Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001R1677.pdf

32001R1677

Rådets förordning (EG) nr 1677/2001 av den 13 augusti 2001 om ändring av förordning (EG) nr 772/1999 om införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax med ursprung i Konungariket NorgeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 227 , 23/08/2001 s. 0015 - 0021Rådets förordning (EG) nr 1677/2001

av den 13 augusti 2001

om ändring av förordning (EG) nr 772/1999 om införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax med ursprung i Konungariket Norge

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(1), särskilt artikel 8 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(2), särskilt artikel 13 i denna,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. FÖREGÅENDE FÖRFARANDE

(1) Den 31 augusti 1996 meddelade kommissionen genom två separata tillkännagivanden som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning att ett antidumpningsförfarande(3) och ett antisubventionsförfarande(4) skulle inledas rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge.

(2) Dessa förfaranden ledde till att antidumpnings- och utjämningstullar i september 1997 infördes genom rådets förordningar (EG) nr 1890/97(5) och 1891/97(6) för att undanröja den skadevållande verkan av dumpningen och subventioneringen.

(3) Samtidigt godtog kommissionen genom beslut 97/634/EG(7) åtaganden från 190 norska exportörer, och import av odlad atlantlax med ursprung i Norge (den berörda produkten) som exporterades till gemenskapen av dessa företag befriades från de nämnda antidumpnings- och utjämningstullarna.

(4) En översyn av tullarnas form gjordes senare och förordningarna (EG) nr 1890/97 och 1891/97 ersattes med förordning (EG) nr 772/1999(8).

B. UNDERLÅTENHET ATT FULLGÖRA ÅTAGANDET

(5) Enligt åtagandena från de norska företagen skall de bland annat förse kommissionen med detaljerade kvartalsrapporter om sin försäljning till gemenskapen av den berörda produkten. Dessa rapporter bör vara kommissionen tillhanda senast 30 dagar efter utgången av kvartalet i fråga.

(6) För det fjärde kvartalet 2000 har två norska företag, Marstein Seafood AS (åtagande nr 1/93, Taric-tilläggsnummer 8197 ) och Westmarine AS (åtagande nr 1/192, Taric-tilläggsnummer 8625 ), underlåtit att lämna in sina försäljningsrapporter inom den föreskrivna tidsfristen, utan att lämna någon som helst förklaring till denna underlåtenhet. För kommissionens slutsatser i detta avseende redogörs mer ingående i kommissionens beslut 2001/644/EG av den 20 juli 2001 om ändring av kommissionens beslut 97/634/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge (anmält genom dokument C(2001) 1662)(9).

(7) Eftersom det fastställts att överträdelser av åtagandena har ägt rum, har kommissionen återkallat godtagandet av åtagandena. Slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar bör därför skyndsamt införas på export från de två berörda företagen.

C. NY EXPORTÖR OCH NAMNÄNDRINGAR

(8) Två norska företag, Atlantis AS och Cape Fish AS, hävdade att de är "nya exportörer" enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 772/1999 jämförd med artikel 11.4 i förordning (EG) nr 384/96 och artikel 20 i förordning (EG) nr 2026/97, och har gjort åtaganden. Efter en undersökning som visade att företagen uppfyllde kraven för att kunna anses som nya exportörer har kommissionen godtagit deras åtaganden. Befrielsen från antidumpnings- och utjämningstullar bör därför utsträckas till att gälla export från dessa företag.

(9) En norsk exportör med ett åtagande underrättade kommissionen om att den koncern i vilken företaget ingår hade omorganiserats och att ett annat företag inom koncernen nu ansvarade för exporten till gemenskapen. Företaget begärde därför att dess namn skulle ersättas i förteckningen i bilagan till beslut 97/634/EG över företag vars åtaganden godtas och i förteckningen i bilagan till förordning (EG) nr 772/1999 över företag som är befriade från antidumpnings- och utjämningstullar.

(10) Två andra exportörer underrättade kommissionen om att deras namn hade ändrats och begärde även att de förteckningar över företag som nämns i föregående skäl skall ändras.

(11) Efter att ha undersökt ansökningarna anser kommissionen att de alla är godtagbara eftersom ändringarna inte innebär några ändringar i sak som skulle nödvändiggöra en ny bedömning av dumpning och eftersom de inte heller påverkar några av de överväganden som låg till grund för godtagandet av åtagandet. För kommissionens slutsatser i detta avseende redogörs mer ingående i kommissionens beslut 2001/644/EG.

D. ÄNDRING AV BILAGAN TILL FÖRORDNING (EG) NR 772/1999

(12) Mot bakgrund av ovanstående bör bilagan till förordning (EG) nr 772/1999 med en förteckning över de företag som befriats från antidumpnings- och utjämningstullarna ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 772/1999 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

1. a) Slutgiltiga utjämnings- och antidumpningstullar skall införas på import av odlad (ej vild) atlantlax som omfattas av KN-nummer ex 0302 12 00 (Taric-nummer 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 och 0302 12 00*29 ), ex 0303 22 00 (Taric-nummer 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 och 0303 22 00*29 ), ex 0304 10 13 (Taric-nummer 0304 10 13*21 och 0304 10 13*29 ) och ex 0304 20 13 (Taric-nummer 0304 20 13*21 och 0304 20 13*29 ) med ursprung i Norge och som exporteras av Marstein Seafood AS eller Westmarine AS.

b) Dessa tullar skall inte tillämpas på vild atlantlax (Taric-nummer 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11 och 0304 20 13*11 ). I denna förordning avses med vild atlantlax sådan lax som landningsmedlemsstatens behöriga myndigheter, på grundval av alla tull- och transportdokument som berörda parter skall tillhandahålla, är övertygade om har fångats till havs.

2. a) Den utjämningstull som skall tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull, skall vara 3,8 %.

b) Den antidumpningstull som skall tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull, skall vara 0,32 euro per kilogram produktvikt netto. Om priset fritt gemenskapens gräns, inbegripet utjämnings- och antidumpningstullarna, är lägre än det tillämpliga minimipris som anges i punkt 3 skall dock antidumpningstullen utgöras av skillnaden mellan minimipriset och priset fritt gemenskapens gräns, inbegripet utjämningstullen.

3. Vid tillämpningen av punkt 2 skall följande minimipriser per kilogram produktvikt netto gälla:

>Plats för tabell>

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 augusti 2001.

På rådets vägnar

L. Michel

Ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 2238/2000 (EGT L 257, 11.10.2000, s. 2).

(2) EGT L 288, 21.10.1997, s. 1.

(3) EGT C 253, 31.8.1996, s. 18.

(4) EGT C 253, 31.8.1996, s. 20.

(5) EGT L 267, 30.9.1997, s. 1. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 772/1999 (EGT L 101, 16.4.1999, s. 1).

(6) EGT L 267, 30.9.1997, s. 19. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 772/1999.

(7) EGT L 267, 30.9.1997, s. 81. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 2001/544/EG (EGT L 195, 19.7.2001, s. 50).

(8) EGT L 101, 16.4.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1469/2001 (EGT L 195, 19.7.2001, s. 1).

(9) Se sidan 49 i detta nummer av EGT.

BILAGA

Förteckning över företag vars åtaganden godtas och vilka följaktligen är befriade från de slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullarna

>Plats för tabell>