Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001D0644.pdf

32001D0644

2001/644/EG: Kommissionens beslut av den 20 juli 2001 om ändring av beslut 97/634/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge [delgivet med nr K(2001) 2215]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 227 , 23/08/2001 s. 0049 - 0055Kommissionens beslut

av den 20 juli 2001

om ändring av beslut 97/634/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge

[delgivet med nr K(2001) 2215]

(2001/644/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2238/2000(2), särskilt artikel 8 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(3), särskilt artikel 13 i denna,

efter samråd med Rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. FÖREGÅENDE FÖRFARANDE

(1) Den 31 augusti 1996 meddelade kommissionen genom två separata tillkännagivanden som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning att ett antidumpningsförfarande(4) och ett antisubventionsförfarande(5) skulle inledas rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge.

(2) Dessa förfaranden ledde till att antidumpnings- och utjämningstullar i september 1997 infördes genom rådets förordningar (EG) nr 1890/97(6) och 1891/97(7) för att undanröja den skadevållande verkan av dumpningen och subventioneringen.

(3) Samtidigt godtog kommissionen genom beslut 97/634/EG(8) senast ändrat genom beslut 2000/744/EG(9) åtaganden från 190 norska exportörer, och import av odlad atlantlax med ursprung i Norge (nedan kallad den berörda produkten) som exporterades till gemenskapen av dessa företag befriades från antidumpnings- och utjämningstullarna.

(4) En översyn av tullarnas form gjordes senare och förordningarna (EG) nr 1890/97 och (EG) nr 1891/97 ersattes med rådets förordning (EG) nr 772/1999(10), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1677/2001(11).

B. ÖVERTRÄDELSE AV ÅTAGANDET

(5) Enligt åtagandena från de norska företagen skall de bland annat i en kvartalsrapport förse kommissionen med regelbundna och detaljerade upplysningar om all försäljning av odlad atlantlax från dem (eller från någon av deras närstående importörer i gemenskapen) till ej närstående kunder i gemenskapen.

(6) Enligt åtagandena skall underlåtenhet att avge en sådan kvartalsrapport inom 30 dagar efter kvartalets utgång anses utgöra en överträdelse av åtagandet, utom i händelse av force majeure.

(7) För det fjärde kvartalet 2000 har två norska företag, Marstein Seafood AS (åtagande nr 1/93, TARIC-tilläggsnummer 8197 ) och Westmarine AS (åtagande nr 1/192, TARIC-tilläggsnummer 8625 ), underlåtit att lämna in någon försäljningsrapport. Företagen gavs skriftligen tillfälle att underrätta kommissionen om skälen till att deras rapporter inte mottagits inom den föreskrivna tidsfristen och till att de inte begärt att få bli hörda, men något svar inkom inte från något av dem.

(8) Eftersom överträdelser av åtagandena föreföll ha ägt rum, underrättades företagen sedan skriftligen om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för avsikten att rekommendera att slutgiltiga tullar på deras export skulle införas. Företagen gavs även ytterligare möjlighet att lämna synpunkter, men inte heller denna gång hörde något av företagen av sig.

(9) Mot bakgrund av ovanstående och eftersom företagen inte har lämnat in någon bevisning för att orsaken till att rapporterna inte mottagits låg utanför deras kontroll, anses det nödvändigt att godtagandet av det åtagande som gjorts av Marstein Seafood AS och Westmarine AS återkallas och att slutgiltiga antidumpningstullar och utjämningstullar införs på deras export. Företagens namn bör följaktligen strykas från bilagan till beslut 97/634/EG, i vilken namnen på de företag vars åtaganden godtas är förtecknade.

C. NYA EXPORTÖRER

(10) Efter den ursprungliga förordningen om införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar har flera norska företag givit sig till känna för kommissionen och hävdat att de är nya exportörer samt, i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 772/1999 jämförd med artikel 11.4 i förordning (EG) nr 384/96 och artikel 20 i förordning (EG) nr 2026/97, begärt att befrielsen från tullar skall utsträckas till att gälla också för deras export.

(11) Två av dessa företag, Atlantis AS och Cape Fish AS, visade att de inte exporterat den berörda produkten till gemenskapen under den undersökningsperiod som låg till grund för nuvarande antidumpnings- och utjämningstullar.

(12) Dessa företag visade även att de inte är närstående något av de företag i Norge som omfattas av antidumpnings- och utjämningstullar. Slutligen kunde företagen visa att de genom avtal gjort oåterkalleliga åtaganden att exportera en betydande mängd av den berörda produkten till gemenskapen.

(13) Företagen har gjort åtaganden som är identiska med de åtaganden som tidigare godtagits från andra norska företag som exporterar odlad atlantlax med ursprung i Norge. Härigenom har båda företagen godtagit att iaktta de lägsta importpriser som anges i dessa åtaganden och att förse kommissionen med regelbundna och detaljerade upplysningar om sin export till gemenskapen.

(14) Åtagandena bedöms som godtagbara, eftersom åtagandena från de berörda företagen kan följas upp av kommissionen på ett effektivt sätt och eftersom de skadliga verkningarna av dumpning och subventionering skulle undanröjas om de godtogs. Atlantis AS och Cape Fish AS har underrättats om de viktigaste omständigheter, överväganden och förpliktelser som ligger till grund för godtagandet.

(15) Namnen på Atlantis AS och Cape Fish AS bör därför läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 97/634/EG över företag vars åtaganden godtas.

D. NAMNBYTE

(16) En norsk exportör med ett åtagande, Mesan Seafood AS (åtagande nr 1/194, TARIC-tilläggsnummer A034), underrättade kommissionen om att den koncern i vilken företaget ingår hade omorganiserats och att ett annat företag inom koncernen, Mesan Holding AS, nu ansvarade för exporten till gemenskapen. Företaget begärde därför att dess namn skulle ersättas med Mesan Holding AS i förteckningen i bilagan till beslut 97/634/EG över företag vars åtaganden godtas.

(17) Två andra exportörer, Rolf Olsen Seafood AS (åtagande nr 1/144, TARIC-tilläggsnummer 8254 ) och Fjord Domstein A/S (åtagande nr 1/167, TARIC-tilläggsnummer Code 8278 ) underrättade kommissionen om att företagens namn hade ändrats till Olsen Seafood AS respektive Fjord Seafood Sales AS och begärde att förteckningen över företag vars åtaganden godtas ändras i enlighet därmed.

(18) Efter att ha undersökt ansökningarna anser kommissionen att de alla är godtagbara eftersom ändringarna inte innebär några ändringar i sak som skulle påverka bedömningen av dumpning eller subventionering, och eftersom de inte heller påverkar några av de överväganden som låg till grund för godtagandet av åtagandet.

(19) Följaktligen bör namnen på Mesan Seafood AS, Rolf Olsen Seafood AS och Fjord Domstein A/S ändras till Mesan Holding AS, Olsen Seafood AS respektive Fjord Seafood Sales AS i förteckningen i bilagan till beslut 97/634/EG över företag vars åtaganden godtas.

E. ÄNDRING AV BILAGAN TILL BESLUT 97/634/EG

(20) Mot bakgrund av ovanstående ändringar bör förteckningen i bilagan till beslut 97/634/EG över företag vars åtaganden godtas ändras i enlighet därmed.

(21) Samråd har skett med Rådgivande kommittén om alla ändringarna. Kommittén har inte framfört några invändningar.

(22) För tydlighets skull offentliggörs härmed en uppdaterad version av bilagan till beslut 97/634/EG, vilken innefattar namnen på alla de exportörer vars åtaganden för närvarande gäller.

(23) Samtidigt med detta beslut har rådet även genom förordning (EG) nr 1677/2001 upphävt den befrielse från antidumpnings- och utjämningstullar som beviljats Marstein Seafood AS och Westmarine AS, beviljat Atlantis AS och Cape Fish AS befrielse från dessa tullar, samt ändrat namnen på Mesan Seafood AS, Rolf Olsen Seafood AS och Fjord Domstein A/S till Mesan Holding AS, Olsen Seafood AS respektive Fjord Seafood Sales AS genom att ändra bilagan till förordning (EG) nr 772/1999.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

Bilagan till beslut 97/634/EG skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 2001.

På kommissionens vägnar

Pascal Lamy

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2) EGT L 257, 11.10.2000, s. 2.

(3) EGT L 288, 21.10.1997, s. 1.

(4) EGT C 253, 31.8.1996, s. 18.

(5) EGT C 253, 31.8.1996, s. 20.

(6) EGT L 267, 30.9.1997, s. 1.

(7) EGT L 267, 30.9.1997, s. 19.

(8) EGT L 267, 30.9.1997, s. 81.

(9) EGT L 301, 30.11.2000, s. 82.

(10) EGT L 101, 16.4.1999, s. 1.

(11) Se sidan 15 i detta nummer av EGT.

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER FÖRETAG VARS ÅTAGANDEN GODTAS

>Plats för tabell>