Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002R0152.pdf

32002R0152

Rådets förordning (EG) nr 152/2002 av den 21 januari 2002 om export av vissa EKSG- och EG-stålprodukter från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien till Europeiska gemenskapen (systemet för dubbelkontroll) och om upphörande av förordning (EG) nr 190/98Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 025 , 29/01/2002 s. 0001 - 0015Rådets förordning (EG) nr 152/2002

av den 21 januari 2002

om export av vissa EKSG- och EG-stålprodukter från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien till Europeiska gemenskapen (systemet för dubbelkontroll) och om upphörande av förordning (EG) nr 190/98

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Ett interimsavtal mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor(1) (nedan kallat interimsavtalet) trädde i kraft den 1 juni 2001.

(2) I protokoll 2 (om stålprodukter) till interimsavtalet enas avtalsparterna om att vid ikraftträdandet av interimsavtalet inrätta ett system för dubbelkontroll, utan kvantitativa begränsningar, för import till gemenskapen av stålprodukter med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(3) Rådets förordning (EG) nr 190/98 av den 19 januari 1998 om export av vissa EKSG- och EG-stålprodukter från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien till gemenskapen (dubbelkontrollsystemet)(2) bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Från och med den dag interimsavtalet träder i kraft och tills vidare samt i enlighet med bestämmelserna i protokoll 2 (om stålprodukter) till interimsavtalet får import till gemenskapen av i bilaga I förtecknade stålprodukter som omfattas av EKSG- och EG-fördraget och som har sitt ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien endast ske mot uppvisande av ett kontrolldokument som utfärdas av myndigheterna i gemenskapen.

2. Klassificeringen av de produkter som omfattas av denna förordning skall baseras på gemenskapens tulltaxe- och statistiknomenklatur (nedan kallad Kombinerade nomenklaturen eller i förkortad form KN). Ursprunget för de produkter som omfattas av denna förordning skall fastställas i överensstämmelse med gällande regler i gemenskapen.

3. Från och med den dag interimsavtalet träder i kraft och tills vidare skall import till gemenskapen av de stålprodukter som förtecknas i bilaga I och som har sitt ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien dessutom ske mot uppvisande av ett exportdokument som utfärdas av de behöriga myndigheterna i det exporterande landet. Importören måste förete originalet av exportdokumentet senast den 31 mars året efter det år under vilket varorna som omfattas av dokumentet avsändes.

4. Avsändande skall anses ha ägt rum den dag då varorna lastades på det transportmedel som användes för exporten.

5. Exportdokumentet skall överensstämma med förlagan i bilaga II. Det skall vara giltigt för export till hela gemenskapens tullområde.

Artikel 2

1. Det kontrolldokument som avses i artikel 1.1 skall utfärdas automatiskt av den behöriga myndigheten i medlemsstaterna, utan avgift och för alla begärda kvantiteter, inom fem arbetsdagar efter det att någon inom gemenskapen etablerad importör gjort en ansökan. Denna ansökan skall anses ha mottagits av den behöriga nationella myndigheten senast tre arbetsdagar efter det att den lämnades in, om inte annat bevisas.

2. Ett kontrolldokument som utfärdas av en av de behöriga nationella myndigheter som förtecknas i bilaga III skall vara giltigt i hela gemenskapen.

3. Kontrolldokumentet skall utgöras av en blankett som motsvarar förlagan i bilaga IV. Importörens ansökan skall innehålla följande uppgifter:

a) Den ansökandes namn och fullständiga adress (inklusive telefon- och telefaxnummer, och eventuellt registreringsnummer som används av behöriga nationella myndigheter) och momsregistreringsnummer, om den ansökande är momspliktig.

b) I förekommande fall namn på och fullständig adress till deklaranten eller den ansökandes företrädare (inklusive telefon- och telefaxnummer).

c) Exportörens fullständiga namn och adress.

d) En exakt beskrivning av varorna, inklusive deras

- handelsbeteckning,

- KN-nummer,

- ursprungsland,

- försändelseland.

e) Nettovikt uttryckt i kg eller kvantitet uttryckt i annan föreskriven enhet än nettovikt, uppdelat efter nummer i Kombinerande nomenklaturen.

f) Varornas cif-värde i euro vid gemenskapens gräns, uppdelat efter nummer i Kombinerade nomenklaturen.

g) Uppgift om huruvida berörda produkter är andrasorteringsprodukter eller av bristfällig kvalitet.

h) Planerad tidsperiod och plats för tullklarering.

i) Uppgift om huruvida ansökan avser samma kontrakt som en tidigare inlämnad ansökan.

j) Följande deklaration, daterad och undertecknad av den ansökande samt med en utskrift av dennes namn i versaler: "Undertecknad bekräftar härmed att uppgifterna i denna ansökan är sanningsenliga och upprättade i god tro och att jag är etablerad i gemenskapen."

Importören skall också tillhandahålla en kopia av försäljnings- eller köpekontraktet, av proformafakturan och/eller - om varorna inte köps direkt i tillverkningslandet - av ett tillverkningsintyg utfärdat av det producerande stålverket.

4. Kontrolldokument får endast användas under den tid som åtgärderna för liberalisering av importen är i kraft för transaktionerna i fråga. Utan att det påverkar en eventuell ändring av den gällande importordningen eller sådana särskilda beslut som fattas inom ramen för ett avtal eller inom ramen för förvaltningen av en kvot

- skall giltighetsperioden för kontrolldokumentet vara fyra månader,

- får outnyttjade eller endast delvis utnyttjade kontrolldokument förnyas för en motsvarande period.

Artikel 3

1. Ett konstaterande av att det pris per enhet till vilket transaktionen genomförs överskrider det som anges i kontrolldokumentet med mindre än 5 % eller att det sammanlagda värdet eller den sammanlagda kvantiteten av de produkter som faktiskt importeras överskrider det värde eller den kvantitet som anges i importdokumentet med mindre än 5 % skall inte utgöra ett hinder för övergång till fri omsättning av produkterna i fråga.

2. Ansökningar om kontrolldokument och själva kontrolldokumenten skall vara konfidentiella. De skall vara förbehållna de behöriga myndigheterna och den ansökande.

Artikel 4

1. Inom de första tio dagarna av varje månad skall medlemsstaterna meddela kommissionen

a) uppgifter om de kvantiteter och värden (beräknade i euro) för vilka kontrolldokument utfärdades under den föregående månaden,

b) uppgifter om importen under den månad som föregår den månad som avses i a.

Medlemsstaternas uppgifter skall delas upp efter produkt, KN-nummer och land. Uppgifterna skall skickas elektroniskt i den form som överenskommits för detta syfte.

2. Medlemsstaterna skall meddela alla missförhållanden eller fall av bedrägeri som de upptäcker och om de nekar att bevilja ett kontrolldokument skall skälen för detta meddelas.

Artikel 5

Alla meddelanden enligt denna förordning skall ställas till Europeiska gemenskapernas kommission (GD Handel E/2 och GD Näringsliv E/2).

Artikel 6

Förordning (EG) nr 190/98 skall upphöra att gälla.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 januari 2002.

På rådets vägnar

M. Arias Cañete

Ordförande

(1) EGT L 124, 4.5.2001, s. 2.

(2) EGT L 20, 27.1.1998, s. 1.

BILAGA I

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Förteckning över produkter som omfattas av systemet för dubbelkontroll

All KN-nr inom nr 7208

All KN-nr inom nr 7209

Alla KN-nr inom nr 7210

Alla KN-nr inom nr 7211

Alla KN-nr inom nr 7212

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2002025SV.000502.TIF">

>PIC FILE= "L_2002025SV.000701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002025SV.000901.TIF">

BILAGA III

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES/LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER/LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ/LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES/LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES/ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI/LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES/LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES/LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA/LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

Services Licences

Rue Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Fax + 32-2-230 83 22 Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax: + 32-2-230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK - 8600 Silkeborg Fax + 45-35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Frankfurter Straße, 29-35 D - 65760 Eschborn 1 Fax + 49-61 96 90 88 00

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γραμματεία Δ.Ο.Σ

Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου

Κορνάρου 1 GR - 105 63 Αθήνα Fax: + 301-32 86 094

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana 162 E - 28046 Madrid Fax: + 34-1-563 18 23/349 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières DIGITIP 12, rue Villiot - Bâtiment LE BERVIL F - 75572 Paris cedex 12 Fax + 33-1-53 44 91 93

IRELAND

Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment Kildare Street Dublin 2 Ireland Fax: 353-1-631 28 26

ITALIA

Ministero del Commercio con l'Estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gesione del regime degli scambi Viale America 341 I - 00144 Roma Fax + 39-06-59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L - 2011 Luxembourg Téléfax + 352-46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 9700 RD Groningen Nederland Fax: 31-50 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Aussenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien Fax 43-1-715 83 47

PORTUGAL

Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Av. da República, 79 P - 1000 Lisboa Fax: 351-1-793 22 10

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus/Tullstyrelsen PL/PB 512 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors Telekopio/fax: + 358 9 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium Box 6803 S - 11386 Stockholm Fax 46-8-30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House - West Precinct Billingham, Cleveland TS23 2NF United Kingdom Fax: 44-1642-533 557

BILAGA IV

>PIC FILE= "L_2002025SV.001102.TIF">

>PIC FILE= "L_2002025SV.001201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002025SV.001301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002025SV.001401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002025SV.001501.TIF">