Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002R1499.pdf

32002R1499

Rådets förordning (EG) nr 1499/2002 av den 20 juni 2002 om export av vissa stålprodukter från Rumänien till gemenskapen under perioden 1 juli–31 december 2002 (dubbelkontrollsystemet)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 227 , 23/08/2002 s. 0001 - 0013Rådets förordning (EG) nr 1499/2002

av den 20 juni 2002

om export av vissa stålprodukter från Rumänien till gemenskapen under perioden 1 juli-31 december 2002 (dubbelkontrollsystemet)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan(1), trädde i kraft den 1 februari 1995.

(2) Parterna har genom beslut nr 3/2002 av associeringsrådet EU-Rumänien(2) beslutat att återinföra dubbelkontrollsystemet under perioden 1 juli-31 december 2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Under perioden 1 juli-31 december 2002 får i enlighet med bestämmelserna i associeringsrådets beslut nr 3/2002 import till gemenskapen av vissa i bilaga I angivna järn- och stålprodukter med ursprung i Rumänien ske endast mot uppvisande av ett importdokument som har utfärdats av myndigheterna i gemenskapen.

2. Importdokumentet skall utfärdas på en blankett som överensstämmer med förlagan till Europeiska gemenskapens kontrolldokument i bilaga II.

3. Klassificeringen av de produkter som omfattas av denna förordning grundar sig på gemenskapens tulltaxe- och statistiknomenklatur (nedan kallad Kombinerade nomenklaturen eller i förkortad form KN). Ursprunget för de produkter som omfattas av denna förordning skall fastställas i enlighet med inom gemenskapen gällande regler.

4. Under den period som fastställs i punkt 1 får dessutom i bilaga I angivna produkter med ursprung i Rumänien importeras till gemenskapen endast om de behöriga rumänska myndigheterna utfärdar ett exportdokument. Importören skall visa upp exportdokumentet i original senast den 31 mars året efter det år då de varor som omfattas av dokumentet avsändes.

5. Varorna skall anses ha avsänts den dag då de lastades på det transportmedel som användes för exporten.

6. Exportdokumentet skall överensstämma med förlagan i bilaga III. Dokumentet skall vara giltigt för export till hela gemenskapens tullområde.

7. Varor som avsänds före den 1 juli 2002 skall inte omfattas av denna förordning.

Artikel 2

1. Det importdokument som avses i artikel 1.1 skall utfärdas automatiskt av den behöriga myndigheten i medlemsstaten, utan avgift och för alla begärda kvantiteter, inom fem arbetsdagar efter det att en inom gemenskapen etablerad importör, oavsett var i gemenskapen denne är etablerad, har lämnat in en ansökan. Ansökan skall anses ha mottagits av den behöriga nationella myndigheten senast tre arbetsdagar efter det att den lämnades in, om inte motsatsen kan bevisas.

2. Ett importdokument som utfärdats av en av de behöriga nationella myndigheter som anges i bilaga IV skall vara giltigt i hela gemenskapen.

3. Importörens ansökan skall innehålla följande uppgifter:

a) Den sökandes namn och fullständiga adress (inklusive telefon- och telefaxnummer och eventuellt identifieringsnummer som används av de behöriga nationella myndigheterna) samt momsregistreringsnummer, om den sökande är momspliktig.

b) I förekommande fall namn på och fullständig adress till uppgiftslämnaren eller den sökandes företrädare (inklusive telefon- och telefaxnummer).

c) Exportörens fullständiga namn och adress.

d) En noggrann beskrivning av varorna, inklusive deras

- handelsbeteckning,

- nummer enligt Kombinerade nomenklaturen (KN),

- ursprungsland,

- avsändarland.

e) Nettovikt uttryckt i kg eller kvantitet uttryckt i annan föreskriven enhet, enligt nummer i Kombinerade nomenklaturen.

f) Varornas cif-värde i euro vid gemenskapens gräns, enligt nummer i Kombinerade nomenklaturen.

g) Uppgift om huruvida de berörda produkterna är andrasorteringsprodukter eller av bristfällig kvalitet(3).

h) Planerad tidpunkt och plats för tullklarering.

i) Uppgift om huruvida ansökan avser samma kontrakt som en tidigare inlämnad ansökan.

j) Följande deklaration, daterad och undertecknad av den sökande samt med ett förtydligande av dennes namn i versaler: "Jag bekräftar härmed att uppgifterna i denna ansökan är korrekta och lämnade i god tro och att jag är etablerad i gemenskapen."

Importören skall också visa upp en kopia av försäljnings- eller köpekontraktet och proformafakturan eller, om varorna inte köps direkt i tillverkningslandet, ett tillverkningsintyg utfärdat av det producerande stålverket.

4. Importdokument får endast användas under den tid som åtgärderna för liberalisering av importen är i kraft med avseende på transaktionerna i fråga. Utan att det påverkar eventuella förändringar av gällande importbestämmelser eller beslut som fattas inom ramen för ett avtal eller förvaltningen av en kvot

- skall giltighetstiden för importdokument vara fyra månader,

- får outnyttjade eller endast delvis utnyttjade importdokuments giltighetstid förlängas med en motsvarande period.

5. Importören skall returnera importdokumentet till den utfärdande myndigheten vid giltighetstidens slut.

Artikel 3

1. Ett konstaterande av att det pris per enhet till vilket transaktionen genomförs överskrider det pris som anges i importdokumentet med mindre än 5 % eller att det sammanlagda värdet eller den sammanlagda kvantiteten av de produkter som faktiskt importeras överskrider det värde eller den kvantitet som anges i importdokumentet med mindre än 5 % skall inte hindra att produkterna i fråga övergår till fri omsättning.

2. Ansökningar om importdokument och själva dokumenten skall vara konfidentiella. De skall vara förbehållna de behöriga myndigheterna och den sökande.

Artikel 4

1. Inom de första tio dagarna av varje månad skall medlemsstaterna meddela kommissionen

a) uppgifter om de kvantiteter och värden (beräknade i euro) för vilka kontrolldokument utfärdades under den föregående månaden,

b) uppgifter om importen under den månad som föregår den månad som avses i a.

Medlemsstaternas uppgifter skall anges per produkt, KN-nummer och land.

2. Medlemsstaterna skall meddela alla missförhållanden eller fall av bedrägeri som upptäcks och, i förekommande fall, motivera varför de har nekat att bevilja ett kontrolldokument.

Artikel 5

Alla meddelanden enligt denna förordning skall ställas till Europeiska gemenskapernas kommission och skall sändas på elektronisk väg via det integrerade nät som upprättats för detta ändamål, om det inte av tvingande tekniska skäl är nödvändigt att tillfälligt använda andra kommunikationssätt.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Madrid den 20 juni 2002.

På rådets vägnar

R. De Rato Y Figaredo

Ordförande

(1) EGT L 357, 31.12.1994, s. 2.

(2) Se sidan 38 i detta nummer av EGT.

(3) Enligt de kriterier som anges i EGT C 180, 11.7.1991, s. 4.

BILAGA I

RUMÄNIEN

Förteckning över produkter som omfattas av dubbelkontroll (2002)

7202 11 20

7202 11 80

7202 99 11

7203 90 00

7206 10 00

7206 90 00

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

7211 90 11

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 10

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 10

7220 90 11

7220 90 31

7221 00 10

7221 00 90

7222 11 11

7222 11 19

7222 11 21

7222 11 29

7222 11 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 30 10

7222 40 10

7222 40 30

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7225 91 10

7225 92 10

7225 99 10

7226 11 10

7226 19 10

7226 19 30

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 93 20

7226 94 20

7226 99 20

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 50

7227 90 95

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2002227SV.000502.TIF">

>PIC FILE= "L_2002227SV.000601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002227SV.000701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002227SV.000801.TIF">

BILAGA III

>PIC FILE= "L_2002227SV.000902.TIF">

>PIC FILE= "L_2002227SV.001101.TIF">

BILAGA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES/LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER/LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ/LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES/LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES/ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI/LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES/LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES/LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA/FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

Services Licences

Rue Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Télécopieur (32-2) 230 83 22 Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen Erhvervsministeriet Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Fax (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Fax: (49-6196) 942 26

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1 GR - 105 63 Αθήνα Φαξ: (30-10) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Fax: (34) 915 63 18 23/913 49 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières DIGITIP 12, rue Villiot, bâtiment Le Bervil F - 75572 Paris Cedex 12 Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment Import/Export Licensing, Block C Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland Fax (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America, 341 I - 00144 Roma Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L - 2011 Luxembourg Télécopieur (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst/douane Centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003 Engelse Kamp 2 9700 RD Groningen Nederland Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien Fax: (43-1) 711 00/83 86

PORTUGAL

Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Av. da República, 79 P - 1000 Lisboa Fax: (351-21) 793 22 10

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus PL 512 FIN - 00101 Helsinki Faksi (358-9) 614 28 52 Tullstyrelsen PB 512 FIN - 00101 Helsingfors Fax (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House - West Precinct

Billingham, Cleveland TS23 2NF United Kingdom Fax (44-1642) 53 35 57