersökningen visade att gemenskapsindustrin tvingades sänka sina försäljningspriser för att bibehålla sin marknadsandel. Detta styrks av att priserna på den berörda produkten underskred gemenskapsindustrins priser, vilket framgått av undersökningen. Mellan 1996 och 1997 minskade gemenskapsindustrins priser med 7 % medan priserna för den berörda produkten minskade med 10 %. Detta sammanföll med att gemenskapsindustrin förlorade marknadsandelar medan importen av den berörda produkten ökade sin andel av marknaden med 5,7 procentenheter. I ett försök att återvinna marknadsandelar sänkte gemenskapsindustrin sina priser med ytterligare 6 % mellan 1997 och 1998, vilket ledde till att gemenskapsindustrins marknadsandel ökade och att den berörda produktens andel av marknaden minskade något. På grund av de förluster som uppstått sänkte gemenskapsindustrin dock sina priser med endast ytterligare 3 % mellan 1998 och undersökningsperioden, medan de japanska exportörerna sänkte sina priser med 5 %. Följaktligen förlorade gemenskapsindustrin marknadsandelar medan den berörda produkten erövrade en stor del av marknaden. Den kombinerade effekten av sänkta priser och minskad försäljningsvolym (och, följaktligen, minskad produktionsvolym) hade en negativ inverkan på gemenskapsindustrins lönsamhet.

3. Verkan av andra faktorer

3.1 Annan import

(111) Import från andra tredjeländer motsvarade drygt 20 % av förbrukningen i gemenskapen under undersökningsperioden.

(112) Förutom Japan kommer importen till gemenskapen av färgbildare för svart kopieskrift främst från Förenta staterna. I Förenta staterna finns en inhemsk tillverkare av färgbildare för svart kopieskrift och två andra tillverkare som är närstående japanska exporterande tillverkare.

(113) Enligt uppgifter från samarbetsvilliga användare och gemenskapsindustrins uppskattningar minskade importen av färgbildare för svart kopieskrift med ursprung i Förenta staterna från ett index på 100 under 1996 till 93 under 1997. Under 1998 ökade importen från Förenta staterna till 105 för att öka ytterligare till 124 under undersökningsperioden. Marknadsandelen för denna import utvecklades från 19 % under 1996 till 16,7 % under 1997, 16,9 % under 1998 och 20,1 % under undersökningsperioden.

(114) Beträffande priserna bör noteras att det inte finns några uppgifter om 1996 års prisnivå, men att prisnivån minskat kraftigt sedan 1997, från index 100 under 1997 till 82 under 1998 och 76 under undersökningsperioden.

(115) Prisnivån för importerade färgbildare för svart kopieskrift med ursprung i Förenta staterna har, med undantag för 1997, varit lägre än prisnivån för importen med ursprung i Japan.

(116) Med hänsyn till de låga priserna på importen från Förenta staterna konstaterade kommissionen att importen av färgbildare för svart kopieskrift från Förenta staterna kan ha bidragit till den skada som gemenskapsindustrin vållades under undersökningsperioden. Trots dessa låga priser har dock den amerikanska importens marknadsandel förblivit stabil. Denna import kan därför inte vara orsaken till att gemenskapsindustrin förlorat marknadsandelar.

3.2 Utvecklingen av gemenskapsindustrins produktionskostnad

(117) Kommissionen har undersökt huruvida försämringen av gemenskapsindustrins situation, särskilt vad gäller lönsamheten, i väsentlig utsträckning vållats av en ökning av dess produktionskostnad.

(118) Som förklarats ovan minskade gemenskapsindustrins produktionskostnad med 7 % under skadeundersökningsperioden, främst på grund av minskade råmaterialkostnader.

(119) Kommissionen konstaterar därför att försämringen av gemenskapsindustrins situation under skadeundersökningsperioden inte kan bero på en ökning av dess produktionskostnader.

4. Slutsats om orsakssamband

(120) Dessa undersökningsresultat visar tydligt att det finns ett orsakssamband mellan den dumpade importen och den väsentliga skada som konstaterats. Detta styrks främst av gemenskapsindustrins förlust av marknadsandelar, vilka nästan helt övertagits av importen från Japan, i förening med försämringen av gemenskapsindustrins priser och lönsamhet. Detta sammanföll med en ökning av volymen av importen från Japan till priser som underskred gemenskapsindustrins priser och ledde till en kraftig nedgång för dessa.

(121) Andra faktorer, särskilt importen med ursprung i Förenta staterna, kan ha bidragit till den för gemenskapsindustrin skadliga situationen men är inte sådana att de kan bryta orsakssambandet mellan den dumpade importen från Japan och den skada som vållats gemenskapsindustrin, särskilt med hänsyn till den andel av marknaden som den japanska lågprisimporten erövrat.

(122) Kommissionen finner därför att den dumpade importen med ursprung i Japan har vållat gemenskapsindustrin väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3.6 i grundförordningen.

G. GEMENSKAPENS INTRESSE

1. Inledande anmärkningar

(123) I enlighet med artikel 21 i grundförordningen och på grundval av all företedd bevisning undersökte kommissionen om det, trots den dumpade importens skadliga verkan, fanns tvingande skäl för att inte införa antidumpningsåtgärder i detta fall. Detta fastställdes genom en helhetsbedömning av alla intressen.

(124) För att kunna avgöra om det låg i gemenskapens intresse att införa antidumpningsåtgärder inhämtade kommissionen uppgifter från alla berörda parter, inbegripet den inhemska industrin, importörer och handlare samt användare.

2. Gemenskapsindustrins intresse

2.1 Gemenskapsindustrins livsduglighet

(125) Undersökningen visade att gemenskapsindustrins generella lönsamhet vad gäller alla färgbildare som tillverkas i samma produktionsanläggningar som färgbildare för svart kopieskrift varit positiv under skadeundersökningsperioden. Den negativa situationen för gemenskapsindustrins verksamhet som omfattar färgbildare för svart kopieskrift kan därför tillskrivas de japanska exporterande tillverkarnas illojala handelsmetoder, vilka haft en skadevållande effekt.

(126) I linje med den utveckling som observerats under skadeundersökningsperioden förväntas gemenskapens marknad för färgbildare för svart kopieskrift fortsätta att växa under kommande år. Även om tillverkningen av självkopierande papper sannolikt kommer att avta kommer denna minskning att mer än väl kompenseras av en ökning av tillverkningen av termopapper. De investeringar som gemenskapsindustrin gjort under hela perioden och dess kontinuerliga forsknings- och utvecklingssatsningar (som ökade med 44 % under skadeundersökningsperioden) visar att gemenskapsindustrin inte är beredd att överge denna marknad och att gemenskapsindustrin skulle kunna komma i åtnjutande av den förväntade tillväxten på denna marknad om rättvisa marknadsvillkor återupprättas.

(127) Det bör slutligen påpekas att gemenskapsindustrin har ökat sin effektivitet markant. Gemenskapsindustrin har gjort stora ansträngningar i form av kortare produktionscykel och ökad avkastning per sats, vilket bidragit till lägre kostnader.

2.2 Sannolika effekter om åtgärder vidtas

(128) De sannolika effekterna för gemenskapsindustrin av anförandet av antidumpningsåtgärder skulle, generellt sett, bli en volymökning för gemenskapsindustrins försäljning på gemenskapsmarknaden eller en ökning av de priser som gemenskapsindustrin kan ta ut.

(129) Vad gäller en ökning av priserna på gemenskapens marknad är det sannolikt att anförandet av antidumpningstullar på den berörda produkten skulle leda till ökade priser och följaktligen till en högre prisnivå i gemenskapen.

(130) Eftersom den allvarligaste skadefaktorn var den prisnedgång som medfört finansiella förluster skulle gemenskapsindustrin sannolikt främjas av antidumpningsåtgärderna på så sätt att dess priser skulle öka.

(131) Införandet av åtgärder skulle också sannolikt leda till en måttlig ökning av försäljningsvolymen. En ökning av försäljningsvolymen i gemenskapen och, följaktligen, av produktionen skulle göra det möjligt för gemenskapsindustrin att minska sina enhetskostnader och således förbättra sin lönsamhet.

(132) Kommissionen konstaterar därför att anförandet av antidumpningsåtgärder kommer att göra det möjligt för gemenskapsindustrin att öka såväl sina priser som sin försäljningsvolym och på så sätt förbättra sin finansiella situation.

2.3 Sannolika effekter på gemenskapsindustrin av att inte införa antidumpningsåtgärder

(133) Om åtgärder inte införs är det sannolikt att den negativa utvecklingen vad gäller priser, lönsamhet och marknadsandelar fortsätter och kanske förvärras ytterligare.

(134) Om inte prisnivån i gemenskapen förbättras kan det, med hänsyn till de ansträngningar som redan gjorts för att öka effektiviteten, inte förväntas att gemenskapsindustrin skulle bli lönsam igen genom rationalisering. Med nuvarande nivå på de finansiella förlusterna kan för övrigt gemenskapsindustrin inte fortsätta sin verksamhet. Om prisnivån förblir densamma eller fortsätter att minska kan det därför antas att gemenskapsindustrin till sist blir tvungen att överge denna marknad, vilket skulle leda till förlust av investeringar, know-how och arbetstillfällen och att antalet leverantörer på gemenskapens marknad minskar kraftigt, med negativa följder för konkurrensen i gemenskapen. Om gemenskapsindustrin överger denna marknad kommer den sannolikt inte att återinträda på densamma. För det första skulle gemenskapsindustrin har förlorat trovärdighet hos sina kunder, med vilka de bedriver ett nära forsknings- och utvecklingssamarbete. Vidare krävs mellan två och tre år innan en produktionsanläggning kan tas i drift, och ytterligare ett år innan den erforderliga stabiliteten i processen har uppnåtts. Slutligen skulle den kvalificerade arbetskraft samt den forskning och utveckling som byggts upp under åren gå förlorad.

2.4 Slutsats

(135) Med hänsyn till detta finner kommissionen att införandet av en antidumpningsåtgärd skulle gynna gemenskapsindustrin genom en ökning av dess priser och en viss ökning av dess försäljnings- och produktionsvolym, vilket skulle medföra en förbättrad finansiell situation. Om antidumpningsåtgärder inte vidtas skulle det på medellång sikt kunna leda till att gemenskapsindustrin överger denna marknad.

3. Import- och handelsföretagens intresse

(136) Tre av fyra berörda import- och handelsföretag, motsvarande omkring 60 % av den totala volymen av importen av den berörda produkten, underlät att svara på kommissionens frågeformulär men lämnade dock allmänna upplysningar.

(137) Ett av dessa företag hävdade att införandet av en antidumpningstull skulle kunna leda till att den berörda produkten försvann från gemenskapsmarknaden, dock utan att anföra något stöd för detta påstående eller för eventuella konsekvenser för det företaget.

(138) Det bör påpekas att gemenskapsindustrin visserligen har en betydande överskottskapacitet men att denna överskottskapacitet inte är tillräcklig för att tillfredsställa all efterfrågan på gemenskapens marknad. Det krävs därför import för att tillfredsställa efterfrågan. Av detta skäl torde inte eventuella antidumpningsåtgärder leda till att den berörda produkten helt utesluts från gemenskapens marknad utan snarare till att denna import sker till rättvisa priser.

(139) På grundval av de uppgifter som lämnats av det enda samarbetsvilliga import- och handelsföretaget har kommissionen konstaterat att import- och handelsföretag i allmänhet handlar också med andra produkter än färgbildare för svart kopieskrift och att dessa motsvarar (mellan 8 och 12 %)(11) av deras verksamhet. Eftersom antidumpningsåtgärderna i första hand förväntas leda till en prisökning och endast till en viss ökning av gemenskapsindustrins försäljningsvolym är det osannolikt att import- och handelsföretagen skulle påverkas negativt genom en kraftig minskning av försäljningsvolymen.

(140) Sammanfattningsvis är det osannolikt att anförandet av en antidumpningsåtgärd mot import av färgbildare för svart kopieskrift med ursprung i Japan skulle få någon större effekt på import och handelsföretagens ekonomiska situation.

4. Användarnas intresse

4.1 Inledande anmärkningar om användarindustrins struktur

(141) Färgbildare för svart kopieskrift används för bestrykning vid produktion av självkopierande papper och termopapper. De svarta färgbildarna blandas med andra kemiska produkter enligt ett "recept", och baspapperet bestryks sedan med denna blandning.

(142) Enligt tillgängliga uppgifter finns det femton användare i gemenskapen som tillverkar självkopierande papper eller termopapper. Av dessa var åtta samarbetsvilliga vid undersökningen. Av dessa användare tillverkade två båda papperstyperna, tre endast självkopierande papper och tre endast termopapper. Företagens storlek varierar inom denna industri som består av stora och medelstora företag. Dessutom finns det företag som uteslutande ägnar sig åt bestruket papper medan andra företag tillverkar också andra typer av (obestruket) papper. Det bör slutligen påpekas att de flesta företag tillverkar baspapperet själva, medan en av de samarbetsvilliga användarna köper baspapper som han sedan bestryker.

(143) Cirka 40 % av den totala förbrukningen av färgbildare för svart kopieskrift i gemenskapen används som bestrykning vid tillverkningen av självkopierande papper. I gemenskapen tillverkades cirka 1000000 ton av sådant papper under 1998.

(144) Fem samarbetsvilliga användare är verksamma inom denna sektor. Den största tillverkaren står för över 30 % av tillverkningen i gemenskapen. Det andra och tredje företaget i storleksordning står tillsammans för cirka 25 % av tillverkningen i gemenskapen. Det finns ytterligare två företag som vardera står för cirka 10 % av tillverkningen i gemenskapen.

(145) Importen av självkopierande papper är mycket liten (motsvarande en marknadsandel på mellan 1 % och 2 %). Denna sektor uppges vara på nedgående på grund av införandet av ny teknik såsom elektronisk post samt bläckstråle- och laserskrivare, vilken leder till minskad användning av blanketter i flera exemplar (tillverkningen av sådana blanketter är det största användningsområdet för självkopierande papper).

(146) Omkring 60 % av gemenskapens totala förbrukning av färgbildare för svart kopieskrift används för bestrykning vid tillverkning av termopapper. Tillverkning i gemenskapen av denna typ av papper uppgick till cirka 200000 ton under undersökningsperioden.

(147) Det finns fem samarbetsvilliga användare som är verksamma inom denna sektor. Den största av dessa står för (mellan 35 % och 45 %)(12) av marknaden. Det andra och tredje företaget är i storlek en tredjedel av det ledande företaget, och resten av marknaden är uppdelad på cirka fem företag.

(148) Importens andel av marknaden är mycket liten (mindre än 7 %). Denna sektor har enligt uppgifter växt med 4-5 % per år tack vare användningen av termopapper.

4.2 Uppgifter från samarbetsvilliga parter

(149) De samarbetsvilliga företagen har tillsammans en omsättning på cirka 2000 miljoner euro, varav bestruket papper står för hälften. De samarbetsvilliga användarna sysselsatte sammanlagt cirka 10000 personer under undersökningsperioden.

(150) Den vägda genomsnittliga lönsamheten under undersökningsperioden för tillverkare av termopapper uppgick till (mellan 5 % och 7 %)(13), medan den genomsnittliga vägda lönsamheten under undersökningsperioden för tillverkare av självkopierande papper var (mellan 0,5 % och 2 %).

(151) De samarbetsvilliga användarna rapporterade under undersökningsperioden inköp från import- och handelsföretag motsvarande 77 % av den totala importerade volymen av den berörda produkten. De köpte också cirka 72 % av de färgbildare för svart kopieskrift som tillverkades av gemenskapsindustrin.

(152) Undersökningen har visat att kostnaderna för färgbildare för svart kopieskrift utgör i genomsnitt 1,1 % av den totala produktionskostnaden för tillverkare av självkopierande papper. För tillverkare av termopapper utgör kostnaden för färgbildare för svart kopieskrift i genomsnitt 7,9 % av den totala produktionskostnaden. För användarindustrin som helhet är det vägda genomsnittet 4,2 %.

4.3 Verkan vad gäller antidumpningsåtgärdernas kostnader

(153) Med hänsyn till det ovan sagda skulle anförandet av en antidumpningstull på den nivå som övervägs leda till en högsta hypotetisk ökning av produktionskostnaden på 0,21 % för tillverkarna av självkopierande papper. För tillverkare av termopapper skulle den maximala hypotetiska ökningen av produktionskostnaden vara 1,49 %.

(154) Detta är dock den mest långtgående tänkbara effekten av åtgärden och bygger på att dess verkan helt övervältras på användarna. I denna bedömning har dock hänsyn inte tagits till att användarna har stor köpkraft, att det finns alternativa leveranskällor (Förenta staterna) som inte berörs av antidumpningsåtgärder samt att det, även om en viss prisökning kan förväntas, inte är sannolikt att denna kommer att motsvara hela den föreslagna tullen eftersom gemenskapsindustrin samtidigt kommer att gynnas av en måttlig ökning av sin försäljningsvolym.

4.4 Användarnas argument rörande införande av antidumpningsåtgärder

a) Oförmåga att bära högre kostnader för färgbildare för svart kopieskrift

(155) Vissa användare hävdade att priserna för färgbildare för svart kopieskrift inte får bli högre med hänsyn till den hårda konkurrensen mellan papperstillverkare och de för närvarande låga prisnivåerna för deras slutprodukt.

(156) Undersökningen visade att färgbildare för svart kopieskrift utgör endast en liten del av papperstillverkarnas totala produktionskostnad. Den viktigaste faktorn som påverkar papperstillverkarnas kostnader är priset på pappersmassa, vilket utgör 50 % eller mer av produktionskostnaden för bestruket papper och fluktuerar mycket starkt. Utvecklingen av massapriserna mellan 1996 och undersökningsperiodens slut visar att priserna på pappersmassa kan variera med upp till 28 % på månadsbasis.

(157) Eftersom pappersmassan kan stå för 50 % eller mer av produktionskostnaden för bestruket papper har varje variation i massapriset stor inverkan på den totala produktionskostnaden för både självkopierande papper och termopapper.

(158) I detta hänseende framgår av uppgifter från samarbetsvilliga användare att variationerna i priserna för det viktigaste råmaterialet återspeglas i priserna för det bestrukna papperet. Tillgängliga uppgifter visade att prisvariationer på upp till 12 % till stor del kunde överflyttas på köparna.

(159) Kommissionen finner därför det inte sannolikt att de måttliga prisökningar som skulle kunna följa av anförandet av de föreslagna antidumpningsåtgärderna skulle hota de berörda användarnas näringsverksamhet.

b) Begränsning av antalet leverantörer

(160) En användare hävdade att anförandet av antidumpningstullar skulle begränsa antalet leverantörer som står till buds för användarna i gemenskapen och på det sättet eliminera eller minska konkurrensen i gemenskapen.

(161) Undersökningen har visat att den mest sannolika effekten av anförandet av antidumpningsåtgärder blir att prisnivån för färgbildare för svart kopieskrift i gemenskapen ökar måttligt, inte att den japanska exporten helt utesluts från gemenskapsmarknaden (främst därför att gemenskapsindustrin inte kommer att kunna försörja hela gemenskapsmarknaden). Dessutom är Förenta staterna en alternativ försörjningskälla till gemenskapsindustrin och Japan.

(162) Kommissionen finner därför att anförandet av antidumpningsåtgärder sannolikt inte kommer att leda till att användarna i gemenskapen får färre leverantörer. Om kommissionen inte vidtar antidumpningsåtgärder skulle det däremot på medellång sikt kunna leda till att gemenskapens enda tillverkare av färgbildare för svart kopieskrift försvinner på grund av de stora förluster som den dumpade importen av den berörda produkten vållar. Detta skulle minska antalet leveranskällor i gemenskapen.

c) Förlorad konkurrensförmåga för export från gemenskapen

(163) En användare hävdade att anförandet av antidumpningsåtgärder skulle hota hans export utanför gemenskapen genom att hans kostnader skulle öka jämfört med kostnaderna för hans konkurrenter utanför gemenskapen.

(164) För det första har kommissionen konstaterat att priserna i gemenskapen på grund av den hårda konkurrensen på gemenskapsmarknaden för färgbildare för svart kopieskrift är betydligt lägre än priserna på marknaderna i de andra stora papperstillverkande länderna, Förenta staterna och Japan. Detta innebär att tillverkare av självkopierande papper och termopapper utanför gemenskapen köper sina färgbildare för svart kopieskrift till priser som kan vara upp till 20 % högre än de priser som användarna i gemenskapen betalar. För det andra bör noteras att antidumpningstullar, när den berörda produkten importeras för aktiv förädling, antingen inte betalas eller återbetalas när produkten vidareexporteras för sig eller som beståndsdel av en annan produkt.

(165) Med hänsyn till detta torde anförandet av antidumpningstullar inte leda till att gemenskapsanvändarna förlorar konkurrenskraft på exportmarknaderna.

5. Konsekvenser för konkurrensen på gemenskapsmarknaden

(166) I enlighet med artikel 21.1 i grundförordningen har särskild hänsyn ägnats behovet av att undanröja den snedvridning av handeln som orsakas av den skadevållande dumpningen och att återställa effektiv konkurrens i gemenskapen.

(167) Vad gäller strukturen på världsmarknaden för färgbildare för svart kopieskrift har kommissionen konstaterat att det finns tre betydande produktionsområden, nämligen Europeiska gemenskapen, där Ciba är den enda tillverkaren, Japan, där det finns fyra kända tillverkare som framställer färgbildare för svart kopieskrift, och Förenta staterna, där tre kända tillverkare framställer den berörda produkten (två dotterföretag till de två största exporterande tillverkarna i Japan och en oberoende tillverkare).

(168) Ciba tillverkar både färgbildare för såväl svart som kulört kopieskrift. Företagets andel av marknaden uppgick till 36,5 % under undersökningsperioden medan importen av den berörda produkten hade en marknadsandel på 43,4 % och importen från Förenta staterna en marknadsandel på 20,1 %. Det bör framhållas att uppskattningsvis 15 % av importen med ursprung i Förenta staterna tillverkas av amerikanska dotterföretag till de två största japanska exporterande tillverkarna. Gemenskapen är världens största marknad för färgbildare för svart kopieskrift (38 % av den totala uppskattade förbrukningen av färgbildare för svart kopieskrift i världen) och importen till gemenskapen är mycket stor (importen står för omkring 64 % av den totala förbrukningen).

(169) I Japan har två tillverkare, som är de största exportörerna till gemenskapsmarknaden, över 70 % av produktionskapaciteten. Den japanska marknaden för färgbildare för svart kopieskrift är i stor utsträckning stängd för export från gemenskapen eftersom självkopierande papper inte tillverkas med färgbildare för svart kopieskrift utan med färgbildare för kulört kopieskrift och ODB-2 inte kan exporteras av gemenskapsindustrin på grund av patentbegränsningar. Följaktligen importeras inga färgbildare för svart kopieskrift till Japan.

(170) I Förenta staterna har dotterföretagen till de två största japanska tillverkarna den största produktionskapaciteten (över 50 %). Den amerikanska marknaden kännetecknas av höga tullar på import av färgbildare för svart kopieskrift (11,6 %). I Förenta staterna är dessutom ett dotterbolag till en japansk exportör, till följd av förvärvet av en lokal tillverkare, bundet genom ett långfristigt avtal till den största användaren i Förenta staterna som ensam utgör mellan 40 % och 50 % av den amerikanska marknaden för färgbildare för svart kopieskrift. På grund av detta är importens andel av den amerikanska marknaden endast 17 %.

(171) Sammanfattningsvis är gemenskapen den marknad som har den största importpenetrationen och de lägsta priserna i världen. Enligt uppgifter från berörda parter var priserna i Förenta staterna och Japan mer än 20 % högre än priserna i gemenskapen under undersökningsperioden.

(172) Vad gäller konkurrensen på gemenskapsmarknaden har undersökningen visat att gemenskapsindustrin under skadeundersökningsperioden förlorat en stor andel av marknaden och lidit allt större förluster till följd av den dumpade importen av den berörda produkten. De förlorade marknadsandelarna har nästan helt övertagits av den berörda produkten genom illojala handelsmetoder. Detta är särskilt allvarligt med hänsyn till den andel av gemenskapens marknad som kontrolleras av japanska exporterande tillverkare, antingen genom deras export med ursprung i Japan eller exporten med ursprung i Förenta staterna.

(173) Införandet av antidumpningsåtgärder kommer sannolikt att medföra att gemenskapsindustrin förblir närvarande på denna marknad och på så sätt bidrar till att främja konkurrensen. Införandet av antidumpningsåtgärder förväntas dock inte helt utestänga importen av den berörda produkten från gemenskapsmarknaden med hänsyn till gemenskapsindustrins begränsade kapacitet och användarnas köpkraft.

(174) Om antidumpningsåtgärder inte vidtas är det inte osannolikt att gemenskapsindustrin drar sig tillbaka från denna marknad, vilket skulle innebära mindre konkurrens i gemenskapen. Som påpekats i skäl 134 är det, på grund av de höga kostnaderna för inträde på denna marknad för färgbildare för svart kopieskrift, osannolikt att gemenskapsindustrin skulle återinträda på denna marknad om den en gång lämnat den.

(175) Kommissionen finner därför att anförandet av antidumpningsåtgärder sannolikt kommer att återställa en effektiv konkurrens genom att skapa lika villkor och likvärdiga konkurrensförutsättningar för alla ekonomiska aktörer.

6. Slutsats om gemenskapens intresse

(176) Beträffande gemenskapsindustrin konstaterade kommissionen att anförandet av antidumpningsåtgärder skulle ha gynnsam inverkan på dess situation genom en förväntad ökning av dess priser och återupprättad lönsamhet. Om åtgärder inte införs skulle det sannolikt leda till att gemenskapsindustrins verksamhet läggs ned på medellång sikt eftersom den är förlustbringande.

(177) För import- och handelsföretag skulle anförandet av antidumpningstullar sannolikt inte få någon större negativ inverkan eftersom färgbildare för svart kopieskrift har begränsad betydelse för deras näringsverksamhet som helhet.

(178) Vad gäller användarna skulle anförandet av en antidumpningstull på den berörda produkten endast marginellt påverka deras situation med hänsyn till de svarta färgbildarnas blygsamma inverkan på deras totala kostnader, möjligheten att låta variationer i råmaterialpriserna återspeglas i priserna för pappersprodukterna och förekomsten av en alternativ leveranskälla, nämligen Förenta staterna. Införandet av antidumpningstullar anses också bidra till ökad konkurrens på gemenskapsmarknaden för färgbildare för svart kopieskrift genom att återställa rättvis handel.

(179) Med hänsyn till detta finner kommissionen att det under rådande förhållanden inte finns några tvingande skäl till att på grund av gemenskapens intresse avstå från att anta antidumpningsåtgärder i detta fall.

H. ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

(180) Vid fastställandet av den slutgiltiga antidumpningstullens nivå tog kommissionen hänsyn till den dumpningsnivå som konstaterats och till den tull som krävs för att undanröja den skada som vållats gemenskapsindustrin.

1. Nivå för undanröjande av skada

(181) Kommissionen bedömde att den tull som behövs för att undanröja effekterna av den skadevållande dumpningen bör tillåta gemenskapsindustrin att täcka sina produktionskostnader och erhålla en skälig vinst på sin försäljning. En vinstmarginal på 7 % av omsättningen bedömdes i sammanhanget vara skälig med beaktande av den avkastning som gemenskapsindustrin rimligen kunde vänta sig utan förekomsten av skadevållande dumpning. Denna avkastning fastställdes på grundval av de offentliga uppgifterna om vinstmarginalerna för ett antal europeiska företag i sektorn för kemiska specialprodukter som definierats i en rapport av en oberoende part.

(182) Yamamoto hävdade att de uppgifter som lämnats av Mitsui-gruppen var tillräckliga för att kommissionen skulle kunna fastställa en individuell dumpningsmarginal för företaget. De uppgifter som lämnades av Mitsui-gruppen innehöll allmänna upplysningar om företagen, deras inköpspriser och vidareförsäljning på gemenskapsmarknaden. Yamamoto gjorde gällande att detta var tillräckligt för fastställande av ett särskilt exportpris och en särskild skademarginal för dess del eftersom all dess försäljning till gemenskapen sköttes av Mitsui-gruppen. Yamamoto och de ovan nämnda företagen underrättades i enlighet med artikel 18.4 i grundförordningen om att de uppgifter som lämnats var otillräckliga. De gavs tillfälle att lämna ytterligare förklaringar. Yamamoto och Mitsui-gruppen rättade brister som noterats i Mitsui-gruppens svar och förklaringar rörande förhållandet mellan Yamamoto och Mitsui & Co. Ltd (nedan kallat Mitsui (Japan)) och den roll som Mitsui (Japan) spelar som ensam exportör av Yamamotos produkter. Yamamoto vägrade dock att besvara huvuddelen av frågeformulären, med frågor om den exporterande tillverkarens företagsstruktur, produktion, exportförsäljning till gemenskapen, försäljning på den inhemska marknaden och produktionskostnader.

(183) Kommissionen anser att tillverkarens bristande samarbetsvilja gjort det omöjligt att fastställa individuella undersökningsresultat. Även om det var möjligt att kontrollera att företagen i Mitsui-gruppen lämnat fullständiga och riktiga uppgifter om sin försäljning av färgbildare för svart kopieskrift på gemenskapsmarknaden gjorde avsaknaden av uppgifter om, i synnerhet, produktion, företagsstruktur och försäljning det omöjligt att fastställa om den försäljning som uppgivits av Mitsui-gruppen utgjorde Yamamotos hela försäljning till gemenskapen. Färgbildare för svart kopieskrift som tillverkats av Yamamoto i Japan skulle kunna exporteras till gemenskapen via andra kanaler, antingen direkt eller genom närstående parter. Andra tillverkare eller handlare skulle kunna vara närstående Yamamoto och exportera japanska färgbildare för svart kopieskrift till gemenskapen vilket skulle kräva att ett särskilt exportpris och en särskild skademarginal fastställdes för gruppen. Avsaknaden av uppgifter som behövs för att göra ett individuellt fastställande gäller därför inte bara dumpningsmarginalen utan också skademarginalen.

(184) Med hänsyn till detta bedöms Yamamoto som en icke samarbetsvillig exporterande tillverkare i detta antidumpningsförfarande, varför ingen individuell skademarginal fastställts för det företaget.

(185) Följaktligen har nivån för undanröjande av skada fastställts på grundval av ODB-1 respektive ODB-2 genom att produktionskostnader jämte en skälig vinstmarginal för var och en av dessa typer av färgbildare för svart kopieskrift som tillverkas av gemenskapsindustrin jämförts med försäljningspriser för samma typer av den berörda produkten på användarstadiet. Skademarginalen, dvs. denna skillnad uttryckt i procent av priset cif för importen i fråga, var i genomsnitt 18,9 %.

2. De slutgiltiga antidumpningsåtgärdernas form och omfattning

(186) Eftersom skademarginalen var lägre än dumpningsmarginalen bör den slutgiltiga antidumpningstull som införs motsvara den fastställda skademarginalen i enlighet med artikel 9.4 i grundförordningen.

(187) På grundval av fastställandet av dumpning och skada bör en slutgiltig värdetull på 18,9 % införas på import av färgbildare för svart kopieskrift med ursprung i Japan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. En slutgiltig antidumpningstull skall införas på import av färgbildare för svart kopieskrift enligt KN-nummer ex29322980 (TARIC-nummer, se bilaga) med ursprung i Japan.

2. I detta förfarande avses med färgbildare för svart kopieskrift en kemisk färgbildare som genom sina egna egenskaper och utan att behöva blandas med andra färgbildare ger upphov till ett svart avtryck på papperet när de används för att bestryka papper för framställning av papper för användning som självkopierande papper eller termopapper och som har följande fluoranstruktur:

>PIC FILE= "L_2000259SV.002201.EPS">

R1 och R2 kan vara identiska eller olika och utgörs av substituerade eller icke-substituerade alkyl- eller arylgrupper. De kan också ingå som en del i ett ringsystem. R3 utgörs av väte, substituerade eller icke-substituerade alkyl-, aryl- eller alkoxigrupper eller av en halogen. R3 är vanligen en metyl- eller klorgrupp. R4 utgörs av substituerade eller icke-substituerade monoarylaminogrupper. Om R3 utgörs av väte måste R4 vara en substituerad monoarylaminogrupp. R1, R2 och R4 får inte utgöras av väte. R5 utgörs av väte eller en halogen, vanligen väte. I bilagan finns en förteckning över kända färgbildare för svart kopieskrift.

3. För den produkt som avses i punkt 1 skall den antidumpningstull som skall tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull, vara 18,9 %.

4. Gällande bestämmelser om tullar skall tillämpas om inte annat anges.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 9 oktober 2000.

På rådets vägnar

H. Védrine

Ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 905/98 (EGT L 128, 30.4.1998, s. 18).

(2) EGT C 213, 24.7.1999, s. 2 och s. 3.

(3) EGT C 94, 1.4.2000, s. 5.

(4) Dessa svar lämnades av Mitsui & Co. Ltd i Japan och dess närstående importörer (Mitsui & Co. Deutschland GmbH, Mitsui & Co. UK plc, Mitsui & Co. España SA, Mitsui & Co. Scandinavia AB (Sverige) och Mitsui & Co. France SA) (tillsammans kallade Mitsuigruppen). Det förklarades att Mitsui & Co. köpte av Yamamoto.

(5) Se kommissionens förordning (EEG) nr 2172/93 av den 30 juli 1993 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av etanolamin med ursprung i Förenta staterna (EGT L 195, 4.8.1993, s. 5) och rådets förordning (EG) nr 229/94 (EGT L 28, 2.2.1994, s. 40).

(6) Priserna mellan 1996 och 1998 omfattar inte Black 15 eftersom ingen användare rapporterat import av den produkttypen. Om priserna för Black 15 utesluts skulle genomsnittspriset för undersökningsperioden ändå vara 20,28 euro per kilogram.

(7) Ingen användare har lämnat uppgifter om import av Black 15 med ursprung i Japan mellan 1996 och 1998. Sådana uppgifter har lämnats endast för undersökningsperioden. Prisutvecklingen för denna produkttyp har därför inte kunnat fastställas.

(8) Uppgifterna har indexerats av konfidentialitetsskäl.

(9) Uppgifterna anges som intervaller av konfidentialitetsskäl.

(10) Uppgifterna anges som intervaller av konfidentialitetsskäl.

(11) Uppgifterna anges som intervaller av konfidentialitetsskäl.

(12) Uppgifterna anges som intervaller av konfidentialitetsskäl.

(13) Uppgifterna anges som intervaller av konfidentialitetsskäl.

BILAGA

>Plats för tabell>