Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002R0322.pdf

32002R0322

Rådets förordning (EG) nr 322/2002 av den 18 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 772/1999 om införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax med ursprung i Konungariket NorgeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 051 , 22/02/2002 s. 0001 - 0006Rådets förordning (EG) nr 322/2002

av den 18 februari 2002

om ändring av förordning (EG) nr 772/1999 om införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax med ursprung i Konungariket Norge

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(1), särskilt artikel 11.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(2), särskilt artikel 19.1 i denna,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. FÖRFARANDE

(1) Slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar infördes genom förordningarna (EG) nr 1890/97(3) och (EG) nr 1891/97(4) på odlad atlantlax med ursprung i Norge. Senare gjordes emellertid en översyn av formen för de tullar som införts genom dessa förordningar, vilken ledde till att båda förordningarna ersattes med förordning (EG) nr 772/1999(5).

(2) Samtidigt som slutgiltiga tullar infördes godtogs också individuella prisåtaganden från 190 norska exportörer genom kommissionens beslut 97/634/EG(6). Genom dessa åtaganden samtyckte alla dessa företag till att iaktta vissa lägsta importpriser för sin försäljning till gemenskapen av odlad atlantlax med ursprung i Norge och att inom vissa tidsfrister förse kommissionen med periodiska rapporter om denna försäljning.

(3) Till kommissionen inkom dock en sådan försäljningsrapport från den norske exportören Gje-Vi AS alltför sent, vilket medförde att företaget ansågs ha brutit mot villkoren för sitt åtagande. Godtagandet av detta företags åtagande återtogs genom kommissionens förordning (EG) nr 651/98(7) och i stället infördes slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar genom rådets förordning (EG) nr 772/98(8).

B. BEGÄRAN OM ÖVERSYN

(4) Gje-Vi AS (nedan kallad sökanden) lämnade därefter en godtagbar begäran om en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 384/96 och artikel 19.1 i förordning (EG) nr 2026/97.

(5) Begäran innehöll tillräcklig bevisning för att en betydande förändring av omständigheterna hade ägt rum efter införandet av tullar på företagets export till gemenskapen. Företaget önskade nu göra ett nytt prisåtagande och framhöll att ett sådant åtagande med beaktande av de förändrade omständigheterna nu skulle vara effektivt och genomförbart.

(6) Ett tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn offentliggjordes i enlighet med detta(9). Det bör i detta sammanhang noteras att översynen begränsades till att omfatta en undersökning av huruvida ett nytt åtagande från den sökande kunde godtas.

C. ÖVERSYN

1.1 Berörd produkt

(7) Den produkt som berörs är odlad atlantlax med ursprung i Norge som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 0302 12 00 (TARIC-nummer 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 och 0302 12 00*29 ), ex 0303 22 00 (TARIC-nummer 0303 22 00*21, 0302 22 00*22, 0303 22 00*23 och 0302 22 00*29 ), ex 0304 10 13 (TARIC-nummer 0304 10 13*21 och 0304 10 13*29 ) och ex 0304 20 13 (TARIC-nummer 0304 20 13*21 och 0304 20 13*29 ).

1.2 Parter som berörs av undersökningen

(8) Sökanden, intresseorganisationerna för producenter i Norge och gemenskapen, importörer i gemenskapen samt Norges myndigheter underrättades officiellt om att översynen skulle inledas. Alla direkt berörda parter gavs tillfälle att lämna sina synpunkter skriftligen och att begära att bli hörda.

(9) Ett frågeformulär sändes till sökanden, som besvarade det inom den angivna tidsfristen. Senare utfördes ett kontrollbesök på plats hos företaget i Norge.

D. UNDERSÖKNINGENS RESULTAT

(10) Undersökningen visade att sökanden hade en annorlunda ledningsstruktur och en bättre organisation än vad som var fallet 1998, då svag intern samordning och brist på personal som kunde hantera de skyldigheter som följde av åtagandet var orsakerna till att det överträtts.

(11) Företagets bokföringspersonal är medveten om typen och omfattningen av de uppgifter som krävs för de kvartalsvisa försäljningsrapporterna samt behovet att lämna rapporterna i rätt tid, varför det inte finns några skäl att tro att samma misstag skulle uppstå igen.

(12) Företaget har nu dessutom ett bra datoriserat bokföringssystem som kan hantera den mjukvara som behövs för de kvartalsvisa försäljningsrapporterna till kommissionen.

(13) Den personal som nu arbetar med försäljningen av den berörda produkten till gemenskapen är också medveten om att ett strikt system med lägsta importpriser gäller (och känner till de prisnivåer under vilka odlad atlantlax inte får säljas). Det finns inget som tyder på eller skäl till att anta att företaget inte skulle följa åtagandet när det gäller de tillämpliga lägsta importpriserna.

(14) Med tanke på detta och de förändrade omständigheterna efter införandet av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar mot företaget anses åtagandet från Gje-Vi AS godtagbart.

(15) Åtagandet godtas formellt genom kommissionens beslut 2002/157/EG(10).

E. RÄTTELSE AV FÖRORDNING (EG) nr 1677/2001

(16) Vid offentliggörandet av förordning (EG) nr 1677/2001(11) kom av misstag namnet på det norska företaget Janas A/S (åtagandenummer 1/75, TARIC-tilläggsnummer 8177 ) inte med i förteckningen över företag vars åtaganden godtagits och som således är befriade från de slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullarna.

(17) Namnet på detta företag bör följaktligen införas i denna förteckning.

F. ÄNDRING AV BILAGAN TILL FÖRORDNING (EG) nr 772/1999

(18) Mot bakgrund av detta bör bilagan till förordning (EG) nr 772/1999 ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 772/1999 skall ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Införandet av Janas A/S i bilagan till förordning (EG) nr 772/1999 skall tillämpas med verkan från och med den 24 augusti 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 februari 2002.

På rådets vägnar

J. Piqué i Camps

Ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2238/2000 (EGT L 257, 11.10.2000, s. 2).

(2) EGT L 288, 21.10.1997, s. 1.

(3) EGT L 267, 30.9.1997, s. 1.

(4) EGT L 267, 30.9.1997, s. 19.

(5) EGT L 101, 16.4.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1677/2001 (EGT L 227, 23.8.2001, s. 15).

(6) EGT L 267, 30.9.1997, s. 81. Beslutet senast ändrat genom beslut 2001/644/EG (EGT L 227, 23.8.2001, s. 49).

(7) EGT L 88, 24.3.1998, s. 31.

(8) EGT L 111, 9.4.1998, s. 10.

(9) EGT C 188, 4.7.2001, s. 11.

(10) Se sidan 32 i detta nummer av EGT.

(11) EGT L 227, 23.8.2001, s. 15.

BILAGA

"BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER FÖRETAG VARS ÅTAGANDEN GODTAGITS OCH SOM SÅLEDES ÄR BEFRIADE FRÅN SLUTGILTIGA ANTIDUMPNINGS- OCH UTJÄMNINGSTULLAR

>Plats för tabell>"