Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002D0157.pdf

32002D0157

2002/157/EG: Kommissionens beslut av den 5 februari 2002 om ändring av beslut 97/634/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge [delgivet med nr K(2002) 389]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 051 , 22/02/2002 s. 0032 - 0037Kommissionens beslut

av den 5 februari 2002

om ändring av beslut 97/634/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge

[delgivet med nr K(2002) 389]

(2002/157/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2238/2000(2), särskilt artikel 8 och artikel 11.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(3), särskilt artikel 13 och artikel 19.1 i denna,

efter samråd med Rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. FÖREGÅENDE FÖRFARANDE

(1) Slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar infördes genom rådets förordningar (EG) nr 1890/97(4) och (EG) nr 1891/97(5) på odlad atlantlax med ursprung i Norge. Senare gjordes emellertid en översyn av formen för de tullar som införts genom dessa förordningar, vilken ledde till att båda förordningarna ersattes med rådets förordning (EG) nr 772/1999(6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1677/2001(7).

(2) Samtidigt som slutgiltiga tullar infördes godtogs också prisåtaganden från 190 norska exportörer genom kommissionens beslut 97/634/EG(8), senast ändrad genom beslut 2001/644/EG(9). Genom dessa åtaganden samtyckte alla dessa företag till att iaktta vissa lägsta importpriser för sin försäljning till gemenskapen av odlad atlantlax med ursprung i Norge och att inom vissa tidsfrister förse kommissionen med periodiska rapporter om denna försäljning.

(3) Till kommissionen inkom dock en sådan försäljningsrapport från den norske exportören Gje-Vi AS alltför sent, vilket medförde att företaget ansågs ha brutit mot villkoren för sitt åtagande. Godtagandet av åtagandet återtogs genom kommissionens förordning (EG) nr 651/98(10) och i stället infördes slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar genom rådets förordning (EG) nr 772/98(11).

B. BEGÄRAN OM ÖVERSYN

(4) Gje-Vi AS lämnade därefter en godtagbar begäran om en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 384/96 och artikel 19.1 i förordning (EG) nr 2026/97.

(5) Begäran innehöll tillräcklig bevisning för att en betydande förändring av omständigheterna hade ägt rum efter införandet av tullar på företagets export till gemenskapen. Företaget önskade nu göra ett nytt prisåtagande och framhöll att ett sådant åtagande med beaktande av de förändrade omständigheterna nu skulle vara effektivt och genomförbart.

(6) Ett tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn offentliggjordes i enlighet med detta(12). Det bör i detta sammanhang noteras att översynen begränsades till att omfatta en undersökning av huruvida ett nytt åtagande från företaget i fråga kunde godtas.

C. GODTAGANDE AV ÅTAGANDET

(7) Närmare uppgifter om förfarandet och översynens undersökningsresultat anges utförligt i rådets förordning (EG) nr 322/2002(13).

(8) I undersökningen drogs slutsatsen att omständigheterna för företaget Gje-Vi AS verkligen hade förändrats efter införandet av antidumpnings- och utjämningstullar mot företaget och att det nya åtagandet från företaget kunde godtas.

(9) Åtagandet från Gje-Vi AS är i detta avseende identiskt med de åtaganden som tidigare godtagits från andra norska företag som exporterar odlad atlantlax med ursprung i Norge. Företaget har godtagit att iaktta de lägsta importpriser som anges i åtagandet och att inom angivna tidsfrister förse kommissionen med regelbundna och detaljerade upplysningar om sin export till gemenskapen.

(10) Med hänsyn till att åtagandet kan övervakas effektivt av kommissionen och att det undanröjer de skadliga verkningarna av dumpning och subventionering anses åtagandet vara godtagbart. Företaget har underrättats om de viktigaste omständigheter, överväganden och förpliktelser som ligger till grund för godtagandet.

(11) Namnet på detta företag bör därför läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 97/634/EG över företag vars åtaganden godtagits.

(12) Samråd har skett med rådgivande kommittén, som inte har framfört några invändningar.

D. RÄTTELSE TILL BESLUT 2001/644/EG

(13) Vid offentliggörandet av kommissionens beslut 2001/644/EG(14), den senaste ändringen av beslut 97/634/EG, kom av misstag namnet på det norska företaget Janas A/S (åtagande nr 1/75, TARIC-tilläggsnummer 8177 ) inte med i förteckningen över företag vars åtaganden godtas.

(14) Således bör namnet på detta företag införas i denna förteckning.

E. ÄNDRING AV BILAGAN TILL BESLUT 97/634/EG

(15) Med hänsyn till det ovanstående och för klarhetens skull bör det offentliggöras en aktuell version av bilagan till beslut 97/634/EG, i vilken alla exportörer vars åtaganden för närvarande är i kraft anges.

(16) Parallellt med detta beslut har rådet genom förordning (EG) nr 322/2002 låtit företaget Gje-Vi AS omfattas av befrielsen från antidumpnings- och utjämningstullar och korrigerat misstaget rörande Janas A/S genom att ändra bilagan till förordning (EG) nr 772/1999.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 97/634/EG skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Införandet av företaget Janas A/S i bilagan till beslut 97/634/EG skall gälla med verkan från och med den 24 augusti 2001.

Utfärdat i Bryssel den 5 februari 2002.

På kommissionens vägnar

Pascal Lamy

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2) EGT L 257, 11.10.2000, s. 2.

(3) EGT L 288, 21.10.1997, s. 1.

(4) EGT L 267, 30.9.1997, s. 1.

(5) EGT L 267, 30.9.1997, s. 19.

(6) EGT L 101, 16.4.1999, s. 1.

(7) EGT L 227, 23.8.2001, s. 15.

(8) EGT L 267, 30.9.1997, s. 81.

(9) EGT L 227, 23.8.2001, s. 49.

(10) EGT L 88, 24.3.1998, s. 31.

(11) EGT L 111, 9.4.1998, s. 10.

(12) EGT C 188, 4.7.2001, s. 11.

(13) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

(14) EGT L 227, 23.8.2001, s. 49.

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER FÖRETAG VARS ÅTAGANDEN GODTAS

>Plats för tabell>