Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001D0469.pdf

32001D0469

2001/469/: Rådets beslut av den 14 maj 2001 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 172 , 26/06/2001 s. 0001 - 0002Rådets beslut

av den 14 maj 2001

om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning

(2001/469/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen, 300.3 första stycket och artikel 300.4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1) Avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning, undertecknat i Washington den 19 december 2000, bör godkännas.

(2) Översynen av genomförandet skall genomföras av den tekniska kommission som upprättas genom avtalet.

(3) Varje part har utsett ett förvaltningsorgan. Gemenskapen har utsett kommissionen som sitt förvaltningsorgan. Parterna får ändra avtalet och bilagorna samt efter ömsesidig överenskommelse lägga till nya bilagor.

(4) Lämpliga interna gemenskapsförfaranden bör fastställas för att säkerställa ett väl fungerande avtal. Kommissionen måste, biträdd av en särskild kommitté som utses av rådet, ges befogenhet att göra vissa tekniska ändringar av avtalet och fatta vissa beslut om genomförandet av det. I alla andra fall skall beslut fattas i enlighet med normala förfaranden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen, inbegripet bilagorna till detta, godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet och bilagorna till detta bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar översända den skriftliga underrättelse som avses i artikel XII.1 i avtalet(1).

Artikel 3

1. Kommissionen skall företräda gemenskapen i den tekniska kommission som anges i artikel VI i avtalet och biträdas av en av rådet utsedd särskild kommitté. Kommissionen skall, efter samråd med denna särskilda kommitté, genomföra det informationsutbyte, det samarbete, den granskning av genomförandet och de underrättelser som det hänvisas till i artiklarna V.5, VI.1, VI.2, och VIII.4 i avtalet.

2. Kommissionen skall, när den förbereder gemenskapens ståndpunkt rörande ändringar av specifikationerna och förteckningen över kontorsutrustning i bilaga C till avtalet, beakta yttranden från Styrelsen för Energy Star i Europeiska gemenskapen (ECESB), vilken avses i artiklarna 8 och 11 i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning.

3. Kommissionen skall med beaktande av de ändringar av de tekniska specifikationerna som förtecknas i bilaga C till avtalet, och efter att ha hört den särskilda kommitté som avses i punkt 1 i den här artikeln, fastställa vilken ståndpunkt gemenskapen skall inta vid beslut som fattas i förvaltningsorganen.

4. I alla övriga fall skall gemenskapens ståndpunkt avseende beslut som skall fattas av förvaltningsorganen eller parterna fastställas av rådet på förslag av kommissionen i enlighet med fördraget.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2001.

På rådets vägnar

L. Rekke

Ordförande

(1) Datum för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.